Skip to main content

Granular AB (publ): Valberedning inför Årsstämman 2015

Press Release   •   Sep 26, 2014 10:54 CEST

Valberedning för Granular AB (publ) inför årsstämman 2015

Granulars arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerat av den svenska koden för bolagsstyrning.

Valberedningen skall årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2014 har enats om att valberedningen inför årsstämman 2015 är sammansatt till att omfatta Carl Horn af Rantzien och Michael Zell. Valberedningen kan även komma att adjungera ytterligare personer under sitt arbete.

Michael Zell har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2015 års årsstämma avseende;

·  val av ordförande för stämman.

·  val av styrelseordförande och övriga ledamöter till styrelsen.

·  val av revisor.

·  ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

·  förslag till principer för utseende av valberedning.


Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Michael Zell, telefon 070 – 606 54 10 eller via e-post michael.zell@zellport.com

eller till

Carl Horn af Rantzien, telefon 070 – 583 59 30 eller via e-post carl.horn@realstevia.com

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2015 ska förslag ha inkommit senast fredagen den 13 februari 2015.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Carl Horn af Rantzien, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras under mars månad 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Michael Zell, valberedningens ordförande, 070 – 606 54 10.

Carl Horn af Rantzien, styrelseordförande Granular AB, telefon 070 – 583 59 30.

Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer hållbart producert  steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

The Real Stevia Company samarbetar med småjordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har på så sätt kontroll över hela leveranskedjan. Företaget strävar efter att tillhandahålla en både socialt och miljömässigt hållbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Vi hjälper våra kunder att ta fram attraktiva, välsmakande och hälsosammare stevia-sötade konsumentprodukter.

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy