Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

Granular AB (publ): Delårsrapport för koncernen 1 juli - 30 september, 2015

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 17:56 CET

Delårsrapport för koncernen 1 juli - 30 september, 2015

 • Nya produktlanseringar med Real SteviaTM
 • Real SteviaTM smak- och kvalitetsgodkänt av två av Europas största konfektyrbolag
 • Nettoomsättningen ökade med 142 procent jämfört med samma period föregående år
 • Nedskrivning av varulager på grund av förväntad utbudsökning av steviextrakt
 • Första kontrollstämma 30 oktober beslutade om fortsatt drift - nyemission förlängd till den 30 november

Juli - september, 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 025 tkr (423 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 865 tkr (-4 604 tkr)
 • Periodens resultat uppgick till -8 422 tkr (-4 733 tkr)
 • Vinst per aktie uppgick till -0,62 kr (-0,45 kr)

Delårsrapporten i sin helhet finns att läsa i bifogat dokument.

OM GRANULAR AB

Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Läs vidare »
Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

​Extra bolagsstämman beslutar om fortsatt drift

Pressmeddelanden   •   2015-11-02 15:31 CET

Vid extra bolagsstämma i Granular AB (publ) den 30 oktober 2015, tillika första kontrollstämma, beslutades att bifalla styrelsens primära förslag att verksamheten ska drivas vidare. Beslutet var enhälligt. En andra kontrollstämma kommer att sammankallas inom åtta månader.

OM GRANULAR AB
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Läs vidare »
Media-no-image

Förlängning av teckningstiden i Granular AB (publ)

Pressmeddelanden   •   2015-10-28 11:38 CET

Styrelsen i Granular AB (publ) beslutade igår den 27 oktober 2015 att ytterligare förlänga teckningstiden för pågående nyemission till den 30 november 2015. Syftet med förlängningen är att möjliggöra teckningar från nya investerare.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs: 8,00 kr/aktie
Emissionsbelopp: 21,1 Mkr
Sista dag för teckning: 30 november 2015

Granular AB (publ) is a Swedish company founded in 2003, who produces and sells extracts of stevia to the global food industry.

The Real Stevia Company cooperates with smallholder farmers in Paraguay and other countries where the stevia plant grows, which enables control throughout the delivery chain.

The company strives for supplying a socially and environmentally sustainable product, which can contribute to raising the life quality of the farmers and at the same time meet the demands for quality and safety from the European food industry.

We help our customers develop attractive, well tasting and healthier products sweetened with stevia.

Styrelsen i Granular AB (publ) beslutade igår den 27 oktober 2015 att ytterligare förlänga teckningstiden för pågående nyemission till den 30 november 2015. Syftet med förlängningen är att möjliggöra teckningar från nya investerare.

Läs vidare »
Xzl7bdwqbqzo57k7oopr

Six out of ten want to lower their sugar intake – however the majority has difficulty achieving this goal

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 09:12 CEST

​Over half of all Swedes (60%) would like to reduce their intake of sugar, while the majority (86%) of them thinks that it is challenging to accomplish. This according to a new study by the Novus institute on behalf of The Real Stevia Company, a Swedish-based stevia producer.

Xzl7bdwqbqzo57k7oopr

Sex av tio vill minska sockerintaget – men majoriteten tycker att det är en utmaning

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 09:10 CEST

​Över hälften av alla svenskar, (60%), skulle vilja minska sitt intag av socker, och majoriteten av dem tycker att det är en utmaning att genomföra (86%). Det visar en av Novus nyligen genomförd undersökning på uppdrag av steviaproducenten The Real Stevia Company.

Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

Förlängning av teckningstiden i Granular AB (publ)

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 10:59 CEST

Styrelsen i Granular AB (publ) beslutade igår den 30 september 2015 att ytterligare förlänga teckningstiden för pågående nyemission till den 27 oktober 2015. Syftet med förlängningen är att möjliggöra teckningar från nya investerare.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs: 8,00 kr/aktie
Emissionsbelopp: 21,1 Mkr

Sista dag för teckning: 27 oktober 2015.

OM GRANULAR AB
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Läs vidare »
Q5jwfd1ygwtekukhosk5
Edjant8p4dcdwjbcadkz

The Real Stevia Company uppmuntrar globala mål för hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 15:52 CEST

Q5jwfd1ygwtekukhosk5
Edjant8p4dcdwjbcadkz

The Real Stevia Company encourages global goals for sustainable development

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 15:49 CEST

​Today 193 world leaders will commit to 17 global goals for sustainable development to achieve 3 extraordinary things in the next 15 years; End extreme poverty, fight inequality & injustice and contribute to good health and well-being. With business in Paraguay, one of the poorest countries in Latin America, The Real Stevia Company has an important role to help reach those objectives.

Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ), 30 oktober 2015

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 10:02 CEST

Aktieägarna i Granular AB (publ) (org.nr. 556379-2588) kallas härmed till extra bolagstämma, tillika första kontrollstämma, fredagen den 30 oktober 2015, klockan 16.00 på Malmskillnadsgatan 29 i centrala Stockholm. Ankomst anmäls i receptionen.

Inregistrering till stämman börjar kl. 15:30 och innan stämman serveras kaffe. 

Anmälan:

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 23 oktober 2015 samt bör anmäla sin avsikt att delta på stämman senast klockan 15.00 måndagen den 26 oktober 2015 under adress Granular AB (publ), att: Angelica Guimaraes, Gamla Brogatan 9, 111 20 Stockholm eller via telefon 08-704 44 90 eller via e-post angelica.guimaraes@realstevia.com. Vid anmälan bör namn, person- och/eller organisationsnummer, aktieinnehav samt e-postadress uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt, som ej får vara äldre än fem år, förevisas vid stämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.realstevia.com.

Registrering:

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt införas i aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 23 oktober 2015.

Förslag till dagordning

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Val av sekreterare vid stämman.

3) Upprättande och godkännande av röstlängd.

4) Godkännande av dagordning.

5) Val av en eller två justeringsmän.

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7) Framläggande av kontrollbalansräkning.

8) Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.

9) Beslut om bolaget skall driva verksamheten vidare eller gå i likvidation.

10) Stämmans avslutande.

Antal aktier och röster:

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av hen ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. Det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget, ej inräknat pågående emissioner, uppgår per dagen för denna kallelse till 13 134 894 stycken.

Förslag till beslut:

Punkt 9. Beslut om bolaget skall driva verksamheten vidare eller gå i likvidation.

Styrelsen i bolaget har den 18 september 2015 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma). Om bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om bolaget ska driva verksamheten vidare eller gå i likvidation, varför styrelsen lämnar följande förslag:

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen har tagit fram en åtgärdsplan för att tillse att bolagets egna kapital ska återställas. Åtgärdsplanen innebär att styrelsen för diskussioner med befintliga aktieägare och externa finansiärer om tillförande av nytt kapital bl.a. genom nyemission, i syfte att återställa bolagets egna kapital. Årsstämman fattade den 25 juni 2015 beslut om en nyemission med företräde för befintliga ägare om cirka 21 miljoner kronor. Teckningstiden löper till och med den 30 september och kan komma att förlängas om styrelsen bedömer att skäl för detta föreligger. Styrelsen har även ett bemyndigande från årsstämman om att besluta om nyemission, med eller utan företräde för befintliga aktieägare, av aktier eller konvertibler som kan ge upphov till maximalt 1 500 000 nya aktier.

Under förutsättning att styrelsens åtgärdsplan möjliggör att bolagets egna kapital kan återställas föreslår styrelsen i första hand att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om bolagets egna kapital enligt kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra kontrollstämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att förevarande bolagsstämma inte beslutar att bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att bolagsstämma beslutar att bolaget skall gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 18 september 2015. Skulle bolagsstämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla omkring oktober månad 2016. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets kontor och hemsida www.realstevia.com från och med den 15 oktober och sänds per post till de aktieägare som så begär detta och uppger sitt namn och sin adress.

Stockholm i september 2015

STYRELSEN

OM GRANULAR AB

Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Läs vidare »
Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

Information avseende handel på Alternativa aktiemarknaden

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 13:35 CEST

Aktier i Granular AB (publ) har sedan augusti 2014 handlats på Alternativa aktiemarknadens huvudlista - Alternativa listan. Givet det begränsade antal aktier som omsatts under denna tid, har styrelsen beslutat att byta lista från Alternativa listan till Mäklarlistan med start den 1 oktober. Genom listbytet erhålls en kostnadsbesparing samtidigt som möjligheten att handla i aktien kvarstår tills dess att en börsnotering kan genomföras.

OM GRANULAR AB (publ)

Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin. 

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • Managing Director / CEO
 • sophia.horn@realstevia.com
 • +46(0)8 704 44 90
 • +46(0)708747338

 • Presskontakt
 • Head of Marketing and Communications
 • elin.axelsson@realstevia.com
 • +46733836429
 • +46 8 704 44 90

Om The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ)

Good! Good for you! Good for the world!

Stevia experts in Stockholm, Sweden.
Producing sustainable stevia leaves and stevia extracts in Paraguay and China.
For the conscious food and beverage industry in Europe.

Adress

 • The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ)
 • Gamla Brogatan 9
 • 111 20 Stockholm
 • Sweden
 • Vår hemsida

Länkar