Media-no-image

Granular AB (publ): Delårsrapport för koncernen, 1 april - 30 juni, 2014

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 15:38 CEST

Delårsrapport för koncernen Granular AB (publ) 1 april - 30 juni, 2014

 • Ny order om 20 ton ekologiskt producerad bladråvara - Granular nu världsledande inom detta segment.
 • Nettoomsättningen ökade med 73% drivet av bladförsäljning.

 Väsentliga händelser efter periodens slut: 

 • Handpenning erlagd för mark i Paraguay - första steget mot byggnation av ett eget raffinaderi för lokalt odlad stevia. 
 • Nyemission om 16,7 mkr slutförd. Handelstart den 13 augusti på Alternativa aktiemarknaden.

April - juni, 2014

Nettoomsättningen uppgick till 920 tkr (533 tkr) 

Rörelseresultatet uppgick till -3 755 tkr (-4 085 tkr) 

Periodens resultat uppgick till -3 939 tkr (-4 342 tkr) 

Vinst per aktie uppgick till -0,38 kr (-0,46 kr)


Delårsrapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Frågor med anledning av denna kvartalsrapport riktas till:

Verkställande direkör Sophia Horn af Rantzien, sophia.horn@realstevia.com

Finansdirektör Joakim Wendt, joakim.wendt@realstevia.com


Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer blad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

Bolaget samarbetar med småjordbrukare i Paraguay och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan. Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Vi hjälper våra kunder att ta fram attraktiva, välsmakande och hälsosammare stevia-sötade konsumentprodukter.

Läs vidare »
Media-no-image

Nyemissionen i Granular fulltecknad

Pressmeddelanden   •   2014-07-08 15:20 CEST

Granular AB (publ) avslutade företrädesemissionen den 30 juni 2014. Emissionen om 15,6 Mkr tecknades till 16,7 Mkr vilket innebär att styrelsen valt att utnyttja en del av övertilldelningsoptionen för att tillgodose intresset. Förutom befintliga aktieägare har cirka 200 nya investerare tecknat sig i emissionen. Bolaget hade före emissionen cirka 170 ägare.

– Vi är mycket glada för det stora intresset och välkomnar alla nya aktieägare. Vi ökar nu takten för att bli den ledande europeiska leverantören av högkvalitativ och hållbart producerad stevia till mat- och dryckesindustrin, säger Sophia Horn af Rantzien, VD för Granular.

Första handelstillfälle för aktien på Alternativa aktiemarknaden kommer att vara under handels-
perioden som infaller den 13–18 augusti 2014. För information om hur handeln går till på Alternativa aktiemarknaden vänligen kontakta Alternativa på info@alternativa.se eller 08‑673 17 90.


För mer information vänligen kontakta:

VD, Sophia Horn af Rantzien, telefon 0708-74 73 38, e-post: sophia.horn@realstevia.com

eller

Finansdirektör, Joakim Wendt, telefon 0733-83 65 35, e-post: joakim.wendt@realstevia.com


Granular producerar och säljer steviaextrakt och bladråvara till den europeiska mat- och dryckesindustrin under varumärket Real SteviaTM. Bolaget har varit verksamt sedan 2003 och är idag en etablerad aktör inom högkvalitativ och hållbart producerad stevia på den internationella marknaden.

Emissionen är avslutad och tecknades till 16,7 Mkr. Första handelstillfälle för aktien på Alternativa aktiemarknaden kommer att vara under handelsperioden som infaller den 13–18 augusti 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Förlängning av teckningstiden i Granular

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 11:12 CEST

Styrelsen i Granular AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden för nu pågående nyemission till den 30 juni 2014. Hittills har Bolaget mottagit teckningar motsvarande 11,2 Mkr. Förutom befintliga aktieägare har cirka 130 nya investerare tecknat sig i emissionen. Avräkningsnotor skickas per idag ut till dem som tecknat utan företräde.

På grund av förlängningen av anmälningstiden kommer handeln i Granulars aktie på Alternativa aktiemarknaden att påbörjas vid handelsperioden som infaller den 13 - 18 augusti 2014.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningstid:  till och med 30 juni 2014

Teckningskurs:  10,00 kr/aktie

Emissionsbelopp:  15,6 Mkr

Minsta teckningspost:  1 000 aktier

Värdering före emissionen:  104,1 Mkr


För mer information kontakta:

VD, Sophia Horn af Rantzien, telefon 0708-74 73 38, e-post: sophia.horn@realstevia.com

eller

Finansdirektör, Joakim Wendt, telefon 0733-83 65 35, e-post: joakim.wendt@realstevia.com


Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.


Förlängd teckningstid för pågående nyemission till 30 juni, 2014.

Läs vidare »
U8sb7zmoyz3wr3xg0f41

Världsledande på ekologiska steviablad

Pressmeddelanden   •   2014-06-02 10:41 CEST

Det svenska stevia bolaget Granular har världens idag mest omfattande produktion av ekologiskt odlade stevia blad i Paraguay och tillkännager ytterligare en stor bladorder om 20 ton till Tyskland.

Media-no-image

Granular AB (publ): Offentliggörande av informationsmemorandum med anledning av nyemission och listning på Alternativa aktiemarknaden

Pressmeddelanden   •   2014-05-12 14:17 CEST

Granular AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av nyemission och listning på Alternativa aktiemarknaden.

Informationsmemorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel hålls från och med idag tillgängliga på Granulars hemsida, www.realstevia.com och Alternativa aktiemarknadens hemsida www.alternativa.se.

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsbroschyr och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsbroschyr.

Tryckt informationsmemorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel kan kostnadsfritt beställas via e-post: info@realstevia.com.

Villkor i korthet

Teckningsperiod  12 maj – 3 juni, 2014

Teckningskurs  10,00 kronor per aktie

Emissionsbelopp  15,6 miljoner kronor

Garanterat belopp  4,1 miljoner kronor

Lägsta teckningsnivå för
fullföljande av emissionen   10,0 miljoner kronor

Lock-up   60 procent av utestående aktier

Granulars värdering   104,1 miljoner kronor (pre-money)

Planerat första handelstillfälle på
Alternativa aktiemarknaden   11 juni - 16 juni 2014

Minsta teckning   1 000 aktier

ISIN-kod   SE0002695627


För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Sophia Horn af Rantzien, telefon 0708-74 73 38, e-post: sophia.horn@realstevia.com
eller
Finansdirektör, Joakim Wendt, telefon 0733-83 65 35, e-post: joakim.wendt@realstevia.com

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer steviaextrakt från Kina och Paraguay till den globala livsmedelsindustrin. 

www.realstevia.com

Granular AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av nyemission och listning på Alternativa aktiemarknaden Informationsmemorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel hålls från och med idag tillgängliga på Granulars hemsida, www.realstevia.com och Alternativa aktiemarknadens hemsida www.alternativa.se. Teckningsperiod 12 maj – 3 juni, 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Granular AB: Nyemission för expansion på den europeiska steviamarknaden samt listning på Alternativa aktiemarknaden

Pressmeddelanden   •   2014-04-29 14:30 CEST

Styrelsen för Granular AB (publ) (“Granular” eller “Bolaget”) beslutade den 21 april 2014,med stöd av bemyndigande från årsstämma i Granular den 25 mars 2014, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (“Nyemissionen”) med möjligheten att även utöka denna med en övertilldelningsoption.

• Aktieägare i Granular har företrädesrätt att för tjugo (20) befintliga aktier teckna tre (3) nya aktier.

• Teckningskursen uppgår till 10,00 kronor per aktie och Nyemissionen omfattar högst 1561 054 aktier, vilket vid fullteckning motsvarar en emissionslikvid om cirka 15,6 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Inklusive övertilldelningsoptionen om 6,0 Mkr uppgår det totala erbjudandet till 21,6 Mkr.

• Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 12 maj 2014 till och med den 3 juni 2014.

Bakgrund och motiv

Granular producerar och säljer steviaextrakt och bladråvara från Kina och Paraguay till den europeiska mat- och dryckesindustrin under varumärket Real Stevia TM. Bolaget har varit verksamt sedan 2003 och är idag en etablerad aktör inom högkvalitativ stevia på den internationella marknaden. Stevia är en ört med ursprung i Paraguay där den använts sedan urminnes tider försötning av bland annat te. Stevia är helt fritt från kalorier och har ett naturligt ursprung vilket gör det till ett angeläget alternativ till socker i en värld där diabetes och fetma blivit stora samhällsproblem. 

Samhället står idag inför ett paradigmskifte vad gäller synen på socker och artificiella sötningsmedel. I takt med en ökad medvetenhet hos konsumenterna om riskerna förknippade med ett högt kaloriintag och ett växande intresse för naturliga ingredienser, undersöker livsmedelsproducenter i allt högre grad möjligheten att lansera nya produkter med stevia som sötningsmedel. I dagsläget upplever Granular ett trendbrott vilket återspeglas i en skarp ökning av antalet och storleken på de offerter som efterfrågas avseende steviaextrakt. Från att tidigare gällt volymer för utveckling av nya produkter efterfrågar potentiella kunder idag volymer ämnade för produktionsstart vilket är en signal om förestående produktlanseringar. Även efterfrågan på bladråvara är stor och hittills uppgår årets försäljning av ekologiskt producerade paraguyanska steviablad till 20 ton. 

Mot bakgrund av ovanstående är det Bolagets bedömning att tidpunkten är rätt för att öka marknadsbearbetningen för att ta en väsentlig andel av den europeiska steviamarknaden som förväntas uppvisa stark tillväxt under kommande år. Detta avses ske dels genom en förstärkning av bolagets säljfunktion men även genom andra försäljningsorienterade insatser. I och med den planerade listningen av Bolagets aktier på Alternativa aktiemarknaden erhålls även en likviditet för befintliga och nya aktieägare.

Erbjudandet

Nyemissionen omfattar högst 1 561 054 aktier och teckningskursen uppgår till 10,00 kronor per aktie, vilket medför att Granular vid full teckning tillförs totalt 15 610 540 kronor före emissionskostnader. Förutsatt att Nyemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att ökatill 11 968 086 aktier, vilket motsvarar en utspädning med 15 procent av kapitalet och rösterna. Förutsatt att Nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att ökas med 78 052,70 kronor.

”Den europeiska marknaden har äntligen börjat öppna sig och vi behöver expansionskapital för kunna vara mer aktiva och ta den marknadsandel som vi leveransmässigt är redo för. ”Sophia Horn af Rantzien, VD.

”Debatten om hälsoeffekterna på grund av konsumtion av socker och syntetiska sötningsmedel, som nu förs med hög intensitet, är en bekräftelse på de tankar jag och min familj hade när vi bildade Granular för drygt tio år sedan. Det har varit en oerhört intressant resa när vi lagt grunden för vår verksamhet - men det är nu dags att växla upp för framtiden! Vi har idag marknadens mest prisvärda erbjudande vad gäller smak, spårbarhet och kompetens och detta gör oss väl positionerade för att vinna livsmedelsindustrins mest krävande kundgrupper.”Carl Horn af Rantzien, grundare och styrelseordförande.

Den som på avstämningsdagen den 8 maj 2014 är registrerad aktieägare i Granular erhåller tre(3) teckningsrätter i Granular för varje innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna aktier, varvid tjugo (20) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 12 maj 2014 till och med den 3 juni 2014. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 3 juni 2014.

Övertilldelningsoption

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma beslutade styrelsen i Granular den 21 april 2014 även om en övertilldelningsoption om 6,0 Mkr. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen kommer den totala emissionslikviden, inklusive Nyemissionen, uppgå till totalt cirka 21,6 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Övertilldelningsoptionen kan komma att utnyttjas,helt eller delvis, för det fall överteckningsgraden i Nyemissionen enligt styrelsens bedömningmotiverar detta. Utnyttjas övertilldelningsoptionen i sin helhet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med ytterligare 30 000 kronor, genom nyemission av ytterligare 600 000 aktier, vilket medför en total utspädning om 21 procent av kapitalet och rösterna inklusive Nyemissionen.

Indikativ tidplan

Avstämningsdag: 8 maj

Offentliggörande av informationsmemorandum: 12 maj

Anmälningsperiod: 12 maj - 3 juni

Offentliggörande av utfall: 5 juni


För ytterligare information, vänligen kontakta

VD, Sophia Horn af Rantzien, telefon 0708-74 73 38, e-post: sophia.horn@realstevia.com

eller

Finansdirektör, Joakim Wendt, telefon 0733-83 65 35, e-post: joakim.wendt@realstevia.com

www.realstevia.com

Granular AB (publ), Drottninggatan 68, 111 21 Stockholm


Stockholm den 29 april 2014,

Granular AB (publ)

Styrelsen


EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN,KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTIONDÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer stevia och steviaextrakt från Paraguay och Kina till den europeiska livsmedelsindustrin.


Granular AB (publ) genomför en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. • Teckningstiden är 12 maj till 3 juni 2014. • Teckningskursen uppgår till 10,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 15,6 Mkr. • Aktieägare i Granular har företrädesrätt att för tjugo (20) befintliga aktier teckna tre (3) nya aktier.

Läs vidare »
Fykubhokv98ezavrpyho

Former VP of Cargill and Truvia® joins the Board of Directors

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 07:12 CET

A strategic recruitment of Mrs. Zanna McFerson to the Board of Directors. Formerly with Cargill Inc. and director for its Truvia® sweetener business.

Heulkytn2invbujyl407

Partnership announcment with key distributor in Switzerland

Pressmeddelanden   •   2013-03-12 09:49 CET

Announcing the partnership with Trinova Handel & Marketing AG, Switzerland The Real Stevia Company is happy to announce an exclusive partnership with a key distributor for Real Stevia in Switzerland.

Lfklfovh7rngxivsevsd

Partnership announcement with Key Distributor in Italy

Pressmeddelanden   •   2013-01-17 13:16 CET

Media-no-image

The Real Stevia Company, Granular AB, Welcomes Canada Approval

Pressmeddelanden   •   2012-12-04 17:36 CET

PRESS RELEASE – FOR IMMEDIATE DISTRIBUTION

Stockholm, December 4, 2012

The Real Stevia Company, Granular AB, Welcomes Canada Approval

The Real Stevia Company is glad to share the positive news from Health Canada (The Canadian Department of Public Health) that steviol glycosides as of last week (November 30, 2012) are now approved as an additive in food and beverages.

Effective immediately, steviol glycosides is now officially a food additive in Canada and permitted to be used to sweeten food and drinks. For more detailed information about maximum use levels and for what product categories steviol glycosides are approved please read the full approval here.

The global market for stevia and steviol glycosides is growing rapidly and Canada is joining the steadily increasing number of countries that have already approved the natural sweetener, amongst others: Japan, China, Australia, New Zealand, Brazil, Israel, Mexico, Norway, South Africa, Paraguay, Russia, Singapore, the U.S. and the EU.

The Canadian market is comparatively small counted in population seize, but the large, strong and well educated segment of ACC’s, aware and caring consumers, makes it strategically important. The Real Stevia Company is looking forward to following the development of the Canadian market with great interest.

 

For more information, please contact:

Filip Enocson
Marketing & Communications Coordinator
Phone: +46 8 704 44 73
filip.enocson@realstevia.com

Granular AB, The Real Stevia Company, är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer  steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin. The Real Stevia Company samarbetar med småjordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan. Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från den Europeiska livsmedelsindustrin. Vi hjälper våra kunder att ta fram attraktiva, välsmakande och hälsosammare stevia-sötade konsumentprodukter.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marketing & Communications Director
 • zqfrsnedrik.sodephmthcmerhielm@reabclsheteuovia.cofddom
 • +46733836429

Om The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ)

Good! Good for you! Good for the world!

The Real Stevia Company producerar, utvecklar och säljer Steviaextrakt och blad från Paraguay & Kina till den globala livsmedelsindustrin.

The Real Stevia Company samarbetar med småjordbrukare huvudsakligen i ursprungslandet Paraguay där steviaplantan odlas och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan.
Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt, hälsomässigt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard, uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från livsmedelsindustrin och komma slutkonsumenterna till nytta.

Adress

 • The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ)
 • Drottninggatan 68
 • 111 21 Stockholm
 • Sweden
 • Vår hemsida

Länkar