Skip to main content

Taggar

Nu blir 70 zoner 3 – en stor reform för förenkling i kollektivtrafiken beslutad

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 15:14 CET

Regionfullmäktige har nu beslutat om att införa den efterlängtade förenklingen av kollektivtrafiken som innebär att dagens 70 zoner blir 3. Det här är en fråga som har utretts under en längre period och idag togs äntligen beslutet.

​Ersättningen för OB-helg fortsätter höjas från +15 procent till +50 procent från årskiftet

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 14:46 CET

Regionfullmäktige har fastställt GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019. Det innebär bland annat att satsningen på höjt tillägg för obekväm arbetstid på helger inom sjukvården ökar. Förutom att förbättra vårdpersonalens villkor tillförs resurser för att förstärka primärvården. Beslutet innebär också i övrigt att de mål och fokusområden som GrönBlå Samverkan lagt fram fastställts.

​Tidigare mål och inriktning ligger fast i justerad budget för 2019

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 11:00 CET

Budget för 2019 fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom bl a högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. Efter att GrönBlå Samverkan fått förnyat förtroende att leda Västra Götalandsregionen ligger inriktningen och målen fast i förslaget till justerad budget från Grön Blå Samverkan.

GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp vald

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 10:47 CEST

Regionfullmäktige röstade på tisdagen fram de sju regionråd och sju ersättare i regionstyrelsen som utgör GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp under den kommande mandatperioden. Regionfullmäktige valde även Johnny Magnusson (M) till posten som regionstyrelsen ordförande.

​BHU står fortsatt bakom förslaget till nytt biljett- och zonsystem

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 14:41 CEST

Idag tog Beredningen för Hållbar Utveckling, BHU, åter upp frågan om nytt biljett- och zonsystem i Västra Götalandsregionen. Beredningen som är kommunerna i Västra Götalands och Västra Götalandsregionens gemensamma beredning konstaterade att man fortsatt står bakom förslaget.

Den fördubblade ob-ersättningen ger resultat

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 14:58 CEST

I september 2017 påbörjade GrönBlå Samverkan en satsning för att fördubbla ob-natt ersättningen för de sjukvårdande yrkena i Västra Götalandsregionen. Ambitionen med satsningen var att underlätta bemanningen på natten och att premiera de medarbetare som väljer att arbeta natt.​ Satsning har gett resultat.

GrönBlå Samverkan fortsätter samarbetet även nästa mandatperiod

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 12:00 CEST

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är eniga om att fortsätta den GrönBlå Samverkan som inleddes 2014. Utgångspunkten för fortsatt samverkan under den kommande mandatperioden är den politik som partierna enats om i Budget för 2019 - 2021. En budget som regionfullmäktige antog i juni 2018.

Nytt zonsystem i kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 12:52 CEST

​Idag tas ett viktigt steg i att förenkla kollektivtrafiken för resenärerna i Västra Götalandsregionen. Västtrafiks biljettzoner kommer att gå från 70 stycken till tre. Beslutet väntas göra biljettsystemet mer förståeligt för resenärerna och kan därmed innebära att fler vågar välja att resa kollektivt.

Innovation inom hälso- och sjukvården uppmuntras

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 15:31 CEST

Innovationsfonden har en viktig funktion för att möjliggöra omställningen av vården och tillsammans med medarbetarnas delaktighet ta tillvara på nya innovativa idéer. Idag beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att permanenta Innovationsfonden med 20 miljoner kronor per år från och med 2019.

Delfinansiering för utveckling av Västra Stambanan

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 13:45 CEST

Regionutvecklingsnämnden beslutade idag att reservera 2 700 000 kronor som en delfinansiering för att ta fram förberedande utredning för utveckling av Västra stambanan på delen Göteborg-Alingsås.

​Handlingsplan för att bättre möta barn och ungas psykiska ohälsa på vårdcentraler

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 15:19 CEST

För barn som mår psykiskt dålig behövs i vissa fall utredningar inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Men många barn kan få mycket snabbare hjälp med vårdcentralerna som första instans och i samverkan med kommunernas verksamheter . Därför tas nu initiativ till en handlingsplan för hur Närhälsan bättre ska kunna möta barns och ungas psykiska ohälsa på vårdcentralerna.

Etablering av heldygnsvårdenhet för patienter med komplext självskadebeteende

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 14:56 CEST

​Fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen har i dag fattat beslut om att starta upp arbetet med att etablera en ny självskadeenhet på Östra sjukhuset. I april 2017 fick Psykiatri Affektiva i uppdrag att starta en regional högspecialiserad enhet för patienter med komplex självskadeproblematik. Beslutet fattades av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Utökat antal utbildningsplatser för specialistläkare inom allmänmedicin

Utökat antal utbildningsplatser för specialistläkare inom allmänmedicin

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 11:28 CEST

​Antalet utbildningsplatser för specialistläkare inom allmänmedicin utökas nu med ytterligare 100 platser i Västra Götalandsregionen. Beslutet, som innebär en satsning motsvarande 62,5 mnkr, kommer formellt att fattas av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen på torsdag.

Ytterligare fem vårdcentraler ges tilläggsuppdrag att arbeta med barn och ungas psykiska hälsa

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 11:21 CEST

På dagens möte i Västra Götalandsregionens psykiatriberedning beslutades det att ge ytterligare fem vårdcentraler ett tilläggsuppdrag att arbeta med barn och ungas (7-18 år) psykiska hälsa. Redan idag finns 11 sådana vårdcentraler som nu ska utökas till 16. Målet är att öka den geografiska spridningen inom regionen och att kunna behandla fler i den aktuella målgruppen.

Nu förlängs öppettiderna för jouren i norra Bohuslän

Nu förlängs öppettiderna för jouren i norra Bohuslän

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 08:00 CEST

Nu på onsdag, den 15 augusti, förlängs öppettiderna för Närhälsans jourmottagning i Tanum till klockan 24:00 alla dagar i veckan. Beslutet fattades formellt av hälso- och sjukvårdsstyrelsen redan den 22 maj.

Avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och Marks Kommun avseende Skene Lasarett

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 09:40 CEST

Det är glädjande att vi nu kan skriva under en avsiktsförklaring avseende samverkan och utveckling av verksamheten vid Skene Lasarett. Vi går från ord till handling för att åter fylla Skene Lasarett med verksamhet. Detta har varit ett mål för GrönBlå Samverkan, säger Göran Larsson (MP) ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.

Budget för 2019 beslutad av regionfullmäktige

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 16:13 CEST

GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019 beslutade regionfullmäktige idag anta som regionens budget. En budget med ett särskilt fokus på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt ytterligare tillförda ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård.

Ytterligare en budget med fokus på medarbetarna i sjukvården

Ytterligare en budget med fokus på medarbetarna i sjukvården

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 13:53 CEST

Det känns bra att efter 12 år som regionråd, i min sista budgetdebatt i Regionfullmäktige, kunna konstatera att personalfrågorna har haft starkt fokus under ledning av GrönBlå samverkan. Vi har inlett och öronmärkt en mängd satsningar destinerade direkt till medarbetarna. Det säger Gunilla Levén (M) ordförande i Personalutskottet.