Media no image

Krisen på akutmottagningarna går att lösa - Johnny Magnusson (M), i interpellationssvar

Nyheter   •   Jan 30, 2017 11:16 CET

"Jag delar uppfattningen att utvecklingen på sjukhusen måste vändas. Regionen har en nollvision för överbeläggningar och denna målsättning ska givetvis uppfyllas. Problemen med överbeläggningar är däremot inte nya. Under 2010 fick chefsläkarna i regionen uppdraget att utarbeta strategier för att hantera överbeläggningarna. I början av 2012 tog samtliga sjukhus fram åtgärdsplaner för att minska överbeläggningarna.

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Vi behöver ta ytterligare initiativ till samverkan med kommunerna om vården av utskrivningsklara. Ytterligare initiativ behövs för att få fler lättvårdsplatser i samverkan med kommunerna. Det behövs mer samverkansformer liknade de närsjukvårdsteam som jobbar i bland annat Skaraborg och olika typer av vårdsamverkan."

Detta konstaterar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), bland annat i ett interpellationssvar som ges under morgondagens regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. 

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Läs vidare »
Media no image

Nya miljoner till kompetensutveckling inom vården

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 10:43 CEST

Personalutskottet beslutade under dagens sammanträde att fördela nya miljoner till kompetensutvecklingsinsatser. Det avsätts 2,3 miljoner kronor årligen till en regional utbildningsenhet för psykologer och 20 miljoner kronor under 2018 till kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare.

 • Karriärmöjligheter är en viktig del i att bibehålla och rekrytera personal och bli än mer attraktiv som arbetsgivare. Specialistutbildning för psykologer i egen regi och kompetensutveckling för undersköterskor, barnsköterskor och skötare är ett led i den utvecklingen som vi i GrönBlå Samverkan ser som en viktig investering. Personalen är basen i sjukvården och det är viktigt att vi ger dem bra villkor och förutsättningar för att genomföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt. Det säger, Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet.

Kommentarer:

Gunilla Levén (M)
Ordförande Personalutskottet
Tel. 070-305 32 02

Läs vidare »
Media no image

Ytterligare en stor förstärkning till sjukvården

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 10:19 CEST

Hälso- och sjukvården i Västra Götaland får en stor ekonomisk förstärkning i GrönBlå Samverkans kommande förslag på kompletteringsbudget för 2018. Det GrönBlå förslaget ger Hälso- och sjukvården nära 800 miljoner kronor utöver den budget som fastställdes i juni.

Anledningen till att en tilläggsbudget för 2018 görs är att det nu står klart vilka statsbidrag som kommer Västra Götalandsregionen till del i regeringens budgetproposition. Den goda ekonomi som Västra Götalandsregionen har gör att dessa oavkortat kan fördelas ut direkt till verksamheterna. Det slutliga förslaget till kompletteringsbudget och därmed detaljerna runt fördelningen presenteras i nästa vecka och kommer till regionstyrelsen för beslut den 7 november.

- Vi är i den GrönBlå majoriteten överens om att göra en mycket stor förstärkning av hälso- och sjukvården i vår kompletteringsbudget, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande. Tack vare majoritetens ansvarsfulla ekonomiska politik står Västra Götalandsregionen stark. Det understryks inte minst av det starka resultat som regionens delårsrapport för 2017 pekar på. Detta gör att vi kan låta kompletteringsbudgeten för 2018 präglas av ytterligare satsningar på vården.

Kompletteringsbudgeten innebär exempelvis att hälso- och sjukvårdsnämnderna tillsammans med extrasatsningarna i budget för 2018, som tidigare antagits av regionfullmäktige, får en halv miljard extra utöver indexuppräkningen. I tilläggsbudgeten ryms bland annat satsningar på kvinnors hälsa, förlossningsvården, psykisk hälsa och gynekologisk cellprovtagning.

Vidare kommer en stor del av pengarna att användas till personalkostnader på sjukhusen och för att förbättra personalsituationen. Det blir dessutom riktade medel för att stärka primärvården och för att ytterligare förbättra IT-säkerheten.

Enligt delårsrapport per augusti 2017 pekar prognosen på ett positivt resultat med 900 mnkr för Västra Götalandsregionen. Detta är 764 mnkr bättre är budget för 2017. Ett positivt resultat ger en stabil grund för framtida utmaningar. Ordning och reda i ekonomin och ett eget kapital som en trygg reserv ger goda förutsättningar att även fortsättningsvis trygga en god hälso- och sjukvård samt en framgångsrik regional utveckling i Västra Götalandsregionen. Detta är också en bakgrund till att kompletteringsbudgeten kan göras så pass offensivt satsande på hälso- och sjukvården. Överskottet för 2017 möjliggjorde dessutom genomförande av satsningen på OB-tilläggen redan i år och att medel kan avsättas för kommande betydande investeringar i framtidens vårdinformationsmiljö.

Presskontakt:

Torbjörn Colling (M), 0700-82 52 19

Läs vidare »
Media no image

Minskade väntetider till akutmottagningarna

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 09:35 CEST

Efter flera års negativ utveckling visar ny statistik att väntetiderna till akutmottagningarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset minskar. Information om trendbrottet lämnades vid senaste sammanträdet med styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. De kortaste väntiderna, mätt i den totala genomloppstiden, återfanns på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

- Styrelsen ser med stor tillfredställelse på de minskade väntetiderna som är resultatet av sjukhusledningens åtgärder för att förbättra situationen på SU:s akutmottagningar och den satsning som den grönblå majoriteten sjösatte när vi tog över ansvaret för regionens hälso- och sjukvård för tre år sedan. Det är oerhört positivt att akutmottagningarnas situation förbättrats både för patienterna och för personalen, säger Johnny Bröndt (M), ordförande styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det pågår nu flera åtgärder för att möta inflödet av patienter till akutmottagningar och för att ytterligare korta väntetiderna, t.ex. genom en ny fördelningsrutin för patienter med behov av slutenvårdsplats.

Det akutsjukvårdsprojekt som pågått under året på sjukhuset har lett till att den tid som patienten väntar på att få komma till sin vårdplats har minskat. Likaså har arbetsmiljön och ledtiderna på akuten förbättrats genom projektet.

I början på året infördes moduler och enheter för medicinskt färdigbehandlade patienter. På detta vis har sjukhuset frigjort vårdplatser till patienter som behöver medicinsk behandling. Det har bidragit till att patientsammansättningen har kunnat optimeras och det finns även en tendens att vårdtiderna förkortats.

Kommentarer:

Johnny Bröndt (M)
Ordförande Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 0708-42 74 49

Efter flera års negativ utveckling visar ny statistik att väntetiderna till akutmottagningarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset minskar. Information om trendbrottet lämnades vid senaste sammanträdet med styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. De kortaste väntiderna, mätt i den totala genomloppstiden, återfanns på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Läs vidare »
Media no image

Steget närmare framtidens vårdinformationsmiljö

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 11:46 CEST

Vid dagens sammanträde med regionstyrelsen togs det första steget för att förverkliga visionen om framtidens vårdinformationsmiljö, när styrelsen antog underlaget för den kommande upphandlingen av ett nytt kärnsystem. Digitaliseringen är en av fyra delar i den omställning av regionens hälso- och sjukvård som regionfullmäktige i politisk enighet tidigare fattat beslut om. Regionens starka ekonomi möjliggör för den investering i miljardnivå som nu kommer att genomföras.

- Rätt information på rätt ställe ökar patientsäkerheten, förbättrar arbetsmiljön och ökar patientens möjligheter att samarbeta med vården. Därmed är framtidens vårdinformationsmiljö en satsning på verksamhetsutveckling med hjälp av nya sammanhängande informationssystem och inget IT-projekt. Det är mycket glädjande att vi nu kommit så långt att det börjar bli dags att välja en partner att arbeta vidare med, kommenterar regionrådet Martin Andreasson (M).

Med hjälp av ökad digitalisering och ny teknik ska invånarna i Västra Götaland kunna erbjudas fler vårdlösningar. Det handlar dessutom om att knyta samman alla de olika system som idag finns på sjukhusen och vårdcentralerna för att skapa effektivare arbetssätt och lösningar. Ett av syftena är att göra det lättare för vårdens medarbetare och därmed frigöra tid för det patientnära arbetet.

- En mobil hemsjukvårdsläkare som är hemma hos en patient ska till exempel kunna koppla upp sig mot sjukhusspecialisten för konsultation. Även vi invånare och patienter kommer att genom olika smarta lösningar kunna lösa mera själva hemma utan att behöva ta oss till olika vårdinrättningar, säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Detta är en mycket stor och komplex reform för Västra Götalandsregionen och idag togs ett steg närmare genom beslutet i regionstyrelsen om upphandling av kärnsystem.

Vid dagens sammanträde med regionstyrelsen togs det första steget för att förverkliga visionen om framtidens vårdinformationsmiljö, när styrelsen antog underlaget för den kommande upphandlingen av ett nytt kärnsystem. Digitaliseringen är en av fyra delar i den omställning av regionens hälso- och sjukvård som regionfullmäktige i politisk enighet tidigare fattat beslut om.

Läs vidare »
Media no image

SU:s ordförande i samtal idag med regeringen: ”Breda insatser ökar tryggheten för vårdpersonalen”

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 11:52 CEST

Hot och våld förekommer inom sjukvården och har på senare tid debatterats allt mer i media. Idag träffade ordföranden för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Johnny Bröndt (M), statsråden Annika Strandhäll och Morgan Johansson samt företrädare för polisen och fackförbunden för att diskutera behovet av breda insatser och vad som kan göras för att gemensamt möta dessa problem.

- Det förekommer hot och våld mot vår personal, främst inom psykiatrin och akutmottagningarna nära nog varje dag, säger Johnny Bröndt. Förutom de insatser sjukvården själv gör och kan göra så är jag övertygad om att breda insatser ökar tryggheten för vårdpersonalen.

Vikten av stöd till samt utbildning av vårdpersonalen är en del i arbetet som Västra Götalandsregionen fokuserar på. Även andra direkta insatser görs såsom på Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutmottagningar där ordningsvakter finns dygnet runt.

- Från SU:s sida ser vi allvarligt på detta, säger Johnny Bröndt. Förutom att ge stöd och utbildning till personal och ordningsvakter så har vi överfallslarm både inom psykiatrin och på akutmottagningarna. Vi vill även utöka vår kameraövervakning men tyvärr har detta överklagats och här behöver reglerna ses över.

Problemen har dock i de flesta fall sin bakgrund utanför sjukhusets väggar. Ett exempel är narkotikahanteringen i anslutningen till eller på Östra sjukhuset. Den mesta handeln sker på spårvagnshållplatsen utanför sjukhuset. Det sker under dagtid och först och främst på förmiddagar. Allmänna toaletter inne på sjukhuset används som en följd för injicering och rökning av narkotika, vilket gör att risksituationer kan uppstå inne på sjukhuset som drabbar personalen

- Detta är ett exempel på att det krävs ytterligare insatser av andra samhällsaktörer såsom polisen, säger Johnny Bröndt. Vi har från SU:s sida fört fram detta i dagens samtal. Därför var det också glädjande besked från ministrarna att nya lagen om attacker mot blåljuspersonal kommer att påskyndas och att man ska se över lagstiftningen vad gäller kameraövervakning för att göra det lättare att använda sig av detta.

- Det är bra att trygghetsfrågan inom vården lyfts på nationell nivå och att vi från flera håll samlats för att se vad vi gemensamt kan göra för att arbeta med att komma till rätta med dessa problem, avslutar Johnny Bröndt (M), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kommentarer:

Johnny Bröndt (M)
Ordförande Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 0708-42 74 49

Presskontakt:

Torbjörn Colling (M), 0700-82 52 19

Hot och våld förekommer inom sjukvården och har på senare tid debatterats allt mer i media. Idag träffade ordföranden för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Johnny Bröndt (M), statsråden Annika Strandhäll och Morgan Johansson samt företrädare för polisen och fackförbunden för att diskutera behovet av breda insatser och vad som kan göras för att gemensamt möta dessa problem.

Läs vidare »
Media no image

Goda resultat efter utbildningssatsning på neonatologi och neonatal IVA

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 13:42 CEST

Neonatal IVA på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har brottats med ett svårt bemanningsläge. Förra året avsatte personalutskottet nära 1,2 miljoner kronor till en utbildning i neonatologi och neonatal intensivvård för sjuksköterskor på SU. Det togs också ett inriktningsbeslut att under första halvåret 2017 finansiera utbildningen med 2,7 miljoner kronor.

- Personalutskottets satsning på utbildning i neonatologi och neonatal IVA gör skillnad och är väl använda pengar. Studenterna är mycket nöjda med utbildningen och verksamheten har redan märkt att det är lättare att rekrytera sjuksköterskor till neonatal IVA. Det är oerhört roligt att i utvärderingen kunna läsa att sjuksköterskor idag söker sig spontant till avdelningen. Det säger Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet.

- Under hösten fortsätter utbildningarna med en grundkurs och en intensivvårdskurs. Grundkursen kommer att ha deltagare från regionens alla neonatalavdelningar. Målsättningen är sedan att utveckla konceptet ytterligare med två grund- och två fortsättningskurser per år, alternativt tre grundkurser och en intensivvårdskurs - beroende på behov, fortsätter Birgitta Adolfsson (L).

- Också de insatser som GrönBlå Samverkan gör för att minska sjukskrivningarna gör skillnad. En rad insatser har möjliggjorts genom vår budgetförstärkning med 15 mnkr för arbetet med att få ner sjukskrivningstalen och för att arbeta förebyggande med sjukskrivningar. Vi kan konstatera att sjukfrånvaron minskar stadigt, säger Tina Ehn (MP).

Presskontakt:

Elise Benjaminsson (M), politisk sekreterare
Mail: elise.benjaminsson@vgregion.se
Tel. 0708-45 62 82

Nanna Siewertz Tulinius (L), politisk sekreterare
Mail: nanna.siewertz.tulinius@vgregion.se
Tel. 0707-54 68 04

Linus Sandkvist (MP), politisk sekreterare
Mail: linus.sandkvist@vgregion.se
Tel. 0735-06 79 88


Läs vidare »
Media no image

​Långsiktig satsning på barnsjukhuset

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 10:00 CEST

Under våren har den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen fört diskussioner med Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) om situationen på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) i Göteborg. Som ett resultat av dessa diskussioner kommer Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att under 2017 tillföra ytterligare medel till DSBUS för att främst finansiera förstärkningar på barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) och vid behandling av barncancer. Från och med 2018 kommer förstärkningen att ingå i den vårdöverenskommelse som sjukhuset tecknar med den ansvariga hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg.

- Just nu pågår arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för barnsjukvården i hela Västra Götalandsregionen. Vi vill möjliggöra för DSBUS att fortsatt vara det främsta barnsjukhuset i Sverige. Detta får därför ses som enbart ett första steg för att stärka regionens hälso- och sjukvård för barn och unga, säger Jonas Andersson (L), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Jonas Andersson menar att huvuddelen av verksamheten på DSBUS fungerar mycket väl, men att det finns utmaningar inom sjukhuset som behöver en långsiktig lösning. Redan i samband med att de akuten problemen på DSBUS blev kända i höstas genomförde den politiska ledningen en särskild ekonomisk satsning på sjukhuset, en satsning som nu permanentas och görs långsiktig.

I första hand krävs fortsatta insatser på barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) och inom barnmedicin, inklusive behandling av barncancer. 2017 avsätts därför 30 mnkr för att förstärka BIVA och barncancercentrum. 2018 utökas satsningen med ytterligare 10 mnkr. Syftet är att stärka bemanningen på sjukhuset för att inom tre år kunna utöka antalet BIVA-platser till 16 från dagens 12 platser samt att kunna utöka antalet tillgängliga vårdplatser för behandling av barncancer till 16 under alla veckans dagar. Långsiktigt ska antalet platser för behandling av barncancer utökas till 24.

Under 2017 genomförs satsningen med hjälp av medel från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Från och med 2018 tas ansvaret för satsningen över av hälso- och sjukvårdsnämnderna och permanentas då genom avsättningar i vårdöverenskommelsen mellan nämnderna och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

- Detta är en nödvändig satsning för att kunna stärka barn- och ungdomssjukvården i regionen. Nyckeln är dels att satsningen är fokuserad på de delar där behoven är som störst, men framför allt att satsningen är långsiktig. Nu skapar vi förutsättningar för kontinuitet och framtidstro på sjukhuset, säger Johan Fält (M), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg.

Beslutet om satsningen på barn- och ungdomssjukhuset förväntas fattas vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i augusti, men sjukhuset har fått klartecken att redan nu inleda sitt arbete med att stärka enheterna, bland annat genom att rekrytera fler medarbetare.

Under våren har den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen fört diskussioner med Sahlgrenska universitetssjukhuset om situationen på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Som ett resultat av detta kommer Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att under 2017 tillföra ytterligare medel för att finansiera förstärkningar på barnintensivvårdsavdelningen och behandling av barncancer.

Läs vidare »
Media no image

Beslut om ett fossiloberoende Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 14:31 CEST

I Västra Götaland finns ett brett arbetssätt där Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen samarbetar med företag, lärosäten, kommuner och organisationer för att uppnå klimatmålet. På dagens regionstyrelsesammanträde bekräftades det ytterligare genom beslut om en plan för att öka takten i klimatarbetet.

Sedan ett par år tillbaka har Västra Götalandsregionen arbetat med faktamaterial som ger en aktuell bild av läget för fossiloberoendet i Västra Götaland. En omfattande process har resulterat i ett dokument där man presenterar strategiska vägval som bygger på fyra konkreta arbetssätt. Dokumentet innebär regionala prioriteringar som ska underlätta ett stärkt omställningsarbete i Västra Götaland.

- Vi måste se till att vårt samhälle blir oberoende av olja och annan fossil energi. Det är en stor utmaning vi står inför, men det innebär också många möjligheter, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i miljönämnden.

Västra Götalandsregionen bedriver redan idag ett omfattande klimatarbete, men för att nå klimatmålet krävs det att regionen arbetar mer intensivt och att ännu fler aktörer i Västra Götaland samverkar.

- I Västsverige finns mycket kompetens – inom industrin, på lärosäten, hos myndigheter och i kommuner. Det är nyckeln för att nå våra klimatmål. Företag, kommuner, lärosäten och organisationer kan alla genomföra verkningsfulla åtgärder inom just sitt verksamhetsområde. Detta för att visa ansvar och ligga i framkant i omställningen, fortsätter Kristina Jonäng (C).

- För att invånare ska kunna leva ett klimatsmart liv krävs lokala förutsättningar i vardagen. Det krävs att kreativitet, samarbete och resurseffektivitet är en ledstjärna när kommuner, företag och föreningar gemensamt tar fram nya smarta lösningar, avslutar Kristina Jonäng (C).

I strategidokumentet har Västra Götalandsregionen markerat ut fyra fokusområden:

1. Hållbara transporter

För att uppnå målet om en fossiloberoende region till år 2030 kommer vi bland annat att arbeta mer med ett klimatsmart vardagsresande där fler väljer att gå, cykla eller resa kollektivt.

2. Klimatsmart och hälsosam mat

Västra Götaland är Sveriges ledande livsmedelsregion där lantbrukarna har en nyckelroll i omställningen till ett ökat fossiloberoende. Västra Götalandsregionen måste fortsätta arbeta för ett mindre matsvinn.

3. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

Målet är en större marknad för biobaserade material och drivmedel. I regionen finns både en industri som har förutsättningar och en tjänstesektor som arbetar cirkulärt.

4. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Västsverige är redan ledande region i Sverige i andel bostäder som byggs för en så låg energiförbrukning i drift. Vi ska intensifiera planeringen för klimatsmarta bostäder och lokaler, exempelvis genom fler trähus.

Den 26 oktober planeras en konferens i Göteborg som blir startskottet för arbetet med Klimat 2030. Konferens samarrangeras med regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Presskontakt:
Naod Habtemichael, politisk sekreterare (C)
Tel: 076 – 127 59 29

Läs vidare »
Media no image

Detaljer klara - ob-satsning inleds 1 september

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 14:14 CEST

Regionstyrelsen fattade idag beslut om detaljerna för GrönBlå Samverkans satsning på höjda ob-tillägg till medarbetarna i vården och hur denna satsning ska genomföras.

I budget 2018 framhålls att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare behöver fokusera på att tillvarata och premiera befintlig personal, och samtidigt arbeta för att attrahera nya medarbetare.

- En viktig del i detta arbete är vår satsning på höjda ob-tillägg till vårdpersonal som arbetar obekväm arbetstid med målet att på sikt dubblera ersättningen. Nu är detaljerna kring satsningen klara och det första steget kan glädjande nog tas redan i höst. Den 1 september dubblerar vi ob-tillägget för nattjänstgöring. Det säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- I budget 2018 tillförs 262 miljoner kronor för fortsatta, riktade satsningar till de medarbetare som tar hand om patienter när vi andra sover eller har lediga kvällar och helger, fortsätter Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- Under 2018 fortsätter vi satsningen och tar nästa steg med att påbörja höjningen av helg-ob med 15 procent, avslutar Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Presskontakt:
Torbjörn Colling, pressekreterare (M)
Tel: 070-082 52 19

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (M)
 • Kommunikationsansvarig
 • tozurbhguqvdqcjottrn.cxvolling@vcksyncgrqhegiobdmzn.kzrckose
 • 0700-82 52 19

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (MP)
 • Pressansvarig
 • annasofia.alexannfvgisdekilfetxkkcrssovcn@mooqmlfrvgdorerqgionfbnn.sfxe
 • 076-9402779

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (L)
 • Pressansvarig
 • par.lundqvist@vgregion.se
 • 0702-40 57 68

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (C)
 • Pressansvarig
 • max.tornqvist@vgregion.se
 • 0700-85 26 99

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (KD)
 • Pressansvarig
 • thomas.palmgren@vgregion.se
 • 0762-13 39 21

Om GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

Den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen - Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.