Media no image

Krisen på akutmottagningarna går att lösa - Johnny Magnusson (M), i interpellationssvar

Nyheter   •   Jan 30, 2017 11:16 CET

"Jag delar uppfattningen att utvecklingen på sjukhusen måste vändas. Regionen har en nollvision för överbeläggningar och denna målsättning ska givetvis uppfyllas. Problemen med överbeläggningar är däremot inte nya. Under 2010 fick chefsläkarna i regionen uppdraget att utarbeta strategier för att hantera överbeläggningarna. I början av 2012 tog samtliga sjukhus fram åtgärdsplaner för att minska överbeläggningarna.

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Vi behöver ta ytterligare initiativ till samverkan med kommunerna om vården av utskrivningsklara. Ytterligare initiativ behövs för att få fler lättvårdsplatser i samverkan med kommunerna. Det behövs mer samverkansformer liknade de närsjukvårdsteam som jobbar i bland annat Skaraborg och olika typer av vårdsamverkan."

Detta konstaterar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), bland annat i ett interpellationssvar som ges under morgondagens regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. 

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Läs vidare »
Media no image

Spelmissbrukare ska få mer hjälp i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 12:58 CET

2018 ska Västra Götalandsregionen öppna en regional enhet för specialiserad vård till personer med spelberoende. Det fattade psykiatriberedningen beslut om i dag. Enheten kommer att vara placerad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Cirka två procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har spelproblem. Samtidigt har personer med spelberoende inte erbjudits någon särskild vård i Västra Götalandsregionen. Med tanke på regionens storlek och det enorma personliga lidande som spelberoende innebär för både den enskilde och dennes anhöriga är det ohållbart och oförsvarbart, säger Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i psykiatriberedningen.

– Vi kommer att fördela 10 miljoner kronor för att inrätta en enhet för specialiserad vård och behandling av spelberoende på Sahlgrenska universitetssjukhusets beroendeklinik. Enheten ska bedriva öppenvårdsverksamhet och ta emot patienter i alla åldrar från hela Västra Götaland. Både patienter med spelberoende och personer med dataspelsberoende ska tas emot på enheten.

Kommentarer:

Monica Selin (KD) 0708-44 46 77

Presskontakt
Thomas Palmgren, pressekreterare (KD) 0762-13 39 21

För mer information besök

Moderaterna: moderatvg.se

Miljöpartiet: mp.se/vastra-gotaland

Liberalerna: vast.liberalerna.se

Centerpartiet: centerpartiet.se/vastragotaland

Kristdemokraterna: wp.kristdemokraterna.se/vg

​2018 ska Västra Götalandsregionen öppna en regional enhet för specialiserad vård till personer med spelberoende. Det fattade psykiatriberedningen beslut om i dag. Enheten kommer att vara placerad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Läs vidare »
Media no image

Fortsatta satsningar på Sahlgrenska universitetssjukhuset

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 12:45 CET

Vid dagens sammanträde beslutade styrelsens för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att godkänna överenskommelsen med de två hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborgsområdet. Överenskommelsen innebär att resurserna till sjukhuset ökar med 371 mnkr, eller 3,3 procent, gentemot motsvarande överenskommelse 2017. Den totala budgeten 2018 för sjukhuset stärks med 716 mnkr kronor, vilket är en ökning gentemot 2017 med 4,5 procent.

-Det är en bra överenskommelse som vi nått med hälso- och sjukvårdsnämnderna. De har varit lyhörda för de behov vi sett från sjukhusets sida och sjukhuset har fått goda förutsättningar att fortsatt bedriva en verksamhet på hög nivå och förutsättningar att fortsätta vårt arbete för förbättrad tillgänglighet och kortare köer, säger Johnny Bröndt, ordförande i styrelsens för Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Överenskommelsen innebär, utöver en grundfinansiering av sjukhusets befintliga verksamheter, en rad förstärkningar och satsningar. Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhuset stärks med 40 mnkr för en fortsatt satsning på verksamheten på barnintensivvårdsavdelningen och ytterligare förstärkning av barnmedicin inklusive behandling av barncancer. Satsningen på barnsjukhuset initierades under hösten av 2017 av hälso- och sjukvårdsstyrelsen, men med dagens överenskommelse permanentas satsningen och utökas dessutom med 10 mnkr. Syftet är att stärka bemanningen på sjukhuset för att kunna utöka antalet vårdplatser för svårt sjuka barn.

-För mig är satsningen på barnsjukhuset det viktigaste vi gör i vårdöverenskommelsen. Nu tar vi ytterligare steg för att stärka sjukhuset. Sjukhuset har haft en ansträngd situation under många år och från vår sida har det varit prioriterat att få till en långsiktig lösning på det utmaningar som finns inom sjukhuset. Det viktigaste är att denna satsning är långsiktig, vilket skapar förutsättningar för kontinuitet och framtidstro på sjukhuset, fortsätter Johnny Bröndt.

I vårdöverenskommelsen finns också en rad nya uppdrag för sjukhuset, där mycket fokus ligger på att föra vården närmare patienten. Till exempel genomförs en satsning om 16 mnkr på självdialys i hemmet, där patienten ges möjlighet att sköta hela eller delar av sin dialysbehandling själv. I överenskommelsen finns också en permanentning av det tidigare försöket med en bedömningsbil inom psykiatrin. Bilen används för ett prehospitalt omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa eller akut psykiatrisk sjukdom i patientens hem. Verksamheten utgörs av en ambulanssjuksköterska och en psykiatrisjuksköterska.

Vid dagens sammanträde beslutade styrelsens för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att godkänna överenskommelsen med de två hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborgsområdet. Överenskommelsen innebär att resurserna till sjukhuset ökar med 371 mnkr, eller 3,3 procent, gentemot motsvarande överenskommelse 2017.

Läs vidare »
Media no image

Fortsatta offensiva satsningar för hälso- och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 14:26 CET

Satsningar på tillgänglighet inom akutsjukvården och psykiatrin liksom ett fokus på sjukvårdens omställning är de bärande delarna i den budget som idag fastställdes av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

- De stora satsningar vi genomfört på regionens akutsjukvård har börjat att ge resultat. Det är därför viktigt att vi håller fast vid vår strategi för att långsiktigt bygga upp en akutverksamhet som möter invånarnas förväntningar på tillgänglighet och kvalitet, säger Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

I maj 2017 togs i bred politisk enighet den historiska planen om en omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Centralt i planen är att utveckla den vård som regionens invånare behöver ofta och att arbete för ökad kvalitet och tillgänglighet i hela vårdkedjan. I hälso- och sjukvårdsstyrelsen budget stärks den tidigare satsningen på vårdens omställning med 250 mnkr och totalt satsar styrelsen 350 mnkr på framtidens hälso- och sjukvård. I budgeten kvarstår också 2017 års satsning om drygt 140 mnkr på ökad tillgänglighet.

Budgeten innebär också att en fortsatt förstärkning av den nära vården, psykiatrin och akutsjukvården. Den tidigare satsningen på akutsjukvården med 200 mnkr fortsätter under 2018, liksom satsningen om 250 mnkr på utveckling inom psykiatrin. För den GrönBlå samverkan har tillgängligheten och kvalitén inom psykiatrin varit ett prioriterat område under mandatperioden vilket alltså även syns i hälso- och sjukvårdsstyrelsens detaljbudget.

- Vi fortsätter vårt arbete med att erbjuda en jämlik och tillgänglig psykiatrisk vård i hela regionen med att införa de tidigare antagna psykiatriplanerna. Genom att vi förstärker den nära vården kan vi också bättre möta den ökade psykiska ohälsan, säger Monica Selin (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och ordförande i psykiatriberedningen. 

Satsningar på tillgänglighet inom akutsjukvården och psykiatrin liksom ett fokus på sjukvårdens omställning är de bärande delarna i den budget som idag fastställdes av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Läs vidare »
Media no image

Ökning av det personalpolitiska anslaget för ytterligare satsningar på medarbetarna

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 08:00 CET

Det personalpolitiska anslaget uppgår med den GrönBlå majoriteten nu till över en miljard kronor. I denna summa ingår vår satsning på höjt natt-OB men anslaget ger oss stora möjligheter att både fortsätta och förstärka viktiga satsningar såsom betald utbildning till specialistsjuksköterska, yrkesintroduktion och kompetensutvecklingsinsatser. Vi intensifierar också insatserna för en bättre arbetsmiljö och färre sjukskrivningar. Det säger Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet.

- För att klara läkarbemanningen framgent ökar vi från och med nästa år antalet AT-platser (allmäntjänstgöring) från 210 till 225 platser. Det är viktigt inte minst för att kunna bemanna upp primärvården och nå framgång i arbetet med omställningen inom vården, fortsätter Cecilia Andersson (C).

- Vi avsatte i budgeten 15 miljoner kronor till ett projekt för en förbättrad arbetsmiljö och utveckling av ett modernt arbetsliv vid fyra av våra sjukhus. Detta påbörjar vi under 2018, säger Tina Ehn (MP).

- Personalutskottet utökar resurserna till ”PLUS” som är ett program för lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård för utlandsutbildad personal. Under 2018 planeras program för tre olika målgrupper, ett för läkare, ett för sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer med flera, samt ett för tandhygienister och tandläkare, säger Birgitta Adolfsson (L).

- Därtill beslutade personalutskottet att fortsätta finansieringen genom 14 miljoner kronor till utvecklings- och utbildningsinsatser kopplade till AT/ST-läkarna i projektet REGATT, fortsätter Conny Brännberg (KD).

Kommentarer:

Kontaktuppgifter:

Gunilla Levén (M) ordf i Personalutskottet Elise Benjaminsson pol sek
gunilla.leven@vgregion.se elise.benjaminsson@vgregion.se
0703-05 32 02 0708-45 62 82
Tina Ehn (MP) led Linus Sandkvist pol sek
tina.ehn@vgregion.se 0702-29 08 01 linus.sandkvist@vgregion.se

0735- 06 79 88

Birgitta Adolfsson (L) led

Nanna Tulinius pol sek
birgitta.adolfsson@vgregion.se nanna.siewertz.tulinius@vgregion.se
0702-33 35 11 0707-54 68 04
Cecilia Andersson (C) led Max Törnqvist pol sek
cecilia.y.andersson@vgregion.se max.tornqvist@vgregion.se
0708-62 11 46 0700-85 26 99
Conny Brännberg (KD) ers conny.brannberg@vgregion.se 0703-41 05 65 Michael Kihlström pol sek michael.kihlstrom@vgregion.se 0709-84 54 71

Det personalpolitiska anslaget uppgår med den GrönBlå majoriteten nu till över en miljard kronor. I denna summa ingår vår satsning på höjt natt-OB men anslaget ger oss stora möjligheter att både fortsätta och förstärka viktiga satsningar såsom betald utbildning till specialistsjuksköterska, yrkesintroduktion och kompetensutvecklingsinsatser.

Läs vidare »
Media no image

Stora ramförstärkningar 2018 – förslaget till kompletteringsbudget nu klart

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 15:46 CEST

GrönBlå Samverkans kompletteringsbudget för 2018 innebär kraftiga ramförstärkningar av framförallt hälso- och sjukvården. Västra Götalandsregionens goda ekonomi och prognostiserade starka resultat för 2017 gör det möjligt att ytterligare satsa på ökade resurser till sjukvården.

När den GrönBlå majoriteten nu har lämnat sin kompletteringsbudget för 2018 så framgår det att den totala ramökningen till hälso- och sjukvården uppgår till ca 2,5 miljarder kronor jämfört med innevarande år.

Personalutskottet får en total ramhöjning på nära 277 miljoner kronor, där ökningen av OB-tilläggen till vårdpersonalen utgör merparten. Kollektivtrafiknämnden ca 185 miljoner för att förstärka kollektivtrafiken.

Delregionala förstärkningar av hälso- och sjukvårdsnämnderna

Av den totala ramhöjningen till hälso- och sjukvården om 2,5 miljarder går 1355 miljoner kronor direkt till att förstärka hälso- och sjukvårdsnämnderna fördelat efter den så kallade resursfördelningsmodellen:

Norra HSN +233,9 miljoner

Södra HSN +186,7 miljoner

Östra HSN +211,1 miljoner

Västra HSN +255 miljoner

Göteborg HSN +509,8 miljoner

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen totala ramhöjning är 1149 miljoner för satsningar på bland annat ökad produktion på sjukhusen samt akutvård för att öka tillgängligheten. Det handlar också om bland annat riktade medel för kvinnors hälsa, förlossningsvård, psykisk hälsa och gynekologisk cellprovtagning.

För en mer detaljerad redovisning och av områden där satsningar görs, se kompletteringsbudgeten som bifogas detta pressmeddelande som pdf-fil.

Beslut om kompletteringsbudgeten tas i regionstyrelsen den 7 november och av regionfullmäktige den 21 november (som denna gång sammanträder i Alingsås).

​GrönBlå Samverkans kompletteringsbudget för 2018 innebär kraftiga ramförstärkningar av framförallt hälso- och sjukvården. Västra Götalandsregionens goda ekonomi och prognostiserade starka resultat för 2017 gör det möjligt att ytterligare satsa på ökade resurser till sjukvården.

Läs vidare »
Media no image

Nya miljoner till kompetensutveckling inom vården

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 10:43 CEST

Personalutskottet beslutade under dagens sammanträde att fördela nya miljoner till kompetensutvecklingsinsatser. Det avsätts 2,3 miljoner kronor årligen till en regional utbildningsenhet för psykologer och 20 miljoner kronor under 2018 till kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare.

 • Karriärmöjligheter är en viktig del i att bibehålla och rekrytera personal och bli än mer attraktiv som arbetsgivare. Specialistutbildning för psykologer i egen regi och kompetensutveckling för undersköterskor, barnsköterskor och skötare är ett led i den utvecklingen som vi i GrönBlå Samverkan ser som en viktig investering. Personalen är basen i sjukvården och det är viktigt att vi ger dem bra villkor och förutsättningar för att genomföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt. Det säger, Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet.

Kommentarer:

Gunilla Levén (M)
Ordförande Personalutskottet
Tel. 070-305 32 02

Läs vidare »
Media no image

Ytterligare en stor förstärkning till sjukvården

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 10:19 CEST

Hälso- och sjukvården i Västra Götaland får en stor ekonomisk förstärkning i GrönBlå Samverkans kommande förslag på kompletteringsbudget för 2018. Det GrönBlå förslaget ger Hälso- och sjukvården nära 800 miljoner kronor utöver den budget som fastställdes i juni.

Anledningen till att en tilläggsbudget för 2018 görs är att det nu står klart vilka statsbidrag som kommer Västra Götalandsregionen till del i regeringens budgetproposition. Den goda ekonomi som Västra Götalandsregionen har gör att dessa oavkortat kan fördelas ut direkt till verksamheterna. Det slutliga förslaget till kompletteringsbudget och därmed detaljerna runt fördelningen presenteras i nästa vecka och kommer till regionstyrelsen för beslut den 7 november.

- Vi är i den GrönBlå majoriteten överens om att göra en mycket stor förstärkning av hälso- och sjukvården i vår kompletteringsbudget, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande. Tack vare majoritetens ansvarsfulla ekonomiska politik står Västra Götalandsregionen stark. Det understryks inte minst av det starka resultat som regionens delårsrapport för 2017 pekar på. Detta gör att vi kan låta kompletteringsbudgeten för 2018 präglas av ytterligare satsningar på vården.

Kompletteringsbudgeten innebär exempelvis att hälso- och sjukvårdsnämnderna tillsammans med extrasatsningarna i budget för 2018, som tidigare antagits av regionfullmäktige, får en halv miljard extra utöver indexuppräkningen. I tilläggsbudgeten ryms bland annat satsningar på kvinnors hälsa, förlossningsvården, psykisk hälsa och gynekologisk cellprovtagning.

Vidare kommer en stor del av pengarna att användas till personalkostnader på sjukhusen och för att förbättra personalsituationen. Det blir dessutom riktade medel för att stärka primärvården och för att ytterligare förbättra IT-säkerheten.

Enligt delårsrapport per augusti 2017 pekar prognosen på ett positivt resultat med 900 mnkr för Västra Götalandsregionen. Detta är 764 mnkr bättre är budget för 2017. Ett positivt resultat ger en stabil grund för framtida utmaningar. Ordning och reda i ekonomin och ett eget kapital som en trygg reserv ger goda förutsättningar att även fortsättningsvis trygga en god hälso- och sjukvård samt en framgångsrik regional utveckling i Västra Götalandsregionen. Detta är också en bakgrund till att kompletteringsbudgeten kan göras så pass offensivt satsande på hälso- och sjukvården. Överskottet för 2017 möjliggjorde dessutom genomförande av satsningen på OB-tilläggen redan i år och att medel kan avsättas för kommande betydande investeringar i framtidens vårdinformationsmiljö.

Presskontakt:

Torbjörn Colling (M), 0700-82 52 19

Läs vidare »
Media no image

Minskade väntetider till akutmottagningarna

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 09:35 CEST

Efter flera års negativ utveckling visar ny statistik att väntetiderna till akutmottagningarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset minskar. Information om trendbrottet lämnades vid senaste sammanträdet med styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. De kortaste väntiderna, mätt i den totala genomloppstiden, återfanns på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

- Styrelsen ser med stor tillfredställelse på de minskade väntetiderna som är resultatet av sjukhusledningens åtgärder för att förbättra situationen på SU:s akutmottagningar och den satsning som den grönblå majoriteten sjösatte när vi tog över ansvaret för regionens hälso- och sjukvård för tre år sedan. Det är oerhört positivt att akutmottagningarnas situation förbättrats både för patienterna och för personalen, säger Johnny Bröndt (M), ordförande styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det pågår nu flera åtgärder för att möta inflödet av patienter till akutmottagningar och för att ytterligare korta väntetiderna, t.ex. genom en ny fördelningsrutin för patienter med behov av slutenvårdsplats.

Det akutsjukvårdsprojekt som pågått under året på sjukhuset har lett till att den tid som patienten väntar på att få komma till sin vårdplats har minskat. Likaså har arbetsmiljön och ledtiderna på akuten förbättrats genom projektet.

I början på året infördes moduler och enheter för medicinskt färdigbehandlade patienter. På detta vis har sjukhuset frigjort vårdplatser till patienter som behöver medicinsk behandling. Det har bidragit till att patientsammansättningen har kunnat optimeras och det finns även en tendens att vårdtiderna förkortats.

Kommentarer:

Johnny Bröndt (M)
Ordförande Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 0708-42 74 49

Efter flera års negativ utveckling visar ny statistik att väntetiderna till akutmottagningarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset minskar. Information om trendbrottet lämnades vid senaste sammanträdet med styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. De kortaste väntiderna, mätt i den totala genomloppstiden, återfanns på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Läs vidare »
Media no image

Steget närmare framtidens vårdinformationsmiljö

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 11:46 CEST

Vid dagens sammanträde med regionstyrelsen togs det första steget för att förverkliga visionen om framtidens vårdinformationsmiljö, när styrelsen antog underlaget för den kommande upphandlingen av ett nytt kärnsystem. Digitaliseringen är en av fyra delar i den omställning av regionens hälso- och sjukvård som regionfullmäktige i politisk enighet tidigare fattat beslut om. Regionens starka ekonomi möjliggör för den investering i miljardnivå som nu kommer att genomföras.

- Rätt information på rätt ställe ökar patientsäkerheten, förbättrar arbetsmiljön och ökar patientens möjligheter att samarbeta med vården. Därmed är framtidens vårdinformationsmiljö en satsning på verksamhetsutveckling med hjälp av nya sammanhängande informationssystem och inget IT-projekt. Det är mycket glädjande att vi nu kommit så långt att det börjar bli dags att välja en partner att arbeta vidare med, kommenterar regionrådet Martin Andreasson (M).

Med hjälp av ökad digitalisering och ny teknik ska invånarna i Västra Götaland kunna erbjudas fler vårdlösningar. Det handlar dessutom om att knyta samman alla de olika system som idag finns på sjukhusen och vårdcentralerna för att skapa effektivare arbetssätt och lösningar. Ett av syftena är att göra det lättare för vårdens medarbetare och därmed frigöra tid för det patientnära arbetet.

- En mobil hemsjukvårdsläkare som är hemma hos en patient ska till exempel kunna koppla upp sig mot sjukhusspecialisten för konsultation. Även vi invånare och patienter kommer att genom olika smarta lösningar kunna lösa mera själva hemma utan att behöva ta oss till olika vårdinrättningar, säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Detta är en mycket stor och komplex reform för Västra Götalandsregionen och idag togs ett steg närmare genom beslutet i regionstyrelsen om upphandling av kärnsystem.

Vid dagens sammanträde med regionstyrelsen togs det första steget för att förverkliga visionen om framtidens vårdinformationsmiljö, när styrelsen antog underlaget för den kommande upphandlingen av ett nytt kärnsystem. Digitaliseringen är en av fyra delar i den omställning av regionens hälso- och sjukvård som regionfullmäktige i politisk enighet tidigare fattat beslut om.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (M)
 • Kommunikationsansvarig
 • tolmrbpadtjowrrndxmcvg.cyxwpolling@vgrdffmegiofoshn.se
 • 0700-82 52 19

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (MP)
 • Pressansvarig
 • antbmqnaxusoulfidea.lsscalloextxanizderslhoqkdsoxbn@vgxcvylurerwgion.se
 • 076-9402779

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (L)
 • Pressansvarig
 • par.lundqvist@vgregion.se
 • 0702-40 57 68

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (C)
 • Pressansvarig
 • tdqelohwgpjpmax.torcnprnnidsqvgyucist@vgfovsreslgionwhrcmt.sbye
 • 0700-85 26 99

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (KD)
 • Pressansvarig
 • thomas.palmgren@vgregion.se
 • 0762-13 39 21

Om GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

Den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen - Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.