Skip to main content

​Tidigare mål och inriktning ligger fast i justerad budget för 2019

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2018 11:00 CET

Budget för 2019 fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom bl a högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. Efter att GrönBlå Samverkan fått förnyat förtroende att leda Västra Götalandsregionen ligger inriktningen och målen fast i det förslag till justerad budget som GrönBlå Samverkan nu lägger fram.

Västra Götalandsregionens ekonomiska ställning är god. Ett antal år av ekonomiska överskott har skapat ett stort eget kapital som inneburit att regionen inte har några låneskulder. Intäktsökningen har dessutom under flera år varit omkring 5 procent. Det är dock oroande och allvarligt att kostnadsutvecklingstakten nu är betydligt högre än intäktsutvecklingen För att klara målet ”God ekonomisk hushållning” krävs därför en stram och konsekvent styrning.

- Jag konstaterar att vi kan genomföra stora förändringar som omställningen av vården och satsningen på framtidens vårdinformationssystem. 2019 kan vi bland annat fullfölja satsningen på vårdens medarbetare genom att fortsätta höja OB-tillägget för helgtjänstgöring från +15 till 50 procent. Samtidigt är det avgörande för Västra Götalandsregionens ekonomi att kostnadsutvecklingen anpassas till intäkterna. Verksamheterna måste fortsätta arbetet med effektivisering, översyn av kostnader och verksamhetsförbättringar. GrönBlå Samverkan riktar därför ett särskilt fokus på kostnadskontroll och vårdproduktion, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Några nya förutsättningar har också tillkommit samt förändringar vad gäller prognosen för kostnadsutjämning och pensionskostnader efter budgetbeslutet i juni. Detta innebär vissa justeringar för budget 2019.

Budgeten från juni visade ett resultat på 56,5 mnkr för 2019. Efter ny skatteprognos och justeringar av regionbidragen är resultat i budgeten nu 40 mnkr för 2019 och 519 mnkr för 2020 samt 566 mnkr för 2021

I korthet fokuserar budget för 2019 på:

 • Ett fortsatt arbete för att förbättra medarbetarnas villkor genom bland annat höjda OB-ersättningar.
 • Omställningen av hälso- och sjukvården genom fortsatta satsningar på primärvården och dess roll som första linjens vård. Den nära vården står i centrum och målsättningen är att invånarna ska ha en fast läkarkontakt. Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för att garantera en patientsäker och jämlik vård av hög kvalitet.
 • Framtidens vårdinformationssystem som är en historiskt stor satsning för att underlätta för såväl vårdpersonal som invånarnas kontakter med hälso- och sjukvården.
 • Stora satsningarna på regionens kollektivtrafik. Det handlar bland annat om miljardinvesteringarna i nya tåg och riktade medel för att öppna fler tågstopp runt om i Västra Götaland.
 • Klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030.
 • Personer med psykisk sjukdom eller med psykisk funktionsnedsättning. Därför ligger vår psykiatrisatsning kvar.
 • Kommentarer:

  Johnny Magnusson, Moderaterna

  0730-98 48 00

  Kristina Jonäng, Centerpartiet

  0708-67 16 21

  Conny Brännberg, Kristdemokraterna

  0703-41 05 65

  Jonas Andersson, Liberalerna

  0708-37 78 53

  Ulrika Frick, Miljöpartiet

  0702-70 40 93