Nu permanentas pilotprojektet Ungas Psykiska Hälsa

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 15:50 CEST

Efter mycket goda utvärderingsresultat beslutade idag psykiatriberedningen att gå vidare med pilotprojektet Ungas Psykiska Hälsa (UPH), med syftet att permanenta konceptet i Västra Götalandsregionen.

Satsning på vägsträckningar vid Uddevalla och Grästorp

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 14:28 CEST

Regionstyrelsen beslutade idag om att prioritera två nya objekt i den regionala infrastrukturplanen, dels på Väg 678 Bratteröd – Grohed i Uddevalla kommun och dels Förbifart Grästorp.

Sträckan Bratteröd – Grohed är en olycksdrabbad och hårt trafikerad sträcka som används som omledning av trafik när Uddevallabron är avstängd. Förslaget är att den ska byggas som en 2+1 väg och projektet är beräknat till 100 miljoner kronor. Projektet kan starta ganska omgående och redan nu pågår ett arbete med att bygga ett mötesspår på södra Bohusbanan.

- Det känns oerhört skönt att breddning av vägen mellan Bratteröd och Grohed har prioriterats högre och att bygget snabbt kan komma i gång, kommenterar regionrådet Kristina Jonäng (C).

Objekt Förbifart Grästorp syftar främst till att leda bort den tunga trafiken från Grästorps tätort.

- Äntligen finns en lösning för att minska den tunga trafiken i Grästorp. Det är bra att vi kunde hitta en sträckning som alla kunde enas om. Det har varit en bra dialog mellan stat, region och kommuner i det arbetet, understryker Kristina Jonäng (C).

Kontakt

Kristina Jonäng (C)
Regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden
Tel. 0708-67 16 21

​Regionstyrelsen beslutade idag om att prioritera två nya objekt i den regionala infrastrukturplanen, dels på Väg 678 Bratteröd – Grohed i Uddevalla kommun och dels Förbifart Grästorp.

Läs vidare »

Bättre förutsättningar att klara kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 14:16 CEST

Idag har regeringen och samarbetspartierna presenterat ett riktat stöd till landets regionala kollektivtrafikmyndigheter.

- Vi och de andra regionerna var ute och gemensamt krävde statligt stöd förra månaden. Det är mycket glädjande att regeringen har lyssnat på våra krav, säger Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden. För att kollektivtrafiken ska kunna fungera både nu under krisen och efteråt är det nödvändigt med det här stödet. De kraftigt minskade biljettintäkterna hade annars behövt leda till indragen trafik framöver. Efter krisen vill ju istället fortsätta bygga ut kollektivtrafiken.

- Det är viktigt att alla är försiktiga och undviker onödiga resor under pandemin, säger Peter Hermansson (M), ordförande i Västtrafik. Samtidigt är kollektivtrafiken viktig för att det vardagliga resandet, till exempel resor till och från arbetet ska fungera. För att möjliggöra att köra det antal turer som krävs för att undvika trängsel är det här stödet väldigt välkommet. Staten har legat på oss om att inte dra ner på trafiken, samtidigt som vi blöder ekonomiskt. Nu får vi bättre förutsättningar att fullgöra vårt uppdrag.

Kommentarer

Ulrika Frick (MP)
Ordförande, kollektivtrafiknämnden
Tel. 0702-70 40 93

Peter Hermansson (M)
Ordförande, Västtrafik
Tel. 0727-27 30 71

​Idag har regeringen och samarbetspartierna presenterat ett riktat stöd till landets regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Läs vidare »

Budgetförslag 2021 – ansvarstagande i en svår tid

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2020 09:00 CEST

(OBS Ladda ner budgetdokumentet genom länken längst ner i detta mail)

I dag presenterar GrönBlå Samverkan budgetförslag 2021 för Västra Götalandsregionen. Det gör vi enligt tidsplan. Det är viktigt att i en extraordinär situation ta ansvar och visa politisk handlingskraft genom att hantera nuläget men även att staka ut vägen framåt och presentera en budget.

Genom att ta fram en budget enligt tidtabell vill GrönBlå Samverkan ge förvaltningar och bolag politiska prioriteringar och en ekonomisk grundplatta så att de, i sin tur, kan inleda sitt detaljbudget- och planeringsarbete inom ordinarie tidsram. I detta sammanhang måste man skilja på det som är normalläge utifrån ordinarie verksamhet och det extraordinära läge som vi nu befinner oss i på grund av den rådande pandemin. Dessa lägen måste ur budgetsynvinkel behandlas i två separata spår.

Det kräver att en budget tas fram enligt plan som ger besked om grundförutsättningarna utifrån ett normalläge och det är vad budgetförslag 2021 omfattar. Något som också efterfrågats av Västra Götalandsregionens förvaltningar. Det som sedan uppstått och uppstår på grund av det rådande extraordinära läget utifrån påverkan av Covid-19 pandemin kommer därför att behandlas i en kompletteringsbudget i slutet av året.

- Vi befinner oss i ett mycket ansträngt läge. Pandemin påverkar oss alla som invånare, den påverkar näringsliv, jobb och inte minst Västra Götalandsregionens verksamheter och speciellt hälso- och sjukvården som är hårt pressad. Det är ett extraordinärt läge som påverkar oss både nu och säkert under det kommande året. När det gäller ekonomi och budget så måste vi då politiskt hantera två spår samtidigt. Den budget vi nu lägger fram utgår från vad vi kan kalla ett normalläge för Västra Götalandsregionen, vilken pekar på de ekonomiska utmaningar vi står inför. Det extrema läget och den osäkerhet som vi befinner oss i måste självklart också hanteras vilket vi kommer att göra. Därför ger vi också besked om att en kompletteringsbudget kommer att behöva läggas fram i november, säger Johnny Magnusson (M), regionråd och gruppledare för Moderaterna.

- Som ansvarig för stora resurser inom näringsliv, arbetsmarknad, kompetens och innovationer kan Västra Götalandsregionen spela en viktig roll för att lindra effekterna av Covid-19 i samhället. Ett stort antal permitteringar och ett växande antal varsel väcker oro. Vi beslutade i mars om nya anslag till Almi Företagspartner och om insatser för att öka kapaciteten hos företagsakuter och företagsjourer ihop med kommunerna. Tillsammans med Turistrådet Västsverige styr vi om resurser till utbildningar för turistföretagare som tappat kunder och intäkter där turistföretagarna deltar med bibehållen eller delvis bibehållen inkomst. Inför 2021 års verksamhet är det viktigt att sjösätta en strategi som hanterar omställning inom en rad områden. Vi vet att näringslivet behöver digitaliseras och elektrifieras. Det behövs ökad användning av AI och mer kraftfulla insatser för cirkulära affärsmodeller. Vi rustar för denna omställning och har en strategi på remiss i näringslivet och kommunerna som ska träda i kraft tidigt under 2021, säger Kristina Jonäng (C), regionråd och gruppledare för Centerpartiet.

- Coronapandemin har skakat om hela kultursektorn rejält. Västra Götalandsregionen kommer fortsatt ta initiativ för att skapa förutsättningar för ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv i hela länet. I GrönBlå Samverkans budgetförslag görs bland annat en kraftfull satsning på folkhögskolorna i Västra Götaland. Totalt tillför vi skolorna 20 miljoner kronor. Syftet med satsningen är att fler ska nå målen för grundskolan och gymnasiet, säger Conny Brännberg (KD), regionråd och gruppledare för Kristdemokraterna.

- Sjukvården utsätts just nu för enorma påfrestningar till följd av covid-19-pandemin och andra behov får stå tillbaka. Under förutsättning att de akuta påfrestningarna till följd av Covid-19 har minskar, kommer 2021 bli ett år för att återställa hälso- och sjukvården till ett mer normalt läge. De mål och visioner som behandlas i denna budget måste därför ses på längre sikt. Vi ska, trots det, hålla i den viktiga omställningen och utvecklingen av den nära vården, med arbetet med fastläkare och arbetet med närsjukvård, säger Jonas Andersson (L), regionråd och gruppledare för Liberalerna.

- Kollektivtrafiken har stora utmaningar med minskat resande och minskade intäkter med anledning av pandemin. Ett hållbart resande och en sammanhållen arbetsmarknadsregion är beroende av en fungerande kollektivtrafik så väl nu som efter krisen. Ambitionen är att fortsätta satsningarna för en omställning av transportsystemet. År 2021 kommer vara det första året med det nya zonsystemet. Det är en stor förändring som kommer gynna regionens gemensamma arbetsmarknad, säger Ulrika Frick (MP), regionråd och gruppledare för Miljöpartiet.

Kommentarer:                                  Presskontakter:

Johnny Magnusson (M), tel. 073-098 48 00             Torbjörn Colling (M), tel. 070-082 52 19
Regionråd och gruppledare                                      Kommunikationsansvarig, GrönBlå Samverkan

Kristina Jonäng (C), tel. 070-867 16 21                    Max Törnqvist (C), tel. 070-085 26 99
Regionråd och gruppledare                                      Pressekreterare Centerpartiet

Conny Brännberg (KD), tel. 070-341 05 65              Thomas Palmgren (KD), tel. 076-213 39 21
Regionråd och gruppledare                                      Pressekreterare Kristdemokraterna

Jonas Andersson (L), tel 070-837 78 53                   Nanna Siewertz Tulinius (L), tel 070-085 27 96
Regionråd och gruppledare                                      Pressekreterare Liberalerna

Ulrika Frick (MP), tel. 070-270 40 93                        Linus Sandkvist (MP), tel. 076-829 57 32
Regionråd och gruppledare                                      Pressekreterare Miljöpartiet

I dag presenterar GrönBlå Samverkan budgetförslag 2021 för Västra Götalandsregionen. Det gör vi enligt tidsplan. Det är viktigt att i en extraordinär situation ta ansvar och visa politisk handlingskraft genom att hantera nuläget men även att staka ut vägen framåt och presentera en budget.

Läs vidare »

GRÖNBLÅ SAMVERKAN PRESENTERAR SITT BUDGETFÖRSLAG

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 08:50 CEST

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen bjuder in till pressträff om sitt budgetförslag för 2021.

Staten behöver stötta kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 08:00 CEST

Västra Götalandsregionen har lyckats upprätthålla sin kollektivtrafik genom hela coronakrisen så här långt. Tåg och bussar har fortsatt att rulla, trots nya statliga krav och uppmaningar som lett till minskat resande. Det är viktigt för att skapa utrymme och minska trängsel så långt det är möjligt. Att upprätthålla trafiken under rådande omständigheter kommer dock inte gratis. Nu blöder kollektivtrafiken ekonomiskt. Utan kompensation för tappade intäkter och merkostnader väntar ett stålbad redan om ett par månader.

Coronakrisen har lämnat få delar av det svenska samhället utan påverkan. Det gäller även för kollektivtrafiken. Sedan i februari kämpar de som ansvarar för kollektivtrafiken i regionerna, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, med utmaningen att upprätthålla trafiken trots stor sjukfrånvaro bland medarbetarna. Detta samtidigt som nya statliga riktlinjer krävt omfattande insatser och vikande biljettintäkter innebär snabbt växande ekonomiska påfrestningar. Det gäller inte minst sedan den 1 april, då Folkhälsomyndigheten gick ut med nya föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska de som kör kollektivtrafik och verksamheter som ansvarar för allmänna färdmedel se till att ”trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel, begränsa antalet passagerare per fordon, samt informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning”.

- Bara här i Västra Götaland förlorar vi ungefär 150 miljoner i biljettintäkter varje månad, säger Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden. Självfallet är det bra att folk undviker onödiga resor med tanke på smittspridningen, men det finns stor risk för att det kommer att slå mot vårt turutbud om vi inte får ekonomisk stöttning. Uppmaningen från staten är dessutom att köra så mycket vi kan för att undvika trängsel.

- Innan pandemin slog till så hade vi rekordmånga resenärer i kollektivtrafiken. Vi vill få tillbaka dessa och locka många fler när detta är över, säger Ulrika Frick.

- Västtrafik har högt ställda mål för kollektivtrafiken och i det nya trafikförsörjningsprogrammet som nu arbetas på är förslaget en målsättning på minst 50 procent hållbart resande år 2035.

- Det är många som är beroende av en väl fungerande kollektivtrafik både nu under pågående kris och även efter, säger Peter Hermansson (M), ordförande i Västtrafik. Precis som sjukvården får ersättning av staten för ökade kostnader med anledning av Covid 19, så behöver även kollektivtrafiken få det, annars är en nedskärning av utbudet tyvärr det enda som återstår.

- Nu måste staten ta sitt ansvar och garantera kompensation för kollektivtrafikens intäktsbortfall och merkostnader. En fungerande, robust och uthållig kollektivtrafik fyller en samhällsviktig funktion oaktat om vi talar om fungerande arbetspendling eller som del av ett ambitiöst hållbarhets- och miljöarbete, fortsätter Peter Hermansson (M).

Kommentarer:

Ulrika Frick (MP), tel. 070-270 40 93
Ordförande, Kollektivtrafiknämnden

Peter Hermansson (M), tel. 072-727 30 71
Ordförande, Västtrafik

Presskontakt:

Torbjörn Colling (M), tel. 070-082 52 19
Kommunikationsansvarig GrönBlå Samverkan

​Västra Götalandsregionen har lyckats upprätthålla sin kollektivtrafik genom coronakrisen. Tåg och bussar har fortsatt att rulla, trots nya statliga krav och uppmaningar som lett till minskat resande. Att upprätthålla trafiken under rådande omständigheter kommer dock inte gratis. Nu blöder kollektivtrafiken ekonomiskt. Utan kompensation väntar ett stålbad redan om ett par månader.

Läs vidare »

Över 80% har fått fast läkarkontakt i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 08:50 CEST

-Efter att under ett långt politiskt liv drivit frågan om husläkare är det nu oerhört glädjande att se resultaten av regionens fastläkarreform. Vårdcentralerna har svarat på stimulansersättningen på ett utmärkt sätt och 1,4 miljoner av Västra Götalandsregionens invånare har nu fått en fastläkare, säger Jonas Andersson, ordförande för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

Reformer för husläkare eller fastläkarkontakt har tidigare uteblivit på grund av för få specialister i allmänmedicin. Samtidigt beror bristen på allmänläkare i primärvården mycket på att vi inte har ett fastläkarsystem med en begränsning i uppdraget.

Den knuten försöker GrönBlå Samverkan nu lösa upp genom att ta ett första steg mot en tydlig fastläkarreform. Vi införde vid årsskiftet en stimulansersättning till de vårdcentraler som klarar av att erbjuda minst 70% av sina listade personer en fastläkare. Den läkaren ska vara den som personen, så långt som möjligt, får träffa vid besök för sin grundsjukdom. Den har också ansvaret för att samordna vården mellan olika vårdenheter.

De första resultaten av reformen visar att 1,4 miljoner av Västra Götalandsregionens listade personer har en fastläkare. 1 398 783 personer är registrerade att ha en fastläkare på någon av de 185 vårdcentraler som rapporterat och klarat gränsen. Det motsvarar 81% av de 1 724 672 personer som var listade på någon vårdcentral i regionen.

Genomsnittet listade per heltidsarbetande specialistläkare är nu 1 609 personer. Antalet personer som är listade hos en ST-läkare som är på väg att bli specialist är i genomsnitt 861 per ST-läkare.

185 av regionens 204 vårdcentraler klarar därmed kraven för att få ersättning för fast läkare. 98 av dessa drivs av Närhälsan (offentliga) och 87 drivs av privata vårdgivare.

-Det är ett bra första steg att så många personer redan har registrerats med en fastläkare. Nu måste vårdcentralerna också börja jobba på det sättet för att skapa kontinuitet och trygghet för patienterna i primärvården, säger Jonas Andersson, ordförande för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

Kommentarer:

Jonas Andersson (L)

Ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

0708-377853

Kontakt:

Pär Lundqvist

Politisk sekreterare (L)

0702-405768

De första resultaten av fastläkarreformen visar att 1,4 miljoner av Västra Götalandsregionens listade patienter har en fastläkare. 1 398 783 är registrerade att ha en fastläkare på någon av de 185 vårdcentraler som rapporterat och klarat gränsen. Det motsvarar 81% av de 1 724 672 som var listade på någon vårdcentral i regionen.

Läs vidare »

Huvudvärksvården behöver genomlysas

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2020 13:15 CEST

Huvudvärksvården i Västra Götalandsregionen behöver en genomlysning. Det finns fakta som tyder på att huvudvärkssyndrom, inklusive migrän, är underdiagnostiserade och underbehandlade. Därför lägger GrönBlå Samverkan ett initiativärende om detta till hälso- och sjukvårdsstyrelsen imorgon.

Huvudvärk är ett vanligt symtom i befolkningen. I åldersgruppen 20–30 år drabbas fler än 90 procent av alla kvinnor och 75 procent av alla män då och då av huvudvärk. Cirka 10 procent av personer med huvudvärksyndrom är så pass hårt drabbade att de behöver någon form av specialistvård. Till den gruppen hör exempelvis personer med kronisk migrän, kronisk spänningshuvudvärk, kronisk huvudvärk orsakad av läkemedelsöveranvändning eller Hortons huvudvärk.

Det finns fakta som tyder på att huvudvärkssyndrom, inklusive migrän, är underdiagnostiserade och underbehandlade. Det finns tecken på att det saknas kunskap i primärvården om korrekt diagnos och behandling. Ett annat problem är att flera neurologkliniker återremitterar patienter utan åtgärd, trots att patientgruppen ingår i uppdraget. På nationell nivå har ett fåtal neurologkliniker läkare med specialkompetens inom migrän- och huvudvärkssjukdomar.

- Grönblå Samverkan vill att förvaltningen tar fram förslag på hur vården för dessa patienter kan förbättras. Genomlysningen syftar till att få en bild av hur huvudvärksvården bedrivs i Västra Götalandsregionen, säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

- Vi vill bland annat få svar på kompetensnivån inom primärvården för att möta migrän- och huvudvärksjukdomar samt tillgången till högspecialiserad vård för patienter som bedöms att inte kunna omhändertas inom primärvården. Det är mycket viktigt att patientgruppen får en god och jämlik vård, säger Linn Brandström (M), regionråd och ledamot av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Huvudvärksvården i Västra Götalandsregionen behöver en genomlysning. Det finns fakta som tyder på att huvudvärkssyndrom, inklusive migrän, är underdiagnostiserade och underbehandlade. Därför lägger GrönBlå Samverkan ett initiativärende om detta till hälso- och sjukvårdsstyrelsen imorgon.

Läs vidare »

Fortsatt bättre löneutveckling för prioriterade yrkesgrupper inom sjukvården

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2020 13:51 CEST

Västra Götalandsregionen har drivit på arbetet för att minska oskäliga löneskillnader i flera år. Det rör i synnerhet de yrkesgrupper som ligger längst ifrån lönemålbild. Dessa är till stor del de kvinnodominerade yrkesgrupper som har medellång akademisk högskoleutbildning.

- Glädjande nog har våra insatser för att komma till rätta med oskäliga löneskillnader gett effekt. Uppföljningen för 2019 visar på en fortsatt högre löneutveckling för de prioriterade grupperna såsom sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. I löneöversynen förra året fick dessa grupper 2,8 procent i löneförhöjning jämfört med övriga grupper som fick 2,3 procent. Det säger Linn Brandström (M), ordförande i personalutskottet.

- Sett i ett längre perspektiv, så har de prioriterade yrkesgrupperna under perioden 2014 - 2019 haft en löneutveckling på 18,1 procent eller 5732 kronor, i jämförelse med löneutvecklingen för övriga grupper som uppgick till 13,8 procent vilket motsvarar 4720 kronor, menar Brandström (M).

- Vi får emellertid inte slå oss till ro, utan arbetet måste fortsätta. Även om utvecklingen går åt rätt håll så tar det tid och skillnader kvarstår som vi måste åtgärda, avslutar Linn Brandström (M).

För ytterligare kommentarer:

Linn Brandström (M)

070-444 6862

linn.brandstrom@vgregion.se

​Västra Götalandsregionen har drivit på arbetet för att minska oskäliga löneskillnader i flera år. Det rör i synnerhet de yrkesgrupper som ligger längst ifrån lönemålbild. Dessa är till stor del de kvinnodominerade yrkesgrupper som har medellång akademisk högskoleutbildning.

Läs vidare »

Grönt ljus för närvårdscentrum med utökat utbud i Mariestad

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2020 12:26 CEST

I dag beslutade regionstyrelsen att Mariestad ska bli pionjär för utvecklingen av en modell för framtidens nära vård i Västra Götaland. Efter att den samlade oppositionen (S, SD och V) tidigare bromsat förslaget i regionstyrelsen så ställde de sig i dag bakom förslaget när det återkom från Koncernkontoret. Genom att bland annat införa ett nytt så kallat digifysiskt arbetssätt kommer vårdutbudet nu att kunna utökas jämfört med det som finns i Mariestad i dag.

Närvårdscentrum i Mariestad ska inrättas med patienten i centrum. Det innebär ett nytt mera integrerat arbetssätt mellan specialistvården inom Skaraborgs Sjukhus (SkaS) och primärvården. Syftet är att patienten ska ha en dörr in i vården och det nya närvårdscentrat kommer därför att, bland annat via digifysiskt arbetssätt, ha ett bredare utbud än vad som i dag finns i Mariestad.

En av lösningarna för ett utökat utbud är att primärvården och specialistsjukvården inom SkaS träffar patienten tillsammans eller var för sig via digitala konsultationer inom hjärt-, hud-, lung- och njursjukdomar. Det kan till exempel bidra till att en remiss till ett första besök i specialistsjukvården kan undvikas då specialist redan finns med digifysiskt vid besök på närvårdscentrum.

Det kommer även att finnas tillgång till röntgen drop-in samt tillgång till specialistsjukvård inom psykisk ohälsa, både för barn och vuxna, där utbudet av e-tjänster utökas. Integrerat med primärvården kommer också specialistsjukvården att ha verksamhet för patientgrupper som till exempel barn- och ungdomsmedicin och ögonsjukvård.

- Det är glädjande att oppositionen tog sitt förnuft till fånga och biföll förslaget om att inrätta ett närvårdscentrum i Mariestad. Ur ett patientperspektiv innebär det en ökad närhet till ett större vårdutbud och att till exempel kunna få träffa en specialist direkt om så behövs utan vare sig remiss, kö eller tidskrävande resa. Det är ett stort steg framåt i omställningen för en mer nära vård och till stor fördel för de boende i Mariestadsområdet, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Kommentarer:
Johnny Magnusson (M), tel. 0730-98 48 00
Regionstyrelsens ordförande

Presskontakt:
Torbjörn Colling (M), tel. 070-082 52 19
Kommunikationsansvarig GrönBlå Samverkan

​I dag beslutade regionstyrelsen att Mariestad ska bli pionjär för utvecklingen av en modell för framtidens nära vård i Västra Götaland. Genom att bland annat införa ett nytt så kallat digifysiskt arbetssätt kommer vårdutbudet nu att kunna utökas jämfört med det som finns i Mariestad i dag.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (M)
 • Kommunikationsansvarig
 • tonyrbixjotbrnig.coholeklibmngln@vowgrpuegqdiofsn.ulselz
 • 0700-82 52 19

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (MP)
 • Pressansvarig
 • linpnuehs.vasacsndtokvmeismmt@qpvghvreqrgijxontr.shreiy
 • 0768-29 57 32

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (L)
 • Pressansvarig
 • natfnnjoa.pwsikbewtqerbvtzod.txwulmrinqiiuhks@gsvgukreuwgidkonnl.smledx
 • 0700-85 27 96

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (C)
 • Pressansvarig
 • maffx.yztocxrnyvqvnhiswrt@ddvgifrejdginconti.sjqebc
 • 0700-85 26 99

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (KD)
 • Pressansvarig
 • thfyomuhascz.pffalgumgxoremzn@ohvgnlrehwgisuonkc.sotewi
 • 0762-13 39 21

Om GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

Den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen - Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.