Krisen på akutmottagningarna går att lösa - Johnny Magnusson (M), i interpellationssvar

Nyheter   •   Jan 30, 2017 11:16 CET

"Jag delar uppfattningen att utvecklingen på sjukhusen måste vändas. Regionen har en nollvision för överbeläggningar och denna målsättning ska givetvis uppfyllas. Problemen med överbeläggningar är däremot inte nya. Under 2010 fick chefsläkarna i regionen uppdraget att utarbeta strategier för att hantera överbeläggningarna. I början av 2012 tog samtliga sjukhus fram åtgärdsplaner för att minska överbeläggningarna.

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Vi behöver ta ytterligare initiativ till samverkan med kommunerna om vården av utskrivningsklara. Ytterligare initiativ behövs för att få fler lättvårdsplatser i samverkan med kommunerna. Det behövs mer samverkansformer liknade de närsjukvårdsteam som jobbar i bland annat Skaraborg och olika typer av vårdsamverkan."

Detta konstaterar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), bland annat i ett interpellationssvar som ges under morgondagens regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. 

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Läs vidare »

Elevens hälsa i fokus – regiongemensam elevhälsodatabas

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 16:48 CET

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet ställde sig bakom förslaget till finansiering av en regiongemensam elevhälsodatabas för åren 2020–2022 med kostnaden på 3 mnkr per år och föreslår nu regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen att göra detsamma.

- Idag saknas möjligheten att sammanställa övergripande information om barn och ungas hälsa i Västra Götalandsregionen. Beslutet om en regiongemensam elevhälsodatabas innebär att vi kommer ges en större möjlighet till fördjupad kunskap om barns och ungas hälsa. Samt få en överblick och förutsättningar för att samordna resurser samt utvärdera insatser för barn och ungas hälsoutveckling, säger Charlotte Nordström, ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

En regiongemensam elevhälsodatabas samlar på ett enhetligt sätt in och lagrar data från de hälsosamtal som elevhälsan genomför i årskurs fyra, åtta samt första året på gymnasiet. Satsningen på elevens hälsa kommer att innefatta samtliga 49 kommuner och kommer även medföra en digital regiongemensam elevhälsoenkät som bland annat går igenom frågor som elevers självupplevda fysiska och psykiska hälsa, känslor och kroppsuppfattning, sömn, sexuell hälsa och rättigheter. Hälsoinformationen samlas in lokalt på olika sätt i samband med elevhälsans elevhälsosamtal.

Det här beslutet innebär att vi snart kan komma igång med arbetet att ta fram jämförbara hälsodata som möjliggör och förbättrar förutsättningarna för behovsbaserade tidiga insatser. Det är också en viktig del och förutsättning för uppföljningsarbetet, fortsätter Charlotte Nordström (M).

Kommentarer:

Charlotte Nordström (M)
Ordförande i Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
070-33 188 43

Kontakt:

Linus Sandkvist, politisk sekreterare
076-829 57 32

​Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet ställde sig bakom förslaget till finansiering av en regiongemensam elevhälsodatabas för åren 2020–2022 med kostnaden på 3 mnkr per år och föreslår nu regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen att göra detsamma.

Läs vidare »

Historiska investeringar ska utveckla Göteborgs botaniska trädgård

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2019 11:26 CET

Regionstyrelsen ställde sig i dag bakom en projektinriktning för en 500-miljonerinvestering av uppbyggnaden av nya växthus och ett besökscentrum på Göteborgs botaniska trädgård. I befintlig tidplan föreslås att de nya växthusen ska öppnas för allmänheten i etapper; 2022, 2023 och 2025.

- Med nya växthus skapas möjligheter att säkra trädgårdens unika växtsamlingar. Det är av största betydelse för att Botaniska ska kunna behålla sin framstående position, nationellt och internationellt, både inom forskning och folkbildning. Samtidigt kommer vi att kunna lösa en rad allvarliga problem kring tillgänglighet, arbetsmiljö och energieffektivitet som är kopplade till de åldrade växthus som trädgården har i dag, säger Magnus Berntsson (KD), ordförande i miljönämnden.

Syftet med ett besökscentrum är att ge besökarna en kraftigt förbättrad service. Centrumet ska vara en introduktion till besöket i både växthusen och trädgården. Det ska bland annat vara utrustat med modern informationsteknologi, tillhandahålla lättillgänglig information och erbjuda en avslappnande miljö.

- Göteborgs botaniska trädgård, som har en viktig roll i att sprida kunskap om biologisk mångfald, har cirka 600 000 besökare per år och är ett av Västsveriges största besöksmål. Trädgården måste hålla en standard för att varaktigt kunna locka trädgårdsintresserade turister i framtiden. Genom byggnationerna blir Botaniska en mer attraktiv besöksanledning året runt, vilket skapar nya möjligheter för besöksnäringen i Västra Götaland, säger Helen Persgren (MP), ordförande i styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård.

Kommentarer:

Magnus Berntsson (KD), ordförande miljönämnden
0707-14 47 39

Helen Persgren (MP), ordförande Göteborgs botaniska trädgård
0703- 58 46 04

Presskontakt:
Thomas Palmgren, politisk sekreterare
0762-13 39 21

Regionstyrelsen ställde sig i dag bakom en projektinriktning för en 500-miljonerinvestering av uppbyggnaden av nya växthus och ett besökscentrum på Göteborgs botaniska trädgård. I befintlig tidplan föreslås att de nya växthusen ska öppnas för allmänheten i etapper; 2022, 2023 och 2025.

Läs vidare »

Fortsatt samarbete kring marin nedskräpning och ett friskt hav

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 09:29 CET

Idag överlämnas en budkavel från det interregionala projektet Ren Kustlinje till Västra Götalandsregionen. Ett framgångsrikt projekt som sedan 2016 knutit samman bland annat en rad kommuner i Sverige, Norge och Danmark med fokus på att minska den marina nedskräpningen i västerhavet och en renare kust.

- Syftet med budkaveln är att Västra Götalandsregionen som en stor regional aktör ska bidra till att föra detta viktiga arbete vidare för en bättre marin miljö i Skagerack och Kattegatt, säger Mats Abrahamsson (M), kommunalråd i Sotenäs kommun, ledamot av regionfullmäktige och miljönämnden. Sotenäs kommun har varit leadpartner i projektet och en aktiv deltagare där det bland annat satsats på en marin återvinningscentral.

- För Västra Götalandsregionen är detta ett viktigt projekt som vi också varit delaktiga i genom Västkuststiftelsen. En ren havsmiljö är en förutsättning för ett gott liv i Västra Götaland. Utan en frisk marin miljö, såväl i havet som utefter kustlinjen, kan vi inte leva upp till vare sig målen i Agenda2030 eller vår egen vision Det goda livet, säger Annika Tännström (M), regionfullmäktiges ordförande.

Genom Ren Kustlinje har grunden lagts för ett fortsatt nordiskt samarbete fokuserat på en marina nedskräpningen och ett friskt hav. I detta fortsatta samarbete har Västra Götalandsregionen som en stor regional aktör en betydelsefull roll att spela.

Kommentarer:

Annika Tännström (M).                        Mats Abrahamsson (M)

Regionfullmäktiges ordförande.          Kommunstyrelsens ordförande

Västra Götalandsregionen.                  Sotenäs kommun

Tel. 0703-62 15 04.                              Tel. 0702-13 95 74

Idag överlämnas en budkavel från det interregionala projektet Ren Kustlinje till Västra Götalandsregionen. Ett framgångsrikt projekt som sedan 2016 knutit samman bland annat en rad kommuner i Sverige, Norge och Danmark med fokus på att minska den marina nedskräpningen i västerhavet och en renare kust.

Läs vidare »

Nu blir 70 zoner 3 – en stor reform för förenkling i kollektivtrafiken beslutad

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 15:14 CET

Regionfullmäktige har nu beslutat om att införa den efterlängtade förenklingen av kollektivtrafiken som innebär att dagens 70 zoner blir 3. Det här är en fråga som har utretts under en längre period och idag togs äntligen beslutet.

- Medborgarna har länge efterfrågat en förenklad kollektivtrafik och idag kan vi stolt berätta att det är på gång. I ett läge där klimathotet blir alltmer påtagligt är det viktigt att kollektivtrafiken är enkel och tillgänglig, då är det vårt ansvar som politiker att möta upp medborgarnas efterfrågan på ett nytt och enklare biljettsystem, säger Ulrika Frick (MP) ordförande kollektivtrafiknämnden.

- Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommunerna utrett och diskuterat fram det nya förslaget med tre zoner istället för dagens sjuttio. Grönblå Samverkan har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nu kommit överens om att sluta utreda och påbörja resan till en mer attraktiv kollektivtrafik för våra resenärer, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Kommentarer:

Johnny Magnusson, Moderaterna
Regionstyrelsens ordförande

0730-98 48 00

Ulrika Frick, Miljöpartiet
Regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden

0702-70 40 93

Regionfullmäktige har nu beslutat om att införa den efterlängtade förenklingen av kollektivtrafiken som innebär att dagens 70 zoner blir 3. Det här är en fråga som har utretts under en längre period och idag togs äntligen beslutet.

Läs vidare »

​Ersättningen för OB-helg fortsätter höjas från +15 procent till +50 procent från årskiftet

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 14:46 CET

Idag fastställde regionfullmäktige GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019. Det innebär bland annat att satsningen på höjt tillägg för obekväm arbetstid på helger inom sjukvården ökar från plus 15 procent till plus 50 procent. Förutom fokus på att förbättra vårdpersonalens villkor tillförs ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. Beslutet innebär också i övrigt att de mål och fokusområden som GrönBlå Samverkan lagt fram fastställts.

- Västra Götalandsregionens ekonomi är fortsatt stark och vi kan därför genomföra stora de stora förändringar som sjukvården är i behov av. Det gäller omställningen av vården och satsningen på framtidens vårdinformationssystem. Det handlar också om att vi kan fullfölja satsningen på vårdens medarbetare genom att fortsätta höja OB-tillägget för helgtjänstgöring, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- Samtidigt är det inte hållbart med den nuvarande kostnadsutvecklingen i Västra Götalandsregionen utan den måste anpassas till intäkterna. Och då ska man samtidigt vara medveten om att hälso- och sjukvården har mer resurser än någonsin. Effektivisering, översyn av kostnader och verksamhetsförbättringar som leder till ökad vårdproduktion är därför av högsta prioritet, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Budgetsatsningarna för 2019 i korthet

 • Ett fortsatt arbete för att förbättra medarbetarnas villkor genom bland annat höjda OB-ersättningar.
 • Omställningen av hälso- och sjukvården genom fortsatta satsningar på primärvården och dess roll som första linjens vård. Den nära vården står i centrum och målsättningen är att invånarna ska ha en fast läkarkontakt. Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för att garantera en patientsäker och jämlik vård av hög kvalitet.
 • Framtidens vårdinformationssystem som är en historiskt stor satsning för att underlätta för såväl vårdpersonal som invånarnas kontakter med hälso- och sjukvården.
 • Stora satsningarna på regionens kollektivtrafik. Det handlar bland annat om miljardinvesteringarna i nya tåg och riktade medel för att öppna fler tågstopp runt om i Västra Götaland.
 • Klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030.
 • Personer med psykisk sjukdom eller med psykisk funktionsnedsättning. Därför ligger vår psykiatrisatsning kvar.
 • Kommentarer:

  Johnny Magnusson, Moderaterna

  0730-98 48 00

  Kristina Jonäng, Centerpartiet

  0708-67 16 21

  Conny Brännberg, Kristdemokraterna

  0703-41 05 65

  Jonas Andersson, Liberalerna

  0708-37 78 53

  Ulrika Frick, Miljöpartiet

  0702-70 40 93

  Regionfullmäktige har fastställt GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019. Det innebär bland annat att satsningen på höjt tillägg för obekväm arbetstid på helger inom sjukvården ökar. Förutom att förbättra vårdpersonalens villkor tillförs resurser för att förstärka primärvården. Beslutet innebär också i övrigt att de mål och fokusområden som GrönBlå Samverkan lagt fram fastställts.

  Läs vidare »

  ​Tidigare mål och inriktning ligger fast i justerad budget för 2019

  Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 11:00 CET

  Budget för 2019 fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom bl a högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. Efter att GrönBlå Samverkan fått förnyat förtroende att leda Västra Götalandsregionen ligger inriktningen och målen fast i det förslag till justerad budget som GrönBlå Samverkan nu lägger fram.

  Västra Götalandsregionens ekonomiska ställning är god. Ett antal år av ekonomiska överskott har skapat ett stort eget kapital som inneburit att regionen inte har några låneskulder. Intäktsökningen har dessutom under flera år varit omkring 5 procent. Det är dock oroande och allvarligt att kostnadsutvecklingstakten nu är betydligt högre än intäktsutvecklingen För att klara målet ”God ekonomisk hushållning” krävs därför en stram och konsekvent styrning.

  - Jag konstaterar att vi kan genomföra stora förändringar som omställningen av vården och satsningen på framtidens vårdinformationssystem. 2019 kan vi bland annat fullfölja satsningen på vårdens medarbetare genom att fortsätta höja OB-tillägget för helgtjänstgöring från +15 till 50 procent. Samtidigt är det avgörande för Västra Götalandsregionens ekonomi att kostnadsutvecklingen anpassas till intäkterna. Verksamheterna måste fortsätta arbetet med effektivisering, översyn av kostnader och verksamhetsförbättringar. GrönBlå Samverkan riktar därför ett särskilt fokus på kostnadskontroll och vårdproduktion, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

  Några nya förutsättningar har också tillkommit samt förändringar vad gäller prognosen för kostnadsutjämning och pensionskostnader efter budgetbeslutet i juni. Detta innebär vissa justeringar för budget 2019.

  Budgeten från juni visade ett resultat på 56,5 mnkr för 2019. Efter ny skatteprognos och justeringar av regionbidragen är resultat i budgeten nu 40 mnkr för 2019 och 519 mnkr för 2020 samt 566 mnkr för 2021

  I korthet fokuserar budget för 2019 på:

 • Ett fortsatt arbete för att förbättra medarbetarnas villkor genom bland annat höjda OB-ersättningar.
 • Omställningen av hälso- och sjukvården genom fortsatta satsningar på primärvården och dess roll som första linjens vård. Den nära vården står i centrum och målsättningen är att invånarna ska ha en fast läkarkontakt. Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för att garantera en patientsäker och jämlik vård av hög kvalitet.
 • Framtidens vårdinformationssystem som är en historiskt stor satsning för att underlätta för såväl vårdpersonal som invånarnas kontakter med hälso- och sjukvården.
 • Stora satsningarna på regionens kollektivtrafik. Det handlar bland annat om miljardinvesteringarna i nya tåg och riktade medel för att öppna fler tågstopp runt om i Västra Götaland.
 • Klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030.
 • Personer med psykisk sjukdom eller med psykisk funktionsnedsättning. Därför ligger vår psykiatrisatsning kvar.
 • Kommentarer:

  Johnny Magnusson, Moderaterna

  0730-98 48 00

  Kristina Jonäng, Centerpartiet

  0708-67 16 21

  Conny Brännberg, Kristdemokraterna

  0703-41 05 65

  Jonas Andersson, Liberalerna

  0708-37 78 53

  Ulrika Frick, Miljöpartiet

  0702-70 40 93

  Budget för 2019 fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom bl a högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. Efter att GrönBlå Samverkan fått förnyat förtroende att leda Västra Götalandsregionen ligger inriktningen och målen fast i förslaget till justerad budget från Grön Blå Samverkan.

  Läs vidare »

  GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp vald

  Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 10:47 CEST

  Regionfullmäktige röstade på tisdagen fram de sju regionråd och sju ersättare i regionstyrelsen som utgör GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp under den kommande mandatperioden. Regionfullmäktige valde även Johnny Magnusson (M) till posten som regionstyrelsen ordförande.

  GrönBlå Samverkan fortsätter, såsom största politiska konstellation, att leda Västra Götalandsregionen i minoritet med 68 av regionfullmäktiges 149 mandat. GrönBlå Samverkan lade under den gångna mandatperioden fast en politisk linje präglad av kontinuitet och långsiktighet och utgångspunkten för det fortsatta arbetet och politikutveckling är GrönBlå Samverkans budget för 2019 som antogs av regionfullmäktige i juni i år.

  Den nytillträdda regionstyrelsegruppen har följande sammansättning:

  Ordförande regionstyrelsen och regionråd

  Johnny Magnusson, gruppledare (M), Göteborg

  Regionråd (och gruppledare)

  Kristina Jonäng (C), Uddevalla

  Conny Brännberg (KD), Skövde

  Jonas Andersson (L), Partille

  Ulrika Frick (MP), Mölndal

  Övriga regionråd

  Lars Holmin (M), Ulricehamn

  Linn Brandström (M), Töreboda

  Ersättare i regionstyrelsen

  Charlotte Nordström (M), Skara

  Henrik Ripa, (M), Lerum

  Peter Hermansson (M), Göteborg

  Cecilia Andersson (C), Brämhult

  Maria Nilsson (KD), Vänersborg

  Carina Liljesand (L), Göteborg

  Tony Johansson (MP), Mellerud

  Även presidiet till regionfullmäktige valdes, vilket innebär att regionfullmäktige för första gången får en kvinna som ordförande.

  Ordförande regionfullmäktige

  Annika Tännström (M), Kungälv

  2:e vice ordförande, regionfullmäktige

  Magnus Berntsson (KD), Göteborg

  Nomineringar till övriga styrelser, nämnder etc. kommer att presenteras senare och inför regionfullmäktige den 27 november då val till dessa kommer att ske.

  Regionfullmäktige röstade på tisdagen fram de sju regionråd och sju ersättare i regionstyrelsen som utgör GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp under den kommande mandatperioden. Regionfullmäktige valde även Johnny Magnusson (M) till posten som regionstyrelsen ordförande.

  Läs vidare »

  ​BHU står fortsatt bakom förslaget till nytt biljett- och zonsystem

  Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 14:41 CEST

  BHU står fortsatt bakom förslaget till nytt biljett- och zonsystem

  Idag tog Beredningen för Hållbar Utveckling, BHU, åter upp frågan om nytt biljett- och zonsystem i Västra Götalandsregionen. Beredningen som är kommunerna i Västra Götalands och Västra Götalandsregionens gemensamma beredning konstaterade att man fortsatt står bakom förslaget.

  Tyvärr valde Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att återremittera ärendet när det togs upp senast på regionfullmäktige efter att ha utretts i åtta år . Med en tredjedel av Regionfullmäktige fick man igenom en återremiss.

  - För att ändå skynda på hanteringen och säkerställa att kommunerna fortsatt står bakom inriktningen, har vi i GrönBlå Samverkan lyft frågan på Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU) och regionen och kommunerna har diskutera frågan. Jag kan bara konstatera att det var tydligt att BHU fortsatt står bakom förslaget. Det säger Johnny Magnusson (M) ordförande i Regionstyrelsen.

  - Det glädjande beskedet bidrar till att vi nu snarast kan återkomma med ärendet till regionfullmäktige. Förlorarna på att dra ärendet i ytterligare långbänk är resenärerna som fortsatt kommer att få dras med 70 zoner istället för föreslagna tre, avslutar Magnusson (M).

  För mer information:

  Johnny Magnusson (M) Tel. 0730-98 48 00

  Regionstyrelsens ordförande

  Västra Götalandsregionen

  Idag tog Beredningen för Hållbar Utveckling, BHU, åter upp frågan om nytt biljett- och zonsystem i Västra Götalandsregionen. Beredningen som är kommunerna i Västra Götalands och Västra Götalandsregionens gemensamma beredning konstaterade att man fortsatt står bakom förslaget.

  Läs vidare »

  Skyndsam hantering av Socialdemokraternas återremiss av ärendet om biljett- och zonsystemet

  Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 16:30 CEST

  Regionfullmäktige hade i veckan äntligen, efter 8 år av utredning, att ta beslut om den största förenklingen av biljett- och zonsystemet i Västra Götalandsregionen någonsin. Tyvärr valde socialdemokraterna och vänsterpartiet att köra ärendet ytterligare ett varv. Med en tredjedel av Regionfullmäktige fick man igenom en återremiss.

  - Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gav en ganska klen och förvirrad förklaring till varför man ville återremittera ärendet. För att ändå skynda på hanteringen och säkerställa att kommunerna fortsatt står bakom inriktningen, kommer vi i GrönBlå Samverkan att lyfta frågan redan nästa vecka på Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU) då regionen och kommunerna ges tillfälle att diskutera frågan. Det säger Johnny Magnusson (M) ordförande i Regionstyrelsen.

  - Vi är måna om att snabbt forcera ärendet. Förlorarna på att dra ärendet i ytterligare långbänk är resenärerna som fortsatt kommer att få dras med 70 zoner istället för föreslagna tre, avslutar Magnusson (M).

  För mer information:

  Johnny Magnusson (M)       Tel. 0730-98 48 00
  Regionstyrelsens ordförande
  Västra Götalandsregionen

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Politisk sekreterare (M)
  • Kommunikationsansvarig
  • tojlrbnbjopfrnll.chuolxplilsngtn@vingraaegpyioypn.ztsekj
  • 0700-82 52 19

  • Presskontakt
  • Politisk sekreterare (MP)
  • Pressansvarig
  • anggnauisozvfizba.toalndexiranladeborsnesoqtn@rjvgaerehngiueoncc.srcece
  • 076-9402779

  • Presskontakt
  • Politisk sekreterare (L)
  • Pressansvarig
  • paylr.tylugtndflqvdpisrut@qbvgrrrelbgitioniu.sxfevf
  • 0702-40 57 68

  • Presskontakt
  • Politisk sekreterare (C)
  • Pressansvarig
  • maccx.sgtovornegqvfdiskit@rbvgltremigiqmonlf.sqfeoa
  • 0700-85 26 99

  • Presskontakt
  • Politisk sekreterare (KD)
  • Pressansvarig
  • thdnompoasuy.palallbmgmjrepwn@euvgwqrehjgiswonve.squerb
  • 0762-13 39 21

  Om GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

  Den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen - Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.