Media-no-image

Bokslutskommuniké januari - december, 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 15:29 CET

Bokslutskommuniké januari - december, 2014

 • Ökat intresse för stevia under det fjärde kvartalet
 • Stark försäljningstillväxt och spännande offertläge
 • Nettoomsättningen ökade med 655% för fjärde kvartalet och 134% för helåret, dock från låga nivåer
 • Svag finansiell situation - arbete med finansiering pågår

Januari - december, 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 735 tkr (1 169 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -18 435 tkr (-21 885 tkr)
 • Periodens resultat uppgick till -19 402 tkr (-23 121 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,69 kr (-2,32 kr)

Delårsrapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Granular AB (publ)  producerar och säljer steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

The Real Stevia Company samarbetar med småjordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan. Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Vi hjälper våra kunder att ta fram attraktiva, välsmakande och hälsosammare stevia-sötade konsumentprodukter.

• Ökat intresse för stevia under det fjärde kvartalet • Stark försäljningstillväxt och spännande offertläge • Nettoomsättningen ökade med 655% för fjärde kvartalet och 134% för helåret, dock från låga nivåer • Svag finansiell situation - arbete med finansiering pågår

Läs vidare »
9c1yyjyu1y2cww5lnqqa

Försäljningsrekord i november och avsiktsförklaring avseende nya ordrar om minst 1,6 mkr

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 12:51 CET

- Rekordförsäljning i november om 545 tkr (46 tkr). - Avsiktsförklaring avseende kommande ordrar till ett värde av minst 1,6 mkr under 2015 från en ledande spansk ingrediensproducent.

Media-no-image

Granular AB (publ): Delårsrapport för koncernen, 1 juli - 30 september, 2014

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 18:27 CET

Delårsrapport för koncernen Granular AB (publ) 1 juli - 30 september, 2014

 •   Satsning på marknadsföring och försäljning fortskrider.
 •   Nettoomsättningen ökade med 115%. 

Väsentliga händelser efter periodens slut:

 • Beslut om emissioner vid extra bolagsstämma den 17 oktober.
 • Stark försäljning under oktober och första halvan av november om 510 tkr.

Juli - september, 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 423 tkr (197 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 604 tkr (-2 229 tkr)
 • Periodens resultat uppgick till -4 733 tkr (-2 452 tkr)
 • Vinst per aktie uppgick till -0,42 kr (-0,26 kr

Delårsrapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Frågor med anledning av denna kvartalsrapport riktas till:

Verkställande direkör Sophia Horn af Rantzien, sophia.horn@realstevia.com

Finansdirektör Joakim Wendt, joakim.wendt@realstevia.com

Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

Läs vidare »
Yjyrfbkzte3acoppfwir

Ny undersökning visar; Svenskarna gillar Stevia

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 11:57 CET

6 av 10 svenskar känner till stevia. Av de som känner till stevia har redan 72% provat en produkt med stevia. En stor del av de tillfrågade är positiva till stevia och väldigt få negativa. För tre år sedan godkändes stevia som tillsats inom EU.

Media-no-image

Granular AB (publ): Valberedning inför Årsstämman 2015

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 10:54 CEST

Valberedning för Granular AB (publ) inför årsstämman 2015

Granulars arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerat av den svenska koden för bolagsstyrning.

Valberedningen skall årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2014 har enats om att valberedningen inför årsstämman 2015 är sammansatt till att omfatta Carl Horn af Rantzien och Michael Zell. Valberedningen kan även komma att adjungera ytterligare personer under sitt arbete.

Michael Zell har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2015 års årsstämma avseende;

·  val av ordförande för stämman.

·  val av styrelseordförande och övriga ledamöter till styrelsen.

·  val av revisor.

·  ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

·  förslag till principer för utseende av valberedning.


Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Michael Zell, telefon 070 – 606 54 10 eller via e-post michael.zell@zellport.com

eller till

Carl Horn af Rantzien, telefon 070 – 583 59 30 eller via e-post carl.horn@realstevia.com

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2015 ska förslag ha inkommit senast fredagen den 13 februari 2015.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Carl Horn af Rantzien, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras under mars månad 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Michael Zell, valberedningens ordförande, 070 – 606 54 10.

Carl Horn af Rantzien, styrelseordförande Granular AB, telefon 070 – 583 59 30.


Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer hållbart producert  steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

The Real Stevia Company samarbetar med småjordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan. Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Vi hjälper våra kunder att ta fram attraktiva, välsmakande och hälsosammare stevia-sötade konsumentprodukter.

Läs vidare »
Media-no-image

Granular AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 10:49 CEST

Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ)

Aktieägarna i Granular AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 oktober 2014 klockan 15.00 på Restaurang Frankes Matbar, Malmskillnadsgatan 29 (T-bana Hötorget) i Stockholm. Kaffe serveras från och med kl. 14.30.

Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 oktober 2014,

dels anmäla sin avsikt att delta på den extra bolagsstämman senast onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 15.00, under adress Granular AB (publ), att: Tatiana Rojas, Drottninggatan 68, 111 21 Stockholm, eller per mobil 073 – 383 65 32 eller per telefon 070-442 22 90 eller via e-post till tatiana.rojas@realstevia.com.

Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämma. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 10 oktober 2014.

Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.realstevia.se. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget på adressen ovan före den extra bolagsstämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning

1.  Öppnande av stämman.

2.  Val av ordförande vid stämman.

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.  Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.  Godkännande av dagordning.

7.  Beslut om riktad emission av aktier.

8.  Beslut om riktad emission av konvertibel.

9.  Beslut om riktad emission av konvertibler.

10.  Beslut om utgivande av teckningsoptioner.

11.  Beslut om utgivande av teckningsoptioner.

12.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om utgivande av teckningsoptioner.

13.  Förslag till beslut om bemyndigande att registrera av stämman fattade beslut.

14.  Avslutande av stämman.

...

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 – 11 samt handlingar enligt 13 kap. 6 §, 14 kap. 8 § och 15 kap. 8-10 §§ aktiebolagslagen (ABL) kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress och webbplats, www.realstevia.se, senast två veckor före stämman. 

Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär detta och hålls även tillgängliga på stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att på stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § punkt 1 ABL. 

Det antecknas att antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelse är 12 076 796.


Stockholm i september 2014

Granular AB (publ)

Styrelsen


Hela kallelsen i bifogad pdf.

Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer  steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

The Real Stevia Company samarbetar med småjordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan. Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Vi hjälper våra kunder att ta fram attraktiva, välsmakande och hälsosammare stevia-sötade konsumentprodukter.

Läs vidare »
Media-no-image

Granular AB (publ): Delårsrapport för koncernen, 1 april - 30 juni, 2014

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 15:38 CEST

Delårsrapport för koncernen Granular AB (publ) 1 april - 30 juni, 2014

 • Ny order om 20 ton ekologiskt producerad bladråvara - Granular nu världsledande inom detta segment.
 • Nettoomsättningen ökade med 73% drivet av bladförsäljning.

 Väsentliga händelser efter periodens slut: 

 • Handpenning erlagd för mark i Paraguay - första steget mot byggnation av ett eget raffinaderi för lokalt odlad stevia. 
 • Nyemission om 16,7 mkr slutförd. Handelstart den 13 augusti på Alternativa aktiemarknaden.

April - juni, 2014

Nettoomsättningen uppgick till 920 tkr (533 tkr) 

Rörelseresultatet uppgick till -3 755 tkr (-4 085 tkr) 

Periodens resultat uppgick till -3 939 tkr (-4 342 tkr) 

Vinst per aktie uppgick till -0,38 kr (-0,46 kr)


Delårsrapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Frågor med anledning av denna kvartalsrapport riktas till:

Verkställande direkör Sophia Horn af Rantzien, sophia.horn@realstevia.com

Finansdirektör Joakim Wendt, joakim.wendt@realstevia.com


Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer blad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

Bolaget samarbetar med småjordbrukare i Paraguay och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan. Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Vi hjälper våra kunder att ta fram attraktiva, välsmakande och hälsosammare stevia-sötade konsumentprodukter.

Läs vidare »
Media-no-image

Nyemissionen i Granular fulltecknad

Pressmeddelanden   •   2014-07-08 15:20 CEST

Granular AB (publ) avslutade företrädesemissionen den 30 juni 2014. Emissionen om 15,6 Mkr tecknades till 16,7 Mkr vilket innebär att styrelsen valt att utnyttja en del av övertilldelningsoptionen för att tillgodose intresset. Förutom befintliga aktieägare har cirka 200 nya investerare tecknat sig i emissionen. Bolaget hade före emissionen cirka 170 ägare.

– Vi är mycket glada för det stora intresset och välkomnar alla nya aktieägare. Vi ökar nu takten för att bli den ledande europeiska leverantören av högkvalitativ och hållbart producerad stevia till mat- och dryckesindustrin, säger Sophia Horn af Rantzien, VD för Granular.

Första handelstillfälle för aktien på Alternativa aktiemarknaden kommer att vara under handels-
perioden som infaller den 13–18 augusti 2014. För information om hur handeln går till på Alternativa aktiemarknaden vänligen kontakta Alternativa på info@alternativa.se eller 08‑673 17 90.


För mer information vänligen kontakta:

VD, Sophia Horn af Rantzien, telefon 0708-74 73 38, e-post: sophia.horn@realstevia.com

eller

Finansdirektör, Joakim Wendt, telefon 0733-83 65 35, e-post: joakim.wendt@realstevia.com


Granular producerar och säljer steviaextrakt och bladråvara till den europeiska mat- och dryckesindustrin under varumärket Real SteviaTM. Bolaget har varit verksamt sedan 2003 och är idag en etablerad aktör inom högkvalitativ och hållbart producerad stevia på den internationella marknaden.

Emissionen är avslutad och tecknades till 16,7 Mkr. Första handelstillfälle för aktien på Alternativa aktiemarknaden kommer att vara under handelsperioden som infaller den 13–18 augusti 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Förlängning av teckningstiden i Granular

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 11:12 CEST

Styrelsen i Granular AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden för nu pågående nyemission till den 30 juni 2014. Hittills har Bolaget mottagit teckningar motsvarande 11,2 Mkr. Förutom befintliga aktieägare har cirka 130 nya investerare tecknat sig i emissionen. Avräkningsnotor skickas per idag ut till dem som tecknat utan företräde.

På grund av förlängningen av anmälningstiden kommer handeln i Granulars aktie på Alternativa aktiemarknaden att påbörjas vid handelsperioden som infaller den 13 - 18 augusti 2014.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningstid:  till och med 30 juni 2014

Teckningskurs:  10,00 kr/aktie

Emissionsbelopp:  15,6 Mkr

Minsta teckningspost:  1 000 aktier

Värdering före emissionen:  104,1 Mkr


För mer information kontakta:

VD, Sophia Horn af Rantzien, telefon 0708-74 73 38, e-post: sophia.horn@realstevia.com

eller

Finansdirektör, Joakim Wendt, telefon 0733-83 65 35, e-post: joakim.wendt@realstevia.com


Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.


Förlängd teckningstid för pågående nyemission till 30 juni, 2014.

Läs vidare »
U8sb7zmoyz3wr3xg0f41

Världsledande på ekologiska steviablad

Pressmeddelanden   •   2014-06-02 10:41 CEST

Det svenska stevia bolaget Granular har världens idag mest omfattande produktion av ekologiskt odlade stevia blad i Paraguay och tillkännager ytterligare en stor bladorder om 20 ton till Tyskland.

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • Managing Director / CEO
 • sophia.horn@realstevia.com
 • +46(0)8 704 44 90
 • +46(0)708747338

Om The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ)

Good! Good for you! Good for the world!

The Real Stevia Company producerar, utvecklar och säljer Steviaextrakt och blad från Paraguay & Kina till den globala livsmedelsindustrin.

The Real Stevia Company samarbetar med småjordbrukare huvudsakligen i ursprungslandet Paraguay där steviaplantan odlas och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan.
Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt, hälsomässigt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard, uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från livsmedelsindustrin och komma slutkonsumenterna till nytta.

Adress

 • The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ)
 • Drottninggatan 68
 • 111 21 Stockholm
 • Sweden
 • Vår hemsida

Länkar