Skip to main content

Grönblå samverkan utvärderar kompetensutvecklingssatsningarna

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 13:40 CET

Idag beslutade Personalutskottet att ge Personaldirektören i uppdrag att utvärdera de satsningar som hittills har genomförts för undersköterskor, barnsköterskor, skötare samt av utbildning för sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Grönblå samverkan genomför just nu flera kraftfulla kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna. I Budget 2016 samt Budget 2017 är det strategiska målet ”Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna”. Ett prioriterat mål är ”Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras”.

- Utbildningsinsatserna har de senaste åren blivit mer systematiska och kraftigt byggts ut. Detta säger Gunilla Levén (M) ordförande i personalutskottet.

- För att kunna fortsätta ett långsiktigt arbete och planering av kompetensförsörjningen är det viktigt att se vilka effekter de utbildningsinsatser som genomförts hittills har fått för kompetensförsörjningen och förstärka kvalitet, ledarskap, patientsäkerhet, minska psykisk ohälsa och utvärdera nya arbetssätt, säger Gunilla Levén.

Ny rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen

Personalutskottet beslutade idag att föreslå Regionstyrelsen att föreslå Regionfullmäktige att anta en ny Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen och dess majoritetsägda bolag. Västra Götalandsregionen har sedan 2008 haft en resepolicy som nu reviderats och utökats med en mötespolicy. Policyn har till syfte att stärka miljöprofilen gällande regionens resor samt säkerställa implementeringen i nämnder, styrelser och bolag.

- Vi behöver se över vår möteskultur för att förändra vår miljöpåverkan. Planeringen av våra möten styr i stor utsträckning hur mycket vi reser och hur vi reser. Detta säger Gunilla Levén (M) ordförande i Personalutskottet.

10 miljoner kronor till Medicinska kompetensutvecklingsrådet 2017

Idag beslutade Personalutskottet att avsätta 10 mnkr till Medicinska kompetensutvecklingsrådets (MUR) verksamhet 2017. Det är en verksamhet som svarar för till stor del finansieringen av specialistläkarnas fortbildning och har även till uppdrag att medverka i implementeringen av regionala riktlinjer och vårdprogram.

- Det är viktigt att det sker en kontinuerlig kompetensutveckling bland våra läkare också under specialistkarriären i Västra Götalandsregionen. Detta säger Gunilla Levén (M) ordförande i Personalutskottet.

210 stycken AT-platser i Västra Götalandsregionen 2017

Personalutskottet beslutade att fördela 210 st AT-platser 2017. Platserna utökades 2015 med 10 platser och nu fortsätter Grönblå samverkan med den satsningen även 2017. NU-sjukvården 49 st, Skaraborgs sjukhus 49 st, Sahlgrenska universitetssjukhuset 40 st, Södra Älvsborgs sjukhus 37 st, Alingsås lasarett 17 st och Kungälvs sjukhus 18 st.

- Inför 2018 kommer vi se över om vi behöver förändra antalet platser då vi i slutet på 2016 eller början på 2017 kommer ta ett beslut i Regionfullmäktige om en omställning av hälso- och sjukvården. Det innebär att vi eventuellt kommer att utöka och omfördela platserna, säger Gunilla Levén (M) ordförande i Personalutskottet.

Kommentarer:

Gunilla Levén (M)

Ordförande i Personalutskottet

0703-05 32 02

Presskontakt:

Sara Ejnell Svensson (M), politisk sekreterare

0707-667929

Bifogade filer

Word-dokument