Skip to main content

Träff för det framtida samarbetet med civilsamhället

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 10:15 CEST

Charlotte Nordström (M), ordförande för beredningen för folkhälsa och social hållbarhet, pratar om överenskommelsen under träff med representanter för Civilsamhället

Under tisdagen träffade representanter från beredningen för folkhälsa och social hållbarhet i Västra Götalandsregionen (VGR) det civila samhället för att diskutera det fortsätta samarbetet mellan parterna.

Under 2014 skrev VGR tillsammans med 70 organisationer under en överenskommelse mellan parterna om att öka samarbetet dem emellan samt inom regionens verksamhetsområden; gemensam service företrädesvis inköps- och upphandlingsfrågor, hälso- och sjukvård samt regional utveckling. Syftet var också att skapa en jämbördig dialog, mellan det civila samhällets olika företrädare och Västra Götalandsregionen, för att öka kunskapen mellan respektive part.

- Kvällens träff mellan VGR och det civila samhället handlade om det framtida arbetet i den grupp som kommer att ta fram den nya handlingsplanen för åren 2019–2022. Gruppen som kommer att arbeta med framtagandet av den nya planen kommer att bestå av fem politiker och fem representanter från det civila samhället. Ambitionen från politiken är att snabbt sätta igång arbetet med handlingsplanen för att inte tappa fart i samarbetet, säger Charlotte Nordström (M).

Enligt Västra Götalandsregionens budget för 2019, så ska samarbetet mellan VGR och det civila samhället utvecklas enligt den överenskommelse som finns mellan parterna. Just nu är det 107 olika organisationer som skrivit under överenskommelsen.Den 26 april bestäms vilka som ska representera det civila samhället i framtagandet av handlingsplanen. De politiska representanterna tillsammans med de representanter som väljs den 26 april från det civila samhället kommer därefter arbeta fram den handlingsplan som under hösten 2019 kommer att beslutas av regionstyrelsen.

- Samarbetet mellan det civila samhällets aktörer och Västra Götalandsregionen är avgörande för att gemensamt arbeta för det goda livet. Det civila samhället är en viktig del i välfärden och det arbete dem lägger ner skapar tillit och respekt mellan människor. Att vi träffar dem idag är för att gå från ord till handling, men framförallt för att ta vara på det engagemang och kunskap dessa organisationer besitter, fortsätter Charlotte Nordström (M), ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet har ansvar och uppdrag att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller folkhälsofrågor samt sociala hållbarhetsfrågor i Västra Götalandsregionen.

Kommentarer:

Charlotte Nordström (M)
Ordförande i Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
070-33 188 43

Kontakt:
Linus Sandkvist, politisk sekreterare
076-829 57 32

Mer information om vilka organisationer som undertecknat överenskommelsen:
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/71af011a-41be-4836-83ee-f65fc9231729/Organisationer%20som%20undertecknat%20%C3%96verenskommelsen%20new%202017.pdf?a=false&guest=true

Bifogade filer

Word-dokument