Skip to main content

Interpellationssvar inför regionfullmäktige 29 november

Nyhet   •   Nov 28, 2016 10:31 CET

Företrädare för GrönBlå Samverkan har fått ett antal interpellationer inför regionfullmäktige (RF) den 24 november. Här följer ett nedkortat koncentrat av några av de svar som kommer redovisas på RF. För kompletta svar se handlingarna som finns tillgängliga på: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Protokoll-och-handlingar/Politiska-handlingar/Regionfullmaktige/

Jämlik och kvalitativ vård med så korta köer som möjligt.

Idag har vi vårdöverenskommelser mellan samtliga sjukhus och hälso- och sjukvårdsnämnder. De båda parterna planerar också för en tilläggsöverenskommelse där sjukhusen för första gången under regionens historia ges möjlighet att också få ersättning om de producerar mer vård än vad som har planerats för i överenskommelserna.

För 2017 tillämpas fullt ut en ny resursfördelningsmodell som ska skapa jämlika förutsättningar för hälso- och sjukvårdsnämnderna att kunna erbjuda vård på lika villkor. Det är en modell som samtliga partier i regionfullmäktige har ställt sig bakom.

Vad gäller den medicinska kvaliteten i vården har vi ett uppdrag i budgeten att ”Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser”.

Vi har beslutat att avsätta ytterligare 50 mnkr för att öka utbudet av vård vid regionens sjukhus för att bättre uppfylla vårdgarantin och ytterligare 75 mnkr för att upphandla specialistvård av privata vårdgivare i syfte att korta köerna. Dessutom ska servicen till invånare och patienter som väntar på vård förbättras genom att återinrätta någon form av vårdsluss för bland annat tydligare information.

Jonas Andersson
Ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (L)

Införande av vårdval i mödravården.

Från majoritetens sida ser vi stora fördelar med ett vårdval. Men vi har samtidigt sagt att vi inte kommer att införa ett vårdval förrän de frågetecken som utredningen påvisat har omhändertagits.

Redan idag finns upphandlade alternativa utförare som komplement till Närhälsans verksamhet. Alternativ som både varit positiva för mödrahälsovårdens utveckling och som blivit väldigt populära bland sina patienter.

Det finns en risk att ett arbete inom mödrahälsovården, oavsett vårdval eller inte, upplevs som mer attraktivt än att arbeta inom förlossningsvården. Lösningen på detta problem kan aldrig vara att göra arbetet utanför sjukhuset mindre attraktivt.

Lösningen måste istället vara att göra en tjänst på sjukhuset mer attraktiv så att fler vill arbeta inom förlossningsvården. Ett arbete som nu pågår och som är prioriterat för partierna inom GrönBlå Samverkan.

Jonas Andersson
Ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (L)

Rabatter i kollektivtrafiken

Västra Götalandsregionen har tagit fram en modell för rabatter gentemot olika myndigheter. För Försäkringskassan fungerar den, medan det med Arbetsförmedlingen varit betydligt trögare. Västtrafik har tvingats konstatera att det tydligen saknats intresse från Arbetsförmedlingen för att hitta en lösning där arbetslösa kan få rabatt. Jag önskar att vi från regionen tillsammans, gärna i dialog med myndigheter och relevanta beslutsfattare på nationell nivå, försöker hitta ett sätt att nå fram till Arbetsförmedlingen. Men självklart är jag inte nöjd med att regionfullmäktiges beslut inte kunnat verkställas, eftersom det är min bestämda uppfattning att en arbetslös 27-åring är i betydligt större behov av rabatt i kollektivtrafiken än vad en 23-åring med arbete är.

Tilläggas bör även att en hel del resenärer under 25 år även omfattas av studentrabatten vi relativt nyligen införde. Snart kommer även en satsning på flexikort, en rabatt för den som reser regelbundet men inte tillräckligt ofta för att vilja köpa månadskort.

Ulrika Frick (MP)
Ordförande Kollektivtrafiknämnden

Dialog kring strandskydd i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen för inte dialog med Länsstyrelsen specifikt kring strandskydd. Men det finns med som en aspekt av maritima klustrets arbete kring havs- och kustförvaltning, som är ett av sex delkluster i maritima klustret. I havs- och kustdelklustret deltar Länsstyrelsen och där kommer frågan upp ibland. Där lyfts just avvägningen mellan å ena sidan skyddet och å andra sidan möjligheterna till kustnära boende och näringsliv. Regionens roll i de här frågorna är dock inte speciellt central då det i första hand är en fråga mellan kommunerna och länsstyrelsen. Men givetvis följer regionen frågorna.

Personligen har jag bland annat inom ramen för Vänersamarbetet resonerat om frågan och jag tycker det finns ett behov av stärkt dialog. Det behövs mer dialog om balans mellan möjlighet att bygga och behovet av att värna strandnära områden för människors möjlighet till att uppleva strandnära natur utan inskränkning. Det är viktigt för besöksnäringen att inte strandnära områden exploateras på ett sätt som inskränker möjligheten till upplevelser och tillgång. Samtidigt som jag har full förståelse för att kommunerna vill ta hänsyn till lokala förhållanden och att en kommun med mycket kust eller strand kan ha en syn som inte delas av en kommun som i princip saknar detta.

Birgitta Losman (MP)
Ordförande Regionutvecklingsnämnden