Media no image

Greater Copenhagens insatsområden 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 13:54 CET

Med 2018 års handlingsplan vill Greater Copenhagen göra särskilda insatser på tre områden, vilka är utpekade som signaturprojekt: satsningar på en gränslös kollektivtrafik med syfte att skapa en mer integrerad arbetsmarknad i Greater Copenhagen, attrahera verksamheter och talanger inom life science och utbyggnad av digital infrastruktur.

Tillväxt är i fokus för Greater Copenhagen och för att kraftsamla kommer insatserna i det näringspolitiska samarbetet under 2018 att koncentreras kring tre nyckelområden: gränslös kollektivtrafik i en integrerad arbetsmarknad i Greater Copenhagen, digital infrastruktur och attrahera nya verksamheter och talanger inom life science-sektorn.Redan innan Greater Copenhagen & Skåne Committee realiserar sin handlingsplan för 2018, har samarbetet erhållit EU-stöd i form av Interreg-medel för arbetet med att stärka kollektivtrafiken i regionen.

”Det är mycket positivt att Interreg har beslutat att stödja Greater Copenhagens insats för att skapa en bättre och mer integrerad kollektivtrafik. EU-medlen från Interreg gör det möjligt för oss att genomföra en grundlig analys av möjligheterna för att stärka kollektivtrafiken för att bidra till en ökad arbetsmarknadsintegration i Greater Copenhagen,” säger Henrik Fritzon (S), ordförande för Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Långsiktig trafikanalys
Interreg stödjer Greater Copenhagens trafikinsats med 1,5 miljoner euro, och Interreg-projektet innehåller bl.a. utarbetande av ett strategiskt scenario för järnvägstrafiken i regionen med utgångspunkt i Greater Copenhagens trafikcharter med prioriterade infrastrukturinvesteringar.

Medlen från Interreg kommer också att gå till utarbetande av en systemplan för person- och godstransport i regionen till år 2050, för att undersöka behovet av kollektivtrafik i anknytning till Köpenhamns flygplats, fasta förbindelser över Öresund och på regionens stora järnvägsstationer. Projektet ska dessutom undersöka möjligheterna för ett gemensamt biljettsystem i regionen.

Förutom satsningar på kollektivtrafik, vill Greater Copenhagen under 2018 satsa på att stärka regionens life science-sektor. Målet är bl.a. att attrahera tre forskningstunga farma- eller biotek-verksamheter samt 100 talanger genom marknadsföringskampanjer nästa år.

Greater Copenhagen har dessutom ambitioner om att säkra införande av en samtida digital infrastruktur i hela regionen. För att detta ska kunna genomföras, kommer samarbetet att utveckla nya modeller för finansiering och offentligt-privat samarbete kring etablering av modern digital infrastruktur.

”Vi väljer att koncentrera våra krafter under 2018 på utvalda områden, som har stor betydelse för integrationen och utvecklingen av vår region. Våra signaturprojekt täcker områden, som är särskilt viktiga för oss,” säger Henrik Fritzon.

Vad är Interreg?
Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Interreg-programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

För ytterligare upplysningar kontakta vänligast:

Henrik Fritzon genom presschef Malin Tykesson, tel. +46 0725-99 76 04

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Med 2018 års handlingsplan vill Greater Copenhagen göra särskilda insatser på tre områden, vilka är utpekade som signaturprojekt: satsningar på en gränslös kollektivtrafik med syfte att skapa en mer integrerad arbetsmarknad i Greater Copenhagen, attrahera verksamheter och talanger inom life science och utbyggnad av digital infrastruktur.

Läs vidare »
Media no image

Ny rapport: Färre gränshinder kan innebära miljarder till Greater Copenhagen

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 10:10 CEST

Miljarder i ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning väntar Greater Copenhagen, om Danmark och Sverige kan undanröja gränshinder enligt en ny rapport.

Det finns stora möjligheter att säkra ekonomisk framgång, stärka tillväxten och öka sysselsättningen genom att lösa gränshinder i Greater Copenhagen, visar en ny rapport som konsultfirman Damvad Analytics har utarbetat för Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Damvad-rapporten ”Samhällsekonomisk analys av gränshinder” pekar på en rad områden där gränshinder bland annat genom lagstiftning gör livet svårt för arbetstagare och verksamheter och hämmar den ekonomiska aktiviteten i Greater Copenhagen. Gränshindren kan emellertid vändas till ekonomiska vinster om hindren röjs ur vägen.

”Rapporten visar vikten av att arbeta målriktat för en bättre integration av arbetsmarknaden och ekonomin i Greater Copenhagen,” säger Henrik Fritzon (S), ordförande för Greater Copenhagen & Skåne Committee.

”En välfungerande arbetsmarknad är nyckeln till ekonomisk tillväxt och välstånd i vår region. Därför uppmanar vi våra regeringar att intensifiera arbetet med att lösa de hinder som skillnader i lagar och regler skapar,” säger Henrik Fritzon.

Greater Copenhagen & Skåne Committee kommer att presentera en handlingsplan i december för hur organisationen ska arbeta vidare med att påverka regeringarna att lösa gränshindren som analyseras i rapporten.

Bland de gränshinder som undersöks i Damvad-rapporten finns:

 • Svårigheter att validera utbildning och kompetens hämmar arbetstagares rörlighet i Greater Copenhagen. Damvad Analytics uppskattar, att nästan 25 000 personer låses fast vid den nationella arbetsmarknaden på grund av dessa hinder.
 • Skillnader mellan svenska och danska yrkesutbildningar leder varje år till kostnader mellan 64 miljoner SEK och 5,4 miljarder SEK på grund av att danska praktikelever inte kan söka praktik i Sverige. Ca. 1 300 praktikelever i Danmark kan inte söka praktikplats i Skåne.
 • Ett glapp i anslutningen till en a-kassa när man byter jobb från Danmark till Sverige kan innebära att man går miste om arbetslöshetsersättning. Detta kan minska den svenska arbetskraftens vilja att röra sig över Öresund. Dessa regler kan innebära att fler än 11 500 skåningar avstår från att ta ett jobb på andra sidan sundet.
 • De rådande gränskontrollerna har en markant negativ påverkan på förutsättningarna att pendla över sundet. De längre restiderna medför ökad stress hos resenärerna och minskad vilja att gränspendla. Den studie som tar hänsyn till flest aspekter av ID- och gränskontrollerna beskriver en årlig samhällsekonomisk förlust på 1,5 miljarder SEK.
 • Danska fritidshusägare i Sverige har inte haft möjlighet att teckna en rad abonnemang såsom tv, mobil- och internetbredband för att de inte har ett svenskt personnummer. Detta skulle kunna lösas med ett så kallat samordningsnummer vilket Damvad Analytics beräknar skulle kunna leda till att privatkonsumtionen av internet- och mobiltjänster i Sverige skulle öka med ca 54 miljoner SEK årligen.
 • Medborgare från länder utanför EU har normalt enbart tillgång till arbete i det land de har uppehållsrätt i. Detta utelämnar en värdefull grupp av arbetstagare från Greater Copenhagens regionala arbetsmarknad. Omkring 1 000 tredjelandsmedborgare och medföljande hindras från att pendla från Skåne till Danmark med samhällsekonomiska kostnader på cirka 560 miljoner DKK.

Läs hela rapporten fra Damvad Analytics

För ytterligare upplysningar kontakta vänligast:

Henrik Fritzon genom presschef Malin Tykesson, tel. +46 0725-99 76 04

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Det finns stora möjligheter att säkra ekonomisk framgång, stärka tillväxten och öka sysselsättningen genom att lösa gränshinder i Greater Copenhagen, visar en ny rapport som konsultfirman Damvad Analytics har utarbetat för Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Läs vidare »
Media no image

Ett stort steg framåt för HH

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 10:56 CEST

Sverigeförhandlingen och Transportministeriet har idag lämnat en rapport till den svenska och danska regeringen som fastslår att det finns ett gemensamt danskt-svenskt intresse att fortsätta utreda nya fasta förbindelser över Öresund. I synnerhet lyfts de samhällsekonomiska intressena av en HH-förbindelse fram som intressanta att utreda.

"En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skulle kraftigt vidga den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Vi är glada att Sverigeförhandlingen har tagit till sig de starka argumenten för en HH-förbindelse. Det här är ett stort steg mot en ny förbindelse och en stor framgång för Skåne och Öresundssamarbetet," säger Henrik Fritzon (S), ordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee.

I det fortsatta arbetet ska en samhällsekonomisk analys tas fram tillsammans med en kompletterande redovisning av övriga nyttor såsom positiva förändringar på mobilitet, integration, bostadsmarknad och bostadsbyggande, näringslivsutveckling, gemensamt utbildningsutbud och sociala faktorer.

”Vi ska skapa mera tillväxt och utveckling samt fler arbetsplatser i Greater Copenhagen. Därför har vi behov av flera förbindelser över Öresund, så att vår region kan bli ännu bättre sammanbunden vilket är till gagn för människor och verksamheter. Därför är det positivt att regeringen nu sätter i gång en gemensam dansk-svensk undersökning av en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Men vi har behov för både väg- och banförbindelse. På så sätt kan både pendlarnas behov och verksamheternas intressen bli tillgodosedda,” säger Sophie Hæstorp Andersen (S), viceordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee.

”En välfungerende och robust infrastruktur är avgörande för de privata verksamheternas tillväxt, utveckling och grogrund för att skapa blivande arbetsplatser. Det är vi eniga om i Greater Copenhagen och därför arbetar vi tillsammans med att föra visionerna från vår gemensamma Trafikcharter ut i livet. När den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält öppnar och Greater Copenhagen bliver ”landfast” med resten av dem europeiska kontinenten, kommer den ökade tillväxten och utvecklingen att skapa kapacitetsproblem över Öresund. Därför välkomnar vi uppbackningen från både den svenska och danska regeringen för en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg,” säger Niels Hörup (V), viceordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee

En detaljerad projektplan skall redovisas senast den 15 oktober 2017 och ingå i Sverigeförhandlingens slutrapport.


FAKTA:
Vägavståndet mellan Helsingborg och Köpenhamn är endast 51 km, men restiden är idag över en timme med bil på grund av väntetid och tid på färjan. För en kollektivtrafikresa är det närmare en och en halv timme. De långa restiderna gör att gränspendlingen inte är särskilt utvecklad i norra Öresund.

Restiden kan med en fast förbindelse reduceras till 45 minuter. En fast förbindelse kan ge Helsingborg och nordvästra Skåne samma tillgänglighet till Köpenhamn som Lund och mellersta Skåne idag har via Öresundsbron. Det ger invånarna i Skåne, Halland och Göteborgområdet en kraftigt ökad tillgång till en större arbetsmarknad och företagen en bredare rekryteringsbas. Samtidigt skapas en ringlinje runt Öresund.

För verksamheter i Köpenhamn skapar HH-förbindelsen tillgång till cirka 110 000 fler arbetstagare inom 60 minuter. En fast HH-förbindelse ökar verksamheternas, medarbetarnas och kundernas tillgänglighet och knyter samman regionen i en större arbetsmarknad med ökat arbetsutbud.


För mer information, kontakta

Henrik Fritzon (S) genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tel. 0725-971427

Sophie Hæstorp Andersen (S) genom Region Hovedstadens pressevagt: tel. +45 7020 9588,
e-mail: presse@regionh.dk

Niels Hörup (V) genom chefkonsulent Anders Haarløv tel. +45 2034 0021, e-mail: ahaa@solrod.dk

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet tablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen

Sverigeförhandlingen och Transportministeriet har idag lämnat en rapport till den svenska och danska regeringen som fastslår att det finns ett gemensamt danskt-svenskt intresse att fortsätta utreda nya fasta förbindelser över Öresund. I synnerhet lyfts de samhällsekonomiska intressena av en HH-förbindelse fram som intressanta att utreda.

Läs vidare »
Media no image

Vad kan jag bli?

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2017 07:30 CEST

’Politikernas Rekryteringsservice’ utvärderar kända politikers jobbmöjligheter.
Politiker från Greater Copenhagen får professionell vägledning på Folkemødet 2017 där de får veta sina möjligheter för en comeback på arbetsmarknaden om de inte blir omvalda vid nästa val. Kom och och se om politikerna kan få jobb.

Med kända politiker som försökskaniner demonstrerar kommuner och regioner i Greater Copenhagen sin insats för rekrytering och kompetenshöjning lördagen den 17 juni på Folkemødet på Bornholm (tält C19).

De deltagande politikerna genomgår en realkompetensvärdering (RKV) där professionella rådgivare på 10-15 minuter utvärderar politikernas möjligheter för en comeback på arbetsmarknaden efter flera år i kommunal-, regional- eller inrikespolitik. Därefter blir politikerna erbjudna olika jobbtyper.

Deltagarna är:

Anna Mee Allerslev (Rad.), integrationsborgmästare, Köpenhamn

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), medlem av Folketinget

Jan Johansen (S), medlem av Folketinget

Lennart Damsbo Andersen (SF), medlem av Folketinget

Pernille Beckmann (V), borgmästare i Greve kommun

Knud Erik Hansen (S), borgmästare i Faxe kommun

Torsten Gejl (AL), medlem av Folketinget

Christian Juhl (EL), medlem av Folketinget

Jan Hendeliowitz (S), regionsrådsmedlem, Region Själland

Kompetensrådgivarna kommer från Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland, Hovedstadens Rekrutteringsservice, Nordsjællands Rekrutteringsservice och Skåne Arbetsförmedling. Arrangemanget ingår i Greater Copenhagens temadag ”Kvalificerad arbetskraft” på Folkemødet 2017.

'Politikernas Rekryteringsservice' kan följas på Greater Copenhagens sociala medier via bilder och videoklipp.

Pressen är välkommen till Greater Copenhagens tält under arrangemanget och ytterligare information fås hos:

Anette Lyngsø, chefskonsult för Jobforum och JRS, mobil: +45 4291 4151, e-post: anly@solrod.dk

Greater Copenhagen och Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades 2015 och har som mål att skapa tillväxt och sysselsättning i hela Greater Copenhagen-regionen.

’Politikernas Rekryteringsservice’ utvärderar kända politikers jobbmöjligheter. Politiker från Greater Copenhagen får professionell vägledning på Folkemødet 2017 där de får veta sina möjligheter för en comeback på arbetsmarknaden om de inte blir omvalda vid nästa val. Kom och och se om politikerna kan få jobb.

Läs vidare »
Media no image

När trafikstockningar är ett minne och solen driver bilen

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 07:52 CEST

Automatisering har vänt upp och ned på trafik och infrastruktur i Greater Copenhagen om 10 - 12 år. Bilarna kör själva och rusningstrafiken glider smidigt på vägarna. Parkering är oproblematiskt, varutransporter sker automatiskt och allt drivs av elektricitet från förnybara energikällor.

Låter det som framtidsvision? Det är det också, för det är under Greater Copenhagen som två experter på teknik och digitalisering tittar in i kristallkulan under Folkemødet 2017 på Bornholm den 16 juni. Christiane Vejlø, känd som programledare för radioprogrammet ”Elektronista”,och journalisten Nikolaj Sonne ger sina visioner om hur livet i Greater Copenhagen ser ut i framtiden. Då låter digitaliseringen inte bara bilarna att styra sig själva utan den öppnar också upp för en mängd intelligenta lösningar i vardagen.

Resan mot det Smarta Livet är en temadag i Greater Copenhagens tält fredagen den 16 juni med följande debatter:

Framtidens trafik slut med trafikköer och CO2-utsläpp? Kl. 9:00

Kristallkulan – Christiane Vejlø och Nikolaj Sonne kl. 10:30

Smart City Smart Village: Är Smart City ett storstadsfenomen?Kl. 11:00,
Ett bättre liv med Smart? Står livskvalitet och medborgare i fokus? Kl. 11:30
Fri marknad offentlig omsorg? Sverige har en annan modell för bredband. Kl. 12
GIGABIT till alla – kl. 12:30

Deltagarna i debatterna är bland annat:

Kim Escherich, Pan-European IoT Innovation Architect, IBM Watson IoT

Steen Nørby Nielsen, vd, Siemens Mobility

Vibeke Linde-Strandby, chef för strategisk tillväxt, LOOP CITY

Jens Mandrup, Region Huvudstadens trafikordförande

Jens Stenbæk, Region Själlands ordförande

Dorthe Nøhr Pedersen, vd för Movia

Joy Mogensen, borgmästare i Roskilde

Henrik Rasmussen, borgmästare i Vallensbæk

Steen Christiansen, borgmästare i Albertslund

Niels Hörup, borgmästare i Solrød

Jakob Willer, vd för Teleindustrien

Torsten Schack Pedersen, Venstres talesman i IT-frågor

Debatterna kan följas via Greater Copenhagens sociala medier och pressen är välkommen att delta i debatterna i Folkemødetältet på Cirkuspladsen i Allinge.

Ytterligare information om arrangemanget finns hos:

Trine Kromann, chefskonsult, Gate 21, telefon. +45 3147 7769, e-post: trine.kromann@gate21.dk

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet tablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Automatisering har vänt upp och ned på trafik och infrastruktur i Greater Copenhagen om 10 - 12 år. Bilarna kör själva och rusningstrafiken glider smidigt på vägarna. Parkering är oproblematiskt, varutransporter sker automatiskt och allt drivs av elektricitet från förnybara energikällor. Låter det som framtidsvision? Det är Greater Copenhagen i kristallkulan under Folkemødet 2017

Läs vidare »
Media no image

Greater Copenhagen: Förberedelse av en ny förbindelse över Öresund ska i gång nu

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 08:00 CEST

Låt Öresundsbro Konsortiet utarbeta förslag till en HH-förbindelse, som kan stärka den ekonomiska tillväxten och utvecklingen i regionen, skriver Greater Copenhagen and Skåne Committee i ett brev till regeringarna i Sverige och Danmark.

Den befintliga organisationen för Öresundsbron kan användas för att ta fram ett färdigt förslag på ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. I uppdraget bör det också en ligga en komplett finansieringsplan för HH-förbindelsen, som inkluderar att överskott från Öresundsbron kan användas till en HH-förbindelse men också till en framtida Öresundsmetro. Det föreslår Greater Copenhagen and Skåne Committee i ett brev till den svenska och danska regeringen.

”Vi föreslår att regeringarna uppdrar åt Öresundsbrokonsortiet att ta fram ett konkret förslag på en HH-förbindelse. Det är viktigt för att Öresundsregionen ska fortsätta växa som en av Skandinaviens viktigaste tillväxtregioner, säger Henrik Fritzon (S), ordförande för Greater Copenhagen and Skåne Committee.

Senare i vår kommer den svenska regeringen att offentliggöra en rapport om behovet av att öka kapaciteten på den existerande Öresundsbron. Greater Copenhagen föreslår, att regeringarna i Sverige och i Danmark också räknar in de positiva samhällsekonomiska vinster, som en ny fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg, också känd som HH-förbindelsen, skulle leda till.

”Ju bättre sammanbundna vi är över Öresund desto lättare blir det för alla oss pendlare, oavsett om vi ska till arbetet eller besöka vänner. En ny fast förbindelse över Öresund kommer därför att stärka möjligheterna för medarbetare, verksamheter och turister i regionen. En större och bättre arbetsmarknad kommer att leda till ökad livskvalitet och göra oss alla rikare i Greater Copenhagen,” säger Sophie Hæstorp Andersen (S), viceordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee.

En HH-förbindelse ingår som ett centralt element i Greater Copenhagens långsiktiga arbete för utveckling av regionens infrastruktur på linje med den fasta förbindelsen till Tyskland under Fehmarn Bält. En förstärkning av Greater Copenhagens internationella tillgänglighet väger tungt för regionen i arbetet med att öka tillväxt och sysselsättning.

”Fasta förbindelser över Öresund kommer liksom den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen att öppna dörrar till nya möjligheter för tillväxt och samarbete för verksamheterna i Greater Copenhagen. Tillgänglighet är avgörande för att skapa en sammanhängande arbetsmarknad på tvärs av vår metropol och stärkt infrastruktur spelar en central roll,” säger Niels Hörup (V), viceordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee.

Läs Greater Copenhagens brev


För ytterligare upplysningar kontakta vänligast:

Henrik Fritzon genom pressechef Malin Tykesson, tel. +46 0725-99 76 04

Sophie Hæstorp Andersen via Region Hovedstadens pressevagt: tel. +45 7020 9588,
e-mail: presse@regionh.dk

Niels Hörup via chefkonsulent Anders Haarløv tel. +45 2034 0021, e-mail: ahaa@solrod.dk

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet tablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Låt Öresundsbro Konsortiet utarbeta förslag till en HH-förbindelse, som kan stärka den ekonomiska tillväxten och utvecklingen i regionen, skriver Greater Copenhagen and Skåne Committee i ett brev till regeringarna i Sverige och Danmark. Den befintliga organisationen för Öresundsbron kan användas för att ta fram ett färdigt förslag på ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Läs vidare »
Media no image

Glädjande att ID-kontrollen mellan Sverige och Danmark avskaffas

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 18:32 CEST

Greater Copenhagen välkomnar beslutet om att ID-kontroller på den svensk-danska gränsen tas bort. Därmed finns det förutsättningar för en kortare restid med Öresundståget från Danmark till Sverige och förhoppning om en normalisering av förhållandena för regionens pendlare.

Den svenska regeringens beslut att avskaffa ID-kontrollerna vid den svenska gränsen är en särdeles god nyhet för Greater Copenhagen. Tusentals av regionens arbetstagare och verksamheter har baserat sina arbetsliv och företag på fri mobilitet mellan Sverige och Danmark.

”Det är glädjande att den svenska regeringen lyssnat till vårt krav om att avskaffa ID-kontrollerna. Det är orimligt med två kontroller när regeringen uppnår sina migrationspolitiska syften med en av dem. Vi arbetar nu för att lägga om trafiken så fort som möjligt,” säger Henrik Fritzon (S), ordförande i Greater Copenhagen och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Krav om ID-kontroll tas bort i morgon torsdag, och det har särskilt stor betydelse för resande mellan Danmark och Sverige, som nu inte längre måste gå av tåget på Kastrup för at gå igenom ID-kontrollen, innan de kan fortsätta resan mot Sverige.

”Väldigt många människor och verksamheter har besvärats av ID-kontrollen över Öresund och den har hämmat tillväxten för hela vår gemensamma arbetsmarknad i Greater Copenhagen. Därför är det en god nyhet och ett stort steg i riktning mot en normalisering av trafiken över Öresund att ID-kontrollen upphävs, säger Sophie Hæstorp Andersen (S), viceordförande i Greater Copenhagen och regionsrådsformand i Region Huvudstaden.

Den svenska gränskontrollen består, och det är ännu inte klarlagt hur kontrollerna kommer att genomföras framöver och när tågtrafiken kan närma sig en normalisering. Niels Hörup (V), viceordförande i Greater Copenhagen och borgmästare i Solrød Kommune, hoppas på en snabb förbättring.

”Det är en riktigt god nyhet för all de medborgare som pendlar över Öresundsbron dagligen och för de verksamheter på båda sidor sundet som är beroende av arbetskraften. Jag hoppas att DSB snarast möjligt kan få implementerat ändringarna i deras resplaner. Det är avgörande för hela mobiliteten i Greater Copenhagen och därmed för vår målsättning om en sammanhängande arbetsmarknad på tvärs i metropolen” säger Niels Hörup.

Svenska och danska myndigheter arbetar för att gränskontrollen framöver ska kunna genomföras på tåget mellan flygplatsen i Kastrup och Hyllie, som är den första stationen i Sverige. Tills dess att gränskontrollen eventuellt kan reorganiseras, fortsätter den som hittills att genomföras på Hyllie station och tågtrafiken kommer tills vidare också förlöpa som hittills.

För ytterligare upplysningar kontakta vänligast:

Henrik Fritzon genom pressechef Malin Tykesson, tlf. +46 0725-99 76 04

Sophie Hæstorp Andersen via Region Hovedstadens pressevagt: tlf. +45 7020 9588,
e-mail: presse@regionh.dk

Niels Hörup via chefkonsulent Anders Haarløv tlf. +45 2034 0021, e-mail: ahaa@solrod.dk

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet tablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Greater Copenhagen välkomnar beslutet om att ID-kontroller på den svensk-danska gränsen tas bort. Därmed finns det förutsättningar för en kortare restid med Öresundståget från Danmark till Sverige och förhoppning om en normalisering av förhållandena för regionens pendlare.

Läs vidare »
Media no image

Sverige och Danmark måste samarbeta för att få läkemedelsmyndigheten

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 16:30 CET

Greater Copenhagen är Nordens bästa bud på en framtida placering av EU:s läkemedelsmyndighet EMA, men konkurrensen om kommer att bli stenhård. Greater Copenhagen uppmanar därför i ett öppet brev till dansk-svenskt samarbete för att segra i striden om EMA.

Storbritanniens förväntade utträde ur EU betyder att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (The European Medicines Agency), som idag ligger i London, måste flytta till ett annat EU-land. Sverige och Danmark har båda var för sig erbjudit sig att bli EMA:s nya hemvist.

Men det har även en rad andra EU-länder, för EU-myndigheter är attraktiva institutioner för EU:s medlemsländer och Greater Copenhagen & Skåne Committee uppmanar därför Sverige och Danmark till att samarbeta för att locka EMA till Norden.

”Konkurrensen om EMA blir hård. Sverige och Danmark kommer att behöva använda sig av all politisk tyngd man kan uppbringa, om man ska lyckas få hit EMA. Därför rekommenderar vi i ett öppet brev att våra länders regeringar samarbetar istället för att konkurrera inbördes om EMA. Samarbete kommer att ge oss en stor fördel”, säger Henrik Fritzon, ordförande för The Greater Copenhagen & Skåne Committee.

EMA har till uppgift att godkänna nya läkemedel i Europa samt övervaka den europeiska läkemedelsmarknaden. Myndigheten spelar en central roll för läkemedelsindustrins marknadsföring av läkemedel i Europa och som garant för att läkemedel som säljs till europeiska konsumenter är säkra.

”Vi kan erbjuda EMA bästa tänkbara placering i Norden här i Köpenhamn, eftersom Greater Copenhagen har Nordens största koncentration av läkemedelsindustri, universitet och universitetssjukhus. Och vi har en av Nordeuropas största flygplatser, vilket gör att internationella experter lätt kan ta sig till och från EMA. Därför rekommenderar The Greater Copenhagen & Skåne Committee att EMA placeras här,” tillägger Sophie Hæstorp Andersen, vice ordförande i The Greater Copenhagen & Skåne Committee.

EMA har nästan 900 anställda och samarbetar med ett vidsträckt nätverk av vetenskapliga experter, så internationell tillgänglighet är avgörande för myndighetens placering.

”Sverige och Danmark är små länder inom EU, men vi har mycket att erbjuda EMA. Varför inte ge oss själva extra politisk tyngd och samtidigt överraska våra EU-partners genom ett samarbete om att locka hit EMA? På så sätt ger vi våra länder starkast tänkbara position i konkurrensen om läkemedelsmyndigheten”, framhåller Niels Hörup, vice ordförande i The Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Läs brevet här

För mer information, kontakta:

Henrik Fritzon genom presschef Malin Tykesson, tel: +46 0725-99 76 04

Sophie Hæstorp Andersen genom Region Hovedstadens presskontakt, tel: +45 7020 9588,

e-mail: presse@regionh.dk

Niels Hörup, genom chefkonsulent Anders Haarløv tel. +45 2034 0021, e-mail: ahaa@solrod.dk

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet tablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Greater Copenhagen är Nordens bästa bud på en framtida placering av EU:s läkemedelsmyndighet EMA, men konkurrensen om kommer att bli stenhård. Greater Copenhagen uppmanar därför i ett öppet brev till dansk-svenskt samarbete för att segra i striden om EMA.

Läs vidare »
Media no image

Flexibel svensk gränskontroll väcker hopp hos pendlare

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 15:52 CET

Ett nytt avtal som ger svensk polis möjlighet att genomföra gränskontroller under tiden som Öresundstågen kör från Danmark till Sverige kan göra livet lättare för pendlarna. Greater Copenhagen välkomnar det efterlängtade och väntade initiativet.

Beskedet om det dansk-svenska avtalet kommer samtidigt med Sveriges beslut att förlänga ID- och gränskontrollerna i Greater Copenhagen i ytterligare tre månader. Kontrollerna har under ett års tid medfört allvarliga störningar i tågtrafiken över Öresund och därför välkomnas utsikten till färre förseningar orsakade av gränskontroller.

”Greater Copenhagen har i över ett års tid uppmärksammat behovet av smidigare ID- och gränskontroll. Beskedet från det danska justitieministeriet är därför mycket välkommet. Jag förväntar mig nu att regeringen, tillsammans med polisen, omedelbart organiserar gränskontroller på ett sätt som gör det smidigare för våra resenärer, säger Henrik Fritzon, ordförande för The Greater Copenhagen & Skåne Committee samt ordförande i Region Skåne.

Att gränskontrollen kan ske ombord på Öresundståget innebär att pendlarna och resenärerna på sträckan fortsättningsvis slipper tio-20 minuters väntetid i Hyllie på den svenska sidan, där gränskontrollen hittills har genomförts. Det är ett steg i rätt riktning även om ID-kontrollen på Kastrups flygplats även fortsättningsvis förväntas innebära förseningar för resenärerna.

”En förbättring av gränskontrollen är positiv men vi skulle helst se att ID- och gränskontrollen avskaffas. Den har skapat stora problem för tågtrafiken och hämmar den ekonomiska tillväxten i vår region”, framhåller Sophie Hæstorp Andersen, vice ordförande i The Greater Copenhagen & Skåne Committee och regionsordförande i Region Hovedstaden.

DSB underlättar ID-kontrollen för resenärer

Från och med den 30 januari i år har DSB i samverkan med Skånetrafiken, organiserat om tågdriften på stationen på Kastrups flygplats: de resenärer som ska till Sverige kan numera byta tåg och passera genom ID-kontrollen utan att behöva lämna perrongen vilket de tidigare tvingades göra. Även denna ändring innebär en förbättring för pendlarna.

”Vi är uppmärksamma på att DSB har tagit initiativ till att underlätta förhållandena för pendlarna och det är positivt, eftersom ID- och gränskontrollen är ett hot mot den gemensamma arbetsmarknaden i regionen”, säger borgmästare Niels Hörup, vice ordförande i The Greater Copenhagen & Skåne Committee.


För mer information, kontakta:

Henrik Fritzon genom presschef Malin Tykesson, tel: +46 0725-99 76 04

Sophie Hæstorp Andersen genom Region Hovedstadens presskontakt, tel: +45 7020 9588,

e-mail: presse@regionh.dk

Niels Hörup, genom chefkonsulent Anders Haarløv tel: +45 2034 0021, e-mail: ahaa@solrod.dk

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Ett nytt avtal som ger svensk polis möjlighet att genomföra gränskontroller under tiden som Öresundstågen kör från Danmark till Sverige kan göra livet lättare för pendlarna. Greater Copenhagen välkomnar det efterlängtade och väntade initiativet. Beskedet om avtalet kommer samtidigt med Sveriges beslut att förlänga ID- och gränskontrollerna i Greater Copenhagen i ytterligare tre månader.

Läs vidare »
Media no image

Konferens: Kartläggning av gränshinder i Greater Copenhagen

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 13:17 CET

Kartläggning av gränshinder för att underlätta rekrytering av internationell kompetens, till exempel forskare och experter till Greater Copenhagen och forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

När forskningsanläggningarna ESS och MAX IV står helt klara kommer många internationella forskare vara verksamma i Greater Copenhagen. Forskningsanläggningarna kommer att ligga i Lund medan databearbetning från ESS kommer att ske i Köpenhamn. Många knutna till anläggningarna kommer att gränspendla. Forskarna och experterna kommer inte bara från EU utan också från resten av världen (så kallade tredjelandsmedborgare) och detta innebär ett nytt perspektiv på gränshindersproblematiken.

The Greater Copenhagen & Skåne Committee leder delprojektet Gränshinder som är en del av Interreg-projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society. Delprojektet som drivits tillsammans med en rad myndigheter och organisationer på båda sidor sundet har arbetat med att inventera gränshinder och i samband med en slutkonferens på torsdag den 15 december kl. 9:30-13:30 på Hotel Crowne Plaza i Köpenhamn, presenteras resultaten i form av en broschyr med prioriterade hinder och lösningsförslag.

ESS och delvis MAX IV är i fokus i delprojektet, men problemställningarna är i många fall aktuella även för annan internationell verksamhet i Greater Copenhagen. 

”Man kan se ESS som en hävstång” säger Matilda Sommelius projektledare för delprojektet Gränshinder.
Påverkansarbetet har skett kontinuerlig och fortsätter även efter att delprojektet avslutats.

”Även om det finns frågor kvar att lösa, har vi faktiskt redan nått resultat, vilket naturligtvis är mycket glädjande”, säger Matilda Sommelius, projektledare för delprojektet Gränshinder och hänvisar till det danska lagsförslag som lagts fram i Folketinget och vilket innebär lösningar på några frågor som delprojektet har lyft.

Enligt den rådande danska lagstiftningen går det inte att få upphållstillstånd i Danmark om arbetstillståndet gäller i Sverige. Det innebär att forskare och experter från länder utanför EU som nu eller framöver vill arbeta vid ESS i Lund, inte har kunnat bosätta sig i Köpenhamn. Lagförslaget som beräknas träda i kraft i januari nästa år möjliggör för anställda vid, eller knutna till ESS att bosätta sig i Danmark.

En annan fråga som delprojektet lyft handlar om att personer som anställs vid ESS datacentral DMSC i Köpenhamn riskerar att förlora möjligheten till dansk forskarskatt när de ibland behöver åka till Lund för att arbeta vid anläggningen där.

Även denna fråga löses genom att ett undantag görs, i detta fall för personer anställda vid en så kallad Eric, vilket är en speciell ägandeform för europeiska forskningsanläggningar.

”Det är en fantastiskt positiv nyhet att utländska forskare vid ESS kan bosätta sig var de vill i Greater Copenhagen och samtidigt arbeta på ESS avdelningar i Sverige och Danmark utan skattemässiga problem”, säger Steen Christensen, ordförande för Greater Copenhagen-samarbetet”.

Konferensen hålls:

Torsdag den 15 december 2016 kl. 9:30-13:30

Hotel Crowne Plaza, Örestads Boulevard 114-118, 2000 Köpenhamn

Pressen är välkommen.

För mer information om delprojektet och slutkonferensen kontakta:

Matilda Sommelius, projektledare delprojekt Gränshinder, Greater Copenhagen & Skåne Committee, mob. +45 30 66 38 68, e-mail: ms@greatercph.com

Steen Christiansen genom kommunikationskonsulent Janus Enemark Nissen, tel. +45 22 53 72 20, e-mail: Janus.Enemark.Nissen@albertslund.dk

.

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Kartläggning av gränshinder för att underlätta rekrytering av internationell kompetens, till exempel forskare och experter till Greater Copenhagen och forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Press and Communication Manager
 • Presse og kommunikation
 • rrjexft@greatercavph.ciodsom
 • +45 21286560
 • +45 31317507

Om Greater Copenhagen & Skåne Committee

Stärker samarbetet över Öresund

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Adress

 • Greater Copenhagen & Skåne Committee
 • Nørregade 7b, 3. sal
 • 1165 København K
 • Danmark
 • Vår hemsida