Ukxxzovdb5awyssrphi3

GrönBlå Samverkan presenterar budget för 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 10:35 CEST

Nu presenterar vi i den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen – GrönBlå Samverkan – vårt förslag till budget för 2019. Det är ett budgetförslag som särskilt fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård.

Media no image

Krisen på akutmottagningarna går att lösa - Johnny Magnusson (M), i interpellationssvar

Nyheter   •   Jan 30, 2017 11:16 CET

"Jag delar uppfattningen att utvecklingen på sjukhusen måste vändas. Regionen har en nollvision för överbeläggningar och denna målsättning ska givetvis uppfyllas. Problemen med överbeläggningar är däremot inte nya. Under 2010 fick chefsläkarna i regionen uppdraget att utarbeta strategier för att hantera överbeläggningarna. I början av 2012 tog samtliga sjukhus fram åtgärdsplaner för att minska överbeläggningarna.

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Vi behöver ta ytterligare initiativ till samverkan med kommunerna om vården av utskrivningsklara. Ytterligare initiativ behövs för att få fler lättvårdsplatser i samverkan med kommunerna. Det behövs mer samverkansformer liknade de närsjukvårdsteam som jobbar i bland annat Skaraborg och olika typer av vårdsamverkan."

Detta konstaterar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), bland annat i ett interpellationssvar som ges under morgondagens regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. 

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Läs vidare »
Media no image

Utökad vårdsatsning på barnsjukhuset

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 12:33 CEST

Den politiska ledningen i GrönBlå Samverkan har beslutat att tillföra ytterligare resurser till Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS).

-Den satsning vi gjort under 2018, då vi tillfört sjukhuset 40 mnkr mnkr, har gett positiva effekter, men vi vill mer. Nu skapar vi ännu bättre förutsättningar för kontinuitet och framtidstro på sjukhuset i målsättning att kunna erbjuda Sveriges bästa barnsjukvård, säger Johan Fält (M), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg.

Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) har under ett par decennier dragits med underskott. Huvuddelen av verksamheten på DSBUS fungerar mycket väl, men en pressad ekonomisk situation under lång tid har skapat utmaningar inom sjukhuset som behöver en långsiktig lösning. I december 2016 beslutade HSS om att ta fram en regional utvecklingsplan för området Barn- och ungdomsmedicin. Under hösten 2017 beslutade också den politiska ledningen inom GrönBlå Samverkan att för 2017 tillföra sjukhuset 20 mnkr och för 2018 ytterligare 40 mnkr. De utökade medlen har främst använts för att finansiera förstärkningar på barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) och vid behandling av barncancer. Som ett resultat av satsningen och personalens goda arbete har sjukhuset under 2018 inte bara kunnat öppna ytterligare drygt 30 vårdplatser utan även höjt kvaliteten på vården.

-Vi har fört en kontinuerlig dialog med ledningen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att identifiera behovet av ytterligare förstärkningar till barnsjukhuset. Detta är steg två på den väg vi inledde i höstas för att stärka regionens hälso- och sjukvård för barn och unga, säger Jonas Andersson (L), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

I en gemensam satsning mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillförs DSBUS ytterligare 100 mnkr per år för att täcka det strukturella underskottet och klara planerad expansion för 2018 och 2019. Medlen är tänkt att användas till att möjliggöra att ytterligare vårdplatser kan öppnas och stärka tillgängligheten till specialiserad barn- och ungdomssjukvård.

-Förslaget som innebär en betydande ramhöjning ger Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus en välkommen förstärkning som bidrar till ökad stabilitet och att vi kan utveckla tillgängligheten ytterligare, säger Johnny Bröndt (M), ordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Beslutet om satsningen på DSBUS förväntas fattas vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens respektive hälso- och sjukvårdsnämndens i Göteborg sammanträde i augusti, men sjukhuset har fått klartecken att redan nu inleda sitt arbete med att stärka enheterna, bland annat genom att rekrytera fler medarbetare.

Kommentarer:

Johan Fält (M)
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg
0709-960 300

Jonas Andersson (L)
Ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen
0708-37 78 53

Johnny Bröndt (M)
Ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0708-42 74 49

Den politiska ledningen i GrönBlå Samverkan har beslutat att tillföra ytterligare resurser till Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS).

Läs vidare »
Media no image

Efterlängtade satsningar på järnväg och sjöfart i Nationell infrastrukturplan

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 13:55 CEST

 

Idag presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för åren 2018–2029.

Västra stambanan fortsätter rustas upp. Reinvesteringar planeras även på flera mindre järnvägar så som Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan och Kinnekullebanan. I helgen presenterades en satsning på ny järnväg Göteborg-Borås med byggstart 2024.

- Satsningarna på nya stambanor är viktigt för konkurrenskraften och beskedet att börja bygga nya stambanor från tre håll och fortsätta arbetet med Västlänkens anslutning till ny järnväg Göteborg-Borås är mycket betydelsefullt, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- Det finns enorma investeringsbehov i det västsvenska järnvägsnätet och dagens beslut är ett stort steg i rätt riktning. Satsningarna på sjöfart både med Göteborgs Hamn och slussar i Göta Älv ökar möjligheten utveckla sjöfarten i Västra Götaland och Sverige säger Birgitta Losman (MP), ordförande regionutvecklingsnämnden.

Idag presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för åren 2018–2029. Västra stambanan fortsätter rustas upp. Reinvesteringar planeras även på flera mindre järnvägar så som Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan och Kinnekullebanan. I helgen presenterades en satsning på ny järnväg Göteborg-Borås med byggstart 2024.

Läs vidare »
Iewsglahddgxtzuchonq

Beslut om utökad jour i Tanum

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 15:01 CEST

Från och med mitten av augusti förlängs öppettiderna för Närhälsans jourmottagning i Tanum till klockan 2400 alla dagar i veckan. Beslutet fattades vid tisdagens sammanträde med hälso- och sjukvårdstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

Media no image

Väntetiderna på SU:s akutmottagningar minskar

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 09:05 CEST

Den totala genomloppstiden på Sahlgrenska Universitetssjukhusets, SU, akutmottagningar minskar. Det visar ny statistik från april i år 2018 jämfört med april 2017. De kortaste väntetiderna har Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som ökat sin måluppfyllelse från 76% till 81% medan den största minskningen av den totala genomloppstiden skett på Sahlgrenska sjukhuset, en minskning med 14%. För hela SU har måluppfyllelsen gått upp från 59% till 67%.

- Den politiska majoriteten GrönBlå Samverkan har länge fokuserat på köer och väntetider i sjukvården. Stora satsningar har gjorts inom området och ett långsiktigt och kontinuerligt arbete görs på SU inom detta prioriterade område. Därför är det tillfredställande att se att detta arbete som även prioriteras av Västra Götalandsregionen centrala ledning nu ger resultat, säger Johnny Bröndt (M), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- Det pågår flera åtgärder inom SU för att möta inflödet av patienter till akutmottagningar och för att ytterligare korta väntetiderna. Det är därför positivt att se att det ger resultat och att akutmottagningarnas situation förbättrats både för patienterna och för personalen. Mycket arbete återstår dock fortfarande för att nå de mål vi vill nå, så det gäller att fortsatt prioritera insatserna för kortare väntetider och minskade köer, fortsätter Johnny Bröndt (M).

SU:s akutsjukvårdsprojekt har även lett till att tiden som patienten väntar på att få komma till sin vårdplats har minskat. Likaså har arbetsmiljön och ledtiderna på akuten förbättrats genom projektet. Sjukhuset har också genom olika insatser kunnat frigöra vårdplatser till patienter som behöver medicinsk behandling.

För ytterligare information och kommentar:

Johnny Bröndt (M)
Ordförande Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 0708-42 74 49

Den totala genomloppstiden på Sahlgrenska Universitetssjukhusets, SU, akutmottagningar minskar. De kortaste väntetiderna har Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som ökat sin måluppfyllelse från 76% till 81% medan den största minskningen av den totala genomloppstiden skett på Sahlgrenska sjukhuset, en minskning med 14%. För hela SU har måluppfyllelsen gått upp från 59% till 67%

Läs vidare »
D4gscdw1t1x5sjagwmjs

Socialdemokraterna ljuger om satsning på folkhögskolorna

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 15:09 CET

Vid regionstyrelsens sammanträde i tisdags beslutade GrönBlå Samverkan att tillskjuta 4,7 miljoner kronor till folkhögskolorna i Västra Götaland. Genom dessa medel kompenseras folkhögskolorna, såväl de regionägda som de rörelsedrivna, för utökningen av antalet utbildningsplatser under 2017.

Nwglcssp9wthgyi8gvkl

Beslut om vårdvalet efter valet

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 09:59 CET

GrönBlå Samverkan har beslutat att skjuta på beslutet om ett införande av ett vårdval inom mödrahälsovården till efter valet. Beslutet dröjer då utredningen kring den tekniska lösningen för en sammanhållen journalföring har dragit ut på tiden. En sammanhållen journal, från barnmorskemottagningen till förlossningskliniken, har varit ett krav från majoriteten för att fatta beslut om ett införande.

Media no image

Ett steg närmare elektroniska frikort för sjukresor

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 15:35 CET

Som ett första steg mot ett elektroniskt högkostnadsskydd för sjukresor beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i dag om att genomföra en förstudie inför ett kommande införande. 

Under 2016 infördes en lokal lösning för frikort och högkostnadsskydd som krävde en hel del manuell hantering, där patienten fortfarande själv hade ansvaret för att samla kvitton. En förstudie genomfördes parallellt för att beskriva förutsättningarna för införande av elektroniskt frikort inom regionen. Regionfullmäktige tog upp frågan för diskussion om ett elektroniskt frikort i januari 2017, vilket ledde till att frågan skulle utredas skyndsamt för ett införande så snart som möjligt.

För närvarande pågår ett projekt som har i sina direktiv att införa elektroniskt frikort inom Västra Götalandsregionens förvaltningar. Introduktion av elektroniskt frikort är planerad till 26 mars 2018. Men det pågående projektet har dock en del avgränsningar. Bland annat ingår inte sjukresor.

Frågan om att även inkludera sjukresor i det elektroniska frikortet har varit uppe för diskussion. Men som skäl för att inte inkludera sjukresor har angetts stora administrativa svårigheter.

- Vi i GrönBlå Samverkan vill få utrett vilka faktiska svårigheter som föreligger, liksom vilka möjligheter det finns att lösa dessa. En förstudie ska också ge svar på vilka kostnader ett införande medför. Det säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.


Presskontakt
Pär Lundqvist, politisk sekreterare (L)
Tel. 070-240 57 68
Mail: par.lundqvist@vgregion.se

Som ett första steg mot ett elektroniskt högkostnadsskydd för sjukresor beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i dag om att genomföra en förstudie inför ett kommande införande.

Läs vidare »
Media no image

GrönBlå Samverkan stärker folkhögskolorna i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 13:41 CET

GrönBlå Samverkan vill verka för en kraftig utökning av antalet utbildningsplatser på folkhögskolorna i Västra Götaland. Det finns möjlighet att tillskapa ytterligare 1200 extra studieplatser redan i år.

2017 tilldelades folkhögskolorna i Västra Götaland 350 extra platser. Västra Götalandsregionen, som tillsammans med staten finansierar tillskapandet av dessa platser, kommer i år skjuta till 4,7 mnkr för att kompensera folkhögskolorna för denna utökning.

– Grönblå Samverkan avser även att utöka anslaget med ytterligare 16,8 mnkr längre fram. På så vis möjliggörs en kraftig utökning även 2018 motsvarande ytterligare 1200 studieplatser, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Västra Götalandsregionen äger sex folkhögskolor. I dagsläget finns det 16 rörelseägda folkhögskolor i Västra Götaland – samt två som bedriver försöksverksamhet. Samtliga innefattas i satsningen.

För att tillskapa de ytterligare 1 200 extra studieplatserna i år krävs att Västra Götalandsregionen går in med ytterligare medfinansiering. Regionen behöver då tillskjuta 16,8 miljoner nästkommande år, 2019, för att kompensera folkhögskolorna.

– Det är en satsning som Västra Götaland skulle vinna mycket på och som regionen självklart måste göra. Det skulle främst gynna personer som står långt från arbetsmarknaden, inte minst unga arbetslösa utan fullföljd grundskole- eller gymnasieutbildning, säger Johnny Magnusson (M).

– Folkhögskolorna i Västra Götaland ligger i framkant i arbetet med inkludering och lärande. Genom ökat tillskott ges fler möjlighet att hitta vägar ut ur utanförskap och in i delaktighet och jobb. Det är en viktig fråga för GrönBlå Samverkan, säger Conny Brännberg (KD), kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Presskontakt
Torbjörn Colling, politisk sekreterare (M)
Tel. 070-082 52 19
Thomas Palmgren, politisk sekreterare (KD)
Tel. 076-213 39 21

GrönBlå Samverkan vill verka för en kraftig utökning av antalet utbildningsplatser på folkhögskolorna i Västra Götaland. Det finns möjlighet att tillskapa ytterligare 1200 extra studieplatser redan i år.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (M)
 • Kommunikationsansvarig
 • torbjorn.colling@vgregion.se
 • 0700-82 52 19

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (MP)
 • Pressansvarig
 • tmaqjaffangtnaydsofirha.gralkuzvdnexghanvqhtdeigrspxsoron@pmzpjsfbvgmzremegion.servvfevte
 • 076-9402779

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (L)
 • Pressansvarig
 • par.lukoarjjxshrdgndiqgzqvist@vgregion.se
 • 0702-40 57 68

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (C)
 • Pressansvarig
 • max.tornqvist@vgregion.se
 • 0700-85 26 99

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (KD)
 • Pressansvarig
 • thomas.palmgren@vgregion.se
 • 0762-13 39 21

Om GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

Den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen - Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.