Krisen på akutmottagningarna går att lösa - Johnny Magnusson (M), i interpellationssvar

Nyheter   •   Jan 30, 2017 11:16 CET

"Jag delar uppfattningen att utvecklingen på sjukhusen måste vändas. Regionen har en nollvision för överbeläggningar och denna målsättning ska givetvis uppfyllas. Problemen med överbeläggningar är däremot inte nya. Under 2010 fick chefsläkarna i regionen uppdraget att utarbeta strategier för att hantera överbeläggningarna. I början av 2012 tog samtliga sjukhus fram åtgärdsplaner för att minska överbeläggningarna.

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Vi behöver ta ytterligare initiativ till samverkan med kommunerna om vården av utskrivningsklara. Ytterligare initiativ behövs för att få fler lättvårdsplatser i samverkan med kommunerna. Det behövs mer samverkansformer liknade de närsjukvårdsteam som jobbar i bland annat Skaraborg och olika typer av vårdsamverkan."

Detta konstaterar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), bland annat i ett interpellationssvar som ges under morgondagens regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. 

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Läs vidare »

Nu förlängs öppettiderna för jouren i norra Bohuslän

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 08:00 CEST

Nu på onsdag, den 15 augusti, förlängs öppettiderna för Närhälsans jourmottagning i Tanum till klockan 24:00 alla dagar i veckan. Beslutet fattades formellt av hälso- och sjukvårdsstyrelsen redan den 22 maj.

Avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och Marks Kommun avseende Skene Lasarett

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 09:40 CEST

- Det är glädjande att vi nu har kommit så långt att vi kan skriva under en avsiktsförklaring avseende samverkan och utveckling av verksamheten vid Skene Lasarett. Vi går nu från ord till handling och tar ett första steg för att åter fylla Skene Lasarett med verksamhet. Detta har varit ett mål för GrönBlå Samverkan, säger Göran Larsson (MP) ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.

- Detta är ett naturligt, strategiskt och medvetet steg i arbetet att flytta ut mer vård närmare människor och ligger väl i linje med den omställning av vården som vi nu påbörjat i Västra Götalandsregionen, fortsätter Linn Brandström (M) ordförande i styrelsen för Beställd Primärvård.

- Med en utbyggnad av den nära vården står primärvården inför utmaningar avseende kompetensförsörjningen. Jag ser med spänning och tillförsikt fram emot de nya arbetssätt som möjliggörs med den typ av samverkan som vi nu går in i tillsammans med Marks Kommun, fyller Ann-Sofie Alm (M) ordförande i Primärvårdsstyrelsen i.

- Från Marks Kommuns sida vill jag framför allt betona betydelsen av ökad samverkan mellan vårdgivarna, å ena sidan Västra Götalandsregionen och å andra sidan Marks Kommun. Ökad samverkan och att samla våra gemensamma resurser, är till gagn, inte minst för alla äldre multisjuka som nu kan erbjudas mer vård nära hemmet, och inte tvingas åka fram och tillbaka till Borås, säger Tomas Johansson (M) Kommunstyrelsens ordförande i Marks Kommun.

Presskontakt:

Torbjörn Colling, pressansvarig (M) Mail: torbjorn.colling@vgregion.se Tel: 0700-825219

Det är glädjande att vi nu kan skriva under en avsiktsförklaring avseende samverkan och utveckling av verksamheten vid Skene Lasarett. Vi går från ord till handling för att åter fylla Skene Lasarett med verksamhet. Detta har varit ett mål för GrönBlå Samverkan, säger Göran Larsson (MP) ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.

Läs vidare »

Budget för 2019 beslutad av regionfullmäktige

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 16:13 CEST

GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019 beslutade regionfullmäktige idag anta som regionens budget. En budget med ett särskilt fokus på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt ytterligare tillförda ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. 

- Jag kan konstatera att vi tack vare en välskött ekonomi kunnat genomföra mycket kraftfulla satsningar på akutvården, omställningen av vården och framtidens vårdinformationssystem. 2019 kan vi bland annat fullfölja satsningen på vårdens medarbetare genom att höja OB-tillägget för helgtjänstgöring från +15 till 50 procent, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- Vi har genomfört historiskt stora satsningar på regionens kollektivtrafik, med bland annat ett beslut om miljardinvesteringar på nya regiontåg och Västtågsutredningen. Västtågsutredningen handlar om att undersöka var det går att öppna fler tågstopp på landsbygden, nu är det snart dags att peka ut ett antal lämpliga nya stopp. Vi sätter nu av riktade medel för att underlätta för de nya tågstoppen, säger Birgitta Losman (MP), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden.

- Vi tillför nu ytterligare resurser direkt riktade till primärvården. Detta gör vi för att stärka den nära vård som står i centrum för omställningen, den kanske mest genomgripande reformagendan någonsin för sjukvården i Västra Götaland. Nu skapar vi förutsättningar för att utveckla den nära vård som regionens invånare behöver ofta och för ett arbete för ökad kvalitet och tillgänglighet i hela vårdkedjan, säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

- Under 2019 fortsätter vi med ett starkt fokus på klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030. Västra Götalandsregionens interna miljöarbete är framgångsrikt och ska fortsätta med hög ambitionsnivå under 2019. Arbetet med att stärka miljöprofilen inom inköp har prioritet, särskilt uppföljningen av inköp av läkemedel har stor betydelse, säger Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande i miljönämnden.

- Personer med psykisk sjukdom eller med psykisk funktionsnedsättning ska ha tillgång till en jämlik vård och omsorg av god kvalitet och tillgänglighet. Därför ligger vår psykiatrisatsning på 250 miljoner kr kvar. För att avlasta den psykiatriska specialistvården samt öka tillgängligheten såväl för patienter i behov av specialistvård som för dem vars vårdbehov ska mötas inom primärvården har första linjens sjukvård för psykisk hälsa förstärkts. Det säger Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i psykiatriberedningen.

Kommentarer:Johnny Magnusson (M), tel. 073 098 48 00
Birgitta Losman (MP), tel. 070-367 95 80‬
Jonas Andersson (L), tel. 070 837 78 53
Kristina Jonäng (C), tel. 070 867 16 21
Monica Selin (KD), tel. 070 844 46 77

GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019 beslutade regionfullmäktige idag anta som regionens budget. En budget med ett särskilt fokus på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt ytterligare tillförda ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård.

Läs vidare »

Ytterligare en budget med fokus på medarbetarna i sjukvården

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 13:53 CEST

Det känns bra att efter 12 år som regionråd, i min sista budgetdebatt i Regionfullmäktige, kunna konstatera att personalfrågorna har haft starkt fokus under ledning av GrönBlå samverkan. Vi har inlett och öronmärkt en mängd satsningar destinerade direkt till medarbetarna. Det säger Gunilla Levén (M) ordförande i Personalutskottet.

Utökad vårdsatsning på barnsjukhuset

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 12:33 CEST

Den politiska ledningen i GrönBlå Samverkan har beslutat att tillföra ytterligare resurser till Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS).

-Den satsning vi gjort under 2018, då vi tillfört sjukhuset 40 mnkr mnkr, har gett positiva effekter, men vi vill mer. Nu skapar vi ännu bättre förutsättningar för kontinuitet och framtidstro på sjukhuset i målsättning att kunna erbjuda Sveriges bästa barnsjukvård, säger Johan Fält (M), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg.

Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) har under ett par decennier dragits med underskott. Huvuddelen av verksamheten på DSBUS fungerar mycket väl, men en pressad ekonomisk situation under lång tid har skapat utmaningar inom sjukhuset som behöver en långsiktig lösning. I december 2016 beslutade HSS om att ta fram en regional utvecklingsplan för området Barn- och ungdomsmedicin. Under hösten 2017 beslutade också den politiska ledningen inom GrönBlå Samverkan att för 2017 tillföra sjukhuset 20 mnkr och för 2018 ytterligare 40 mnkr. De utökade medlen har främst använts för att finansiera förstärkningar på barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) och vid behandling av barncancer. Som ett resultat av satsningen och personalens goda arbete har sjukhuset under 2018 inte bara kunnat öppna ytterligare drygt 30 vårdplatser utan även höjt kvaliteten på vården.

-Vi har fört en kontinuerlig dialog med ledningen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att identifiera behovet av ytterligare förstärkningar till barnsjukhuset. Detta är steg två på den väg vi inledde i höstas för att stärka regionens hälso- och sjukvård för barn och unga, säger Jonas Andersson (L), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

I en gemensam satsning mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillförs DSBUS ytterligare 100 mnkr per år för att täcka det strukturella underskottet och klara planerad expansion för 2018 och 2019. Medlen är tänkt att användas till att möjliggöra att ytterligare vårdplatser kan öppnas och stärka tillgängligheten till specialiserad barn- och ungdomssjukvård.

-Förslaget som innebär en betydande ramhöjning ger Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus en välkommen förstärkning som bidrar till ökad stabilitet och att vi kan utveckla tillgängligheten ytterligare, säger Johnny Bröndt (M), ordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Beslutet om satsningen på DSBUS förväntas fattas vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens respektive hälso- och sjukvårdsnämndens i Göteborg sammanträde i augusti, men sjukhuset har fått klartecken att redan nu inleda sitt arbete med att stärka enheterna, bland annat genom att rekrytera fler medarbetare.

Kommentarer:

Johan Fält (M)
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg
0709-960 300

Jonas Andersson (L)
Ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen
0708-37 78 53

Johnny Bröndt (M)
Ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0708-42 74 49

Den politiska ledningen i GrönBlå Samverkan har beslutat att tillföra ytterligare resurser till Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS).

Läs vidare »

Efterlängtade satsningar på järnväg och sjöfart i Nationell infrastrukturplan

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 13:55 CEST

 

Idag presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för åren 2018–2029.

Västra stambanan fortsätter rustas upp. Reinvesteringar planeras även på flera mindre järnvägar så som Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan och Kinnekullebanan. I helgen presenterades en satsning på ny järnväg Göteborg-Borås med byggstart 2024.

- Satsningarna på nya stambanor är viktigt för konkurrenskraften och beskedet att börja bygga nya stambanor från tre håll och fortsätta arbetet med Västlänkens anslutning till ny järnväg Göteborg-Borås är mycket betydelsefullt, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- Det finns enorma investeringsbehov i det västsvenska järnvägsnätet och dagens beslut är ett stort steg i rätt riktning. Satsningarna på sjöfart både med Göteborgs Hamn och slussar i Göta Älv ökar möjligheten utveckla sjöfarten i Västra Götaland och Sverige säger Birgitta Losman (MP), ordförande regionutvecklingsnämnden.

Idag presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för åren 2018–2029. Västra stambanan fortsätter rustas upp. Reinvesteringar planeras även på flera mindre järnvägar så som Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan och Kinnekullebanan. I helgen presenterades en satsning på ny järnväg Göteborg-Borås med byggstart 2024.

Läs vidare »

Beslut om utökad jour i Tanum

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 15:01 CEST

Från och med mitten av augusti förlängs öppettiderna för Närhälsans jourmottagning i Tanum till klockan 2400 alla dagar i veckan. Beslutet fattades vid tisdagens sammanträde med hälso- och sjukvårdstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

GrönBlå Samverkan presenterar budget för 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 10:35 CEST

Nu presenterar vi i den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen – GrönBlå Samverkan – vårt förslag till budget för 2019. Det är ett budgetförslag som särskilt fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård.

Väntetiderna på SU:s akutmottagningar minskar

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 09:05 CEST

Den totala genomloppstiden på Sahlgrenska Universitetssjukhusets, SU, akutmottagningar minskar. Det visar ny statistik från april i år 2018 jämfört med april 2017. De kortaste väntetiderna har Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som ökat sin måluppfyllelse från 76% till 81% medan den största minskningen av den totala genomloppstiden skett på Sahlgrenska sjukhuset, en minskning med 14%. För hela SU har måluppfyllelsen gått upp från 59% till 67%.

- Den politiska majoriteten GrönBlå Samverkan har länge fokuserat på köer och väntetider i sjukvården. Stora satsningar har gjorts inom området och ett långsiktigt och kontinuerligt arbete görs på SU inom detta prioriterade område. Därför är det tillfredställande att se att detta arbete som även prioriteras av Västra Götalandsregionen centrala ledning nu ger resultat, säger Johnny Bröndt (M), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- Det pågår flera åtgärder inom SU för att möta inflödet av patienter till akutmottagningar och för att ytterligare korta väntetiderna. Det är därför positivt att se att det ger resultat och att akutmottagningarnas situation förbättrats både för patienterna och för personalen. Mycket arbete återstår dock fortfarande för att nå de mål vi vill nå, så det gäller att fortsatt prioritera insatserna för kortare väntetider och minskade köer, fortsätter Johnny Bröndt (M).

SU:s akutsjukvårdsprojekt har även lett till att tiden som patienten väntar på att få komma till sin vårdplats har minskat. Likaså har arbetsmiljön och ledtiderna på akuten förbättrats genom projektet. Sjukhuset har också genom olika insatser kunnat frigöra vårdplatser till patienter som behöver medicinsk behandling.

För ytterligare information och kommentar:

Johnny Bröndt (M)
Ordförande Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 0708-42 74 49

Den totala genomloppstiden på Sahlgrenska Universitetssjukhusets, SU, akutmottagningar minskar. De kortaste väntetiderna har Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som ökat sin måluppfyllelse från 76% till 81% medan den största minskningen av den totala genomloppstiden skett på Sahlgrenska sjukhuset, en minskning med 14%. För hela SU har måluppfyllelsen gått upp från 59% till 67%

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (M)
 • Kommunikationsansvarig
 • todbfdmjckhfhutivirbjokrrnsdek.ctpollilpjyngyeueimii@vgregoviocdqjn.se
 • 0700-82 52 19

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (MP)
 • Pressansvarig
 • annasofia.alexandersson@vgregion.se
 • 076-9402779

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (L)
 • Pressansvarig
 • par.lundqvist@vgregion.se
 • 0702-40 57 68

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (C)
 • Pressansvarig
 • max.tornqvist@vgregion.se
 • 0700-85 26 99

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (KD)
 • Pressansvarig
 • moagthggnbnducomasaadwkfir.pqcalmganren@vghcszynregidmonnfiw.sdre
 • 0762-13 39 21

Om GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

Den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen - Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.