Skip to main content

Stor utbildningssatsning med syfte att korta köer för cancerpatienter

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 17:23 CET

Personalutskottet har beslutat att avsätta 1 704 000 kr till utbildning av sjuksköterskor inom onkologisk strålningsterapi.

- Vi vet att befolkningen i Västra Götalandsregionen ökar och att vi måste använda våra

resurser effektivt för att bättre kunna möta patienternas behov. Cancervården är ett

prioriterat område och därför är det viktigt att satsa på att fler sjuksköterskor utbildas inom

detta viktiga område, säger Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet.

Västra Götalandsregionens demografi visar att medborgarantalet och ålder ökar. Fler medborgare kommer i framtiden att behöva få strålningsterapi. Cancersjukvården är ett prioriterat område vilket gör det angeläget att strategiskt planera behovet av kompetens. Utbildningen kommer öka tillgängligheten och kvalitén.

Mer pengar till SFI

Antalet flyktingar som kommer till vår region har den senaste tiden ökat mycket kraftigt. Folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen tar redan idag ett stort ansvar för undervisning i svenska för nyanlända. Folkhögskolorna har i uppdrag att genomföra utbildningar i yrkessvenska för hälso- och sjukvårdspersonal. Denna utbildningsverksamhet omfattar både utlandsrekryterade samt nyanlända med hälso- och sjukvårdsbakgrund. Bristen på SFI lärare ökar snabbt därför beslutar personalutskottet att anslå 3 mnkr under en treårsperiod till Folkhögskolorna för medel till fortbildning av fem SFI/SVA (svenska som andraspråk) lärare.

För mer information:

Sara Ejnell Svensson (M)

Politisk sekreterare

0707-667929

Bifogade filer

PDF-dokument