Media no image

Krisen på akutmottagningarna går att lösa - Johnny Magnusson (M), i interpellationssvar

Nyheter   •   Jan 30, 2017 11:16 CET

"Jag delar uppfattningen att utvecklingen på sjukhusen måste vändas. Regionen har en nollvision för överbeläggningar och denna målsättning ska givetvis uppfyllas. Problemen med överbeläggningar är däremot inte nya. Under 2010 fick chefsläkarna i regionen uppdraget att utarbeta strategier för att hantera överbeläggningarna. I början av 2012 tog samtliga sjukhus fram åtgärdsplaner för att minska överbeläggningarna.

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Vi behöver ta ytterligare initiativ till samverkan med kommunerna om vården av utskrivningsklara. Ytterligare initiativ behövs för att få fler lättvårdsplatser i samverkan med kommunerna. Det behövs mer samverkansformer liknade de närsjukvårdsteam som jobbar i bland annat Skaraborg och olika typer av vårdsamverkan."

Detta konstaterar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), bland annat i ett interpellationssvar som ges under morgondagens regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. 

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Läs vidare »
D4gscdw1t1x5sjagwmjs

Socialdemokraterna ljuger om satsning på folkhögskolorna

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 15:09 CET

Vid regionstyrelsens sammanträde i tisdags beslutade GrönBlå Samverkan att tillskjuta 4,7 miljoner kronor till folkhögskolorna i Västra Götaland. Genom dessa medel kompenseras folkhögskolorna, såväl de regionägda som de rörelsedrivna, för utökningen av antalet utbildningsplatser under 2017.

Nwglcssp9wthgyi8gvkl

Beslut om vårdvalet efter valet

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 09:59 CET

GrönBlå Samverkan har beslutat att skjuta på beslutet om ett införande av ett vårdval inom mödrahälsovården till efter valet. Beslutet dröjer då utredningen kring den tekniska lösningen för en sammanhållen journalföring har dragit ut på tiden. En sammanhållen journal, från barnmorskemottagningen till förlossningskliniken, har varit ett krav från majoriteten för att fatta beslut om ett införande.

Media no image

Ett steg närmare elektroniska frikort för sjukresor

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 15:35 CET

Som ett första steg mot ett elektroniskt högkostnadsskydd för sjukresor beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i dag om att genomföra en förstudie inför ett kommande införande. 

Under 2016 infördes en lokal lösning för frikort och högkostnadsskydd som krävde en hel del manuell hantering, där patienten fortfarande själv hade ansvaret för att samla kvitton. En förstudie genomfördes parallellt för att beskriva förutsättningarna för införande av elektroniskt frikort inom regionen. Regionfullmäktige tog upp frågan för diskussion om ett elektroniskt frikort i januari 2017, vilket ledde till att frågan skulle utredas skyndsamt för ett införande så snart som möjligt.

För närvarande pågår ett projekt som har i sina direktiv att införa elektroniskt frikort inom Västra Götalandsregionens förvaltningar. Introduktion av elektroniskt frikort är planerad till 26 mars 2018. Men det pågående projektet har dock en del avgränsningar. Bland annat ingår inte sjukresor.

Frågan om att även inkludera sjukresor i det elektroniska frikortet har varit uppe för diskussion. Men som skäl för att inte inkludera sjukresor har angetts stora administrativa svårigheter.

- Vi i GrönBlå Samverkan vill få utrett vilka faktiska svårigheter som föreligger, liksom vilka möjligheter det finns att lösa dessa. En förstudie ska också ge svar på vilka kostnader ett införande medför. Det säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.


Presskontakt
Pär Lundqvist, politisk sekreterare (L)
Tel. 070-240 57 68
Mail: par.lundqvist@vgregion.se

Som ett första steg mot ett elektroniskt högkostnadsskydd för sjukresor beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i dag om att genomföra en förstudie inför ett kommande införande.

Läs vidare »
Media no image

GrönBlå Samverkan stärker folkhögskolorna i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 13:41 CET

GrönBlå Samverkan vill verka för en kraftig utökning av antalet utbildningsplatser på folkhögskolorna i Västra Götaland. Det finns möjlighet att tillskapa ytterligare 1200 extra studieplatser redan i år.

2017 tilldelades folkhögskolorna i Västra Götaland 350 extra platser. Västra Götalandsregionen, som tillsammans med staten finansierar tillskapandet av dessa platser, kommer i år skjuta till 4,7 mnkr för att kompensera folkhögskolorna för denna utökning.

– Grönblå Samverkan avser även att utöka anslaget med ytterligare 16,8 mnkr längre fram. På så vis möjliggörs en kraftig utökning även 2018 motsvarande ytterligare 1200 studieplatser, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Västra Götalandsregionen äger sex folkhögskolor. I dagsläget finns det 16 rörelseägda folkhögskolor i Västra Götaland – samt två som bedriver försöksverksamhet. Samtliga innefattas i satsningen.

För att tillskapa de ytterligare 1 200 extra studieplatserna i år krävs att Västra Götalandsregionen går in med ytterligare medfinansiering. Regionen behöver då tillskjuta 16,8 miljoner nästkommande år, 2019, för att kompensera folkhögskolorna.

– Det är en satsning som Västra Götaland skulle vinna mycket på och som regionen självklart måste göra. Det skulle främst gynna personer som står långt från arbetsmarknaden, inte minst unga arbetslösa utan fullföljd grundskole- eller gymnasieutbildning, säger Johnny Magnusson (M).

– Folkhögskolorna i Västra Götaland ligger i framkant i arbetet med inkludering och lärande. Genom ökat tillskott ges fler möjlighet att hitta vägar ut ur utanförskap och in i delaktighet och jobb. Det är en viktig fråga för GrönBlå Samverkan, säger Conny Brännberg (KD), kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Presskontakt
Torbjörn Colling, politisk sekreterare (M)
Tel. 070-082 52 19
Thomas Palmgren, politisk sekreterare (KD)
Tel. 076-213 39 21

GrönBlå Samverkan vill verka för en kraftig utökning av antalet utbildningsplatser på folkhögskolorna i Västra Götaland. Det finns möjlighet att tillskapa ytterligare 1200 extra studieplatser redan i år.

Läs vidare »
Media no image

Ett steg mot fler ST-tjänster i allmänmedicin

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 14:54 CET

Sverige har generellt sett färre specialister i allmänmedicin än många andra jämförbara länder. För att försöka svara upp mot behov både på kort och lång sikt beslutade personalutskottet att utreda förutsättningarna att utöka antalet ST-tjänster i allmänmedicin.

- Vi behöver fler läkare som kan mycket - om mycket. Med tanke på att Västra Götalandsregionen inlett ett stort arbete med omställningen inom sjukvården där en viktig del är en utbyggnad av den nära vården, måste fler specialister i allmänmedicin utbildas, och helst i en snabbare takt än idag. Det säger Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet.

- Personalutskottet fastställde vid sammanträdet också aktivitetsplanen för 2018 avseende det fortsatta arbetet med att nå målsättningen om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. För 2018 innebär arbetet konkreta insatser inom viktiga områden som bland annat handlar om stärkt medarbetarskaps- och ledarskapskultur, om intern rörlighet och karriärcoachning och om insatser för att freda medarbetarnas fritid och få dem att känna att de kan påverka arbetstidens nyttjande, avslutar Levén (M).

Läs vidare »
Otr9twibmewnoulo7ci1

Västra Götalandsregionen - årets organisatör av hållbar sjukvård

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 11:13 CET

Media no image

Skaraborgs Sjukhus investerar för ökad tillgänglighet och för framtidens sjukvård

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 17:08 CET

En ny akut och ett nytt psykiatrihus, det är några av de investeringar som behöver göras för framtidens vård på Skaraborg Sjukhus och som nu GrönBlå Samverkan ser behovet av.

En trygg vård med hög kvalitet och god tillgänglighet för patienterna samt en bra och trivsam arbetsmiljö för personalen - det är utgångspunkterna för GrönBlå Samverkans hälso- och sjukvårdspolitik och även utgångspunkterna när vi investerar i framtidens vård. Vi ser att det finns tydliga behov av att investera för detta på Skaraborgs Sjukhus. Tidigare har förlossningen fått ny fräsch lokalisering och barn och kvinnokliniken fått helt nya lokaler. Något som tagits emot positivt av såväl patienter som personal. Även specialisttandvården byggs det nu nya lokaler för.

Nu vill GrönBlå Samverkan ta nästa steg och även investera i en helt ny byggnad som ska inrymma en ny akut, operationssalar och intensivvårdsavdelning. Även en ny psykiatribyggnad ska uppföras. Dessutom ligger det i planen att mottagningsblocket byggs om för att erbjuda en mera modern och lättillgänglig öppenvårdsverksamhet.

- För Skaraborgs Sjukhus har den nya akuten mycket stor betydelse. Trångboddheten med tre gånger fler patienter mot vad lokalerna är avsedda för motverkar möjligheterna till effektiv vård. Psykiatriakuten måste också snarast komma till stånd, då de nuvarande lokalerna hindrar modern vård. Därför är det önskvärt att psykiatrihuset påbörjas först, säger Ulla-Britt hagström (L), ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus.

- Det är viktigt för befolkningen i hela Skaraborg att satsningarna kommer till i vår del av regionen, för att kunna ha tillgång till kvalitativt bra sjukvård fortsatt och som utvecklas framåt, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Idag är Skaraborgs Sjukhus Skövde drygt 40 år gammalt. Det innebär att delar av verksamheten idag har otidsenliga lokaler. Ett exempel är akuten som från början byggdes för att ta emot 25000 patienter per år. En siffra som idag rejält överskrids och ligger på ca 60000 patienter per år och därför är behovet stort för en ny akut, mera anpassad efter dagens och morgondagens behov.

Det nya ambulansintaget byggs för att kunna ta emot sex ambulanser (och fler om en situation uppstår som så skulle kräva, exempelvis en stor olycka) mot nuvarande tre. Akuthuset kommer även inrymma bland annat nya operationssalar och ny intensivvårdsavdelning samt en akutröntgendel. Den nya akuten ska klara av totalt ca 75000 patienter per år.

Det nya psykiatrihuset blir ett tvåvåningshus där miljön blir av stor vikt, både vad gäller den inre miljön som ska göras så trivsam och närmast hemlik som det går, liksom den externa miljön runt omkring byggnaden. Detta psykatrihus kommer att ersätta den vuxenpsykatriverksamhet som idag bedrivs i Falköping. Det kommer även att finnas en psykatriakut i byggnaden. Dessutom kommer det nya psykatrihuset att byggas i anslutning till det nya akuthuset. Detta för att dra fördel av att den psykiatriska och somatiska vården nu samlokaliseras då det finns patienter inom den psykiatriska vården som även har behov av somatisk vård.

Projekten som totalt handlar om investeringar på över 2 miljarder kronor behandlas på Skaraborgs Sjukhus styrelsemöte den 21 mars och går därefter vidare till regionstyrelsen i Västra Götaland och eventuellt även till regionfullmäktige för beslut.

Kommentarer:

Ulla-Britt Hagström (L)                                        Gunilla Druve Jansson (C)

Ordförande, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus      Ordförande, Östra HSN

Telefon: 0705-55 39 43                                           Telefon: 0707-99 51 83

​En ny akut och ett nytt psykiatrihus, det är några av de investeringar som behöver göras för framtidens vård på Skaraborg Sjukhus och som nu GrönBlå Samverkan ser behovet av.

Läs vidare »
Media no image

Pressträff: Skaraborgs Sjukhus investerar för ökad tillgänglighet och för framtidens sjukvård

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 15:48 CET

INBJUDAN TILL PRESSTRÄFF

En ny akut och ett nytt psykiatrihus, det är några av de investeringar som behöver göras för framtidens vård på Skaraborg Sjukhus Skövde och som nu GrönBlå Samverkan ser behovet av.

På måndag den 5 februari kl. 16.30 är ni välkomna till pressträff på Skaraborgs Sjukhus Skövde för att på plats se området där det nya akuthuset samt psykiatrihuset planeras.

Skaraborgs Sjukhus styrelseordförande Ulla-Britt Hagström (L) och Östra Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) är på plats och visar området samt svarar på frågor om sjukhusets framtida investeringar, byggnation och utveckling.

OBS! Samling vid parkeringen utanför Paviljongen, Enhet C då vi inleder med en rundvandring på plats för den planerade nybyggnationen.

För ytterligare information kontakta:

Ulla-Britt Hagström (L)

Styrelseordförande Skaraborgs Sjukhus

Telefon: 070-555 39 43

En ny akut och ett nytt psykiatrihus, det är några av de investeringar som behöver göras för framtidens vård på Skaraborg Sjukhus Skövde och som nu GrönBlå Samverkan ser behovet av.

Läs vidare »
Media no image

Kostnadsfritt sommarlovskort för Västra Götalands ungdomar

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 13:10 CET

- Resandet med kollektivtrafiken måste öka om vi ska ha möjlighet att nå klimatmålen. Därför ställer sig nu Grönblå Samverkan bakom Regeringens satsning om att låta skolelever i årskurs 7 upp till år 2 på gymnasiet få åka gratis kollektivtrafik under sommaren, berättar Ulrika Frick (MP) Kollektivtrafiknämndens ordf. 

- Det innebär att vi ger möjligheten till eleverna att ta sig till vänner, sommarjobb eller aktiviteter, vilket kommer att öka deras självständighet samtidigt som de förflyttar sig på ett hållbart sätt. Förhoppningsvis kommer fler ungdomar att se fördelarna i att resa kollektivt och att de även fortsätter med det i framtiden, säger Kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP).

- Grönblå Samverkan har höga mål för att öka resandet med kollektivtrafiken och ställer oss därför positivt till att låta skoleleverna, under 2018 till 2020, få möjligheten att under sommaren resa över hela regionen. Nära en miljon resor görs varje dag i kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen, men vi i Grönblå Samverkan vill mer och det här förslaget innebär att fler får möjligheten att resa med kollektivtrafiken, kommenterar Västtrafiks ordförande Lars Holmin (M).

Kommentarer:

Ulrika Frick (MP), ordf i Kollektivtrafiknämnden Johan Hellström (MP), pol sek
ulrika.frick@vgregion.se johan.hellstrom@vgregion.se
0702-70 40 93 0702-82 56 50
Lars Holmin (M), ordf Västtrafik Torbjörn Colling (M), pol sek
lars.holmin@vgregion.se torbjorn.colling@vgregion.se
0700-85 25 59 0700-82 52 19

Resandet med kollektivtrafiken måste öka om vi ska ha möjlighet att nå klimatmålen. Därför ställer sig nu Grönblå Samverkan bakom Regeringens satsning om att låta skolelever i årskurs 7 upp till år 2 på gymnasiet få åka gratis kollektivtrafik under sommaren.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (M)
 • Kommunikationsansvarig
 • panbtowmrbjornxwrquzoqvr.colling@vzmgregspihekiowyn.bkimse
 • 0700-82 52 19

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (MP)
 • Pressansvarig
 • annafewxchsofia.alodexandershvson@yxvgrewagionok.se
 • 076-9402779

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (L)
 • Pressansvarig
 • par.lundqvist@vgregion.se
 • 0702-40 57 68

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (C)
 • Pressansvarig
 • max.tornqvisnkt@hohrvgtrreibycgion.shce
 • 0700-85 26 99

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (KD)
 • Pressansvarig
 • thomas.palmgren@vgregion.se
 • 0762-13 39 21

Om GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

Den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen - Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.