Media no image

Krisen på akutmottagningarna går att lösa - Johnny Magnusson (M), i interpellationssvar

Nyheter   •   Jan 30, 2017 11:16 CET

"Jag delar uppfattningen att utvecklingen på sjukhusen måste vändas. Regionen har en nollvision för överbeläggningar och denna målsättning ska givetvis uppfyllas. Problemen med överbeläggningar är däremot inte nya. Under 2010 fick chefsläkarna i regionen uppdraget att utarbeta strategier för att hantera överbeläggningarna. I början av 2012 tog samtliga sjukhus fram åtgärdsplaner för att minska överbeläggningarna.

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Vi behöver ta ytterligare initiativ till samverkan med kommunerna om vården av utskrivningsklara. Ytterligare initiativ behövs för att få fler lättvårdsplatser i samverkan med kommunerna. Det behövs mer samverkansformer liknade de närsjukvårdsteam som jobbar i bland annat Skaraborg och olika typer av vårdsamverkan."

Detta konstaterar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), bland annat i ett interpellationssvar som ges under morgondagens regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. 

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Läs vidare »
Otr9twibmewnoulo7ci1

Västra Götalandsregionen - årets organisatör av hållbar sjukvård

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 11:13 CET

Media no image

Skaraborgs Sjukhus investerar för ökad tillgänglighet och för framtidens sjukvård

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 17:08 CET

En ny akut och ett nytt psykiatrihus, det är några av de investeringar som behöver göras för framtidens vård på Skaraborg Sjukhus och som nu GrönBlå Samverkan ser behovet av.

En trygg vård med hög kvalitet och god tillgänglighet för patienterna samt en bra och trivsam arbetsmiljö för personalen - det är utgångspunkterna för GrönBlå Samverkans hälso- och sjukvårdspolitik och även utgångspunkterna när vi investerar i framtidens vård. Vi ser att det finns tydliga behov av att investera för detta på Skaraborgs Sjukhus. Tidigare har förlossningen fått ny fräsch lokalisering och barn och kvinnokliniken fått helt nya lokaler. Något som tagits emot positivt av såväl patienter som personal. Även specialisttandvården byggs det nu nya lokaler för.

Nu vill GrönBlå Samverkan ta nästa steg och även investera i en helt ny byggnad som ska inrymma en ny akut, operationssalar och intensivvårdsavdelning. Även en ny psykiatribyggnad ska uppföras. Dessutom ligger det i planen att mottagningsblocket byggs om för att erbjuda en mera modern och lättillgänglig öppenvårdsverksamhet.

- För Skaraborgs Sjukhus har den nya akuten mycket stor betydelse. Trångboddheten med tre gånger fler patienter mot vad lokalerna är avsedda för motverkar möjligheterna till effektiv vård. Psykiatriakuten måste också snarast komma till stånd, då de nuvarande lokalerna hindrar modern vård. Därför är det önskvärt att psykiatrihuset påbörjas först, säger Ulla-Britt hagström (L), ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus.

- Det är viktigt för befolkningen i hela Skaraborg att satsningarna kommer till i vår del av regionen, för att kunna ha tillgång till kvalitativt bra sjukvård fortsatt och som utvecklas framåt, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Idag är Skaraborgs Sjukhus Skövde drygt 40 år gammalt. Det innebär att delar av verksamheten idag har otidsenliga lokaler. Ett exempel är akuten som från början byggdes för att ta emot 25000 patienter per år. En siffra som idag rejält överskrids och ligger på ca 60000 patienter per år och därför är behovet stort för en ny akut, mera anpassad efter dagens och morgondagens behov.

Det nya ambulansintaget byggs för att kunna ta emot sex ambulanser (och fler om en situation uppstår som så skulle kräva, exempelvis en stor olycka) mot nuvarande tre. Akuthuset kommer även inrymma bland annat nya operationssalar och ny intensivvårdsavdelning samt en akutröntgendel. Den nya akuten ska klara av totalt ca 75000 patienter per år.

Det nya psykiatrihuset blir ett tvåvåningshus där miljön blir av stor vikt, både vad gäller den inre miljön som ska göras så trivsam och närmast hemlik som det går, liksom den externa miljön runt omkring byggnaden. Detta psykatrihus kommer att ersätta den vuxenpsykatriverksamhet som idag bedrivs i Falköping. Det kommer även att finnas en psykatriakut i byggnaden. Dessutom kommer det nya psykatrihuset att byggas i anslutning till det nya akuthuset. Detta för att dra fördel av att den psykiatriska och somatiska vården nu samlokaliseras då det finns patienter inom den psykiatriska vården som även har behov av somatisk vård.

Projekten som totalt handlar om investeringar på över 2 miljarder kronor behandlas på Skaraborgs Sjukhus styrelsemöte den 21 mars och går därefter vidare till regionstyrelsen i Västra Götaland och eventuellt även till regionfullmäktige för beslut.

Kommentarer:

Ulla-Britt Hagström (L)                                        Gunilla Druve Jansson (C)

Ordförande, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus      Ordförande, Östra HSN

Telefon: 0705-55 39 43                                           Telefon: 0707-99 51 83

​En ny akut och ett nytt psykiatrihus, det är några av de investeringar som behöver göras för framtidens vård på Skaraborg Sjukhus och som nu GrönBlå Samverkan ser behovet av.

Läs vidare »
Media no image

Pressträff: Skaraborgs Sjukhus investerar för ökad tillgänglighet och för framtidens sjukvård

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 15:48 CET

INBJUDAN TILL PRESSTRÄFF

En ny akut och ett nytt psykiatrihus, det är några av de investeringar som behöver göras för framtidens vård på Skaraborg Sjukhus Skövde och som nu GrönBlå Samverkan ser behovet av.

På måndag den 5 februari kl. 16.30 är ni välkomna till pressträff på Skaraborgs Sjukhus Skövde för att på plats se området där det nya akuthuset samt psykiatrihuset planeras.

Skaraborgs Sjukhus styrelseordförande Ulla-Britt Hagström (L) och Östra Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) är på plats och visar området samt svarar på frågor om sjukhusets framtida investeringar, byggnation och utveckling.

OBS! Samling vid parkeringen utanför Paviljongen, Enhet C då vi inleder med en rundvandring på plats för den planerade nybyggnationen.

För ytterligare information kontakta:

Ulla-Britt Hagström (L)

Styrelseordförande Skaraborgs Sjukhus

Telefon: 070-555 39 43

En ny akut och ett nytt psykiatrihus, det är några av de investeringar som behöver göras för framtidens vård på Skaraborg Sjukhus Skövde och som nu GrönBlå Samverkan ser behovet av.

Läs vidare »
Media no image

Kostnadsfritt sommarlovskort för Västra Götalands ungdomar

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 13:10 CET

- Resandet med kollektivtrafiken måste öka om vi ska ha möjlighet att nå klimatmålen. Därför ställer sig nu Grönblå Samverkan bakom Regeringens satsning om att låta skolelever i årskurs 7 upp till år 2 på gymnasiet få åka gratis kollektivtrafik under sommaren, berättar Ulrika Frick (MP) Kollektivtrafiknämndens ordf. 

- Det innebär att vi ger möjligheten till eleverna att ta sig till vänner, sommarjobb eller aktiviteter, vilket kommer att öka deras självständighet samtidigt som de förflyttar sig på ett hållbart sätt. Förhoppningsvis kommer fler ungdomar att se fördelarna i att resa kollektivt och att de även fortsätter med det i framtiden, säger Kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP).

- Grönblå Samverkan har höga mål för att öka resandet med kollektivtrafiken och ställer oss därför positivt till att låta skoleleverna, under 2018 till 2020, få möjligheten att under sommaren resa över hela regionen. Nära en miljon resor görs varje dag i kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen, men vi i Grönblå Samverkan vill mer och det här förslaget innebär att fler får möjligheten att resa med kollektivtrafiken, kommenterar Västtrafiks ordförande Lars Holmin (M).

Kommentarer:

Ulrika Frick (MP), ordf i Kollektivtrafiknämnden Johan Hellström (MP), pol sek
ulrika.frick@vgregion.se johan.hellstrom@vgregion.se
0702-70 40 93 0702-82 56 50
Lars Holmin (M), ordf Västtrafik Torbjörn Colling (M), pol sek
lars.holmin@vgregion.se torbjorn.colling@vgregion.se
0700-85 25 59 0700-82 52 19

Resandet med kollektivtrafiken måste öka om vi ska ha möjlighet att nå klimatmålen. Därför ställer sig nu Grönblå Samverkan bakom Regeringens satsning om att låta skolelever i årskurs 7 upp till år 2 på gymnasiet få åka gratis kollektivtrafik under sommaren.

Läs vidare »
Media no image

Förstärkt yrkesintroduktion och vidareutbildning för sjuksköterskor inom neonatologi

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 13:43 CET

 • Så sent som idag på morgonen kunde man på radio höra ett inslag om att bristen på undersköterskor har lett till att nya utbildas i hög takt. Varningar höjs om att utbildningarna kanske inte håller måttet vilket innebär att undersköterskor kommer ut i vården med bristande kunskaper. I Västra Götalandsregionen erbjuder vi sedan några år tillbaka nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor en förstärkt yrkesintroduktion bl a för att bygga yrkesidentiteten och öka tryggheten för dessa personalgrupper. Dagens beslut att avsätta 11,7 miljoner kronor för 2018 innebär en tredubbling av satsningen sedan start. Det säger Gunilla Levén (M), ordförande i Personalutskottet.

- Vi behöver anställa fler undersköterskor, skötare och barnsköterskor för att kunna möta kommande kompetensförsörjningsbehov. I Västra Götalandsregionen arbetar vi intensivt med uppgiftsväxling där, inte minst undersköterskorna, är en viktig personalgrupp för att avlasta sjuksköterskorna arbetsuppgifter, fortsätter Cecilia Andersson (C).

- Sedan flera år tillbaka har neonatalverksamheterna i regionen haft svårigheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Från Personalutskottet har vi finansierat introduktionsutbildningen för nya sjuksköterskor men vi är också måna om att sjuksköterskorna får fortsatt stöd och utbildning, även efter genomförd introduktionsutbildning. Neonatalverksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) startade 2016 ett pilotprojekt med ekonomiskt stöd från personalutskottet för fortsatta utbildningsinsatser. Detta projekt har gett mycket gott resultat både vad gäller kompetenshöjning och minskad personalomsättning för sjuksköterskor inom neonatal intensivvård, säger Tony Johansson (MP).

- Därför har vi nu beslutat att avsätta 5 miljoner kronor för 2018 och 5 miljoner kronor för 2019 för fortsatt utbildning av sjuksköterskor inom neonatologi. Utbildningen sker vid Sahlgrenska universitetssjukhuset men utbildningen erbjuds till samtliga neonatalverksamheter i Västra Götalandsregionen, säger Linn Brandström (M).

Kommentarer:

Gunilla Levén (M) ordf i Personalutskottet Elise Benjaminsson pol sek
gunilla.leven@vgregion.se elise.benjaminsson@vgregion.se
0703-05 32 02 0708-45 62 82
Cecilia Andersson (C) led Max Törnqvist pol sek
cecilia.y.andersson@vgregion.se max.tornqvist@vgregion.se
0708-62 11 46 0700-85 26 99
Tony Johansson (MP) ers Linus Sandkvist pol sek
tony.johansson@vgregion.se linus.sandkvist@vgregion.se
0703-56 56 37 0735- 06 79 88
Linn Brandström (M) ers Nanna Siewertz Tulinius pol sek
linn.brandstrom@vgregion.se nanna.siewertz.tulinius@liberalerna.se
0704-44 68 62 0700-852796

I Västra Götalandsregionen erbjuder vi sedan några år tillbaka nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor en förstärkt yrkesintroduktion bl a för att bygga yrkesidentiteten och öka tryggheten för dessa personalgrupper. Dagens beslut att avsätta 11,7 miljoner kronor för 2018 innebär en tredubbling av satsningen sedan start. Det säger Gunilla Levén (M), ordförande i Personalutskottet.

Läs vidare »
Media no image

”Arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa måste förstärkas ”

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 09:55 CET

På onsdagens möte i Västra Götalandsregionens psykiatriberedning presenterades en uppföljning om hur regionens vårdcentraler tar hand om barn och unga med psykisk ohälsa. I uppföljningen har antal besök hos legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och kurator sammanställts och resultaten är nedslående. Bland de tio vårdcentraler som har flest besök per listad patient är det flera som har noll besök till de tre nämnda personalkategorierna vissa månader.

-Vi tar denna uppföljning på största allvar, säger psykiatriberedningens ordförande, Monica Selin (KD). Tidig upptäckt och tidiga insatser vid psykisk ohälsa är viktiga för att minska risk för ökade symptom och funktionsnedsättning.

Våren 2015 fattade Västra Götalandsregionen beslut om att låta sex vårdcentraler få ett förstärkt uppdrag med särskilt fokus på barn i åldern 7-18 år. Dessa har under perioden förstärkts med ytterligare fem vårdcentraler och totalt elva vårdcentraler har idag en förstärkt kompetens att möta och behandla den aktuella målgruppen.

-Vi måste arbeta på två fronter för att komma tillrätta med de problem vi ser, säger Monica Selin (KD). Erfarenheterna från de elva särskilda vårdcentraler med tilläggsuppdrag visar att de är framgångsrika vad gäller mottagande av unga med psykisk ohälsa. Dessa vårdcentraler kan på sikt behöva bli fler. Men varje enskild vårdcentral måste ta sitt ansvar att möta den här typen av patienter och vi kommer följa upp varför detta inte fungerar tillfredställande.

Kommentarer:

Monica Selin (KD), 0708-44 46 77

Kontakt:

Stefan Svensson, politisk sekreterare (KD)

stefan.svensson@kristdemokraterna.se

0703-99 15 28

Uppföljning om hur regionens vårdcentraler tar hand om barn och unga med psykisk ohälsa presenterad. I uppföljningen har antal besök hos legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och kurator sammanställts och resultaten är nedslående. Bland de tio vårdcentraler som har flest besök per listad patient är det flera som har noll besök till de tre nämnda personalkategorierna vissa månader.

Läs vidare »
Media no image

En långsiktig jourlösning för Norra Bohuslän

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 10:09 CET

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen stärker nu jourverksamheten i Norra Bohuslän genom att starta ett pilotprojekt för akut omhändertagande. En väsentlig del i regionens omställningsarbete av hälso- och sjukvården är att den vård invånarna behöver ofta också ska finnas nära. Det här ska ska gälla alla delar i regionen och är särskilt viktigt för de som har långt till närmaste sjukhus. Därför stärks nu tillgången till jourverksamhet i området kring Tanumshede och Strömstad. Den nya jourverksamheten föreslås av hälso- och sjukvårdsstyrelsen att i första hand förläggas till Tanumshede och i andra hand till Strömstad. Verksamheten kommer att erbjuda invånarna en jouröppen mottagning för akuta besök fram till klockan 24 alla dagar i veckan, samt tillgång till en sjuksköterska därefter.

- Vi vill att alla som vistas i Norra Bohuslän ska känna sig trygga i vart de ska vända sig för att få bra vård, oavsett vilken tid på dygnet de kan tänkas behöva den, säger Tony Johansson (MP), vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Trots att det i ett inledningsskede blir ett pilotprojekt, så ser den GrönBlå majoriteten att de resurser som nu tillsätts är långsiktiga för att säkra jouransvaret i Norra Bohuslän.

Ett liknande pilotprojekt startades under senhösten på Östra Sjukhuset i Göteborg. Tanken är att piloterna ska ha bättre möjlighet till diagnostiska resurser än de nuvarande primärvårdsjourerna. Piloterna i Göteborg och Norra Bohuslän kommer att utvärderas inför ett planerat breddinförande i hela regionen.

- Det är mycket positivt att vi nu ytterligare kan stärka servicen och sjukvårdsutbudet för invånarna i Norra Bohuslän. Med detta pilotprojekt bygger vi vidare på de välfungerande strukturer som redan finns i området, säger Ulrik Hammar (L), ordförande Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det nya pilotprojektet planeras att startas upp senast i maj 2018 för att möta det behov som finns i området. Viljan från GrönBlå Samverkan är att erbjuda en långsiktig lösning på behovet och få möjlighet att utvärdera och i framtiden införa modellen på fler ställen. Det viktigaste är att invånarna i Västra Götalandsregionen får tillgång till den vården de behöver.Kommentarer

Tony Johansson (MP)
1:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 070-356 56 37

Ulrik Hammar (L)

Ordförande Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, 0709-48 04 88

Presskontakt

AnnaSofia Alexandersson (MP), 076- 940 27 79

Läs vidare »
Ollde9ib67ltvih8w8xg

Ökad valfrihet inom tandregleringen

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 08:30 CET

Media no image

Pressinbjudan: Förbättrat akut omhändertagande i Norra Bohuslän

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 12:39 CET

Välkommen till pressträff där GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen tillsammans med lokala representanter presenterar förslag till ett förbättrat akut omhändertagande i Norra Bohuslän.

Datum: måndag 18 december
Tid: kl 10:00 

Plats och adress:
Räddningsstationen
Ringvägen 112 
452 35 Strömstad

Presskontakt:
Max Törnqvist, pressekreterare (C)
Mail: max.tornqvist@vgregion.se
Tel: 070-085 26 99

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (M)
 • Kommunikationsansvarig
 • torbjorn.colling@vgregion.se
 • 0700-82 52 19

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (MP)
 • Pressansvarig
 • annabzsofia.iucldxalexskandewpwtrsgfqoson@vgrewbgionvl.sgxfue
 • 076-9402779

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (L)
 • Pressansvarig
 • par.lundqvist@vgregion.se
 • 0702-40 57 68

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (C)
 • Pressansvarig
 • emmatzx.tjtolernqvecisxienpbagt@vgdprencgiipkiwfon.se
 • 0700-85 26 99

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (KD)
 • Pressansvarig
 • thomas.palmgren@vgregion.se
 • 0762-13 39 21

Om GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

Den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen - Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.