Skip to main content

Trafikbullret kostar Göteborg 1,5 miljarder kronor årligen

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2019 07:06 CEST

Höga ljudnivåer kan orsaka både koncentrationssvårigheter, stress och sömnbrist. Foto: Peter Svensson

Fler göteborgare utsätts för höga ljudnivåer och den årliga samhällskostnaden som trafikbullret beräknas orsaka Göteborgssamhället i stort har ökat till cirka 1,5 miljarder kronor. Det visar de senaste beräkningarna som grundar sig på miljöförvaltningens uppdaterade bullerkartläggning.

– Är du nyfiken på var det bullrar mest så är vår webbkarta uppdaterad med den senaste datan, säger Niklas Rosholm miljöutredare på miljöförvaltningen

För fem år sedan utsattes cirka 110 000 göteborgare för trafikbuller som överstiger 55 dBA i ekvivalent ljudnivå vid sin bostad. I dag är den siffran cirka 135 000. Dessutom har samhällskostnaden som trafikbullret kostar Göteborgssamhället stigit från 1,2 till 1,5 miljarder kronor. Det visar miljöförvaltningens nya bullerkartläggning med data från 2018. Den senaste bullerkartläggningen gjordes 2015 med data från 2013.

Vägtrafiken står för den dominerande delen av bullret, följt av järnvägstrafik, flygtrafik och industri. På miljöförvaltningens webbkarta kan du se var i stan det bullrar mest, den är uppdaterad med de senaste beräkningarna.

– Kostnaderna för samhället handlar bland annat om sjukhusvistelse och arbetsfrånvaro på grund av negativa hälsoeffekter som i sin tur beror på trafikbullret. Den ökade kostnaden vi nu har sett visar hur viktigt det är att vi fortsätter jobba aktivt för att få ner stadens ljudnivåer, säger Belma Krslak, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Göteborgs Stad har sedan 2019 ett nytt åtgärdsprogram mot buller. Staden jobbar tillsammans med att förebygga omgivningsbuller vid bostäder, skolor, förskolor och parker-, natur- och rekreationsområden.

Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utrett hur stor nytta olika bullerdämpande åtgärder kan göra för ljudmiljön. Bland annat har man undersökt hur stor påverkan så kallade tysta däck, som redan finns på marknaden, beräknas ha på ljudmiljön – och effekten skulle vara stor.

– Vi skulle kunna bespara Göteborgssamhället en miljard kronor årligen om kommun, näringsliv och alla som trafikerar gatorna byter till tysta däck enligt nya beräkningar, säger Mikael Ögren på arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fakta/ Buller och bullerkartläggningen

  • Miljöförvaltningens bullerkartläggning är gjord med trafikdata från 2018. Kartläggningen redovisar beräknad ekvivalent ljudnivå samt maximal ljudnivå från väg-, tåg- respektive spårvagnstrafik.
  • Miljöförvaltningen beräknar och kartlägger trafikbullret i staden utifrån gällande EU direktiv som implementerats i svensk lagstiftning via förordning om omgivningsbuller.
  • Den kommunövergripande bullerkartläggningen ger en bild av beräknad bullersituation i olika delar av staden, var det bullrar mycket och var de tystare ljudmiljöerna finns. Det går att i kartan zooma in sig på enskild bostad, men det är viktigt att tänka på att beräkningsvärdena enbart ska ses som en indikation och inte som ett faktiskt värde.
  • God ljudmiljö är ett delmål i stadens lokala miljömål God bebyggd miljö. Miljöförvaltningen bedömer att målet blir svårt att nå till målåret 2020.

Fakta/ Buller och hälsa

  • Buller kan påverka människan negativt med svårare att koncentrera sig, försämrad sömn och ökad stress. Detta kan leda till högt blodtryck, åderförfettning och i förlängningen många allvarliga sjukdomar, vilket kan leda till för tidig död.
  • Barn är extra känsliga för buller. En god ljudmiljö har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Buller riskerar att ge långsiktiga effekter för barnens kognitiva utveckling, minne och läsförmåga.

Kontakt:

Belma Krslak, miljöutredare på miljöförvaltningen
031-368 39 31, belma.krslak@miljo.goteborg.se

Niklas Rosholm, miljöutredare på miljöförvaltningen
031-368 39 80, niklas.rosholm@miljo.goteborg.se

Mikael Ögren, tekn. dr. akustiker på arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
031-786 36 29, mikael.ogren@amm.gu.se