Media no image

Krisen på akutmottagningarna går att lösa - Johnny Magnusson (M), i interpellationssvar

Nyheter   •   Jan 30, 2017 11:16 CET

"Jag delar uppfattningen att utvecklingen på sjukhusen måste vändas. Regionen har en nollvision för överbeläggningar och denna målsättning ska givetvis uppfyllas. Problemen med överbeläggningar är däremot inte nya. Under 2010 fick chefsläkarna i regionen uppdraget att utarbeta strategier för att hantera överbeläggningarna. I början av 2012 tog samtliga sjukhus fram åtgärdsplaner för att minska överbeläggningarna.

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Vi behöver ta ytterligare initiativ till samverkan med kommunerna om vården av utskrivningsklara. Ytterligare initiativ behövs för att få fler lättvårdsplatser i samverkan med kommunerna. Det behövs mer samverkansformer liknade de närsjukvårdsteam som jobbar i bland annat Skaraborg och olika typer av vårdsamverkan."

Detta konstaterar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), bland annat i ett interpellationssvar som ges under morgondagens regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. 

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Läs vidare »
Media no image

Klarläggande ang. budgetsatsningen på vårdens medarbetare

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 17:56 CEST

I den budget som GrönBlå Samverkan presenterat, påbörjar vi ett stort arbete för att förbättra arbetsmiljön och ersättningarna för medarbetarna i sjukvården. Västra Götalandsregionen som arbetsgivare behöver fokusera på att tillvarata och premiera befintlig personal och samtidigt arbeta för att attrahera nya medarbetare.

Idag är det speciellt bekymmersamt att täcka upp med personal under kvällar, helger och nätter.

Målsättningen är därför att fördubbla ob-ersättningen för samtliga personalgrupper som upprätthåller sjukvården och tar hand om patienter när vi andra sover, har lediga kvällar och helger.

Vår satsning gäller alla yrkesgrupper som har ob-ersättning för obekväm arbetstid och är schemalagda kvällar, helger och nätter. Vi har inte uteslutit några personalgrupper.

I vårt förslag till budget för 2018 avsätter vi en kvarts miljard kronor i ett första steg att höja ob-ersättningen.

I samband med att Regionstyrelsen fick information kring helårsprognosen och ett väntat positivt resultat för 2017 tidigarelägger vi vår satsning. Redan till Regionstyrelsens möte i juni ska ett detaljerat förslag finnas framme kring hur ett genomförande av höjt ob-tillägg kan ske med start från den 1 september i år.

Att vi har ordning och reda på ekonomin ger oss förutsättningar att inleda vår aviserade storsatsning på vårdens medarbetare, redan till hösten i år.

GrönBlå Samverkans målsättning är att fördubbla ob-ersättningen för samtliga personalgrupper som upprätthåller sjukvården och tar hand om patienter när vi andra sover, har lediga kvällar och helger. Vår satsning gäller alla yrkesgrupper som har ob-ersättning för obekväm arbetstid och är schemalagda kvällar, helger och nätter och vi har inte uteslutit några personalgrupper.

Läs vidare »
Media no image

Utökad insats för yngre med psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 14:19 CEST

Förra året startade Västra Götalandsregionen ett pilotprojekt om förstärkt första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa. I dag beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att utöka detta arbete.

Genom pilotprojektet har sex vårdcentraler fått ett tilläggsuppdrag att genom mer specifik kompetens kunna ge diagnos och behandling till barn och unga med psykisk ohälsa. Dessa vårdcentraler tar sedan några månader tillbaka emot patienter som söker direkt och bistår även andra vårdcentraler med kunskap och möjlighet till kompletterande behandlingar.

– För att undvika att det skapas långa väntetider kommer vi så snart som möjligt att utöka pilotprojektet till att omfatta ytterligare fem till sex vårdcentraler. Primärvården måste ha kompetens och resurser att möta den psykiska ohälsan. När det gäller framför allt barn och unga har vi konstaterat att förmågan att möta behovet brister, säger Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i psykiatriberedningen.

– Att rusta den nära vården, så att den kan möta den psykiska ohälsan hos hela befolkningen är en viktig del av den omställning av vården som Västra Götalandsregionen står inför. Psykiatrin behöver, precis som den somatiska vården, samla den högsta kompetensen på mer specialiserade enheter för att möta de svårast sjukaste med bästa tänkbara vård. Samtidigt behöver vi bygga ut den nära vården som många patienter behöver ofta, avslutar Monica Selin (KD).

Kommentarer:

Thomas Palmgren, pressekreterare (KD)
Tel. 076 213 39 21

Läs vidare »
Media no image

Storsatsningen på vårdens medarbetare inleds redan i höst!

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 12:01 CEST

Idag tog regionstyrelsen beslut om att GrönBlå Samverkans tidigare aviserade budgetsatsning på medarbetarna i vården inleds redan till hösten i år. I den GrönBlå majoritetens förslag till budget 2018, som också antogs som regionstyrelsens förslag idag, framhålls att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare behöver fokusera på att tillvarata och premiera befintlig personal och samtidigt arbeta för att attrahera nya medarbetare.

I förslaget till budget 2018 prioriteras därför en satsning på höjda ob-tillägg till vårdpersonal som arbetar obekväm arbetstid. Målet är att på sikt dubblera denna ersättning. Förslag bygger på att regionstyrelsens personalutskott, i ett första steg, tillförs 262 mnkr 2018. Denna satsning kan alltså inledas redan i år enligt dagens beslut i regionstyrelsen.

Regionstyrelsen gav ett uppdrag att redan till mötet i juni få fram ett detaljerat förslag till hur ett genomförande av höjt ob-tillägg kan ske med start från den 1 september i år.

- Det är mycket tillfredställande att Västra Götalandsregionen kan uppvisa en så stark och stabil ekonomi. Det ger oss förutsättningar att inleda satsningen på vårdens medarbetare som vi aviserat i budgetförslaget för 2018 med en kvarts miljard redan till hösten i år, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

​Idag tog regionstyrelsen beslut om att GrönBlå Samverkans budgetsatsning på medarbetarna i vården inleds redan till hösten. I majoritetens förslag till budget 2018, som också antogs som regionstyrelsens förslag idag, framhålls att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare behöver fokusera på att tillvarata och premiera befintlig personal och samtidigt arbeta för att attrahera nya medarbetare.

Läs vidare »
Media no image

Budgetsatsningen på vårdens medarbetare inleds redan i höst!

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2017 08:00 CEST

Västra Götalandsregionen fortsätter uppvisa en stark ekonomi och prognosen för 2017 pekar redan på ett kraftigt positivt resultat och uppfyllda ekonomiska mål. Detta sammantaget gör att GrönBlå Samverkan redan på tisdag kommer att lägga ett förslag till regionstyrelsen om att den stora satsningen på vårdens medarbetare som aviseras i budgetförslaget för 2018 kan tidigareläggas och inledas redan under hösten i år.

I den GrönBlå majoritetens förslag till budget 2018 framhålls att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare behöver fokusera på att tillvarata och premiera befintlig personal och samtidigt arbeta för att attrahera nya medarbetare. I förslaget till budget 2018 prioriteras en satsning på höjda ob-tillägg till personal i vården som arbetar obekväm arbetstid. Därför föreslås att regionstyrelsens personalutskott tillförs 262 mnkr. Det är denna satsning som tack vare regionens starka ekonomi nu kan inledas redan i år.

- Det är tillfredställande att Västra Götalandsregionen kan uppvisa en så stark och stabil ekonomi. Det ger oss förutsättningar att inleda satsningen på vårdens medarbetare som vi aviserat i budgetförslaget för 2018 med en kvarts miljard redan till hösten i år, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- Tillsammans med den historiska satsningen på omställningen av vården och fortsatta akutsjukvårdssatsning för att öka tillgängligheten till vården i Västra Götalandsregionen så visar detta att GrönBlå Samverkan fullföljer sin plan för långsiktighet, kontinuitet och framtidstro, avslutar Johnny Magnusson (M).

Västra Götalandsregionen fortsätter uppvisa en stark ekonomi och prognosen för 2017 pekar på ett kraftigt positivt resultat och uppfyllda ekonomiska mål. Detta gör att GrönBlå Samverkan på tisdag kommer att lägga ett förslag till regionstyrelsen om att den stora satsningen på vårdens medarbetare som aviseras i budgetförslaget för 2018 kan tidigareläggas och inledas redan under hösten i år.

Läs vidare »
Media no image

Budget 2018 – storsatsning på vårdens medarbetare

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 09:30 CEST

Stor ny satsning på vårdens medarbetare samt fortsatt satsning på vårdens omställning och tillgängligheten, det är de tyngsta beskeden i budget 2018 för Västra Götalandsregionen. GrönBlå Samverkans budgetförslag följer i allt övrigt den plan för mandatperioden som lades fast redan vid tillträdet. Den bygger på långsiktighet, kontinuitet och framtidstro och tack vare att målen om stark och god ekonomi samt balans i verksamheterna till stor del uppnåtts finns förutsättningar för satsningar trots att prognoserna över ekonomin 2018 och framåt tyder på en oroväckande inbromsning.

Satsning på medarbetarna inriktas i huvudsak på dem som har sjukhusen som arbetsplats. Den politiska majoriteten vill premiera alla som jobbar i patientnära arbete. Det är en långsiktig satsning med ambitionen att fördubbla ersättningen för de som arbetar nätter och helger. Samtidigt fortsätter arbetet med insatser för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetstidsmodeller.

- Regionens starka och stabila ekonomi, som vi arbetat målinriktat för är en stor tillgång. Den möjliggör starten på en satsning på vårdens medarbetare som vi inleder 2018 med en kvarts miljard. Vi kan även fortsätta förstärkningen på akutsjukvården. Trots de stora satsningar som hittills gjorts på akutsjukvården är vi dock inte nöjda med utfallet. Väntetiderna på akutmottagningarna är fortfarande för långa liksom köerna till vården generellt och det är inte acceptabelt. Vi har därför initierat ett särskilt fokus på frågorna i hela organisationen kring tillgänglighet eftersom det är högprioriterat att lösa detta för invånarna i Västra Götaland, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- De historiskt stora satsningarna på kollektivtrafik fortsätter, fler än någonsin reser med oss och fler ska det bli. Vi avsätter dessutom pengar för att på sikt kunna öppna fler tågstopp på landsbygden, säger Birgitta Losman (MP), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden. Vi satsar även på hållbara transporter, det är dags att i samverkan med den västsvenska industrin får ner utsläppen från de tunga vägtransporterna.

- Detta är en offensiv budget som innehåller flera viktiga insatser för hälso- och sjukvården. Jag tänker främst på de betydande resurser vi nu tillför sjukvården för att klara av att ställa om vården, med fokus på den nära vården. Vi fortsätter också vår satsning på att korta köer och stärka tillgängligheten, inte minst på sjukhusens akutmottagningar. Jag är övertygad om att 2018 blir det år då vi ser en avsevärd förbättring av vårdens tillgänglighet,säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

- Anslagen till miljönämnden ökar under 2018. Det möjliggör fortsatta satsningar för en fossiloberoende region och ett aktivt miljöarbete på sjukhus, vårdcentraler och regionens skolor, säger Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande i miljönämnden.

- Det stora tillskottet till psykiatrin om en kvarts miljard per år ligger fast. Men nu går vi också vidare med en nödvändig förstärkning av första linjens vård vid psykisk ohälsa. Detta är en viktig del av omställningen av vården som gör det lättare att möta patienterna närmare och tidigare, vilket skapar bättre förutsättningar för att förebygga psykisk ohälsa, säger Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i psykiatriberedningen.

​Stor ny satsning på vårdens medarbetare samt fortsatt satsning på vårdens omställning och tillgängligheten, det är de tyngsta beskeden i budget 2018 för Västra Götalandsregionen. Tack vare att målen om stark och god ekonomi samt balans i verksamheterna till stor del uppnåtts finns förutsättningar för satsningar trots att prognoserna över ekonomin 2018 och framåt tyder på oroväckande inbromsning.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Budgetförslag 2018 för Västra Götalandsregionen

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 07:00 CEST

Välkommen till pressträff där GrönBlå Samverkan presenterar budgetförslag 2018 för Västra Götalandsregionen. Gruppledarna Johnny Magnusson (M), Birgitta Losman (MP), Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C) och Monica Selin (KD) för de fem partierna i GrönBlå Samverkan medverkar på pressträffen.

Pressträffen kommer att äga rum i regionstyrelsens pressrum (representationssalen) på residenset i Vänersborg. Det finns också möjlighet för media att delta i pressträffen på distans i Göteborg, Borås och Skövde.

Datum: måndag den 15 maj 2017

Tid: 10.00

Plats:

Regionstyrelsens pressrum (representationssalen), Residenset, Stora Torget, Vänersborg

Regionens Hus, Göteborg, Södra Hamngatan 37 (videorummet)

Regionens Hus, Borås, Ekenäsgatan 15 (Lokal La Scala på Solhem)

Regionens hus i Skövde, Hertig Johans gata 6, Skövde

Välkomna,

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

​Välkommen till pressträff där GrönBlå Samverkan presenterar budgetförslag 2018 för Västra Götalandsregionen. Gruppledarna Johnny Magnusson (M), Birgitta Losman (MP), Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C) och Monica Selin (KD) för de fem partierna i GrönBlå Samverkan medverkar på pressträffen.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: GrönBlå Samverkan budgetförslag 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 10:00 CEST

Välkommen till pressträff där GrönBlå Samverkan presenterar budgetförslag 2018 för Västra Götalandsregionen. Gruppledarna Johnny Magnusson (M), Birgitta Losman (MP), Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C) och Monica Selin (KD) för de fem partierna i GrönBlå Samverkan medverkar på pressträffen.

Pressträffen kommer att äga rum i regionstyrelsens pressrum (representationssalen) på residenset i Vänersborg. Det finns också möjlighet för media att delta i pressträffen på distans i Göteborg, Borås och Skövde.

Datum: måndag den 15 maj 2017

Tid: 10.00

Plats:

Regionstyrelsens pressrum (representationssalen), Residenset, Stora Torget, Vänersborg

Regionens Hus, Göteborg, Södra Hamngatan 37 (videorummet)

Regionens Hus, Borås, Ekenäsgatan 15 (Lokal La Scala på Solhem)

Regionens hus i Skövde, Hertig Johans gata 6, Skövde

Välkomna,

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

​Välkommen till pressträff där GrönBlå Samverkan presenterar budgetförslag 2018 för Västra Götalandsregionen. Gruppledarna Johnny Magnusson (M), Birgitta Losman (MP), Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C) och Monica Selin (KD) för de fem partierna i GrönBlå Samverkan medverkar på pressträffen

Läs vidare »
W7nccmqxgcagf1u7a7ut

Historiskt beslut för hälso- och sjukvården i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 14:36 CEST

Ett historiskt beslut - regionstyrelsen godkände ny strategi för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Omställningen delas in i fyra övergripande områden: (1) utveckling av den nära vården, (2) koncentration av vård för bättre kvalitet och tillgänglighet, (3) utveckling av digitala vårdformer och tjänster, samt (4) fokuserering på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Media no image

Nu får Västra Götalands tågresenärer ta med sig cykeln på tåget

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 16:00 CEST

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen beslutade idag att det ska bli enklare för resenärerna att kombinera sin kollektivtrafikresa med cykel.

- Vi i Grönblå samverkan i Kollektivtrafiknämnden vill göra det enklare för resenärerna att kombinera sin kollektivtrafikresa med cykel, säger Ulrika Frick (MP), ordförande för Kollektivtrafiknämnden. Våra region- och pendeltåg har idag kapacitet nog för att betydligt fler resenärer skulle kunna ta med sig cykeln.

- Det här är även något som kommer underlätta cykelturism och gynna landsbygden, säger Daniel Andersson (L), vice ordförande för Kollektivtrafiknämnden. På landsbygden är avstånden längre mellan olika målpunkter och det finns inga hyrcyklar. Att kunna använda sin egen cykel här tror vi skulle gynna kollektivtrafikresandet.

Nämndens beslut idag:

- Att cykel i kombination med giltigt färdbevis får medtagas kostnadsfritt i mån av plats på samtliga Västtrafiks tåg samt på bussar där det finns utrymme för det från och med årsskiftet 2018, men tidigare om möjligt.

- Att Västtrafik eftersträvar största möjliga enhetlighet när det gäller möjlighet att ta med cykel i vår båttrafik.

Kontaktuppgifter

Ulrika Frick (MP), ordförande kollektivtrafiknämnden: 0702-704 093

Daniel Andersson (L), vice ordförande kollektivtrafiknämnden: 0766298743

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (M)
 • Kommunikationsansvarig
 • torbjorn.colling@vgregion.se
 • 0700-82 52 19

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (MP)
 • Pressansvarig
 • olanmdnailsourdtzntdfiguima.alexukbcanmyompcdeuxrsjksopvwqn@swxyvgljreykgiwxhxuagrmasionofnnyk.syre
 • 076-9402779

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (L)
 • Pressansvarig
 • par.lundqvist@vgregion.se
 • 0702-40 57 68

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (C)
 • Pressansvarig
 • maskx.kwlehftornqvist@avvgreydsjgion.se
 • 0700-85 26 99

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (KD)
 • Pressansvarig
 • thomas.palmgren@vgregion.se
 • 0762-13 39 21

Om GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

Den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen - Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.