Krisen på akutmottagningarna går att lösa - Johnny Magnusson (M), i interpellationssvar

Nyheter   •   Jan 30, 2017 11:16 CET

"Jag delar uppfattningen att utvecklingen på sjukhusen måste vändas. Regionen har en nollvision för överbeläggningar och denna målsättning ska givetvis uppfyllas. Problemen med överbeläggningar är däremot inte nya. Under 2010 fick chefsläkarna i regionen uppdraget att utarbeta strategier för att hantera överbeläggningarna. I början av 2012 tog samtliga sjukhus fram åtgärdsplaner för att minska överbeläggningarna.

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Vi behöver ta ytterligare initiativ till samverkan med kommunerna om vården av utskrivningsklara. Ytterligare initiativ behövs för att få fler lättvårdsplatser i samverkan med kommunerna. Det behövs mer samverkansformer liknade de närsjukvårdsteam som jobbar i bland annat Skaraborg och olika typer av vårdsamverkan."

Detta konstaterar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), bland annat i ett interpellationssvar som ges under morgondagens regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. 

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Läs vidare »

GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp vald

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 10:47 CEST

Regionfullmäktige röstade på tisdagen fram de sju regionråd och sju ersättare i regionstyrelsen som utgör GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp under den kommande mandatperioden. Regionfullmäktige valde även Johnny Magnusson (M) till posten som regionstyrelsen ordförande.

GrönBlå Samverkan fortsätter, såsom största politiska konstellation, att leda Västra Götalandsregionen i minoritet med 68 av regionfullmäktiges 149 mandat. GrönBlå Samverkan lade under den gångna mandatperioden fast en politisk linje präglad av kontinuitet och långsiktighet och utgångspunkten för det fortsatta arbetet och politikutveckling är GrönBlå Samverkans budget för 2019 som antogs av regionfullmäktige i juni i år.

Den nytillträdda regionstyrelsegruppen har följande sammansättning:

Ordförande regionstyrelsen och regionråd

Johnny Magnusson, gruppledare (M), Göteborg

Regionråd (och gruppledare)

Kristina Jonäng (C), Uddevalla

Conny Brännberg (KD), Skövde

Jonas Andersson (L), Partille

Ulrika Frick (MP), Mölndal

Övriga regionråd

Lars Holmin (M), Ulricehamn

Linn Brandström (M), Töreboda

Ersättare i regionstyrelsen

Charlotte Nordström (M), Skara

Henrik Ripa, (M), Lerum

Peter Hermansson (M), Göteborg

Cecilia Andersson (C), Brämhult

Maria Nilsson (KD), Vänersborg

Carina Liljesand (L), Göteborg

Tony Johansson (MP), Mellerud

Även presidiet till regionfullmäktige valdes, vilket innebär att regionfullmäktige för första gången får en kvinna som ordförande.

Ordförande regionfullmäktige

Annika Tännström (M), Kungälv

2:e vice ordförande, regionfullmäktige

Magnus Berntsson (KD), Göteborg

Nomineringar till övriga styrelser, nämnder etc. kommer att presenteras senare och inför regionfullmäktige den 27 november då val till dessa kommer att ske.

Regionfullmäktige röstade på tisdagen fram de sju regionråd och sju ersättare i regionstyrelsen som utgör GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp under den kommande mandatperioden. Regionfullmäktige valde även Johnny Magnusson (M) till posten som regionstyrelsen ordförande.

Läs vidare »

​BHU står fortsatt bakom förslaget till nytt biljett- och zonsystem

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 14:41 CEST

BHU står fortsatt bakom förslaget till nytt biljett- och zonsystem

Idag tog Beredningen för Hållbar Utveckling, BHU, åter upp frågan om nytt biljett- och zonsystem i Västra Götalandsregionen. Beredningen som är kommunerna i Västra Götalands och Västra Götalandsregionens gemensamma beredning konstaterade att man fortsatt står bakom förslaget.

Tyvärr valde Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att återremittera ärendet när det togs upp senast på regionfullmäktige efter att ha utretts i åtta år . Med en tredjedel av Regionfullmäktige fick man igenom en återremiss.

- För att ändå skynda på hanteringen och säkerställa att kommunerna fortsatt står bakom inriktningen, har vi i GrönBlå Samverkan lyft frågan på Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU) och regionen och kommunerna har diskutera frågan. Jag kan bara konstatera att det var tydligt att BHU fortsatt står bakom förslaget. Det säger Johnny Magnusson (M) ordförande i Regionstyrelsen.

- Det glädjande beskedet bidrar till att vi nu snarast kan återkomma med ärendet till regionfullmäktige. Förlorarna på att dra ärendet i ytterligare långbänk är resenärerna som fortsatt kommer att få dras med 70 zoner istället för föreslagna tre, avslutar Magnusson (M).

För mer information:

Johnny Magnusson (M) Tel. 0730-98 48 00

Regionstyrelsens ordförande

Västra Götalandsregionen

Idag tog Beredningen för Hållbar Utveckling, BHU, åter upp frågan om nytt biljett- och zonsystem i Västra Götalandsregionen. Beredningen som är kommunerna i Västra Götalands och Västra Götalandsregionens gemensamma beredning konstaterade att man fortsatt står bakom förslaget.

Läs vidare »

Skyndsam hantering av Socialdemokraternas återremiss av ärendet om biljett- och zonsystemet

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 16:30 CEST

Regionfullmäktige hade i veckan äntligen, efter 8 år av utredning, att ta beslut om den största förenklingen av biljett- och zonsystemet i Västra Götalandsregionen någonsin. Tyvärr valde socialdemokraterna och vänsterpartiet att köra ärendet ytterligare ett varv. Med en tredjedel av Regionfullmäktige fick man igenom en återremiss.

- Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gav en ganska klen och förvirrad förklaring till varför man ville återremittera ärendet. För att ändå skynda på hanteringen och säkerställa att kommunerna fortsatt står bakom inriktningen, kommer vi i GrönBlå Samverkan att lyfta frågan redan nästa vecka på Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU) då regionen och kommunerna ges tillfälle att diskutera frågan. Det säger Johnny Magnusson (M) ordförande i Regionstyrelsen.

- Vi är måna om att snabbt forcera ärendet. Förlorarna på att dra ärendet i ytterligare långbänk är resenärerna som fortsatt kommer att få dras med 70 zoner istället för föreslagna tre, avslutar Magnusson (M).

För mer information:

Johnny Magnusson (M)       Tel. 0730-98 48 00
Regionstyrelsens ordförande
Västra Götalandsregionen

Läs vidare »

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet förhalar beslut om ett förenklat och rättvist zon- och biljettsystem

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 15:49 CEST

Jag är jättefrustrerad. Regionfullmäktige hade nu äntligen, efter 8 år av utredning, att ta beslut om den största förenklingen av biljett- och zonsystemet i Västra Götalandsregionen någonsin. Vi beklagar verkligen att socialdemokraterna väljer att ytterligare försena beslutet. Förlorarna är resenärerna som fortsatt kommer att få dras med 70 zoner istället för föreslagna tre. Det säger Ulrika Frick (MP) ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

- Det är ledsamt att man väljer denna väg. Det handlar ju om att förenkla och skapa ett rättvist zon- och biljettsystem för resenärerna. Nu låter man Göteborgs interna angelägenheter drabba och försena välkomna förenklingar för övriga 48 kommuner, fortsätter Lars Holmin (M) ordförande i Styrelsen för Västtrafik.

- Det här ärendet har blötts och nötts i 8 år, och i god dialog. Från GrönBlå Samverkan har vi varit tillmötesgående och oppositionens frågor har belysts. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet obstruerar bara, huruvida Göteborg vill fortsätta subventionera sina resor, hänger ju knappast på regionen, avslutar Frick (MP).

För ytterligare kontakt:

Ulrika Frick (MP)    Tel. 0702-70 40 93‬
Ordförande i kollektivtrafiknämnden

Lars Holmin (M)     Tel. 0705-62 62 79
Ordförande i Västtrafik

Läs vidare »

Den fördubblade ob-ersättningen ger resultat

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 14:58 CEST

I september 2017 påbörjade GrönBlå Samverkan en satsning för att fördubbla ob-natt ersättningen för de sjukvårdande yrkena i Västra Götalandsregionen. Ambitionen med satsningen var att underlätta bemanningen på natten och att premiera de medarbetare som väljer att arbeta natt.

-Vår satsning har gett resultat. Enligt den effektanalys som Personalutskottet nu fått ta del av, har det blivit enklare att bemanna natt efter att GrönBlå Samverkan införde den fördubblade ob-ersättningen. Att de medarbetarna som tar de tunga nattpassen nu premieras bättre, har gjort att fler sjuksköterskor och undersköterskor är intresserade av att schemalägga sig på nätter. Därtill, kan vi konstatera att ett flertal chefer uttryckt att behovet av bemanningssjuksköterskor under natten, minskat. Det säger Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet.

- Personalutskottet beslutade också på initiativ från GrönBlå Samverkan att avsätta 1 miljon kronor till en koordinator för stärka arbetet kring insatser för att locka äldre, erfarna medarbetare att arbeta kvar inom sjukvården efter pensionering. Vi i GrönBlå Samverkan är nämligen övertygade om att äldre medarbetare bär mycket kunskap och att de ofta fungerar som garanter för kvalitet, kontinuitet och trygghet på arbetsplatsen, säger Tina Ehn (MP).

- Idag är bristen på handledning inom sjukvården inte sällan en hämsko i sjuksköterskeutbildningen. I arbetet med att locka äldre medarbetare att arbeta kvar efter pensionering, hoppas vi också kunna förbättra möjligheterna till handledarskap inom sjukvården, Birgitta Adolfsson (L).

- Vi erbjuder sedan 2013 betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Denna satsning har vi fortsatt och utökat, men GrönBlå Samverkan vill ta ytterligare steg i arbetet. Personaldirektören har därför fått i uppdrag att ta fram förslag till fortsatt utbyggnad, prioritering och finansiering, Cecilia Andersson (C).

- Bristen på specialistsjuksköterskor är fortsatt stor inom alla specialistområden och påverkar förutsättningarna att bedriva en säker, effektiv och väl fungerande vård. Därför är detta ett mycket angeläget initiativ, instämmer Conny Brännberg (KD).

Kommentarer:

Gunilla Levén (M) ordf i Personalutskottet Elise Benjaminsson pol sek
gunilla.leven@vgregion.se elise.benjaminsson@vgregion.se
0703-05 32 02 0708-45 62 82
Tina Ehn (MP) led Linus Sandkvist pol sek
tina.ehn@vgregion.se0702-29 08 01 linus.sandkvist@vgregion.se0735- 06 79 88
Birgitta Adolfsson (L) led Nanna Tulinius pol sek
birgitta.adolfsson@vgregion.se nanna.siewertz.tulinius@vgregion.se
0702-33 35 11 0707-54 68 04
Cecilia Andersson (C) led Max Törnqvist pol sek
cecilia.y.andersson@vgregion.se max.tornqvist@vgregion.se
0708-62 11 46 0700-85 26 99
Conny Brännberg (KD) ers
conny.brannberg@vgregion.se
0703-41 05 65
Michael Kihlström pol sek
michael.kihlstrom@vgregion.se
0709-84 54 71

I september 2017 påbörjade GrönBlå Samverkan en satsning för att fördubbla ob-natt ersättningen för de sjukvårdande yrkena i Västra Götalandsregionen. Ambitionen med satsningen var att underlätta bemanningen på natten och att premiera de medarbetare som väljer att arbeta natt.​ Satsning har gett resultat.

Läs vidare »

GrönBlå Samverkan fortsätter samarbetet även nästa mandatperiod

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 12:00 CEST

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är eniga om att fortsätta den GrönBlå Samverkan som inleddes 2014. Utgångspunkten för fortsatt samverkan under den kommande mandatperioden är den politik som partierna enats om i Budget för 2019 - 2021. En budget som regionfullmäktige antog i juni 2018.

GrönBlå Samverkan är den största samlade politiska konstellationen i Västra Götalandsregionen efter valet och de fem partierna samlar 68 av regionfullmäktiges 149 mandat.

- GrönBlå Samverkan är en väl beprövad och samkörd politisk konstellation som styrt Västra Götalandsregionen i majoritet under innevarande mandatperiod. Valresultatet visar att en kommande politisk ledning kommer, i samförstånd med andra partier, behöva sluta breda överenskommelser för att föra Västra Götalandsregionen framåt. Därför känns det mycket tillfredställande att i det nuvarande parlamentariska läget kunna konstatera att partierna i GrönBlå Samverkan är beredda att gemensamt ta sig an uppgiften att fortsätta leda regionen, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

I budget för 2019 har GrönBlå Samverkan tidigare slagit fast satsningar på:

 • att fortsatt förbättra medarbetarnas villkor genom bland annat höjda OB-ersättningar.

 • omställningen av hälso- och sjukvården genom fortsatta satsningar på primärvården och dess roll som första linjens vård. Den nära vården står i centrum och målsättningen är att invånarna ska ha en fast läkarkontakt. Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för att garantera en patientsäker och jämlik vård av hög kvalitet.

 • framtidens vårdinformationssystem som är en historiskt stor satsning för att underlätta för såväl vårdpersonal som invånarnas kontakter med hälso- och sjukvården.

 • att genomföra de stora satsningarna på regionens kollektivtrafik. Det handlar bland annat om miljardinvesteringarna i nya tåg och riktade medel för att öppna fler tågstopp runt om i Västra Götaland.

 • klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030.

 • personer med psykisk sjukdom eller med psykisk funktionsnedsättning. Därför ligger vår psykiatrisatsning kvar.

Kommentarer:
Johnny Magnusson, Moderaterna
0730-98 48 00‬

Kristina Jonäng, Centerpartiet
0708-67 16 21

Conny Brännberg, Kristdemokraterna
0703-41 05 65

Jonas Andersson, Liberalerna
0708-37 78 53

Ulrika Frick, Miljöpartiet
0702-70 40 93

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är eniga om att fortsätta den GrönBlå Samverkan som inleddes 2014. Utgångspunkten för fortsatt samverkan under den kommande mandatperioden är den politik som partierna enats om i Budget för 2019 - 2021. En budget som regionfullmäktige antog i juni 2018.

Läs vidare »

Nytt zonsystem i kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 12:52 CEST

Idag tas ett viktigt steg i att förenkla kollektivtrafiken för resenärerna i Västra Götalandsregionen. Västtrafiks biljettzoner kommer att gå från 70 stycken till tre. Beslutet väntas göra biljettsystemet mer förståeligt för resenärerna och kan därmed innebära att fler vågar välja att resa kollektivt.

- Nu går Västtrafik över från 70 till tre zoner, de gamla kommungränserna som tidigare varit så viktiga för prissättningen plockas bort och ersätts av tre zoner. Med färre zoner förenklas resandet och det blir möjligt att resa längre sträckor än idag för samma pris och vi kommer kunna erbjuda våra resenärer mer kollektivtrafik för pengarna, säger Ulrika Frick (MP) ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Zon A kommer att omfatta Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö kommun, zon B omfattar övriga nio kommuner i Göteborgsregionen inklusive Kungsbacka och zon C omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland.

-Idag ser vi att allt fler invånare pendlar över hela regionen och det tidigare system vi har haft kopplat till kommungränserna har försvårat resandet. Införandet av tre zoner binder ihop Västra Götalandsregionen och möjliggör för ett smidigare resa. Det kommer bli markant mer prisvärt att åka över kommungränserna, vilket även gynnar regionens arbetspendling, säger Johnny Magnusson (M) regionstyrelsens ordförande.

Göteborgs stad subventionerar idag månadskortet som gäller för Göteborgs kommun. Beroende på hur många kort som säljs varierar summan som Göteborg betalar år från år. Subventionen har också en påverkan på övriga biljetter i Västra Götalands län, vilket inte är förenligt med avtal Västra Götalandsregionen har med kommunerna avseende tillköp. För att undvika att göteborgarnas kort blir mycket dyrare med de nya zonerna, så omhändertar Västra Götalandsregionen den subvention som Göteborgs Stad betalat in för att subventionera korten i Göteborg.

Det kommer fortfarande att vara möjligt för kommunerna att själva subventionera priserna på resandet för sina invånare.

Kommentarer

Ulrika Frick (MP)
Ordförande kollektivtrafiknämnden, 070-270 40 93

Johnny Magnusson (M)

Ordförande regionstyrelsen, 073-098 48 00

Presskontakt

AnnaSofia Alexandersson (MP), 076- 940 27 79

Torbjörn Colling (M), 070-082 52 19

​Idag tas ett viktigt steg i att förenkla kollektivtrafiken för resenärerna i Västra Götalandsregionen. Västtrafiks biljettzoner kommer att gå från 70 stycken till tre. Beslutet väntas göra biljettsystemet mer förståeligt för resenärerna och kan därmed innebära att fler vågar välja att resa kollektivt.

Läs vidare »

Innovation inom hälso- och sjukvården uppmuntras

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 15:31 CEST

Redan 2016 inrättade Västra Götalandsregionen en innovationsfond för att stimulera och uppmuntra till att snabbt agera utifrån nya förändringsbehov inom hälso- och sjukvården. Innovationsfonden har en oerhört viktig funktion för att möjliggöra omställningen av vården och tillsammans med medarbetarnas delaktighet ta tillvara på nya innovativa idéer. Idag beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att permanenta Innovationsfonden med 20 miljoner kronor per år från och med 2019.

- Med all den kompetens och kunskap våra medarbetare i regionen besitter är det viktigt att det finns incitament för att nya idéer tas till vara på, säger Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Innovationsfonden ska skapa möjligheter för hälso- och sjukvårdens verksamheter och medarbetare som vill utveckla, testa, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder eller organisationsförändringar inom vården. Ett exempel på ett innovationsprojekt som fått medel vi Innovationsfonden är utvecklingsgruppen för mobilappen ”Moodmapper” som utvecklas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Syftet är att appen ska fånga tidiga tecken för när personer med bipolär diagnos går in i en manisk fas genom att mäta värden i mobiltelefonen som till exempel skärmtid, rörelser och kommunikation.

Kommentarer

Tony Johansson (MP)
1:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 070-356 56 37

Presskontakt

AnnaSofia Alexandersson (MP), 076- 940 27 79

Innovationsfonden har en viktig funktion för att möjliggöra omställningen av vården och tillsammans med medarbetarnas delaktighet ta tillvara på nya innovativa idéer. Idag beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att permanenta Innovationsfonden med 20 miljoner kronor per år från och med 2019.

Läs vidare »

Delfinansiering för utveckling av Västra Stambanan

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 13:45 CEST

Regionutvecklingsnämnden beslutade idag att reservera 2 700 000 kronor som en delfinansiering för att ta fram förberedande utredning för utveckling av Västra stambanan på delen Göteborg-Alingsås.

- Västra Stambanan är en av landets viktigaste järnvägar och har stora kapacitetsproblem, säger Birgitta Losman (MP), ordförande regionutvecklingsnämnden. Underhållet av banan är eftersatt och det är väldigt trångt på just de två spåren mellan Göteborg och Alingsås. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att jobba vidare med Västra stambanan, nu går vi från regionen in och förstärker detta arbete. Vår satsning ska underlätta en satsning på fyra spår när nästa nationella infrastrukturplan ska tas fram för 2022-2033.

- Det här är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och de inblandade kommunerna, som är organiserade i Västra stambanegruppen, säger Ulf Eriksson (C), 1:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden. Idag trängs snabbtåg, regionaltåg, pendeltåg och godståg på banan och det finns en stor enighet mellan regionen och kommunerna om att göra den här satsningen. När nästa nationella infrastrukturplan ska tas ska det finnas utredningar klara så det bara är att sätta spaden i jorden.

Kontakt:

Ansvariga politiker
Birgitta Losman (MP), ordförande Regionutvecklingsnämnden, 0703-67 95 80

Ulf Eriksson (C), 1:e vice ordförande Regionutvecklingsnämnden, 0706-48 51 11

Ansvarig politisk sekreterare

Johan Hellström (MP), politisk sekreterare, 0702-825650

Regionutvecklingsnämnden beslutade idag att reservera 2 700 000 kronor som en delfinansiering för att ta fram förberedande utredning för utveckling av Västra stambanan på delen Göteborg-Alingsås.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (M)
 • Kommunikationsansvarig
 • tocurboejovmrnib.ctrolnulivfnglo@vakgrkuegzriooan.pcsehx
 • 0700-82 52 19

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (MP)
 • Pressansvarig
 • anfdnanbsofbfitba.tfalbrexenanbbdelvrsljsoifn@vwvgkvredggijiongr.sffesi
 • 076-9402779

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (L)
 • Pressansvarig
 • parxr.frluhpndjhqvvwiszut@uvvglqrewsgicpongw.slneqy
 • 0702-40 57 68

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (C)
 • Pressansvarig
 • maklx.aptolvrnjjqvjbiscot@ukvgtureupgiwponzn.soeehw
 • 0700-85 26 99

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (KD)
 • Pressansvarig
 • thgjomlnasab.ppralsemgroreqwn@qnvgbareefgidsonat.sxheng
 • 0762-13 39 21

Om GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

Den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen - Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.