Media-no-image

Senarelagd årsstämma i Granular AB (publ)

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 07:29 CEST

Senarelagd årsstämma i Granular AB (publ)

Styrelsen i Granular AB (publ) meddelar härmed att årsstämman kommer att senareläggas till den 25 juni 2015. Anledningen till senareläggningen är att bolaget ser om sin finansiering för fortsatt expansion. Årsredovisningen för 2014 kommer att offentliggöras senast tre veckor före årsstämman.

Läs vidare »
Media-no-image

Rekordstart för Real Stevia - försäljningsrekord under första kvartalet 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 16:09 CEST

Försäljningsrekord under första kvartalet 2015

Försäljningen uppgick under det första kvartalet 2015 till 1,3 Mkr (0,5 Mkr) vilket är den högsta siffran för ett enskilt kvartal i bolagets historia. Mars var dessutom historiskt sett den enskilt starkaste månaden med en försäljning uppgående till 0,6 Mkr varav 0,2 Mkr avsåg försäljning av Paraguyansk bladråvara.

– Starten på 2015 är ännu ett bevis för att vår hållbart producerade stevia fyller ett behov på den växande steviamarknaden.Vi har förberett oss länge för den utveckling som vi nu bara ser början av, säger Granulars VD Sophia Horn af Rantzien.

Orsakerna bakom det växande intresset för stevia är att medvetenheten om stevia hos såväl konsumenter som mat- och dryckesproducenter har tagit fart efter att flera bolag lanserat större kampanjer kring steviasötade produkter under 2014, i kombination med ett växande hälsointresse med en ökad efterfrågan på naturliga sötningsmedel som följd.

Om Stevia

Växten stevia har sitt ursprung i Sydamerika där bladen traditionellt använts för att söta te. Steviaextrakt har använts som sötningsmedel i Japan i mer än 40 år. I Europa godkändes steviaextrakt som sötningsmedel av EU i december 2011. Stevia har många fördelar; det är kalorifritt och har ingen påverkan på blodsockernivån. Stevia är ett bra alternativ både för diabetiker och för andra som vill minska på sitt sockerintag.

För mer information:

Sophia Horn af Rantzien, VD

Granular AB (publ) is a Swedish company founded in 2003, who produces and sells extracts of stevia to the global food industry.

The Real Stevia Company cooperates with smallholder farmers in Paraguay and other countries where the stevia plant grows, which enables control throughout the delivery chain.

The company strives for supplying a socially and environmentally sustainable product, which can contribute to raising the life quality of the farmers and at the same time meet the demands for quality and safety from the European food industry.

We help our customers develop attractive, well tasting and healthier products sweetened with stevia.

Läs vidare »
Fluf6wegvtjr5ie00ozt

REAL STEVIA™ I WEIGHT WATCHERS GLASS

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 12:41 CET

​Weight Watchers har nu lanserat en ny hälsosammare glass på den engelska marknaden där en del av sockret har ersatts med stevia ifrån The Real Stevia Company, en ledande leverantör av hållbart producerad stevia.

Fluf6wegvtjr5ie00ozt

REAL STEVIA™ IN WEIGHT WATCHERS ICE CREAM

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 12:38 CET

Weight Watchers has launched a new healthier ice cream in the UK market. Some of the sugar in the product has been substituted with stevia provided by The Real Stevia Company from Sweden, a leading provider of sustainably produced stevia.

Media-no-image

Riktad nyemission om 3,0 mkr

Pressmeddelanden   •   2015-03-10 14:10 CET

- Granular tar in nytt kapital från tunga branschprofiler.

Styrelsen för Granular har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2014, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 3,0 mkr. Nyemissionen genomförs för att stärka likviditeten och det egna kapitalet. Arbetet fortsätter med att anskaffa ytterligare finansiering under våren.

Tecknare i nyemissionen till lika delar är Torbjörn Malmsjö och Anders Brantberg, tidigare ägare och ledare för Norfoods, en ledande nordisk distributör av råvaror och ingredienser till livsmedelsindustrin. Norfoods, som bland annnat fokuserat på högintensiva sötningsmedel, förvärvades 2010 av holländska Caldic Group. Torbjörn Malmsjö ägde före nyemissionen 50 000 aktier i Granular.

- Av egen erfarenhet vet jag att det tar tid att öppna en ny marknad och jag är imponerad över vad Granular har byggt upp så här långt. Bolaget är väl positionerat på den intressanta framtidsmarknad som alternativa sötningsmedel och stevia utgör. Därför är det väldigt spännande att vara med i den fortsatta utvecklingen, säger Torbjörn Malmsjö.

Nyemissionen kommer att tillföra Granular 375 000 nya aktier medförande att antalet aktier kommer att uppgå till totalt 13 022 394. Aktiekapitalet ökar genom nyemissionen med 18 750 kr till 651 120 kr.

Emissionskursen som uppgår till 8,00 kr per aktie har fastställts med hänsyn till rådande prissättning och omsättning i Granulars aktie på Alternativa aktiemarknaden. Styrelsen har vidare bedömt det som positivt för bolagets framtida utveckling att till ägarkretsen knyta personer som besitter för verksamheten relevant kompetens.

- Det är med gläjde och stolthet som vi välkomnar Torbjörn Malmsjö och Anders Brantberg, två framstående profiler med stor kunskap om livsmedelsbranschen i allmänhet och livsmedelstillsatsbranschen i synnerhet. Jag är glad att de valt att visa oss förtroendet genom att engagera sig i Granular. Torbjörn och Anders kommer att tillföra oss värden långt mer än bara pengar med sina erfarenheter och kontakter, säger Granulars styrelseordförande Carl Horn af Rantzien.

Som rapporterades i bokslutskommunikén för 2014 har försäljningen utvecklats väl under starten av 2015 och trenden är positiv även för inledningen av mars. Granulars fokus på ansvarsfull och hållbar steviaproduktion från blad till extrakt uppskattas alltmer i marknaden.

Granular AB (publ) är ett svenskt företag som producerar och säljer steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

The Real Stevia Company samarbetar med småjordbrukare i Paraguay där steviaplantan odlas och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan. Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Vi hjälper våra kunder att ta fram attraktiva, välsmakande och hälsosammare stevia-sötade konsumentprodukter.

Läs vidare »
Media-no-image

Bokslutskommuniké januari - december, 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 15:29 CET

Bokslutskommuniké januari - december, 2014

 • Ökat intresse för stevia under det fjärde kvartalet
 • Stark försäljningstillväxt och spännande offertläge
 • Nettoomsättningen ökade med 655% för fjärde kvartalet och 134% för helåret, dock från låga nivåer
 • Svag finansiell situation - arbete med finansiering pågår

Januari - december, 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 735 tkr (1 169 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -18 435 tkr (-21 885 tkr)
 • Periodens resultat uppgick till -19 402 tkr (-23 121 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,69 kr (-2,32 kr)

Delårsrapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Granular AB (publ)  producerar och säljer steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

The Real Stevia Company samarbetar med småjordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan. Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Vi hjälper våra kunder att ta fram attraktiva, välsmakande och hälsosammare stevia-sötade konsumentprodukter.

• Ökat intresse för stevia under det fjärde kvartalet • Stark försäljningstillväxt och spännande offertläge • Nettoomsättningen ökade med 655% för fjärde kvartalet och 134% för helåret, dock från låga nivåer • Svag finansiell situation - arbete med finansiering pågår

Läs vidare »
9c1yyjyu1y2cww5lnqqa

Försäljningsrekord i november och avsiktsförklaring avseende nya ordrar om minst 1,6 mkr

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 12:51 CET

- Rekordförsäljning i november om 545 tkr (46 tkr). - Avsiktsförklaring avseende kommande ordrar till ett värde av minst 1,6 mkr under 2015 från en ledande spansk ingrediensproducent.

Media-no-image

Granular AB (publ): Delårsrapport för koncernen, 1 juli - 30 september, 2014

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 18:27 CET

Delårsrapport för koncernen Granular AB (publ) 1 juli - 30 september, 2014

 •   Satsning på marknadsföring och försäljning fortskrider.
 •   Nettoomsättningen ökade med 115%. 

Väsentliga händelser efter periodens slut:

 • Beslut om emissioner vid extra bolagsstämma den 17 oktober.
 • Stark försäljning under oktober och första halvan av november om 510 tkr.

Juli - september, 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 423 tkr (197 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 604 tkr (-2 229 tkr)
 • Periodens resultat uppgick till -4 733 tkr (-2 452 tkr)
 • Vinst per aktie uppgick till -0,42 kr (-0,26 kr

Delårsrapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Frågor med anledning av denna kvartalsrapport riktas till:

Verkställande direkör Sophia Horn af Rantzien, sophia.horn@realstevia.com

Finansdirektör Joakim Wendt, joakim.wendt@realstevia.com

Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

Läs vidare »
Yjyrfbkzte3acoppfwir

Ny undersökning visar; Svenskarna gillar Stevia

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 11:57 CET

6 av 10 svenskar känner till stevia. Av de som känner till stevia har redan 72% provat en produkt med stevia. En stor del av de tillfrågade är positiva till stevia och väldigt få negativa. För tre år sedan godkändes stevia som tillsats inom EU.

Media-no-image

Granular AB (publ): Valberedning inför Årsstämman 2015

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 10:54 CEST

Valberedning för Granular AB (publ) inför årsstämman 2015

Granulars arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerat av den svenska koden för bolagsstyrning.

Valberedningen skall årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2014 har enats om att valberedningen inför årsstämman 2015 är sammansatt till att omfatta Carl Horn af Rantzien och Michael Zell. Valberedningen kan även komma att adjungera ytterligare personer under sitt arbete.

Michael Zell har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2015 års årsstämma avseende;

·  val av ordförande för stämman.

·  val av styrelseordförande och övriga ledamöter till styrelsen.

·  val av revisor.

·  ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

·  förslag till principer för utseende av valberedning.


Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Michael Zell, telefon 070 – 606 54 10 eller via e-post michael.zell@zellport.com

eller till

Carl Horn af Rantzien, telefon 070 – 583 59 30 eller via e-post carl.horn@realstevia.com

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2015 ska förslag ha inkommit senast fredagen den 13 februari 2015.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Carl Horn af Rantzien, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras under mars månad 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Michael Zell, valberedningens ordförande, 070 – 606 54 10.

Carl Horn af Rantzien, styrelseordförande Granular AB, telefon 070 – 583 59 30.


Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer hållbart producert  steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

The Real Stevia Company samarbetar med småjordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan. Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Vi hjälper våra kunder att ta fram attraktiva, välsmakande och hälsosammare stevia-sötade konsumentprodukter.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • Managing Director / CEO
 • sophia.horn@realstevia.com
 • +46(0)8 704 44 90
 • +46(0)708747338

Om The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ)

Good! Good for you! Good for the world!

Stevia experts in Stockholm, Sweden.
Producing sustainable stevia leaves and stevia extracts in Paraguay and China.
For the conscious food and beverage industry in Europe.

Adress

 • The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ)
 • Drottninggatan 68
 • 111 21 Stockholm
 • Sweden
 • Vår hemsida

Länkar