Media no image

Krisen på akutmottagningarna går att lösa - Johnny Magnusson (M), i interpellationssvar

Nyheter   •   Jan 30, 2017 11:16 CET

"Jag delar uppfattningen att utvecklingen på sjukhusen måste vändas. Regionen har en nollvision för överbeläggningar och denna målsättning ska givetvis uppfyllas. Problemen med överbeläggningar är däremot inte nya. Under 2010 fick chefsläkarna i regionen uppdraget att utarbeta strategier för att hantera överbeläggningarna. I början av 2012 tog samtliga sjukhus fram åtgärdsplaner för att minska överbeläggningarna.

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Vi behöver ta ytterligare initiativ till samverkan med kommunerna om vården av utskrivningsklara. Ytterligare initiativ behövs för att få fler lättvårdsplatser i samverkan med kommunerna. Det behövs mer samverkansformer liknade de närsjukvårdsteam som jobbar i bland annat Skaraborg och olika typer av vårdsamverkan."

Detta konstaterar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), bland annat i ett interpellationssvar som ges under morgondagens regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. 

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Läs vidare »
Media no image

​Långsiktig satsning på barnsjukhuset

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 10:00 CEST

Under våren har den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen fört diskussioner med Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) om situationen på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) i Göteborg. Som ett resultat av dessa diskussioner kommer Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att under 2017 tillföra ytterligare medel till DSBUS för att främst finansiera förstärkningar på barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) och vid behandling av barncancer. Från och med 2018 kommer förstärkningen att ingå i den vårdöverenskommelse som sjukhuset tecknar med den ansvariga hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg.

- Just nu pågår arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för barnsjukvården i hela Västra Götalandsregionen. Vi vill möjliggöra för DSBUS att fortsatt vara det främsta barnsjukhuset i Sverige. Detta får därför ses som enbart ett första steg för att stärka regionens hälso- och sjukvård för barn och unga, säger Jonas Andersson (L), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Jonas Andersson menar att huvuddelen av verksamheten på DSBUS fungerar mycket väl, men att det finns utmaningar inom sjukhuset som behöver en långsiktig lösning. Redan i samband med att de akuten problemen på DSBUS blev kända i höstas genomförde den politiska ledningen en särskild ekonomisk satsning på sjukhuset, en satsning som nu permanentas och görs långsiktig.

I första hand krävs fortsatta insatser på barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) och inom barnmedicin, inklusive behandling av barncancer. 2017 avsätts därför 30 mnkr för att förstärka BIVA och barncancercentrum. 2018 utökas satsningen med ytterligare 10 mnkr. Syftet är att stärka bemanningen på sjukhuset för att inom tre år kunna utöka antalet BIVA-platser till 16 från dagens 12 platser samt att kunna utöka antalet tillgängliga vårdplatser för behandling av barncancer till 16 under alla veckans dagar. Långsiktigt ska antalet platser för behandling av barncancer utökas till 24.

Under 2017 genomförs satsningen med hjälp av medel från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Från och med 2018 tas ansvaret för satsningen över av hälso- och sjukvårdsnämnderna och permanentas då genom avsättningar i vårdöverenskommelsen mellan nämnderna och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

- Detta är en nödvändig satsning för att kunna stärka barn- och ungdomssjukvården i regionen. Nyckeln är dels att satsningen är fokuserad på de delar där behoven är som störst, men framför allt att satsningen är långsiktig. Nu skapar vi förutsättningar för kontinuitet och framtidstro på sjukhuset, säger Johan Fält (M), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg.

Beslutet om satsningen på barn- och ungdomssjukhuset förväntas fattas vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i augusti, men sjukhuset har fått klartecken att redan nu inleda sitt arbete med att stärka enheterna, bland annat genom att rekrytera fler medarbetare.

Under våren har den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen fört diskussioner med Sahlgrenska universitetssjukhuset om situationen på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Som ett resultat av detta kommer Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att under 2017 tillföra ytterligare medel för att finansiera förstärkningar på barnintensivvårdsavdelningen och behandling av barncancer.

Läs vidare »
Media no image

Beslut om ett fossiloberoende Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 14:31 CEST

I Västra Götaland finns ett brett arbetssätt där Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen samarbetar med företag, lärosäten, kommuner och organisationer för att uppnå klimatmålet. På dagens regionstyrelsesammanträde bekräftades det ytterligare genom beslut om en plan för att öka takten i klimatarbetet.

Sedan ett par år tillbaka har Västra Götalandsregionen arbetat med faktamaterial som ger en aktuell bild av läget för fossiloberoendet i Västra Götaland. En omfattande process har resulterat i ett dokument där man presenterar strategiska vägval som bygger på fyra konkreta arbetssätt. Dokumentet innebär regionala prioriteringar som ska underlätta ett stärkt omställningsarbete i Västra Götaland.

- Vi måste se till att vårt samhälle blir oberoende av olja och annan fossil energi. Det är en stor utmaning vi står inför, men det innebär också många möjligheter, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i miljönämnden.

Västra Götalandsregionen bedriver redan idag ett omfattande klimatarbete, men för att nå klimatmålet krävs det att regionen arbetar mer intensivt och att ännu fler aktörer i Västra Götaland samverkar.

- I Västsverige finns mycket kompetens – inom industrin, på lärosäten, hos myndigheter och i kommuner. Det är nyckeln för att nå våra klimatmål. Företag, kommuner, lärosäten och organisationer kan alla genomföra verkningsfulla åtgärder inom just sitt verksamhetsområde. Detta för att visa ansvar och ligga i framkant i omställningen, fortsätter Kristina Jonäng (C).

- För att invånare ska kunna leva ett klimatsmart liv krävs lokala förutsättningar i vardagen. Det krävs att kreativitet, samarbete och resurseffektivitet är en ledstjärna när kommuner, företag och föreningar gemensamt tar fram nya smarta lösningar, avslutar Kristina Jonäng (C).

I strategidokumentet har Västra Götalandsregionen markerat ut fyra fokusområden:

1. Hållbara transporter

För att uppnå målet om en fossiloberoende region till år 2030 kommer vi bland annat att arbeta mer med ett klimatsmart vardagsresande där fler väljer att gå, cykla eller resa kollektivt.

2. Klimatsmart och hälsosam mat

Västra Götaland är Sveriges ledande livsmedelsregion där lantbrukarna har en nyckelroll i omställningen till ett ökat fossiloberoende. Västra Götalandsregionen måste fortsätta arbeta för ett mindre matsvinn.

3. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

Målet är en större marknad för biobaserade material och drivmedel. I regionen finns både en industri som har förutsättningar och en tjänstesektor som arbetar cirkulärt.

4. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Västsverige är redan ledande region i Sverige i andel bostäder som byggs för en så låg energiförbrukning i drift. Vi ska intensifiera planeringen för klimatsmarta bostäder och lokaler, exempelvis genom fler trähus.

Den 26 oktober planeras en konferens i Göteborg som blir startskottet för arbetet med Klimat 2030. Konferens samarrangeras med regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Presskontakt:
Naod Habtemichael, politisk sekreterare (C)
Tel: 076 – 127 59 29

Läs vidare »
Media no image

Detaljer klara - ob-satsning inleds 1 september

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 14:14 CEST

Regionstyrelsen fattade idag beslut om detaljerna för GrönBlå Samverkans satsning på höjda ob-tillägg till medarbetarna i vården och hur denna satsning ska genomföras.

I budget 2018 framhålls att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare behöver fokusera på att tillvarata och premiera befintlig personal, och samtidigt arbeta för att attrahera nya medarbetare.

- En viktig del i detta arbete är vår satsning på höjda ob-tillägg till vårdpersonal som arbetar obekväm arbetstid med målet att på sikt dubblera ersättningen. Nu är detaljerna kring satsningen klara och det första steget kan glädjande nog tas redan i höst. Den 1 september dubblerar vi ob-tillägget för nattjänstgöring. Det säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- I budget 2018 tillförs 262 miljoner kronor för fortsatta, riktade satsningar till de medarbetare som tar hand om patienter när vi andra sover eller har lediga kvällar och helger, fortsätter Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- Under 2018 fortsätter vi satsningen och tar nästa steg med att påbörja höjningen av helg-ob med 15 procent, avslutar Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Presskontakt:
Torbjörn Colling, pressekreterare (M)
Tel: 070-082 52 19

Läs vidare »
Media no image

Klarläggande ang. budgetsatsningen på vårdens medarbetare

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 17:56 CEST

I den budget som GrönBlå Samverkan presenterat, påbörjar vi ett stort arbete för att förbättra arbetsmiljön och ersättningarna för medarbetarna i sjukvården. Västra Götalandsregionen som arbetsgivare behöver fokusera på att tillvarata och premiera befintlig personal och samtidigt arbeta för att attrahera nya medarbetare.

Idag är det speciellt bekymmersamt att täcka upp med personal under kvällar, helger och nätter.

Målsättningen är därför att fördubbla ob-ersättningen för samtliga personalgrupper som upprätthåller sjukvården och tar hand om patienter när vi andra sover, har lediga kvällar och helger.

Vår satsning gäller alla yrkesgrupper som har ob-ersättning för obekväm arbetstid och är schemalagda kvällar, helger och nätter. Vi har inte uteslutit några personalgrupper.

I vårt förslag till budget för 2018 avsätter vi en kvarts miljard kronor i ett första steg att höja ob-ersättningen.

I samband med att Regionstyrelsen fick information kring helårsprognosen och ett väntat positivt resultat för 2017 tidigarelägger vi vår satsning. Redan till Regionstyrelsens möte i juni ska ett detaljerat förslag finnas framme kring hur ett genomförande av höjt ob-tillägg kan ske med start från den 1 september i år.

Att vi har ordning och reda på ekonomin ger oss förutsättningar att inleda vår aviserade storsatsning på vårdens medarbetare, redan till hösten i år.

GrönBlå Samverkans målsättning är att fördubbla ob-ersättningen för samtliga personalgrupper som upprätthåller sjukvården och tar hand om patienter när vi andra sover, har lediga kvällar och helger. Vår satsning gäller alla yrkesgrupper som har ob-ersättning för obekväm arbetstid och är schemalagda kvällar, helger och nätter och vi har inte uteslutit några personalgrupper.

Läs vidare »
Media no image

Utökad insats för yngre med psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 14:19 CEST

Förra året startade Västra Götalandsregionen ett pilotprojekt om förstärkt första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa. I dag beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att utöka detta arbete.

Genom pilotprojektet har sex vårdcentraler fått ett tilläggsuppdrag att genom mer specifik kompetens kunna ge diagnos och behandling till barn och unga med psykisk ohälsa. Dessa vårdcentraler tar sedan några månader tillbaka emot patienter som söker direkt och bistår även andra vårdcentraler med kunskap och möjlighet till kompletterande behandlingar.

– För att undvika att det skapas långa väntetider kommer vi så snart som möjligt att utöka pilotprojektet till att omfatta ytterligare fem till sex vårdcentraler. Primärvården måste ha kompetens och resurser att möta den psykiska ohälsan. När det gäller framför allt barn och unga har vi konstaterat att förmågan att möta behovet brister, säger Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i psykiatriberedningen.

– Att rusta den nära vården, så att den kan möta den psykiska ohälsan hos hela befolkningen är en viktig del av den omställning av vården som Västra Götalandsregionen står inför. Psykiatrin behöver, precis som den somatiska vården, samla den högsta kompetensen på mer specialiserade enheter för att möta de svårast sjukaste med bästa tänkbara vård. Samtidigt behöver vi bygga ut den nära vården som många patienter behöver ofta, avslutar Monica Selin (KD).

Kommentarer:

Thomas Palmgren, pressekreterare (KD)
Tel. 076 213 39 21

Läs vidare »
Media no image

Storsatsningen på vårdens medarbetare inleds redan i höst!

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 12:01 CEST

Idag tog regionstyrelsen beslut om att GrönBlå Samverkans tidigare aviserade budgetsatsning på medarbetarna i vården inleds redan till hösten i år. I den GrönBlå majoritetens förslag till budget 2018, som också antogs som regionstyrelsens förslag idag, framhålls att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare behöver fokusera på att tillvarata och premiera befintlig personal och samtidigt arbeta för att attrahera nya medarbetare.

I förslaget till budget 2018 prioriteras därför en satsning på höjda ob-tillägg till vårdpersonal som arbetar obekväm arbetstid. Målet är att på sikt dubblera denna ersättning. Förslag bygger på att regionstyrelsens personalutskott, i ett första steg, tillförs 262 mnkr 2018. Denna satsning kan alltså inledas redan i år enligt dagens beslut i regionstyrelsen.

Regionstyrelsen gav ett uppdrag att redan till mötet i juni få fram ett detaljerat förslag till hur ett genomförande av höjt ob-tillägg kan ske med start från den 1 september i år.

- Det är mycket tillfredställande att Västra Götalandsregionen kan uppvisa en så stark och stabil ekonomi. Det ger oss förutsättningar att inleda satsningen på vårdens medarbetare som vi aviserat i budgetförslaget för 2018 med en kvarts miljard redan till hösten i år, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

​Idag tog regionstyrelsen beslut om att GrönBlå Samverkans budgetsatsning på medarbetarna i vården inleds redan till hösten. I majoritetens förslag till budget 2018, som också antogs som regionstyrelsens förslag idag, framhålls att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare behöver fokusera på att tillvarata och premiera befintlig personal och samtidigt arbeta för att attrahera nya medarbetare.

Läs vidare »
Media no image

Budgetsatsningen på vårdens medarbetare inleds redan i höst!

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2017 08:00 CEST

Västra Götalandsregionen fortsätter uppvisa en stark ekonomi och prognosen för 2017 pekar redan på ett kraftigt positivt resultat och uppfyllda ekonomiska mål. Detta sammantaget gör att GrönBlå Samverkan redan på tisdag kommer att lägga ett förslag till regionstyrelsen om att den stora satsningen på vårdens medarbetare som aviseras i budgetförslaget för 2018 kan tidigareläggas och inledas redan under hösten i år.

I den GrönBlå majoritetens förslag till budget 2018 framhålls att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare behöver fokusera på att tillvarata och premiera befintlig personal och samtidigt arbeta för att attrahera nya medarbetare. I förslaget till budget 2018 prioriteras en satsning på höjda ob-tillägg till personal i vården som arbetar obekväm arbetstid. Därför föreslås att regionstyrelsens personalutskott tillförs 262 mnkr. Det är denna satsning som tack vare regionens starka ekonomi nu kan inledas redan i år.

- Det är tillfredställande att Västra Götalandsregionen kan uppvisa en så stark och stabil ekonomi. Det ger oss förutsättningar att inleda satsningen på vårdens medarbetare som vi aviserat i budgetförslaget för 2018 med en kvarts miljard redan till hösten i år, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- Tillsammans med den historiska satsningen på omställningen av vården och fortsatta akutsjukvårdssatsning för att öka tillgängligheten till vården i Västra Götalandsregionen så visar detta att GrönBlå Samverkan fullföljer sin plan för långsiktighet, kontinuitet och framtidstro, avslutar Johnny Magnusson (M).

Västra Götalandsregionen fortsätter uppvisa en stark ekonomi och prognosen för 2017 pekar på ett kraftigt positivt resultat och uppfyllda ekonomiska mål. Detta gör att GrönBlå Samverkan på tisdag kommer att lägga ett förslag till regionstyrelsen om att den stora satsningen på vårdens medarbetare som aviseras i budgetförslaget för 2018 kan tidigareläggas och inledas redan under hösten i år.

Läs vidare »
Media no image

Budget 2018 – storsatsning på vårdens medarbetare

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 09:30 CEST

Stor ny satsning på vårdens medarbetare samt fortsatt satsning på vårdens omställning och tillgängligheten, det är de tyngsta beskeden i budget 2018 för Västra Götalandsregionen. GrönBlå Samverkans budgetförslag följer i allt övrigt den plan för mandatperioden som lades fast redan vid tillträdet. Den bygger på långsiktighet, kontinuitet och framtidstro och tack vare att målen om stark och god ekonomi samt balans i verksamheterna till stor del uppnåtts finns förutsättningar för satsningar trots att prognoserna över ekonomin 2018 och framåt tyder på en oroväckande inbromsning.

Satsning på medarbetarna inriktas i huvudsak på dem som har sjukhusen som arbetsplats. Den politiska majoriteten vill premiera alla som jobbar i patientnära arbete. Det är en långsiktig satsning med ambitionen att fördubbla ersättningen för de som arbetar nätter och helger. Samtidigt fortsätter arbetet med insatser för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetstidsmodeller.

- Regionens starka och stabila ekonomi, som vi arbetat målinriktat för är en stor tillgång. Den möjliggör starten på en satsning på vårdens medarbetare som vi inleder 2018 med en kvarts miljard. Vi kan även fortsätta förstärkningen på akutsjukvården. Trots de stora satsningar som hittills gjorts på akutsjukvården är vi dock inte nöjda med utfallet. Väntetiderna på akutmottagningarna är fortfarande för långa liksom köerna till vården generellt och det är inte acceptabelt. Vi har därför initierat ett särskilt fokus på frågorna i hela organisationen kring tillgänglighet eftersom det är högprioriterat att lösa detta för invånarna i Västra Götaland, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- De historiskt stora satsningarna på kollektivtrafik fortsätter, fler än någonsin reser med oss och fler ska det bli. Vi avsätter dessutom pengar för att på sikt kunna öppna fler tågstopp på landsbygden, säger Birgitta Losman (MP), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden. Vi satsar även på hållbara transporter, det är dags att i samverkan med den västsvenska industrin får ner utsläppen från de tunga vägtransporterna.

- Detta är en offensiv budget som innehåller flera viktiga insatser för hälso- och sjukvården. Jag tänker främst på de betydande resurser vi nu tillför sjukvården för att klara av att ställa om vården, med fokus på den nära vården. Vi fortsätter också vår satsning på att korta köer och stärka tillgängligheten, inte minst på sjukhusens akutmottagningar. Jag är övertygad om att 2018 blir det år då vi ser en avsevärd förbättring av vårdens tillgänglighet,säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

- Anslagen till miljönämnden ökar under 2018. Det möjliggör fortsatta satsningar för en fossiloberoende region och ett aktivt miljöarbete på sjukhus, vårdcentraler och regionens skolor, säger Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande i miljönämnden.

- Det stora tillskottet till psykiatrin om en kvarts miljard per år ligger fast. Men nu går vi också vidare med en nödvändig förstärkning av första linjens vård vid psykisk ohälsa. Detta är en viktig del av omställningen av vården som gör det lättare att möta patienterna närmare och tidigare, vilket skapar bättre förutsättningar för att förebygga psykisk ohälsa, säger Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i psykiatriberedningen.

​Stor ny satsning på vårdens medarbetare samt fortsatt satsning på vårdens omställning och tillgängligheten, det är de tyngsta beskeden i budget 2018 för Västra Götalandsregionen. Tack vare att målen om stark och god ekonomi samt balans i verksamheterna till stor del uppnåtts finns förutsättningar för satsningar trots att prognoserna över ekonomin 2018 och framåt tyder på oroväckande inbromsning.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Budgetförslag 2018 för Västra Götalandsregionen

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 07:00 CEST

Välkommen till pressträff där GrönBlå Samverkan presenterar budgetförslag 2018 för Västra Götalandsregionen. Gruppledarna Johnny Magnusson (M), Birgitta Losman (MP), Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C) och Monica Selin (KD) för de fem partierna i GrönBlå Samverkan medverkar på pressträffen.

Pressträffen kommer att äga rum i regionstyrelsens pressrum (representationssalen) på residenset i Vänersborg. Det finns också möjlighet för media att delta i pressträffen på distans i Göteborg, Borås och Skövde.

Datum: måndag den 15 maj 2017

Tid: 10.00

Plats:

Regionstyrelsens pressrum (representationssalen), Residenset, Stora Torget, Vänersborg

Regionens Hus, Göteborg, Södra Hamngatan 37 (videorummet)

Regionens Hus, Borås, Ekenäsgatan 15 (Lokal La Scala på Solhem)

Regionens hus i Skövde, Hertig Johans gata 6, Skövde

Välkomna,

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

​Välkommen till pressträff där GrönBlå Samverkan presenterar budgetförslag 2018 för Västra Götalandsregionen. Gruppledarna Johnny Magnusson (M), Birgitta Losman (MP), Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C) och Monica Selin (KD) för de fem partierna i GrönBlå Samverkan medverkar på pressträffen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (M)
 • Kommunikationsansvarig
 • torbjorn.colling@vgregion.se
 • 0700-82 52 19

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (MP)
 • Pressansvarig
 • antqnasofia.gpndpedvalndsxsqexuxfsidandersmgsoldlrgdn@vgregionlfxj.se
 • 076-9402779

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (L)
 • Pressansvarig
 • par.lundqvist@vgregion.se
 • 0702-40 57 68

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (C)
 • Pressansvarig
 • max.tornqvist@vgregion.se
 • 0700-85 26 99

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (KD)
 • Pressansvarig
 • zwthomas.palepmgriiiwlreayn@qpoipuvgeszpremegion.srarbhje
 • 0762-13 39 21

Om GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

Den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen - Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.