Skip to main content

Taggar

Socialdemokratiskt förslag riskerar urholka kollektivtrafikens finansiering

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2019 09:32 CEST

På regionstyrelsen imorgon beslutas om en motion av Socialdemokraterna om ungdomsrabatt i kollektivtrafiken. Det är en reform som beräknas kosta 59 miljoner kronor. Det vet Socialdemokraterna om, men har inte presenterat något förslag på finansiering, inte ens i sitt eget budgetförslag.

SU söker medlemskap i Organisation of European Cancer Institutes

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 15:31 CEST

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tagit beslut om att ställa sig bakom sjukhusets ansökan om medlemskap samt ackreditering i Organisation of European Cancer Institutes. Ackrediteringen är ett steg på vägen i sjukhusets ambition att vara ett av Nordens ledande cancersjukhus.

Socialdemokraterna vill plundra regionens pensionspengar

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2019 08:30 CEST

Socialdemokraternas budgetförslag för 2020 innehåller en häpnadsväckande oansvarig hantering av Västra Götalandsregionens tillgångar. De slår sig för bröstet genom att säga att de tillför miljardbelopp till sjukvården. Vad de inte talar högt om är att de tar över en halv miljard från moderförvaltningen. Det är att dränera den förvaltning på pengar som betalar ut pensioner.

Budgetförslag för 2020 – Fokusering och prioritering

Budgetförslag för 2020 – Fokusering och prioritering

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 09:00 CEST

GrönBlå Samverkans budgetförslag fokuserar på de satsningar som gjorts och som fullföljs även 2020. Det handlar om kontinuitet och långsiktighet för en god utveckling av Västra Götalandsregionen. Samtidigt har de ekonomiska förutsättningarna förändrats och prognoserna visar på ett kärvare läge. Det kräver tydligare prioriteringar, ekonomiskt ansvarstagande och återhållsamhet.

Onödig byråkrati ska bekämpas

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2019 14:25 CEST

GrönBlå Samverkan menar att administration, byråkrati och icke ändamålsenliga rutiner tynger såväl regionens medarbetare som ekonomi. Därför lägger GrönBlå Samverkan ytterligare ett yrkande förutom det förslag på 13 punkter som tidigare offentliggjorts för en ekonomi i balans. Det handlar om att införa en ”administrativ prövningsrätt” för Västra Götalandsregionens personal.

Den ekonomiska utmaningen kräver extraordinära åtgärder

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2019 16:06 CEST

Nu läggs ett mycket kraftfullt förslag fram till åtgärder för att minska underskotten i Västra Götalandsregionens verksamheter. Det handlar också om att ge en tydlig signal att fokusera på kärnverksamheterna. Trots stora ekonomiska tillskott under de senaste åren har sjukhusens ledningar misslyckats med att hålla budget och minska köerna.

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne går samman med krav på infrastrukturminister Tomas Eneroth

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne går samman med krav på infrastrukturminister Tomas Eneroth

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2019 11:51 CEST

​Regeringens bristande underhåll av den järnväg man ansvarar för får stora konsekvenser för Sveriges tre största regioner och dess pendlingsresenärer. Det är dags att infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tar sitt ansvar för järnvägen och agerar.

Oansvarig hantering av underskott riskerar regionens ekonomi

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2019 17:08 CEST

Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Demokraterna frångick idag det regelverk som alla partier tidigare varit överens om för att Västra Götalandsregionen ska baseras på en ansvarfullt förd ekonomisk politik. De riskerar därmed Västra Götalandsregionens ekonomi på längre sikt genom att yrka på att sjukhusens stora underskott på totalt 735 miljoner kronor.

Träff för det framtida samarbetet med civilsamhället

Träff för det framtida samarbetet med civilsamhället

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2019 10:15 CEST

Under tisdagen så träffade representanter från beredningen för folkhälsa och social hållbarhet i Västra Götalandsregionen (VGR) det civila samhället för att diskutera det fortsätta samarbetet mellan parterna.

Initiativ till översyn av regelverket vad gäller underskott

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2019 08:45 CET

GrönBlå Samverkan tar nu initiativ till en översyn av regelverket som gäller för bokslutsdispositioner och negativt eget kapital. Bakgrunden är hanteringen av sjukhusgruppernas stora underskott på totalt 735 miljoner kronor och vikten av att få en efterföljsamhet där alla verksamheter håller sin ekonomi i balans.

Elevens hälsa i fokus – regiongemensam elevhälsodatabas

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 16:48 CET

​Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet ställde sig bakom förslaget till finansiering av en regiongemensam elevhälsodatabas för åren 2020–2022 med kostnaden på 3 mnkr per år och föreslår nu regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen att göra detsamma.

Historiska investeringar ska utveckla Göteborgs botaniska trädgård

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2019 11:26 CET

Regionstyrelsen ställde sig i dag bakom en projektinriktning för en 500-miljonerinvestering av uppbyggnaden av nya växthus och ett besökscentrum på Göteborgs botaniska trädgård. I befintlig tidplan föreslås att de nya växthusen ska öppnas för allmänheten i etapper; 2022, 2023 och 2025.

Fortsatt samarbete kring marin nedskräpning och ett friskt hav

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 09:29 CET

Idag överlämnas en budkavel från det interregionala projektet Ren Kustlinje till Västra Götalandsregionen. Ett framgångsrikt projekt som sedan 2016 knutit samman bland annat en rad kommuner i Sverige, Norge och Danmark med fokus på att minska den marina nedskräpningen i västerhavet och en renare kust.

Nu blir 70 zoner 3 – en stor reform för förenkling i kollektivtrafiken beslutad

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 15:14 CET

Regionfullmäktige har nu beslutat om att införa den efterlängtade förenklingen av kollektivtrafiken som innebär att dagens 70 zoner blir 3. Det här är en fråga som har utretts under en längre period och idag togs äntligen beslutet.

​Ersättningen för OB-helg fortsätter höjas från +15 procent till +50 procent från årskiftet

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 14:46 CET

Regionfullmäktige har fastställt GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019. Det innebär bland annat att satsningen på höjt tillägg för obekväm arbetstid på helger inom sjukvården ökar. Förutom att förbättra vårdpersonalens villkor tillförs resurser för att förstärka primärvården. Beslutet innebär också i övrigt att de mål och fokusområden som GrönBlå Samverkan lagt fram fastställts.

​Tidigare mål och inriktning ligger fast i justerad budget för 2019

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 11:00 CET

Budget för 2019 fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom bl a högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. Efter att GrönBlå Samverkan fått förnyat förtroende att leda Västra Götalandsregionen ligger inriktningen och målen fast i förslaget till justerad budget från Grön Blå Samverkan.

GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp vald

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 10:47 CEST

Regionfullmäktige röstade på tisdagen fram de sju regionråd och sju ersättare i regionstyrelsen som utgör GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp under den kommande mandatperioden. Regionfullmäktige valde även Johnny Magnusson (M) till posten som regionstyrelsen ordförande.

​BHU står fortsatt bakom förslaget till nytt biljett- och zonsystem

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 14:41 CEST

Idag tog Beredningen för Hållbar Utveckling, BHU, åter upp frågan om nytt biljett- och zonsystem i Västra Götalandsregionen. Beredningen som är kommunerna i Västra Götalands och Västra Götalandsregionens gemensamma beredning konstaterade att man fortsatt står bakom förslaget.