Skip to main content

Kungälvs sjukhus har en given plats i framtida vårdutveckling

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 10:57 CEST

GrönBlå Samverkan tar nu krafttag för att komma till rätta med de ekonomiska obalanserna på Kungälvs Sjukhus. Mot bakgrund av sjukhusledningens besparingsförslag kommer en större översyn att genomföras på såväl sjukhuset som av sjukhusstrukturen i Göteborgsområdet. Syftet är att undvika kortsiktiga lösningar och istället tillämpa ett bredare angreppssätt. Kungälvs sjukhus har en fortsatt given plats i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, både idag och i framtiden.

- Kungälvs sjukhus befinner sig i en prekär situation. Kostnadsutvecklingen är alltför hög och det måste till åtgärder. Det krävs dock att ett helhetsgrepp tas och i det arbetet behöver vi en tät dialog med alla berörda. Detta måste få ta tid, för att vi ska kunna göra det som långsiktigt är bäst för sjukhusets patienter. Vi kommer därför inte att nu stänga nattakuten och inte heller genomföra de stora nedskärningar av vårdplatser inom psykiatrin som tidigare föreslagits, säger Benny Strandberg (KD), ordförande i Kungälvs sjukhusstyrelse.

Överenskommelsen innebär att Kungälvs sjukhus föreslås få utökad ersättning om 15 mnkr för att klara en ökad volym inom hematologi samt 6 mnkr för ökade utbildningskostnader för ST-läkare under utbildning. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås också ge sjukhuset klartecken att genomföra effektiviseringar inom psykiatriverksamheten och inom ambulansverksamheten, vilket totalt beräknas ge en besparing på runt 8 mnkr. Överenskommelsen innebär att akuten på Kungälvs sjukhus fortsatt kommer att vara öppen nattetid. En utredning om den framtida strukturen för Göteborgsområdets akutmottagningar kommer att inledas under hösten.

- Vi har haft en god dialog med styrelsen. Vi kommer nu tillsammans gå vidare och kommer omedelbart att sätta oss ner för att gå igenom vad som kan göras. Det kräver en bred översyn av akutmottagningar och en översyn av vårdplatser inom psykiatrin, där vi måste väga in både slutenvården och öppenvården. Här krävs även dialog med kommunerna i närområdet, säger Nicklas Attefjord (MP), ordförande i västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Vi ser positivt på den översyn som styrelsen för Kungälvs sjukhus och västra hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar och de konkreta insatser de diskuterar för att minska sjukhusets underskott. Samtidigt kan vi konstatera att Kungälvs sjukhus har en mycket hög måluppfyllelse av vårdgarantin, vilket är positivt. Därför kommer regionstyrelsen att på tisdag ta beslut som möjliggör att styrelse och nämnd gemensamt kan göra den översyn man önskar genomföra, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- Det är ingen tvekan om att sjukhusen i Västra Götaland levererar en utomordentligt god vård, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande. Men samtidigt har de under en lång rad av år dragits med strukturella problem och ekonomiska obalanser. Trots kraftiga ekonomiska tillskott till sjukhusen har obalanserna fortsatt på flera håll. Det är inte acceptabelt och det finns inte outtömliga resurser att ösa in.

- Därför måste arbetet för en patientsäker, högkvalitativ vård med god tillgänglighet som också är kostnadseffektiv ske i flera dimensioner och som presenterats i vårt budgetförslag för 2017: en rejäl satsning på utveckling av den nära vården, koncentration av den högspecialiserade vården och kökortningsinsatser, men samtidigt krav på att sjukhusen generellt upprätthåller en kostnadseffektiv verksamhet, avslutar Johnny Magnusson (M).

Kontakt:

Nicklas Attefjord (MP), ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefon: 0707-14 89 96


Benny Strandberg (KD), ordförande Styrelsen för Kungälv och Frölunda sjukhus
Telefon: 0767-84 15 29

Bifogade filer

Word-dokument