Krisen på akutmottagningarna går att lösa - Johnny Magnusson (M), i interpellationssvar

Nyheter   •   Jan 30, 2017 11:16 CET

"Jag delar uppfattningen att utvecklingen på sjukhusen måste vändas. Regionen har en nollvision för överbeläggningar och denna målsättning ska givetvis uppfyllas. Problemen med överbeläggningar är däremot inte nya. Under 2010 fick chefsläkarna i regionen uppdraget att utarbeta strategier för att hantera överbeläggningarna. I början av 2012 tog samtliga sjukhus fram åtgärdsplaner för att minska överbeläggningarna.

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Vi behöver ta ytterligare initiativ till samverkan med kommunerna om vården av utskrivningsklara. Ytterligare initiativ behövs för att få fler lättvårdsplatser i samverkan med kommunerna. Det behövs mer samverkansformer liknade de närsjukvårdsteam som jobbar i bland annat Skaraborg och olika typer av vårdsamverkan."

Detta konstaterar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), bland annat i ett interpellationssvar som ges under morgondagens regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. 

Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner.

Läs vidare »

Nu blir 70 zoner 3 – en stor reform för förenkling i kollektivtrafiken beslutad

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 15:14 CET

Regionfullmäktige har nu beslutat om att införa den efterlängtade förenklingen av kollektivtrafiken som innebär att dagens 70 zoner blir 3. Det här är en fråga som har utretts under en längre period och idag togs äntligen beslutet.

- Medborgarna har länge efterfrågat en förenklad kollektivtrafik och idag kan vi stolt berätta att det är på gång. I ett läge där klimathotet blir alltmer påtagligt är det viktigt att kollektivtrafiken är enkel och tillgänglig, då är det vårt ansvar som politiker att möta upp medborgarnas efterfrågan på ett nytt och enklare biljettsystem, säger Ulrika Frick (MP) ordförande kollektivtrafiknämnden.

- Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommunerna utrett och diskuterat fram det nya förslaget med tre zoner istället för dagens sjuttio. Grönblå Samverkan har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nu kommit överens om att sluta utreda och påbörja resan till en mer attraktiv kollektivtrafik för våra resenärer, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Kommentarer:

Johnny Magnusson, Moderaterna
Regionstyrelsens ordförande

0730-98 48 00

Ulrika Frick, Miljöpartiet
Regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden

0702-70 40 93

Regionfullmäktige har nu beslutat om att införa den efterlängtade förenklingen av kollektivtrafiken som innebär att dagens 70 zoner blir 3. Det här är en fråga som har utretts under en längre period och idag togs äntligen beslutet.

Läs vidare »

​Ersättningen för OB-helg fortsätter höjas från +15 procent till +50 procent från årskiftet

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 14:46 CET

Idag fastställde regionfullmäktige GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019. Det innebär bland annat att satsningen på höjt tillägg för obekväm arbetstid på helger inom sjukvården ökar från plus 15 procent till plus 50 procent. Förutom fokus på att förbättra vårdpersonalens villkor tillförs ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. Beslutet innebär också i övrigt att de mål och fokusområden som GrönBlå Samverkan lagt fram fastställts.

- Västra Götalandsregionens ekonomi är fortsatt stark och vi kan därför genomföra stora de stora förändringar som sjukvården är i behov av. Det gäller omställningen av vården och satsningen på framtidens vårdinformationssystem. Det handlar också om att vi kan fullfölja satsningen på vårdens medarbetare genom att fortsätta höja OB-tillägget för helgtjänstgöring, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- Samtidigt är det inte hållbart med den nuvarande kostnadsutvecklingen i Västra Götalandsregionen utan den måste anpassas till intäkterna. Och då ska man samtidigt vara medveten om att hälso- och sjukvården har mer resurser än någonsin. Effektivisering, översyn av kostnader och verksamhetsförbättringar som leder till ökad vårdproduktion är därför av högsta prioritet, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Budgetsatsningarna för 2019 i korthet

 • Ett fortsatt arbete för att förbättra medarbetarnas villkor genom bland annat höjda OB-ersättningar.
 • Omställningen av hälso- och sjukvården genom fortsatta satsningar på primärvården och dess roll som första linjens vård. Den nära vården står i centrum och målsättningen är att invånarna ska ha en fast läkarkontakt. Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för att garantera en patientsäker och jämlik vård av hög kvalitet.
 • Framtidens vårdinformationssystem som är en historiskt stor satsning för att underlätta för såväl vårdpersonal som invånarnas kontakter med hälso- och sjukvården.
 • Stora satsningarna på regionens kollektivtrafik. Det handlar bland annat om miljardinvesteringarna i nya tåg och riktade medel för att öppna fler tågstopp runt om i Västra Götaland.
 • Klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030.
 • Personer med psykisk sjukdom eller med psykisk funktionsnedsättning. Därför ligger vår psykiatrisatsning kvar.
 • Kommentarer:

  Johnny Magnusson, Moderaterna

  0730-98 48 00

  Kristina Jonäng, Centerpartiet

  0708-67 16 21

  Conny Brännberg, Kristdemokraterna

  0703-41 05 65

  Jonas Andersson, Liberalerna

  0708-37 78 53

  Ulrika Frick, Miljöpartiet

  0702-70 40 93

  Regionfullmäktige har fastställt GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019. Det innebär bland annat att satsningen på höjt tillägg för obekväm arbetstid på helger inom sjukvården ökar. Förutom att förbättra vårdpersonalens villkor tillförs resurser för att förstärka primärvården. Beslutet innebär också i övrigt att de mål och fokusområden som GrönBlå Samverkan lagt fram fastställts.

  Läs vidare »

  ​Tidigare mål och inriktning ligger fast i justerad budget för 2019

  Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 11:00 CET

  Budget för 2019 fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom bl a högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. Efter att GrönBlå Samverkan fått förnyat förtroende att leda Västra Götalandsregionen ligger inriktningen och målen fast i det förslag till justerad budget som GrönBlå Samverkan nu lägger fram.

  Västra Götalandsregionens ekonomiska ställning är god. Ett antal år av ekonomiska överskott har skapat ett stort eget kapital som inneburit att regionen inte har några låneskulder. Intäktsökningen har dessutom under flera år varit omkring 5 procent. Det är dock oroande och allvarligt att kostnadsutvecklingstakten nu är betydligt högre än intäktsutvecklingen För att klara målet ”God ekonomisk hushållning” krävs därför en stram och konsekvent styrning.

  - Jag konstaterar att vi kan genomföra stora förändringar som omställningen av vården och satsningen på framtidens vårdinformationssystem. 2019 kan vi bland annat fullfölja satsningen på vårdens medarbetare genom att fortsätta höja OB-tillägget för helgtjänstgöring från +15 till 50 procent. Samtidigt är det avgörande för Västra Götalandsregionens ekonomi att kostnadsutvecklingen anpassas till intäkterna. Verksamheterna måste fortsätta arbetet med effektivisering, översyn av kostnader och verksamhetsförbättringar. GrönBlå Samverkan riktar därför ett särskilt fokus på kostnadskontroll och vårdproduktion, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

  Några nya förutsättningar har också tillkommit samt förändringar vad gäller prognosen för kostnadsutjämning och pensionskostnader efter budgetbeslutet i juni. Detta innebär vissa justeringar för budget 2019.

  Budgeten från juni visade ett resultat på 56,5 mnkr för 2019. Efter ny skatteprognos och justeringar av regionbidragen är resultat i budgeten nu 40 mnkr för 2019 och 519 mnkr för 2020 samt 566 mnkr för 2021

  I korthet fokuserar budget för 2019 på:

 • Ett fortsatt arbete för att förbättra medarbetarnas villkor genom bland annat höjda OB-ersättningar.
 • Omställningen av hälso- och sjukvården genom fortsatta satsningar på primärvården och dess roll som första linjens vård. Den nära vården står i centrum och målsättningen är att invånarna ska ha en fast läkarkontakt. Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för att garantera en patientsäker och jämlik vård av hög kvalitet.
 • Framtidens vårdinformationssystem som är en historiskt stor satsning för att underlätta för såväl vårdpersonal som invånarnas kontakter med hälso- och sjukvården.
 • Stora satsningarna på regionens kollektivtrafik. Det handlar bland annat om miljardinvesteringarna i nya tåg och riktade medel för att öppna fler tågstopp runt om i Västra Götaland.
 • Klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030.
 • Personer med psykisk sjukdom eller med psykisk funktionsnedsättning. Därför ligger vår psykiatrisatsning kvar.
 • Kommentarer:

  Johnny Magnusson, Moderaterna

  0730-98 48 00

  Kristina Jonäng, Centerpartiet

  0708-67 16 21

  Conny Brännberg, Kristdemokraterna

  0703-41 05 65

  Jonas Andersson, Liberalerna

  0708-37 78 53

  Ulrika Frick, Miljöpartiet

  0702-70 40 93

  Budget för 2019 fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom bl a högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. Efter att GrönBlå Samverkan fått förnyat förtroende att leda Västra Götalandsregionen ligger inriktningen och målen fast i förslaget till justerad budget från Grön Blå Samverkan.

  Läs vidare »

  GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp vald

  Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 10:47 CEST

  Regionfullmäktige röstade på tisdagen fram de sju regionråd och sju ersättare i regionstyrelsen som utgör GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp under den kommande mandatperioden. Regionfullmäktige valde även Johnny Magnusson (M) till posten som regionstyrelsen ordförande.

  GrönBlå Samverkan fortsätter, såsom största politiska konstellation, att leda Västra Götalandsregionen i minoritet med 68 av regionfullmäktiges 149 mandat. GrönBlå Samverkan lade under den gångna mandatperioden fast en politisk linje präglad av kontinuitet och långsiktighet och utgångspunkten för det fortsatta arbetet och politikutveckling är GrönBlå Samverkans budget för 2019 som antogs av regionfullmäktige i juni i år.

  Den nytillträdda regionstyrelsegruppen har följande sammansättning:

  Ordförande regionstyrelsen och regionråd

  Johnny Magnusson, gruppledare (M), Göteborg

  Regionråd (och gruppledare)

  Kristina Jonäng (C), Uddevalla

  Conny Brännberg (KD), Skövde

  Jonas Andersson (L), Partille

  Ulrika Frick (MP), Mölndal

  Övriga regionråd

  Lars Holmin (M), Ulricehamn

  Linn Brandström (M), Töreboda

  Ersättare i regionstyrelsen

  Charlotte Nordström (M), Skara

  Henrik Ripa, (M), Lerum

  Peter Hermansson (M), Göteborg

  Cecilia Andersson (C), Brämhult

  Maria Nilsson (KD), Vänersborg

  Carina Liljesand (L), Göteborg

  Tony Johansson (MP), Mellerud

  Även presidiet till regionfullmäktige valdes, vilket innebär att regionfullmäktige för första gången får en kvinna som ordförande.

  Ordförande regionfullmäktige

  Annika Tännström (M), Kungälv

  2:e vice ordförande, regionfullmäktige

  Magnus Berntsson (KD), Göteborg

  Nomineringar till övriga styrelser, nämnder etc. kommer att presenteras senare och inför regionfullmäktige den 27 november då val till dessa kommer att ske.

  Regionfullmäktige röstade på tisdagen fram de sju regionråd och sju ersättare i regionstyrelsen som utgör GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp under den kommande mandatperioden. Regionfullmäktige valde även Johnny Magnusson (M) till posten som regionstyrelsen ordförande.

  Läs vidare »

  ​BHU står fortsatt bakom förslaget till nytt biljett- och zonsystem

  Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 14:41 CEST

  BHU står fortsatt bakom förslaget till nytt biljett- och zonsystem

  Idag tog Beredningen för Hållbar Utveckling, BHU, åter upp frågan om nytt biljett- och zonsystem i Västra Götalandsregionen. Beredningen som är kommunerna i Västra Götalands och Västra Götalandsregionens gemensamma beredning konstaterade att man fortsatt står bakom förslaget.

  Tyvärr valde Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att återremittera ärendet när det togs upp senast på regionfullmäktige efter att ha utretts i åtta år . Med en tredjedel av Regionfullmäktige fick man igenom en återremiss.

  - För att ändå skynda på hanteringen och säkerställa att kommunerna fortsatt står bakom inriktningen, har vi i GrönBlå Samverkan lyft frågan på Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU) och regionen och kommunerna har diskutera frågan. Jag kan bara konstatera att det var tydligt att BHU fortsatt står bakom förslaget. Det säger Johnny Magnusson (M) ordförande i Regionstyrelsen.

  - Det glädjande beskedet bidrar till att vi nu snarast kan återkomma med ärendet till regionfullmäktige. Förlorarna på att dra ärendet i ytterligare långbänk är resenärerna som fortsatt kommer att få dras med 70 zoner istället för föreslagna tre, avslutar Magnusson (M).

  För mer information:

  Johnny Magnusson (M) Tel. 0730-98 48 00

  Regionstyrelsens ordförande

  Västra Götalandsregionen

  Idag tog Beredningen för Hållbar Utveckling, BHU, åter upp frågan om nytt biljett- och zonsystem i Västra Götalandsregionen. Beredningen som är kommunerna i Västra Götalands och Västra Götalandsregionens gemensamma beredning konstaterade att man fortsatt står bakom förslaget.

  Läs vidare »

  Skyndsam hantering av Socialdemokraternas återremiss av ärendet om biljett- och zonsystemet

  Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 16:30 CEST

  Regionfullmäktige hade i veckan äntligen, efter 8 år av utredning, att ta beslut om den största förenklingen av biljett- och zonsystemet i Västra Götalandsregionen någonsin. Tyvärr valde socialdemokraterna och vänsterpartiet att köra ärendet ytterligare ett varv. Med en tredjedel av Regionfullmäktige fick man igenom en återremiss.

  - Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gav en ganska klen och förvirrad förklaring till varför man ville återremittera ärendet. För att ändå skynda på hanteringen och säkerställa att kommunerna fortsatt står bakom inriktningen, kommer vi i GrönBlå Samverkan att lyfta frågan redan nästa vecka på Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU) då regionen och kommunerna ges tillfälle att diskutera frågan. Det säger Johnny Magnusson (M) ordförande i Regionstyrelsen.

  - Vi är måna om att snabbt forcera ärendet. Förlorarna på att dra ärendet i ytterligare långbänk är resenärerna som fortsatt kommer att få dras med 70 zoner istället för föreslagna tre, avslutar Magnusson (M).

  För mer information:

  Johnny Magnusson (M)       Tel. 0730-98 48 00
  Regionstyrelsens ordförande
  Västra Götalandsregionen

  Läs vidare »

  Socialdemokraterna och Vänsterpartiet förhalar beslut om ett förenklat och rättvist zon- och biljettsystem

  Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 15:49 CEST

  Jag är jättefrustrerad. Regionfullmäktige hade nu äntligen, efter 8 år av utredning, att ta beslut om den största förenklingen av biljett- och zonsystemet i Västra Götalandsregionen någonsin. Vi beklagar verkligen att socialdemokraterna väljer att ytterligare försena beslutet. Förlorarna är resenärerna som fortsatt kommer att få dras med 70 zoner istället för föreslagna tre. Det säger Ulrika Frick (MP) ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

  - Det är ledsamt att man väljer denna väg. Det handlar ju om att förenkla och skapa ett rättvist zon- och biljettsystem för resenärerna. Nu låter man Göteborgs interna angelägenheter drabba och försena välkomna förenklingar för övriga 48 kommuner, fortsätter Lars Holmin (M) ordförande i Styrelsen för Västtrafik.

  - Det här ärendet har blötts och nötts i 8 år, och i god dialog. Från GrönBlå Samverkan har vi varit tillmötesgående och oppositionens frågor har belysts. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet obstruerar bara, huruvida Göteborg vill fortsätta subventionera sina resor, hänger ju knappast på regionen, avslutar Frick (MP).

  För ytterligare kontakt:

  Ulrika Frick (MP)    Tel. 0702-70 40 93‬
  Ordförande i kollektivtrafiknämnden

  Lars Holmin (M)     Tel. 0705-62 62 79
  Ordförande i Västtrafik

  Läs vidare »

  Den fördubblade ob-ersättningen ger resultat

  Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 14:58 CEST

  I september 2017 påbörjade GrönBlå Samverkan en satsning för att fördubbla ob-natt ersättningen för de sjukvårdande yrkena i Västra Götalandsregionen. Ambitionen med satsningen var att underlätta bemanningen på natten och att premiera de medarbetare som väljer att arbeta natt.

  -Vår satsning har gett resultat. Enligt den effektanalys som Personalutskottet nu fått ta del av, har det blivit enklare att bemanna natt efter att GrönBlå Samverkan införde den fördubblade ob-ersättningen. Att de medarbetarna som tar de tunga nattpassen nu premieras bättre, har gjort att fler sjuksköterskor och undersköterskor är intresserade av att schemalägga sig på nätter. Därtill, kan vi konstatera att ett flertal chefer uttryckt att behovet av bemanningssjuksköterskor under natten, minskat. Det säger Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet.

  - Personalutskottet beslutade också på initiativ från GrönBlå Samverkan att avsätta 1 miljon kronor till en koordinator för stärka arbetet kring insatser för att locka äldre, erfarna medarbetare att arbeta kvar inom sjukvården efter pensionering. Vi i GrönBlå Samverkan är nämligen övertygade om att äldre medarbetare bär mycket kunskap och att de ofta fungerar som garanter för kvalitet, kontinuitet och trygghet på arbetsplatsen, säger Tina Ehn (MP).

  - Idag är bristen på handledning inom sjukvården inte sällan en hämsko i sjuksköterskeutbildningen. I arbetet med att locka äldre medarbetare att arbeta kvar efter pensionering, hoppas vi också kunna förbättra möjligheterna till handledarskap inom sjukvården, Birgitta Adolfsson (L).

  - Vi erbjuder sedan 2013 betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Denna satsning har vi fortsatt och utökat, men GrönBlå Samverkan vill ta ytterligare steg i arbetet. Personaldirektören har därför fått i uppdrag att ta fram förslag till fortsatt utbyggnad, prioritering och finansiering, Cecilia Andersson (C).

  - Bristen på specialistsjuksköterskor är fortsatt stor inom alla specialistområden och påverkar förutsättningarna att bedriva en säker, effektiv och väl fungerande vård. Därför är detta ett mycket angeläget initiativ, instämmer Conny Brännberg (KD).

  Kommentarer:

  Gunilla Levén (M) ordf i Personalutskottet Elise Benjaminsson pol sek
  gunilla.leven@vgregion.se elise.benjaminsson@vgregion.se
  0703-05 32 02 0708-45 62 82
  Tina Ehn (MP) led Linus Sandkvist pol sek
  tina.ehn@vgregion.se0702-29 08 01 linus.sandkvist@vgregion.se0735- 06 79 88
  Birgitta Adolfsson (L) led Nanna Tulinius pol sek
  birgitta.adolfsson@vgregion.se nanna.siewertz.tulinius@vgregion.se
  0702-33 35 11 0707-54 68 04
  Cecilia Andersson (C) led Max Törnqvist pol sek
  cecilia.y.andersson@vgregion.se max.tornqvist@vgregion.se
  0708-62 11 46 0700-85 26 99
  Conny Brännberg (KD) ers
  conny.brannberg@vgregion.se
  0703-41 05 65
  Michael Kihlström pol sek
  michael.kihlstrom@vgregion.se
  0709-84 54 71

  I september 2017 påbörjade GrönBlå Samverkan en satsning för att fördubbla ob-natt ersättningen för de sjukvårdande yrkena i Västra Götalandsregionen. Ambitionen med satsningen var att underlätta bemanningen på natten och att premiera de medarbetare som väljer att arbeta natt.​ Satsning har gett resultat.

  Läs vidare »

  GrönBlå Samverkan fortsätter samarbetet även nästa mandatperiod

  Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 12:00 CEST

  Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är eniga om att fortsätta den GrönBlå Samverkan som inleddes 2014. Utgångspunkten för fortsatt samverkan under den kommande mandatperioden är den politik som partierna enats om i Budget för 2019 - 2021. En budget som regionfullmäktige antog i juni 2018.

  GrönBlå Samverkan är den största samlade politiska konstellationen i Västra Götalandsregionen efter valet och de fem partierna samlar 68 av regionfullmäktiges 149 mandat.

  - GrönBlå Samverkan är en väl beprövad och samkörd politisk konstellation som styrt Västra Götalandsregionen i majoritet under innevarande mandatperiod. Valresultatet visar att en kommande politisk ledning kommer, i samförstånd med andra partier, behöva sluta breda överenskommelser för att föra Västra Götalandsregionen framåt. Därför känns det mycket tillfredställande att i det nuvarande parlamentariska läget kunna konstatera att partierna i GrönBlå Samverkan är beredda att gemensamt ta sig an uppgiften att fortsätta leda regionen, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

  I budget för 2019 har GrönBlå Samverkan tidigare slagit fast satsningar på:

  • att fortsatt förbättra medarbetarnas villkor genom bland annat höjda OB-ersättningar.

  • omställningen av hälso- och sjukvården genom fortsatta satsningar på primärvården och dess roll som första linjens vård. Den nära vården står i centrum och målsättningen är att invånarna ska ha en fast läkarkontakt. Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för att garantera en patientsäker och jämlik vård av hög kvalitet.

  • framtidens vårdinformationssystem som är en historiskt stor satsning för att underlätta för såväl vårdpersonal som invånarnas kontakter med hälso- och sjukvården.

  • att genomföra de stora satsningarna på regionens kollektivtrafik. Det handlar bland annat om miljardinvesteringarna i nya tåg och riktade medel för att öppna fler tågstopp runt om i Västra Götaland.

  • klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030.

  • personer med psykisk sjukdom eller med psykisk funktionsnedsättning. Därför ligger vår psykiatrisatsning kvar.

  Kommentarer:
  Johnny Magnusson, Moderaterna
  0730-98 48 00‬

  Kristina Jonäng, Centerpartiet
  0708-67 16 21

  Conny Brännberg, Kristdemokraterna
  0703-41 05 65

  Jonas Andersson, Liberalerna
  0708-37 78 53

  Ulrika Frick, Miljöpartiet
  0702-70 40 93

  Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är eniga om att fortsätta den GrönBlå Samverkan som inleddes 2014. Utgångspunkten för fortsatt samverkan under den kommande mandatperioden är den politik som partierna enats om i Budget för 2019 - 2021. En budget som regionfullmäktige antog i juni 2018.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Politisk sekreterare (M)
  • Kommunikationsansvarig
  • tovorbhsjoxzrnyh.cfiolwelixdnglp@vjkgrwaegykiohwn.qnsett
  • 0700-82 52 19

  • Presskontakt
  • Politisk sekreterare (MP)
  • Pressansvarig
  • anrbnanqsontficga.dfalnhexzransbdenbrspasooen@mrvgklrejvgigtongy.saaecf
  • 076-9402779

  • Presskontakt
  • Politisk sekreterare (L)
  • Pressansvarig
  • pabsr.heluzhnddrqvkyismit@rdvgttrexigidzondm.smteur
  • 0702-40 57 68

  • Presskontakt
  • Politisk sekreterare (C)
  • Pressansvarig
  • masvx.qgtoxerngrqvyqisift@cgvgshrewpgikuoncl.syeeqh
  • 0700-85 26 99

  • Presskontakt
  • Politisk sekreterare (KD)
  • Pressansvarig
  • thlmomdyassb.pwkalsmmgrtreiln@ozvgmyreregittoney.sxzevn
  • 0762-13 39 21

  Om GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

  Den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen - Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.