Skip to main content

GrönBlå Samverkan lämnar remissvar på utredningen Ordning och reda i välfärden

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 14:55 CET

GrönBlå Samverkan har beslutat sig för att ta fram ett remissvar på den statliga utredningen Ordning och reda i välfärden. Västra Götalandsregionen utgör egentligen inte remissinstans, men då den politiska majoriteten i regionen anser att utredningen berör ett område som Västra Götalandsregionen ansvarar för, hälso- och sjukvård, så finner man det ändå viktigt att  ta fram ett remissvar.

I nuvarande stadie är remissvaret ett utkast som kommer att tas upp som ett yrkande från GrönBlå Samverkan på nästkommande sammanträde i regionstyrelsen den 21 februari.

Utkast till remissvar:

Som hälso- och sjukvårdshuvudman fokuserar Västra Götalandsregionen på ökad tillgänglighet, bättre kvalitet och ett gott bemötande. Det är där som vårdens främsta utmaningar ligger - inte i att det finns privata vårdgivare som tar ut vinst. Vinster och budgetöverskott som genereras genom avvikelser i kvalitet och tillgänglighet är dock långsiktigt oacceptabelt, oavsett vårdgivare.

Västra Götalandsregionen vill betona den samhällsekonomiska vikten av att arbeta med aktiv kvalitetsutveckling och med att följa upp utfallsmått som mäter kvalitet och det värde som vården skapar för patienten Detta gäller oavsett om vården drivs i privat eller offentlig regi. Ett stärkt kvalitetsfokus är en bättre metod att minska oskäliga vinstuttag än att införa fasta vinsttak.

Västra Götalandsregionen har inga ambitioner att långsiktigt förändra dagens struktur präglad av ett utbud av såväl offentliga som privata vårdutförare. Västra Götalandsregionens mål är att skapa en personcentrerad vård, driven i såväl offentlig som privat regi, som skapar värde för patienten. Erfarenheterna från vårdvalet inom primärvården är mycket goda liksom erfarenheterna av att upphandla vård på Lundby sjukhus och på de tre lokala specialistsjukhusen i Norra Bohuslän och Dalsland. Mixen av såväl offentliga som privata utförare har skapat utvecklingskraft och framtidstro för både de privata och offentliga vårdgivarna i området.

Västra Götalandsregionen främjar gärna idéburna verksamheter genom såväl LOV, LOU som IOP- lösningar.

Den primära utmaningen för Västra Götalandsregionen de närmaste åren är att lösa problem med tillgänglighet, liksom brister i kvalitet och bemötande. Västra Götalandsregionen konstaterar att det kommer att krävas avtal med privata vårdgivare för att klara utmaningar om tillgänglighet och innovation kring ett personcentrerat förhållningssätt. Det är ett sådant arbetssätt som i slutändan skapar värde för den enskilda patienten.

Förslagen i utredningen riskerar att direkt drabba patienter och brukare i Västra Götalandsregionen. Den begränsning av vinstuttag som föreslås riskerar att skapa en minskad tillgång till alternativa vårdgivare och därmed en försämrad tillgänglighet. Det skulle även negativt påverka Västra Götalandsregionens möjligheter att nå framgång i det aktiva och målmedvetna omställningsarbete som bedrivs, från en alltför sjukhusfokuserad hälso- och sjukvård till en mer nära vård, i många fall utförd i patientens hem.

Västra Götalandsregionen konstaterar avslutningsvis att utredningen inte fullt ut belyser konsekvenserna av de framlagda förslagen avseende tak för vinstutdelning, till exempel risken att små företag drabbas hårdare än stora sjukvårdskoncerner.

Sjukvårdens organisering och finansiering är en mycket strategisk fråga sett i förhållande till de utmaningar som sjukvården står inför. Stora strukturella förändringar såväl inom sjukvården, som i samhället i stort och den demografiska utvecklingen i Sverige kommer sammantaget utmana de offentliga resurserna. Samtidigt finns inte sällan ett samband mellan god kvalité och låga kostnader. Att då initiera en lagstiftning som syftar till att tvinga upp kostnadsläget inom välfungerande verksamheter förefaller ogenomtänkt med tanke på de utmaningar välfärden och sjukvården står inför.