Media-no-image

Granular AB (publ): Delårsrapport för koncernen 1 april-30 juni, 2015

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 15:24 CEST

Delårsrapport för koncernen 1 april - 30 juni, 2015

 • Fortsatt fokus på internationell marknadsföring
 • Nettoomsättningen ökade med 43 procent jämfört med samma period föregående år
 • Negativt eget kapital, kontrollbalansräkning under framtagande
 • Företrädesemission om 21 mkr pågår, teckningsperiod 1 juli - 31 augusti

April - juni, 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 312 tkr (920 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 050 tkr (-3 755 tkr)
 • Periodens resultat uppgick till -5 563 tkr (-3 939 tkr)
 • Vinst per aktie uppgick till -0,42 kr (-0,38 kr)

Delårsrapporten i sin helhet finns att läsa i bifogat dokument.

Granular AB (publ) producerar och säljer steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

The Real Stevia Company samarbetar med småjordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan. Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Vi hjälper våra kunder att ta fram attraktiva, välsmakande och hälsosammare steviasötade konsumentprodukter.

Läs vidare »
Media-no-image

Justering av datum för kommande delårsrapporter 2015

Pressmeddelanden   •   2015-08-19 16:30 CEST

Delårsrapport för det andra kvartalet: 26 augusti 2015 (20 augusti 2015)

Delårsrapport för det tredje kvartalet: 10 november 2015 (17 november 2015)

Granular AB (publ) is a Swedish company founded in 2003, who produces and sells extracts of stevia to the global food industry.

The Real Stevia Company cooperates with smallholder farmers in Paraguay and other countries where the stevia plant grows, which enables control throughout the delivery chain.

The company strives for supplying a socially and environmentally sustainable product, which can contribute to raising the life quality of the farmers and at the same time meet the demands for quality and safety from the European food industry.

We help our customers develop attractive, well tasting and healthier products sweetened with stevia.

Delårsrapporter för det andra och tredje kvartalet 2015 kommer att delges marknaden enligt nedan (gamla datum inom parentes)

Läs vidare »
Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

Nyemission och ytterligare kompetens från livsmedelsindustrin till Granulars styrelse

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 16:24 CEST

På årsstämman i Granular AB (publ) den 25 juni 2015 beslutades om en nyemission för fortsatt utveckling av verksamheten samt val av Anders Brantberg till styrelsen.

Granular står inför en omfattande utveckling av verksamheten och med anledning av bolagets behov av kapital för drift och produktion av stevia beslutade årsstämman om en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, att tillföra Granular cirka 21 miljoner kronor. Emissionskursen uppgår till 8,00 kronor per aktie och teckningstiden kommer att löpa från den 10 juli 2015 till och med den 31 augusti 2015.

Kapitalet från nyemissionen kommer att användas för förvärv av mark i Paraguay för uppförande av ett steviaraffinaderi samt till ökat marknadsförings- och försäljningsarbete framför allt riktat mot den europeiska marknaden, säger vd Sophia Horn af Rantzien.

Årsstämman beslutade även att utöka styrelsen med en ny styrelseledamot; Anders Brantberg.

Granular går nu in i en expansiv försäljningsfas och behöver tillföra styrelsen ytterligare kunskap om marknadsföring och försäljning inom livsmedelsområdet, speciellt inom livsmedelstillsatser. Därför är jag mycket glad över att kunna hälsa Anders Brantberg välkommen till vår styrelse, säger styrelseordförande Carl Horn af Rantzien.

Anders Brantberg har en omfattande och lång erfarenhet från att arbeta med agenter och distributörer av ingredienser och råvaror till nordisk livsmedelsindustri, bland annat som vd och koncernchef för Norfoodsgruppen i Sverige. För närvarande är Anders aktiv i styrelsearbete och engagemang i några mindre och medelstora verksamheter.

För fullständigt information om beslut fattade av årsstämman 2015 vänligen se Granulars hemsida

För mer information, vänligen kontakta:

Sophia Horn af Rantzien, vd, telefon 0708-74 73 38, e-post: sophia.horn@realstevia.com

Joakim Wendt, finansdirektör, telefon 0733-83 65 35, e-post: joakim.wendt@realstevia.com

OM GRANULAR AB (PUBL)

Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

På årsstämman i Granular AB (publ) den 25 juni 2015 beslutades om en nyemission för fortsatt utveckling av verksamheten samt val av Anders Brantberg till styrelsen.

Läs vidare »
Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

Granular AB (publ) genomför riktad nyemission

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 12:53 CEST

Styrelsen för Granular AB (publ) har den 24 juni 2015 beslutat om en riktad nyemission med betalning genom kvittning av under 2014 och 2015 upptagna brygglån om totalt 2 170 tkr. Nyemissionen görs till kursen 8,00 kr per aktie och med stöd av bemyndigande från årsstämman 2014.

Syftet med nyemissionen är att stärka det egna kapitalet som belastats av de nedskrivningar av varulagret som beslutades i samband med årsredovisningens framläggande i början av juni. Utöver den beslutade nyemissionen avser styrelsen snarast efter årsstämman den 25 juni 2015 besluta om en riktad emission genom kvittning av lån om ytterligare 620 tkr jämte upplupen ränta givet att årsstämman beslutar om nytt bemyndigande enligt framlagd kallelse.

Det egna kapitalet avses vidare stärkas genom den till årsstämman föreslagna nyemissionen om 21 mkr med företräde för befintliga aktieägare.


För ytterligare information vänligen kontakta;

Sophia Horn af Rantzien, VD, 070 – 874 73 38, sophia.horn@realstevia.com

Joakim Wendt, Finansdirektör, 073 – 383 65 35, joakim.wendt@realstevia.com

Om Granular AB (publ)

Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Styrelsen för Granular AB (publ) har den 24 juni 2015 beslutat om en riktad nyemission med betalning genom kvittning av under 2014 och 2015 upptagna brygglån om totalt 2 170 tkr. Nyemissionen görs till kursen 8,00 kr per aktie och med stöd av bemyndigande från årsstämman 2014.

Läs vidare »
Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

Granular AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning 2014

Pressmeddelanden   •   2015-06-09 18:26 CEST

Granular AB (publ) publicerade idag sin årsredovisning för perioden 1 jan 2014 -31 dec 2014. Nettoomsättningen för koncernen uppgick totalt till 2 735 tkr under året, motsvarande en ökning med 134% jämfört med 2013.

Det totala resultatet för koncernen för året blev -22,8 mkr. Verksamheten har under året finansierats i huvudsak genom nyemissioner uppgående till 17,7 mkr exkl emissionskostnader och lån om 4,0 mkr från både tidigare aktieägare och nya intressenter.

2014 var ett spännande år för The Real Stevia Company och framtiden ser lovande ut. Under sista kvartalet förra året ökade omsättningen för bolaget med 655% och vi ser med stor tilltro på vår roll i marknaden, säger Sophia Horn af Rantzien, vd Granular AB (publ).

Jämfört med 2014 års bokslutskommuniké föreligger några ändringar:

 • Produktionspartnern Jianjia Pharmaceutical i Kina, som Granular samarbetat med under lång tid, har i förhandlingar om fortsatt samarbete informerat om att de avslutat och inte avser återuppta sin steviaproduktion för att istället fokusera på läkemedel för den inhemska och Koreanska marknaden. Detta har lett till en överenskommelse om att den kinesiska leverantören övertar steviaextrakt som hållits som lager åt Granular. Samtidigt hävs den korresponderande betalningsplikt vilken noterats som leverantörsskuld. Nedskrivningen som följer av detta har gjorts per den 31 december 2014 och har medfört en nettoeffekt på bolagets resultat om -2 052 tkr.
 • En av företagets lagerförda produkter, Reb A 85, har värderats om för att bättre återspegla gällande marknadsprissättning, vilket har resulterat i en nedskrivning om -1 793 tkr.
 • En ombokning har skett från kortfristig skuld till eget kapital avseende ett under 2014 konverterat konvertibelt skuldbrev, vilket påverkat eget kapital positivt med 1 125 tkr.

OM GRANULAR AB

Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin. 

Granular AB (publ) publicerade idag sin årsredovisning för perioden 1 jan 2014 -31 dec 2014. Nettoomsättningen för koncernen uppgick totalt till 2 735 tkr under året, motsvarande en ökning med 134% jämfört med 2013.

Läs vidare »
Media-no-image

Kallelse till Årsstämma, 25 juni 2015

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 08:55 CEST

Aktieägarna i Granular AB (publ) (org.nr. 556379-2588) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2015, klockan 15.00 på Malmskillnadsgatan 29 i centrala Stockholm.

Ankomst anmäls i receptionen. Inregistrering till stämman börjar kl. 14:30 och innan stämman serveras kaffe.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 18 juni 2015 samt bör anmäla sin avsikt att delta på stämman senast klockan 15.00 måndagen den 22 juni 2015 under adress Granular AB (publ), att: Angelica Guimaraes, Gamla Brogatan 9, 111 20 Stockholm eller via telefon 08-704 44 90 eller via e-post angelica.guimaraes@realstevia.com. Vid anmälan bör namn, person- och/eller organisationsnummer, aktieinnehav samt e-mailadress uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt, som ej får vara äldre än fem år, förevisas vid stämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.realstevia.com.

Registrering

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt införas i aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 18 juni 2015.

Förslag till dagordning

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Val av sekreterare vid stämman.

3) Upprättande och godkännande av röstlängd.

4) Godkännande av dagordning.

5) Val av en eller två justeringsmän.

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8) Beslut

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter, styrelsesuppleant och verkställande direktör.

9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

10) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

12) Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt.

13) Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler.

14) Beslut om aktieägardirektiv.

15) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

16) Förslag till beslut om bemyndigande att registrera av stämman fattade beslut.

17) Stämman avslutas.

Antal aktier och röster

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. Det kommer att finnas totalt 13 134 894 aktier och röster i bolaget vid utgången av maj 2015.

Övrig information

Vid föredragning av årsredovisningen kommer möjlighet ges att ställa frågor.

Förslag till beslut:

Punkt 8b. Beslut beträffande årets resultat.

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9. Antalet styrelseledamöter.

Valberedningen bestående av dess ordförande Michael Zell, utsedd av Länsförsäkringar Skåne, samt bolagets styrelseordförande Carl Horn af Rantzien, föreslår att styrelsen ska bestå av upp till sex (6) styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

Punkt 10. Styrelse- och revisorsarvode.

Förslaget är att styrelsearvode om upp till 350 000 kronor utgår att fördelas med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till övriga ledamöter och suppleant ej anställda av bolaget. Förslaget är att revisorn ersätts mot godkända och redovisade kostnader.

Punkt 11. Val av styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningens förslag till styrelsens ordförande och övriga ledamöter och valberedningens motivering kommer att presenteras på bolagets webbplats www.realstevia.com senast den 22 juni 2015.

Valberedningen föreslår att omval sker av revisorsbolaget Deloitte AB och som huvudansvarig revisor auktoriserade revisorn Berth Larsson. Uppdraget löper fram till och med årsstämman 2016.

Punkt 12. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt.

Styrelsen i Granular AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission med anledning av bolagets behov av ytterligare kapital för drift av verksamheten och för produktion av stevia. Företrädesemissionen som, vid fullteckning, kommer att tillföra Granular AB (publ) 21 015 824,00 kronor kommer att användas för förvärv av mark i Paraguay för planerat uppförande av ett steviaraffinaderi samt till ökat marknadsförings- och försäljningsarbete framför allt riktat mot den europeiska marknaden. Emissionskursen har föreslagits mot bakgrund av bolagets försäljningsutveckling och prissättningen vid aktieemissioner genomförda under den senaste 12-månadersperioden.

Stämman föreslås besluta att med företrädesrätt för nuvarande aktieägare, genom nyemission öka bolagets aktiekapital om 656 744,70 kronor, fördelat på 13 134 894 aktier å envar med kvotvärde 0,05 kronor, med högst 131 348,90 kronor genom emission av högst 2 626 978 aktier samt på följande villkor i övrigt;

1. Emissionen skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

2. Innehavare av aktier i bolaget skall, i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger äga företrädesrätt att teckna nya aktier enligt följande. Varje gammal aktie ger rätt till en teckningsrätt. För att få teckna en ny aktie krävs fem teckningsrätter.

3. För aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter skall tilldelning i första hand ske till tecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och som på anmälningssedeln redovisat detta. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

4. De nya aktierna har ett kvotvärde om 0,05 kronor.

5. Betalning för varje tecknad aktie skall ske med en teckningskurs åtta (8) kronor per aktie.

6. Betalning för tecknad aktie skall erläggas med kontant betalning senast den 31 augusti 2015. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.

7. Teckningstiden ska löpa från och med den 10 juli 2015 till och med den 31 augusti 2015 och styrelsen kan komma att förlänga teckningstiden.

8. Teckning av aktier med företräde skall ske mot betalning. Teckning av aktier utan företräde skall ske på teckningslista.

9. Teckning av aktier är bindande.

10. Teckning av aktier genom kontant betalning skall ske genom inbetalning på av bolaget angivet bankkonto och skall vara bolaget tillhanda senast den 31 augusti 2015 kl. 15.00 samt vara bindande för köparen.

11.Teckning med utnyttjande av företrädesrätt kan ske under hela teckningstiden genom erläggande av betalning.

12. Betalning av aktier som tecknas utan företrädesrätt skall ske senast fjärde bankdagen efter besked om tilldelning av aktier.

13. Avstämningsdag för fastställande av vilka som har rätt att teckna aktier i nyemissionen skall vara den 3 juli 2015.

14. Central handel i bolagets regi med teckningsrätter kommer ej att ske.

15. Den del av teckningsbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde skall tillföras bolagets överkursfond.

16. Kostnader föranledda av aktiekapitalökningen skall betalas av bolaget.

17. De nya tecknade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att den med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och före nästa årsstämma kan besluta om nyemissioner av aktier och konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor medförande utgivande av maximalt en miljon fem hundra tusen (1 500 000) nya aktier och en maximal ökning av aktiekapitalet med 75 000 kronor. Övriga villkor vid emissionerna föreslås beslutas av styrelsen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar de nya aktierna drygt 11 % av kapital och röster av nuvarande antal aktier och före ovan nämnda förslag till företrädesemission.

Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bland annat att möjliggöra för bolaget att fortsätta det påbörjade arbetet med en ökad ägarspridning samt att kunna erbjuda ett ägande till personer av väsentlig betydelse för bolagets fortsatta utveckling.

Beslut enligt punkten 13 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14. Beslut om aktieägardirektiv.

Östgöta Bergslags AB föreslår att stämman beslutar att ägardirektiv beslutade vid årsstämman den 25 mars 2014 ändras endast vad avser tidpunkten för marknadsvärdet 2 miljarder SEK och i övrigt kvarstår enligt följande;

 • Granulars uppgift är att tjäna pengar för att senast år 2018 (tidigare 2017) nå ett marknadsvärde om minst 2 miljarder SEK, varvid en försäljning eller notering av bolaget skall ske.

Granular skall öka bolagets marknadsvärde genom:

 • försäljning av stevia samt
 • förvärv av branschrelaterade bolag.
 • Vid en eventuell konflikt mellan tidpunkt och marknadsvärde skall marknadsvärdet ha prioritet.
 • Granular har hela världen som arbetsfält, men skall prioritera Europamarknaden.
 • Tillväxten skall ske genom ett uthålligt nyttjande av jordens resurser, medarbetare och investorer. Vidare skall det ske genom iakttagande av den av styrelsen antagna CSR (Corporate Social Responsibility) strategin.

Granular skall därmed bl.a. se till att:

 • produktionen spåras hela vägen från frö/planta till färdig produkt;
 • produktionen sker med minsta möjliga miljöpåverkan;
 • upprätta en årlig miljörapport avseende verksamheten;
 • undvika otillbörligt utnyttjande av medarbetare;
 • undvika otillbörligt utnyttjande av investorer samt
 • följa de lokalt etiska och miljömässiga regler som finns (minimum krav) samt utöka kraven i de fall som Granular anser att de lokala reglerna ej är tillräckliga.
 • Vid en eventuell konflikt mellan uppförande enligt CSR och ökad vinst har CSR-frågor prioritet.
 • Granular skall ha anställda som är väl informerade om CSR och de skall handla därefter.
 • Granular skall ha en väl fungerade struktur med ett starkt team som samarbetar i enlighet med Granulars bolagskultur.

Punkt 19. Förslag till beslut om bemyndigande att registrera av stämman fattade beslut.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl. a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning 2014, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12 och 13 i enlighet med ovan finns tillgängligt på bolagets kontor och hemsida www.realstevia.com från och med torsdagen den 4 juni 2015 och sänds per post till de aktieägare som så begär detta och uppger sitt namn och sin adress.

Valberedningens förslag och motivering kommer att finnas tillgängligt bolagets kontor och hemsida www.realstevia.com från och med måndagen den 22 juni 2015 och sänds per post till de aktieägare som så begär detta och uppger sitt namn och sin adress.

Stockholm i maj 2015

STYRELSEN

Granular AB (publ) is a Swedish company founded in 2003, who produces and sells extracts of stevia to the global food industry.

The Real Stevia Company cooperates with smallholder farmers in Paraguay and other countries where the stevia plant grows, which enables control throughout the delivery chain.

The company strives for supplying a socially and environmentally sustainable product, which can contribute to raising the life quality of the farmers and at the same time meet the demands for quality and safety from the European food industry.

We help our customers develop attractive, well tasting and healthier products sweetened with stevia.

Läs vidare »
Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

Granular AB (publ): Delårsrapport för koncernen, 1 januari - 31 mars, 2015

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 14:45 CEST

Delårsrapport för koncernen 1 januari - 31 mars, 2015

 • Markant ökat intresse för stevia
 • Nettoomsättningen ökade med 147 procent
 • Nyemission i mars om 3,0 Mkr

Januari - mars, 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 310 tkr (531 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 546 tkr (-3 754 tkr)
 • Periodens resultat uppgick till -4 679 tkr (-3 931 tkr)
 • Vinst per aktie uppgick till -0,36 kr (-0,38 kr)

Delårsrapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Granular AB (publ) producerar och säljer steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

The Real Stevia Company samarbetar med småjordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan. Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Vi hjälper våra kunder att ta fram attraktiva, välsmakande och hälsosammare steviasötade konsumentprodukter.

Läs vidare »
Media-no-image

NYTT FÖRSÄLJNINGSREKORD FÖR REAL STEVIA™

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 08:47 CEST

April 2015 var den starkaste månaden i bolagets historia med en försäljning uppgående till 635 Tkr varav 58 Tkr avsåg försäljning av ekologiskt odlad paraguyansk bladråvara. Försäljningen har därmed ökat stadigt för varje kalendermånad sedan december 2014.

Det ökande intresset för stevia är ingen överraskning för Granular som länge har förutspått att marknaden ska vända uppåt. Som kommunicerades under april månad så finns nu Real Stevia™ även i en glass som lanserats av Weight Watchers i Storbritannien.

– Det har bara varit en tidsfråga innan konsumenterna och industrin skulle få upp ögonen för stevia och dess hälsofördelar. Det vi ser är en uppåtgående trend och vi kan konstatera att det vi har väntat på äntligen händer, säger Granulars VD Sophia Horn af Rantzien.

Om Stevia

Växten stevia har sitt ursprung i Sydamerika där bladen traditionellt använts för att söta te. Steviaextrakt har använts som sötningsmedel i Japan i mer än 40 år. I Europa godkändes steviaextrakt som sötningsmedel av EU i december 2011. Stevia har många fördelar; det är kalorifritt och har ingen påverkan på blodsockernivån. Stevia är ett bra alternativ både för diabetiker och för andra som vill minska på sitt sockerintag.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

VD Sophia Horn af Rantzien

Telefon 0708-74 73 38

E-post: sophia.horn@realstevia.com 

Granular AB (publ) is a Swedish company founded in 2003, who produces and sells extracts of stevia to the global food industry.

The Real Stevia Company cooperates with smallholder farmers in Paraguay and other countries where the stevia plant grows, which enables control throughout the delivery chain.

The company strives for supplying a socially and environmentally sustainable product, which can contribute to raising the life quality of the farmers and at the same time meet the demands for quality and safety from the European food industry.

We help our customers develop attractive, well tasting and healthier products sweetened with stevia.

​April 2015 var den starkaste månaden i bolagets historia med en försäljning uppgående till 635 Tkr varav 58 Tkr avsåg försäljning av ekologiskt odlad paraguyansk bladråvara. Försäljningen har därmed ökat stadigt för varje kalendermånad sedan december 2014.

Läs vidare »
Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

Senarelagd årsstämma i Granular AB (publ)

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 07:29 CEST

Senarelagd årsstämma i Granular AB (publ)

Styrelsen i Granular AB (publ) meddelar härmed att årsstämman kommer att senareläggas till den 25 juni 2015. Anledningen till senareläggningen är att bolaget ser om sin finansiering för fortsatt expansion. Årsredovisningen för 2014 kommer att offentliggöras senast tre veckor före årsstämman.

Läs vidare »
Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

Rekordstart för Real Stevia - försäljningsrekord under första kvartalet 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 16:09 CEST

Försäljningsrekord under första kvartalet 2015

Försäljningen uppgick under det första kvartalet 2015 till 1,3 Mkr (0,5 Mkr) vilket är den högsta siffran för ett enskilt kvartal i bolagets historia. Mars var dessutom historiskt sett den enskilt starkaste månaden med en försäljning uppgående till 0,6 Mkr varav 0,2 Mkr avsåg försäljning av Paraguyansk bladråvara.

– Starten på 2015 är ännu ett bevis för att vår hållbart producerade stevia fyller ett behov på den växande steviamarknaden.Vi har förberett oss länge för den utveckling som vi nu bara ser början av, säger Granulars VD Sophia Horn af Rantzien.

Orsakerna bakom det växande intresset för stevia är att medvetenheten om stevia hos såväl konsumenter som mat- och dryckesproducenter har tagit fart efter att flera bolag lanserat större kampanjer kring steviasötade produkter under 2014, i kombination med ett växande hälsointresse med en ökad efterfrågan på naturliga sötningsmedel som följd.

Om Stevia

Växten stevia har sitt ursprung i Sydamerika där bladen traditionellt använts för att söta te. Steviaextrakt har använts som sötningsmedel i Japan i mer än 40 år. I Europa godkändes steviaextrakt som sötningsmedel av EU i december 2011. Stevia har många fördelar; det är kalorifritt och har ingen påverkan på blodsockernivån. Stevia är ett bra alternativ både för diabetiker och för andra som vill minska på sitt sockerintag.

För mer information:

Sophia Horn af Rantzien, VD

Granular AB (publ) is a Swedish company founded in 2003, who produces and sells extracts of stevia to the global food industry.

The Real Stevia Company cooperates with smallholder farmers in Paraguay and other countries where the stevia plant grows, which enables control throughout the delivery chain.

The company strives for supplying a socially and environmentally sustainable product, which can contribute to raising the life quality of the farmers and at the same time meet the demands for quality and safety from the European food industry.

We help our customers develop attractive, well tasting and healthier products sweetened with stevia.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • Managing Director / CEO
 • sophia.horn@realstevia.com
 • +46(0)8 704 44 90
 • +46(0)708747338

 • Presskontakt
 • Head of Marketing and Communications
 • elin.axelsson@realstevia.com
 • +46733836429
 • +46 8 704 44 90

Om The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ)

Good! Good for you! Good for the world!

Stevia experts in Stockholm, Sweden.
Producing sustainable stevia leaves and stevia extracts in Paraguay and China.
For the conscious food and beverage industry in Europe.

Adress

 • The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ)
 • Gamla Brogatan 9
 • 111 20 Stockholm
 • Sweden
 • Vår hemsida

Länkar