Utökad patientgrupp kan erhålla behandling med GSKs senaste läkemedel mot KOL

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 08:41 CET

Tidigare i november beslutade European Medical Agency att Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol, FF/UMEC/VI) får en utökad indikation som inkluderar en bredare patientgrupp. Det är den första trippelbehandlingen mot KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) som ges med en inhalation, en gång dagligen till patienter med måttlig till svår KOL som inte uppnått adekvat kontroll med antingen kombinationen av inhalationssteroid och långverkande β2-agonist (ICS/LABA) eller - och det är här som är nytt - en kombination av och muskarinantagonist och långverkande β2-agonist (LAMA/LABA). Symtomkontroll och prevention av exacerbationer förväntas bli bättre med trippelbehandling än någon av de nämnda dubbelbehandlingarna.

Beslutet baseras på en stor studie vid namn IMPACT, publicerad i New England Journal of Medicine (NEJM) i april 2018, i vilken mer än 10000 patienter deltog, däribland ca 100 svenska. Resultatet från IMPACT visade att GSKs trippelbehandling (FF/UMEC/VI) minskade risken för exacerbationer (inklusive sådana som krävde sjukhusinläggning), förbättrade lungfunktionen och ökade den hälsorelaterade livskvaliteten jämfört med dubbelterapier med kombinationer av samma ingående molekyler.

- Det känns fantastiskt att vidga den patientpopulation som kan behandlas med Trelegy, då KOL orsakar stort lidande och patienterna är i behov av ytterligare alternativ för att på bästa sätt kunna individualisera behandlingen, säger Tobias Bäckström, medicinsk chef på GSK.

Läs mer om beslutet i den globala pressreleasen: Once-daily Trelegy Ellipta gains expanded COPD indication in Europe

Läs mer om IMPACT-studien: IMPACT-studien publicerad i NEJM visar signifikanta fördelar med trippelbehandling för patienter med måttlig till svår KOL

SE/TLY/0051/18,1811

GSK är ett av världens ledande forskningsbaserade hälso- och sjukvårdsföretag. Vi strävar efter att förbättra livskvaliteten hos människor genom att göra det möjligt för dem att göra mer, må bättre och leva längre. För mer information besök se.gsk.com.

Läs vidare »

Information om Voltaren med anledning av apotekens utökade information om diklofenaks miljöeffekter

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 15:22 CEST

   Det är välkommet att apoteken tar ansvar för information kring de produkter som erbjuds konsumenterna. Att informera om och ge råd för bästa behandling är en av apotekens viktigaste uppgifter och något som GSK Consumer Healthcare självklart stödjer och vill medverka till. För oss är det viktigt att de patienter som använder läkemedlen GSK utvecklar får en korrekt och allsidig information. Vi tycker också att alla beslut som har konsekvenser för patientens hälsa måste baseras på välgrundade vetenskapliga fakta både vad gäller patientsäkerhet och potentiella miljökonsekvenser.

   Mot den bakgrunden ställer vi oss frågande till att Sveriges Apoteksförening valt ut en enskild läkemedelssubstans, diklofenak, som symbol för läkemedels miljöpåverkan. Dessutom att detta sker samtidigt som man medger att fullständig vetenskaplig fakta saknas om diklofenaks eventuella miljöpåverkan.

   Vi befarar att Sveriges Apoteksförenings aktivitet inte kommer att ha avsedd långsiktig effekt vad gäller att bidra till positiv miljöpåverkan samtidigt som den kan få negativa konsekvenser för patienter som behöver behandla sin smärta. För patienten kan det vara olämpligt att indirekt förespråka användningen av alternativa produkter som har annan effekt och andra biverkningar. Risken finns också att den miljöeffekt man vill uppnå inte nås eftersom alternativa produkters miljöpåverkan inte utretts till fullo. Det försvårar för apotekspersonalen att hjälpa patienten att fatta ett välgrundat beslut vad gäller miljöhänsyn. Vi efterfrågar en fullständig vetenskaplig konsekvensbedömning.

   Diklofenak gel har en vetenskapligt väldokumenterad god effekt för akuta smärttillstånd vid muskel- och ledskador1. Vi tror att tillgång till olika receptfria smärtstillande läkemedel är viktigt, eftersom varje produkt har särskilda användningsområden och alla produkter inte är lämpliga för alla.

   För GSK Consumer Healthcare har det alltid varit självklart att informera om att alla läkemedel bör användas med eftertanke. Vi vill öka konsumenternas förståelse av denna viktiga fråga så att de kan fatta välgrundade beslut. Vi välkomnar samarbete i frågan om läkemedels påverkan på miljön med apoteken och andra aktörer i samhället.

   Faktaruta diklofenak:

   • Diklofenak är ett så kallat NSAID-läkemedel. Andra NSAID-läkemedel är ibuprofen, naproxen, nabumeton och acetylsalicylsyra.
   • Diklofenak gel har en vetenskapligt väldokumenterad god effekt för akuta smärttillstånd vid muskel- och ledskador1
   • Den aktiva läkemedelsubstansen i produkten Voltaren är dikofenak


   För mer information kontakta:

   Maria Cole, Kommunikationschef GSK Consumer Healthcare

   +46 72-973 04 08

   CHSE/CHVOLT/0054/18

   1. Derry S, Moore R, Gaskell H, McIntyre M, Wiffen PJ. Topical NSAIDs for acute musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD007402. DOI: 10.1002/14651858.CD007402.pub3

GSK är ett av världens ledande forskningsbaserade hälso- och sjukvårdsföretag. Vi strävar efter att förbättra livskvaliteten hos människor genom att göra det möjligt för dem att göra mer, må bättre och leva längre. För mer information besök se.gsk.com.

Läs vidare »

ViiV Healthcare introducerar Juluca (dolutegravir/rilpivirin), den första regimen med två läkemedel en gång dagligen i singeldos för behandling av hiv i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 07:35 CEST

Juluca är den minsta kompletta behandlingsregimen tillgänglig för personer som lever med hiv

ViiV Healthcare, ett globalt bolag specialiserat på hiv, majoritetsägt av GSK, med Pfizer Inc. och Shionogi Limited som aktieägare, introducerar idag Juluca (dolutegravir 50 mg/rilpivirin 25 mg) i Sverige. Juluca är avsett som behandling av humant immunbristvirus typ 1 (hiv-1) hos vuxna som är välkontrollerade (hiv-1‑RNA <50 kopior/ml) med stabil antiretroviral behandling sen minst sex månader tillbaka utan tidigare virologisk svikt och utan känd eller misstänkt resistens mot någon icke-nukleosid omvänd transkriptashämmare (NNRTI) eller integrashämmare. Dolutegravir/rilpivirin är en 2DR (Two Drug Regimen/2-läkemedelsregim) med dolutegravir (ViiV Healthcare) och rilpivirin (Janssen Therapeutics, Division of Janssen Products LP).

Juluca är ViiV Healthcares första 2DR, en endosbehandling som tas en gång per dag och kombinerar dolutegravir, den mest förskrivna integrashämmaren (INI) över hela världen, med den icke-nukleosida omvänt transkriptashämmaren (NNRTI) rilpivirin.3

Introduktionen av Juluca i Sverige kommer efter Europeiska kommissionens marknadsgodkännande av dolutegravir/rilpivirin 21 maj 2018.3 Detta baserades främst på data från SWORD-studierna som presenterades vid Conference for Retroviruses and Opportunistic Infections 2017 och senare publicerades i The Lancet, vilka visade att en dolutegravir- och rilpivirinbehandling är noninferior jämfört med traditionella regimer med tre eller fyra läkemedel för att bibehålla virologisk kontroll (HIV-1 RNA <50 kopior/ml) under 48 veckor hos vuxna som är infekterade med HIV-1, i både poolad och individuella analyser av SWORD-1 och SWORD-2-studierna (dolutegravir+ rilpivirin 486/513 [95%] jämförande-armen 485/511 [95%], [justerad skillnad -0,2% (95% konfidensintervall: -3,0%, 2,5%), poolad analys]). De deltagande vuxna hade haft stabilt HIV-1 RNA i plasma (viral belastning <50 kopior/ml) i 6 månader eller längre vid screening, utan resistens mot de enskilda komponenterna i Juluca.4

Information till redaktörer

I juni 2014 meddelade ViiV Healthcare och Janssen Sciences Ireland UC, ett av Janssen Pharmaceutical Companies hos Johnson & Johnson, ett samarbete för att undersöka möjligheten att kombinera dolutegravir och rilpivirin i en enda tablett för att utöka de behandlingsalternativ som finns tillgängliga för personer som lever med hiv.

Om hiv

Hiv står för Human Immunodeficiency Virus (humant immunbristvirus). Till skillnad från vissa andra virus kan människokroppen inte bli av med hiv, så när någon har fått sjukdomen har de den för livet. Det finns inget botemedel mot hiv, men effektiv behandling kan kontrollera viruset så att människor med hiv kan njuta av hälsosamma och produktiva liv.

Cirka 7500 människor lever med hiv i Sverige. Av dessa vet ca 10-15% inte om att de har en hivinfektion.1 Hiv har till stor del blivit en kronisk men behandlingsbar sjukdom tack vare ökad tillgång till antiretroviral behandling. Detta ledde till en minskning av den globala dödligheten på grund av hiv med 22 procent mellan 2009 och 2013, men mer kan göras för de ungefär 36,7 miljoner människor som lever med hiv, varav 160 000 som diagnostiserades i Europa enbart under 2016. [ii]


Om Juluca (dolutegravir/rilpivirine)

Juluca beviljades en licens av Europeiska kommissionen den 21 maj 2018 för behandling av humant immunbristvirus typ 1 (hiv-1) hos vuxna som är välkontrollerade (hiv-1‑RNA <50 kopior/ml) med stabil antiretroviral behandling sen minst sex månader tillbaka utan tidigare virologisk svikt och utan känd eller misstänkt resistens mot någon icke-nukleosid omvänd transkriptashämmare (NNRTI) eller integrashämmare.3

Vidare godkändes Juluca av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) den 21 november 2017 som en komplett terapi för behandling av HIV-1-infektion hos vuxna som är virologiskt kontrollerade (HIV-1-RNA mindre än 50 kopior per ml) på en stabil antiretroviral behandling i minst 6 månader, utan historik av behandlingssvikt och inga kända mutationer associerade med resistens mot de enskilda komponenterna i Juluca.3

Juluca är en 2DR (dubbelterapi) som tas en gång om dagen, i en tablett som kombinerar integrashämmaren (INI)dolutegravir (50 mg), icke-nukleosida omvänt transkriptashämmaren (NNRTI) rilpivirin (25 mg). Juluca är avsett som behandling av humant immunbristvirus typ 1 (hiv-1) hos vuxna som är välkontrollerade (hiv-1‑RNA <50 kopior/ml) med stabil antiretroviral behandling sen minst sex månader tillbaka utan tidigare virologisk svikt och utan känd eller misstänkt resistens mot någon icke-nukleosid omvänd transkriptashämmare eller integrashämmare.3

Två väsentliga steg i hiv-virusets livscykel är omvänd transkription - när viruset omvandlar sin RNA-kopia (ribonukleinsyra) till DNA (deoxyribonukleinsyra) - och integration - det ögonblick då viralt DNA blir en del av värdcellens DNA. Dessa processer kräver två enzymer som kallas omvänt transkriptas och integras. NNRTI och INI hindrar effekten av dessa två enzymer för att förhindra att viruset replikerar. Denna minskning av replikation kan leda till att mindre virus finns tillgängligt för att orsaka infektion av oinfekterade celler.

ViiV Healthcare har lämnat in regulatoriska marknadsföringsansökningar över hela världen.

Om fas III-programmet för SWORD med dolutegravir (Tivicay) och rilpivirin (Edurant)

Fas III-programmet för SWORD utvärderar effekten, säkerheten och toleransen vid övergången till dolutegravir plus rilpivirin från nuvarande behandling med integrashämmare, omvänt transkriptashämmare eller icke-nukleosidhämmare eller boostad proteashämmarbaserad antiretroviral av HIV-1-infekterade vuxna som är virologiskt kontrollerade på en tre- eller fyraläkemedelsregim. SWORD-1 (NCT02429791) och SWORD-2 (NCT02422797) är identiska 148-veckors randomiserade, öppna, non-inferioritetsstudier för att bedöma den antivirala aktiviteten och säkerheten hos en dubbelterapi med dolutegravir plus rilpivirin i daglig oral behandling, jämfört med aktuell antiretroviral behandling (fullständiga 148-veckorsdata publiceras 2019). I SWORD-studierna tillhandahålls dolutegravir och rilpivirin som individuella tabletter.4,5 

Den primära endpointen är andelen patienter med plasma HIV-1 RNA <50 kopior per ml (c/ml) vid vecka 48. Viktiga sekundära endpoints inkluderar utvärdering av utvecklingen av virusresistens, mätningar av säkerhet och tolerabilitet, förändringar i njurarna, samt ben och kardiovaskulära biomarkörer. Studierna innehåller också undersökande åtgärder för att bedöma förändringar i hälsorelaterad livskvalitet, vilja att byta och följa behandlingsplaner.4,5

För mer information om studierna besök: www.clinicaltrials.gov

Juluca och Tivicay är varumärken som ägs av ViiV Healthcare-koncernen.

EDURANT är ett registrerat varumärke som tillhör Janssen Sciences Ireland UC.

Om ViiV Healthcare

ViiV Healthcare är ett globalt företag, specialiserat på hiv, som inrättades i november 2009 av GSK (LSE: GSK) och Pfizer (NYSE: PFE) för att ta fram ny behandling och vård för människor som lever med hiv, och för personer som riskerar att bli smittade med hiv. Shionogi anslöt i oktober 2012. Företagets mål är att ha ett djupare och bredare intresse för hiv/aids än vad något företag har haft tidigare, och ett nytt tillvägagångssätt för att leverera effektiva och innovativa läkemedel för behandling och förebyggande av hiv, samt stödja samhällen som drabbats av hiv.

För mer information om företaget, dess ledning, portfölj, pipeline och engagemang, besök www.viivhealthcare.com.

Referenser

1. InfcareHIV 2018
2. World Health Organization. Infographic. Tillgänglig från: http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hivaids/data-and-statistics/infographic-newly-diagnosed-hiv-infections-in-the-who-european-region,-2016 Senast besökt april 2018.
3. Juluca EMA SPC May 2018
4. SWORD-1 - Regimen Switch to Dolutegravir + Rilpivirine From Current Antiretroviral Regimen in Human Immunodeficiency Virus Type 1 Infected and Virologically Suppressed Adults (SWORD-1). Tillgänglig från: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02429791?term=dolutegravir+AND+sword&amp;cond=HIV&amp;rank=3 Senast besökt april 2018.
5. SWORD-2 - Regimen Switch to Dolutegravir + Rilpivirine From Current Antiretroviral Regimen in Human Immunodeficiency Virus Type 1 Infected and Virologically Suppressed Adults (SWORD-2). Tillgänglig från: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02422797?term=dolutegravir+AND+sword&amp;cond=HIV&amp;rank=1 Senast besökt april 2018.


SE/DTGRPV/0006/18, maj 2018

GSK är ett av världens ledande forskningsbaserade hälso- och sjukvårdsföretag. Vi strävar efter att förbättra livskvaliteten hos människor genom att göra det möjligt för dem att göra mer, må bättre och leva längre. För mer information besök se.gsk.com.

Juluca är ViiV Healthcares första 2DR, en endosbehandling som tas en gång per dag och kombinerar dolutegravir, den mest förskrivna integrashämmaren (INI) över hela världen, med den icke-nukleosida omvänt transkriptashämmaren (NNRTI) rilpivirin. Juluca är den minsta kompletta behandlingsregimen tillgänglig för personer som lever med hiv.

Läs vidare »

IMPACT-studien publicerad i NEJM visar signifikanta fördelar med trippelbehandling för patienter med måttlig till svår KOL

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 08:10 CEST

IMPACT (InforMing the PAthway of COPD Treatment) jämför Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol, FF/UMEC/VI) med Relvar Ellipta (FF/VI) såväl som med Anoro (UMEC/VI). Studien är unik eftersom det är den första studie som jämför en trippelterapi vars ingående komponenter också kan tas som dubbelterapi (FF/VI respektive UMEC/VI). Samtliga läkemedel tas en gång om dagen i Ellipta-inhalatorn, vilket gjorde det möjligt att göra direkta jämförelser mellan molekylerna i var och en av de läkemedel som studerats.1

Resultatet av IMPACT publicerades nyligen i New England Journal of Medicine (NEJM) och visade att GSKs trippelbehandling (FF/UMEC/VI) minskade risken för exacerbationer, inklusive sådana som krävde sjukhusinläggning, förbättrad lungfunktion, ökad livskvalitet samt förbättrad överlevnad jämfört med dubbelterapierna.

IMPACT i korthet:

 • Det är en av de största studierna som någonsin gjorts inom KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) med 10355 patienter världen över. I Sverige deltog knappt 100 patienter fördelade på 10 studiekliniker.
 • Patienterna i studien hade måttlig till svår KOL och hade upplevt minst en exacerbation (försämringsepisod) under de senaste 12 månaderna, vilket är representativt för cirka 50% av KOL-populationen2 och en av de vanligaste anledningarna till sjukhusinläggning3.
 • Studien uppnådde sin primära endpoint: Minskning av medelsvåra och svåra exacerbationer årligen. FF/UMEC/VI visade en minskning på 15% jämfört med FF/VI och 25% jämfört med UMEC/VI1
 • Studien uppnådde även flera sekundära endpoints, såsom minskat antal svåraexacerbationer som krävde sjukshusinläggning i trippelarmen. FF/UMEC/VI visade också förbättrad lungfunktion jämfört med UMEC/VI samt ökad livskvalitet jämfört med både UMEC/VI och FF/VI.
 • En signifikant minskning av risken för dödlighet oavsett orsak vid behandling observerades för båda de läkemedel som innehöll inhalerade kortikosteroid jämfört med UMEC/VI och en minskning på 42,1% för risken för all-mortalitet vid behandling observerades för FF/UMEC/VI jämfört med UMEC/VI (1,20% mot 1,88%, p = 0,011).

Säkerhetsprofilen för trippelbehandling var förenlig med säkerhetsprofilen för de enskilda komponenterna. De vanligaste biverkningarna över alla behandlingsgrupper var virusinfektion i övre luftvägarna, försämring av KOL, infektion i övre luftvägarna, lunginflammation och huvudvärk. Som vid tidigare studier var incidensen av lunginflammation som en allvarlig biverkning 4%, 4% och 3% för respektive FF/UMEC/VI, FF/VI respektive UMEC/VI.

Läs mer om resultatet i den globala pressreleasen från GSK: Landmark IMPACT study published in NEJM shows significant benefits of Trelegy Ellipta for patients with COPD

Artikeln i NEJM: Once-Daily Single-Inhaler Triple versus Dual Therapy in Patients with COPD

Referenser: 1. Lipson DA et al. Once-Daily Single Inhaler Triple Versus Dual Therapy in Patients with COPD. New England Journal of Medicine. 2018.2. GSK data on file. 3. Mapel D, et al. New Clinical Insights into Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Their Implications for Pharmacoeconomic Analyses. PharmacoEconomics. 2012;30(10):869–885.

SE/TLY/0020/18

GSK är ett av världens ledande forskningsbaserade hälso- och sjukvårdsföretag. Vi strävar efter att förbättra livskvaliteten hos människor genom att göra det möjligt för dem att göra mer, må bättre och leva längre. För mer information besök se.gsk.com.

Resultatet av IMPACT publicerades nyligen i New England Journal of Medicine (NEJM) och visade att GSKs trippelbehandling (FF/UMEC/VI) minskade risken för exacerbationer, inklusive sådana som krävde sjukhusinläggning, förbättrad lungfunktion, ökad livskvalitet samt förbättrad överlevnad jämfört med dubbelterapierna.

Läs vidare »

GSKs läkemedel för behandling av KOL nu med i läkemedelsförmånen

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 10:01 CET

I går beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att GSKs KOL-läkemedel Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol) från och med i dag, den 23 februari, ingår i läkemedelsförmånen. Det är den enda trippelbehandlingen mot KOL som ges med en inhalation, en gång dagligen.

I november 2017 blev kombinationsläkemedlet godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, som underhållsbehandling till vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande β2-agonist.

KOL är en vanlig och allvarlig lungsjukdom som begränsar luftflödet till lungorna. Symtom på KOL inkluderar andfåddhet, kronisk hosta och ökad produktion av slem.

- Symtomen kanske inte låter så allvarliga, men tre av fyra personer med måttlig KOL säger att de har en begränsad möjlighet att genomföra vardagsaktiviteter, som att gå i trappor. Dessutom får en del patienter försämringsperioder (exacerbationer) som negativt påverkar prognosen. Vi är stolta att nu ha ytterligare ett läkemedel på marknaden som kan förenkla behandlingen och förbättra livskvaliteten hos dessa patienter, säger Cecilia Jönsson, terapiområdesansvarig för luftvägar på GSK.

Mer om beslutet finns på TLVs hemsida, www.tlv.se

GSK är ett av världens ledande forskningsbaserade hälso- och sjukvårdsföretag. Vi strävar efter att förbättra livskvaliteten hos människor genom att göra det möjligt för dem att göra mer, må bättre och leva längre. För mer information besök se.gsk.com.


I går beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att GSKs KOL-läkemedel Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol) från och med i dag, den 23 februari, ingår i läkemedelsförmånen.

Läs vidare »

GSKs bidrag till patient- och intresseorganisationer under 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 09:00 CET

I dag publicerar GSK alla bidrag som företaget gav till patientföreningar i hela Europa under 2017. Publicerandet av dessa siffror på europanivå är en del av det fokus på transparens vi har på GSK. I Sverige finns denna information tillgänglig i LIF:s samarbetsdatabas, en möjlighet som inte finns i andra länder. Vi vill inte att det ska råda någon tvekan om vilka vi samarbetar med, därför redovisar vi årligen dessa siffror i respektive land.

Patientorganisationer - ideella föreningar grundade av patienter, vårdgivare, familjemedlemmar och vårdpersonal - är viktiga för GSK. De engagerar vårdgivare, regeringar, media och patienter för att främja förbättrad behandling och service för patienter.

- Under 2017 stödde vi fyra patientföreningar i deras viktiga arbete att informera om och skapa uppmärksamhet kring sjukdomar, att bemöta fördomar och stigman samt att dela med sig av sitt patientperspektiv på existerande behandlingar. Vi är stolta över att de väljer att samarbeta med oss, säger Stefan Frenning, Head External Affairs & Market Access, GSK Sverige.

Under 2017 samarbetade GSK med följande föreningar:
• Posithiva Gruppen
• Noaks Ark Syd
• Hiv-Sverige
• Reumatikerförbundet

Läs mer om dessa samarbeten på se.gsk.com

GSK är ett av världens ledande forskningsbaserade hälso- och sjukvårdsföretag. Vi strävar efter att förbättra livskvaliteten hos människor genom att göra det möjligt för dem att göra mer, må bättre och leva längre. För mer information besök se.gsk.com.

​I dag publicerar GSK alla bidrag som företaget gav till patientföreningar i hela Europa under 2017. Publicerandet av dessa siffror på europanivå är en del av det fokus på transparens vi har på GSK. Vi vill inte att det ska råda någon tvekan om vilka vi samarbetar med, därför redovisar vi årligen dessa siffror i respektive land.

Läs vidare »

Positiva resultat från Salford Lung Study (SLS) Astma presenterade vid European Respiratory Congress

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 10:23 CEST

Oddsen att nå en förbättrad astmakontroll var dubbelt så höga för patienter som fick Relvar® Ellipta® (FF/VI) jämfört med patienter som fick vanlig vård.

GlaxoSmithKline, GSK, och Innoviva Inc presenterade i dag positiva resultat från Salford Lung Study (SLS) med fokus på astma under European Respiratory Societys (ERS) kongress (presentation och abstrakt OA3193). Huvudprövare Ashley Woodcock, som presenterade studien, visade att signifikant fler astmapatienter som behandlades med Relvar Ellipta 100/25mcg eller 200/25mcg (flutikasonfuroat 'FF'/vilanterol 'VI' eller 'FF/VI') uppnådde en förbättring av sin astmakontroll jämfört med patienter som fortsatte med vanlig vård. Vanlig vård omfattade läkarvald behandling med inhalerade kortikosteroider (ICS) administrerade som monoterapi eller i kombination med långverkande beta-agonist (ICS/LABA).

Denna öppna randomiserade studie utfördes på 4233 patienter som behandlades av sin egen allmänläkare i daglig klinisk praxis. Vid 24 veckor uppnådde en signifikant högre andel patienter med symtomatisk astma och som randomiserades till behandling med FF/VI en förbättring av sin astmakontroll (71 %), mätt med astmakontrolltestet ACT, jämfört med de patienter som randomiserades till att få vanlig vård (56 %), (Oddskvot 2,00, 95 % CI 1,70, 2,34; p <0,001). Förbättring definierades som en ACT-totalpoäng på ≥20 eller en ökning från baslinjen med ≥3 poäng. Statistiskt signifikanta fynd sågs också vid 12, 40 och 52 veckor.

Huvudprövare Ashley Woodcock, professor i lungmedicin och klinisk direktör för lungmedicin, University Hospital of South Manchester och University of Manchester säger: "Salford Lung Study är extremt viktig eftersom den gör det möjligt för läkare att förstå effekten av behandlingen hos människor som lever med den och hanterar sitt sjukdomstillstånd på en daglig basis. Vi började att utvärdera dag-till-dag-effektiviteten av FF/VI hos patienter med KOL förra året och nu kan vi också se positiva resultat för astma. Vi fortsätter att analysera data från studien eftersom vi vet att det finns så mycket mer att lära oss och vi ser fram emot att dela våra resultat i framtiden."

I studien för intent-to-treat (ITT) populationen var incidensen av allvarliga biverkningar densamma i båda grupperna (FF/VI 13 % och vanlig vård 13 %). Lunginflammation var en endpoint av särskilt intresse ur säkerhetssynpunkt och ett regulatoriskt krav från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). En speciell aspekt av studieutformningen var att den tillät att patientens behandling kunde modifieras under hela studien. Därför har två bedömningar gällande lunginflammation gjorts, en baserad på den grupp som patienterna randomiserades till och den andra baserad på den behandling som patienterna faktiskt stod på vid tidpunkten för händelsen. Allvarliga biverkningar med lunginflammation rapporterades i den randomiserade gruppen av 39 patienter (FF/VI-gruppen 23, 1%, vanlig-vårdgruppen 16, <1%). Dessa patienter hade 42 rapporterade händelser och baserat på en fördefinerad analys kunde inte non-inferiority för FF/VI jämfört med standardbehandling bekräftas.. När dessa händelser sammanfattades enligt den faktiska behandlingen som patienterna tog vid tidpunkten för händelsen registrerades 21 händelser för FF/VI och 21 händelser för vanlig vård.

Michael W. Aguiar, VD och koncernchef för Innoviva säger: "I Salford Lung Study ville man mäta effektiviteten hos FF/VIi daglig klinisk praxis, samtidigt som man möjliggjorde för läkare att noggrant bedöma hur människor lever och hanterar sitt tillstånd i vardagen. The European Respiratory Society International Congress är en utmärkt plattform för att dela denna viktiga forskning med vården. "

Resultatet kommer att presenteras i framtida publikationer och kommer att göras tillgängligr på clinicaltrials.gov.

Om studien

Salford Lung Study syftar till att göra det möjligt för vårdpersonal och beslutsfattare att utvärdera FF/VI: s potentiella värde genom att tillhandahålla data som samlats in i normal klinisk praxis och är representativ för hur vårdpersonal och patienter använder medicinen i vardagen. Resultatet kommer att läggas till den befintliga datamängden från dubbelblinda randomiserade kliniska prövningar (RCT) för läkemedlet, som är kritiskför att fastställa säkerhet och effekt av ett läkemedel, vilka genomförs i en kontrollerad miljö och studerar en snävare utvald patientpopulation än vad som kan förväntas i daglig klinisk vård.

Studien möjliggjordes genom ett unikt samarbete mellan GSK, North West e-Health (NWEH), University of Manchester, Salford Royal NHS Foundation Trust, Universitetssjukhuset i South Manchester (UHSM), NHS Salford och praktiserande läkare och apotekare i Salford, Trafford och South Manchester.

Salford Lung Study med fokus på KOL publicerades i maj 2016.

GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska fram och utveckla mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största budgetar för forskning och utveckling. I Sverige har GSK omkring 150 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.

Oddsen att nå en förbättrad astmakontroll var dubbelt så höga för patienter som fick Relvar® Ellipta® (FF/VI) jämfört med patienter som fick vanlig vård.

Läs vidare »

Tobias Bäckström GSKs nya medicinska direktör

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 07:24 CEST

Tobias Bäckström, MD, PhD, är ny Medicinsk Direktör på GSK Sverige och började i sin nya roll 3 april. Tobias kommer närmast från en roll som tillförordnad Medicinsk Direktör på Takeda. Tobias efterträder Anna Linnér, MD, PhD, som varit tillförordnad Medicinsk Direktör sedan januari.

GSK ökade bidragen till patient- och intresseorganisationer även under 2016

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 14:50 CET

Transparens är ett av GSK:s värdeord. Därför offentliggör i dag GSK alla de bidrag som företaget ger till patient- och intresseorganisationer i hela Europa. I Sverige ökade bidragen under 2016 jämfört med 2015.

– Patient- och intresseorganisationer har en viktig roll i debatten kring olika sjukdomar och dess behandling. De bidrar till att skapa förståelse för patienters vardag och till att skapa uppmärksamhet kring olika sjukdomar. Dessutom är deras engagemang kring olika behandlingar och eventuella brister i dessa viktigt, säger Stefan Frenning, Head External Affairs & Market Access, GSK Sverige.

Under 2016 samarbetade GSK med följande föreningar:

 • Posithiva Gruppen
 • Noaks Ark Syd
 • HIV Sverige
 • Reumatikerförbundet
 • – Att publicera dessa siffror på europanivå är en del av det fokus på transparens vi har på GSK. I Sverige publicerar vi denna information i LIF:s samarbetsdatabas, en möjlighet som inte finns i andra länder. Vi vill inte att det ska råda någon tvekan om vilka vi samarbetar med, säger Stefan Frenning.

  Fakta: Bidrag till svenska patient- och intresseorganisationer redovisad i nedan tabell.

  År Bidrag till svenska patient- och intresseorganisationer Förändring sedan
  föregående år
  2009 949 988 kr - 38 procent
  2010 765 150 kr - 19 procent
  2011 280 291 kr - 63 procent
  2012 309 600 kr + 10 procent
  2013 222 820 kr - 28 procent
  2014 660 820 kr +197 procent
  2015 822 550 kr +24 procent
  2016 884 945 kr + 7,6 procent

  Kontaktuppgifter

  Stefan Frenning, Head External Affairs & Market Access, 070-563 82 45, Stefan.t.frenning@gsk.com

  GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska fram och utveckla mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största budgetar för forskning och utveckling. I Sverige har GSK omkring 140 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.

  Transparens är ett av GSK:s värdeord. Därför offentliggör i dag GSK alla de bidrag som företaget ger till patient- och intresseorganisationer i hela Europa. I Sverige ökade bidragen under 2016 jämfört med 2015.

  Läs vidare »

  ViiV Healthcare announces detailed positive phase III results for investigational two-drug regimen of dolutegravir and rilpivirine for HIV treatment

  Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 11:10 CET

  London, UK 13 February 2017 – ViiV Healthcare, the global specialist HIV company majority-owned by GSK, with Pfizer Inc. and Shionogi Limited as shareholders, today announced detailed study results from its phase III programme evaluating the safety and efficacy of switching virologically suppressed patients from a three- or four-drug antiretroviral regimen to a two-drug regimen of dolutegravir (ViiV Healthcare) and rilpivirine (Janssen Sciences Ireland UC). Headline results were announced in December 2016 and detailed study results are being presented at the annual Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections in Seattle.

  Use of dolutegravir and rilpivirine as a two-drug regimen for HIV-1 maintenance therapy is investigational and not approved anywhere in the world.

  The dolutegravir and rilpivirine regimen achieved non-inferior viral suppression (HIV-1 RNA <50 copies/millilitre) at 48 weeks compared with a three- or four-drug regimen in both pooled and individual analyses of the SWORD 1 and SWORD 2 studies (current antiretroviral therapy (CAR) 485/511 (95%), dolutegravir + rilpivirine 486/513 (95%) [adjusted difference -0.2% (95% CI: 3.0%, 2.5%%], pooled analysis]). Virologic suppression rates were similar between treatment arms. The median duration of antiretroviral treatment was just over four years at the time of entry into the studies. The most commonly reported (>5%) adverse events in the dolutegravir and rilpivirine arm were nasopharyngitis, headache, diarrhoea and upper respiratory tract infection. For the CAR arm, the most commonly reported adverse events were nasopharyngitis, upper respiratory tract infection, back pain, headache and diarrhoea. The studies are ongoing for 148 weeks.

  John C Pottage, Jr, MD, Chief Scientific and Medical Officer, ViiV Healthcare, commented, “The results from these studies may change our understanding of how HIV can be managed. For more than 20 years we thought that three or more drugs were required to maintain virologic suppression, but the SWORD studies provide compelling data that suppression may be maintained with a two drug regimen of dolutegravir and rilpivirine. These data mark an exciting first step towards making two drug regimens a reality in HIV treatment. We are planning regulatory submissions for this two-drug regimen as a single tablet in 2017.”

  The programme comprises two studies with over 1000 patients who previously achieved viral suppression on a three- or four-drug (integrase strand transfer inhibitor [INSTI]-, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor [NNRTI]-, or protease inhibitor [PI]-based) antiretroviral regimen. These patients were randomised to either stay on their three- or four-drug regimen or switch to a dolutegravir and rilpivirine regimen.

  Virologic failure rates were <1% in the dolutegravir and rilpivirine arm and 1% in the three- or four- antiretroviral-drug arm. No INSTI resistance-associated mutations were reported.

  The overall rate of serious adverse events was comparable between treatment groups (dolutegravir + rilpivirine: 27, CAR: 21). As would be expected when switching from a stable regimen to a new regimen, more adverse events were reported and led to withdrawal from the study in the dolutegravir and rilpivirine arm compared to the CAR arm (dolutegravir + rilpivirine: 21, CAR: 3).

  The safety profiles for dolutegravir and rilpivirine in these studies were consistent with the product labelling for each medicine.

  Notes to editors

  In June 2014, ViiV Healthcare and Janssen Sciences Ireland UC, one of the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson announced a partnership to investigate the potential of combining dolutegravir and rilpivirine in a single tablet in order to expand the treatment options available to people living with HIV.

  About the SWORD phase III programme for dolutegravir (Tivicay®) and rilpivirine (Edurant®)

  The phase III programme evaluates the efficacy, safety, and tolerability of switching to dolutegravir and rilpivirine from current integrase inhibitor-, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor-, or boosted protease inhibitor-based antiretroviral regimen in HIV-1-infected adults who are virologically suppressed with a three or four-drug regimen. In the clinical trials, dolutegravir and rilpivirine are provided as individual tablets. SWORD-1 (NCT02429791) and SWORD-2 (NCT02422797) are replicate 148-week, randomised, open-label, non-inferiority studies to assess the antiviral activity and safety of a two-drug, daily oral regimen of dolutegravir plus rilpivirine compared with current antiretroviral therapy.

  The primary endpoint is the proportion of patients with plasma HIV-1 RNA <50 copies per milliliter (c/mL) at Week 48. Key secondary endpoints include evaluation of the development of viral resistance, measurements of safety and tolerability, and changes in renal, bone and cardiovascular biomarkers. The studies also include exploratory measures to assess change in health-related quality of life, willingness to switch and adherence to treatment regimens.

  Tivicay® is a registered trademark of the ViiV Healthcare group of companies. Edurant® is a registered trademark of Janssen Sciences Ireland UC.

  For more information on the trials please visit: www.clinicaltrials.gov

  TIVICAY® (dolutegravir) tablets

  Professional Indication(s) and Important Safety Information

  U.S. Indications and Usage

  TIVICAY is a human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) integrase strand transfer inhibitor (INSTI) indicated in combination with other antiretroviral agents for the treatment of HIV-1 infection in adults

  Limitations of use:

  Use of TIVICAY in INSTI-experienced patients should be guided by the number and type of baseline INSTI substitutions. The efficacy of TIVICAY 50 mg twice daily is reduced in patients with an INSTI-resistance Q148 substitution plus 2 or more additional INSTI-resistance substitutions including T66A, L74I/M, E138A/K/T, G140S/A/C, Y143R/C/H, E157Q, G163S/E/K/Q, or G193E/R

  Important Safety Information

  Contraindications:

  TIVICAY is contraindicated in patients:

  • With previous hypersensitivity reaction to dolutegravir
  • Receiving dofetilide (antiarrhythmic)

  Hypersensitivity Reactions:

  • Hypersensitivity reactions have been reported and were characterized by rash, constitutional findings, and sometimes organ dysfunction, including liver injury. The events were reported in <1% of subjects receiving TIVICAY in Phase 3 clinical trials
  • Discontinue TIVICAY and other suspect agents immediately if signs or symptoms of hypersensitivity reactions develop, as a delay in stopping treatment may result in a life-threatening reaction. Monitor clinical status, including liver aminotransferases, and initiate appropriate therapy if hypersensitivity reaction is suspected

  Effects on Serum Liver Biochemistries in Patients with Hepatitis B or C Co-infection:

  • Patients with underlying hepatitis B or C may be at increased risk for worsening or development of transaminase elevations with use of TIVICAY. In some cases the elevations in transaminases were consistent with immune reconstitution syndrome or hepatitis B reactivation, particularly in the setting where anti-hepatitis therapy was withdrawn
  • Appropriate laboratory testing prior to initiating therapy and monitoring for hepatotoxicity during therapy with TIVICAY are recommended in patients with underlying hepatic disease such as hepatitis B or C

  Fat Redistribution or accumulation has been observed in patients receiving antiretroviral therapy.

  Immune Reconstitution Syndrome, including the occurrence of autoimmune disorders with variable time to onset, has been reported.

  Adverse Reactions: The most commonly reported (≥2%) adverse reactions of moderate to severe intensity in treatment-naïve adult subjects in any one trial receiving TIVICAY in a combination regimen were insomnia (3%), fatigue (2%), and headache (2%).

  Drug Interactions:

  Coadministration of TIVICAY with certain inducers of UGT1A and/or CYP3A may reduce plasma concentrations of dolutegravir and require dose adjustments of TIVICAY

  • Administer TIVICAY 2 hours before or 6 hours after taking polyvalent cation-containing antacids or laxatives, sucralfate, oral supplements containing iron or calcium, or buffered medications. Alternatively, TIVICAY and supplements containing calcium or iron can be taken with food
  • Consult the full Prescribing Information for TIVICAY for more information on potentially significant drug interactions, including clinical comments

  Pregnancy: TIVICAY should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk. An Antiretroviral Pregnancy Registry has been established.

  Nursing Mothers: Breastfeeding is not recommended due to the potential for HIV transmission and the potential for adverse reactions in nursing infants.

  About rilpivirine

  Edurant® (rilpivirine) is a once daily non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) used for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV-1) infection in combination with other antiretroviral agents in antiretroviral treatment-naïve adult patients with a viral load ≤ 100,000 HIV RNA copies/mL.

  Rilpivirine was developed by Janssen Sciences Ireland UC, one of the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Rilpivirine is approved in the U.S. and E.U. as Edurant® as a 25mg tablet taken once-a-day and is always taken with a meal. The overall safety and efficacy profile of rilpivirine is based on phase III clinical studies. The most common side effects of Edurant include: depression, headache, trouble sleeping (insomnia) and rash.

  EDURANT® Consumer Indication and Important Safety Information (ISI)

  About EDURANT®

 • EDURANT® (rilpivirine) is a prescription HIV medicine that is used with other antiretroviral medicines to treat Human Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1) in adults:
 • – Who have never taken HIV medicines before, and

  – Who have an amount of HIV in their blood (called “viral load”) that is no more than 100,000 copies/mL. Your healthcare professional will measure your viral load

 • EDURANT® should be taken in combination with other HIV medicines. Your healthcare professional will work with you to find the right combination of HIV medicines
 • It is important that you remain under the care of your healthcare professional during treatment with EDURANT®
 • EDURANT® is not recommended for patients less than 18 years of age

  EDURANT® does not cure HIV infection or AIDS. You should remain on your HIV medications without stopping to ensure that you control your HIV infection and decrease the risk of HIV-related illnesses.

  Ask your healthcare professional about how to prevent passing HIV to other people.

  Please read Important Safety Information below, and talk to your healthcare professional to learn if EDURANT® is right for you.

  Important Safety Information

  Can EDURANT® be taken with other medicines?

  EDURANT® may affect the way other medicines work and other medicines may affect how EDURANT® works and may cause serious side effects. If you take certain medicines with EDURANT®, the amount of EDURANT® in your body may be too low and it may not work to help control your HIV infection, and the HIV virus in your body may become resistant to EDURANT® or other HIV medicines that are like it. To help get the right amount of medicine in your body, you should always take EDURANT® with a meal. A protein drink alone does not replace a meal.

  Do not take EDURANT® if:

  • Your HIV infection has been previously treated with HIV medicines
  • You are taking any of the following medicines:
   • Anti-seizure medicines: carbamazepine (Carbatrol®, Equetro®, Tegretol®, Tegretol-XR®, Teril®, Epitol®), oxcarbazepine (Trileptal®), phenobarbital (Luminal®), phenytoin (Dilantin®, Dilantin-125®, Phenytek®)
   • Anti-tuberculosis (anti-TB) medicines: rifampin (Rifater®, Rifamate®, Rimactane®, Rifadin®), rifapentine (Priftin®)
   • Proton pump inhibitor (PPI) medicine for certain stomach or intestinal problems: esomeprazole (Nexium®, Vimovo®), lansoprazole (Prevacid®), omeprazole (Prilosec®, Zegerid®), pantoprazole sodium (Protonix®), rabeprazole (Aciphex®)
   • More than 1 dose of the steroid medicine dexamethasone or dexamethasone sodium phosphate
   • St. John’s wort (Hypericum perforatum)

  Especially tell your doctor if you take:

 • Rifabutin (Mycobutin®), a medicine to treat some bacterial infections). Talk to your doctor or pharmacist about the right amount of EDURANT® you should take if you also take rifabutin
 • Medicines used to treat HIV
 • An antacid medicine that contains aluminum, magnesium hydroxide, or calcium carbonate. Take antacids at least 2 hours before or at least 4 hours after you take EDURANT®
 • Medicines to block acid in your stomach, including cimetidine (Tagamet®), famotidine (Pepcid®), nizatidine (Axid®), or ranitidine hydrochloride (Zantac®). Take these medicines at least 12 hours before or at least 4 hours after you take EDURANT®
 • Any of these medicines (if taken by mouth or injection): clarithromycin (Biaxin®), erythromycin (E-Mycin®, Eryc®, Ery-Tab®, PCE®, Pediazole®, Ilosone®), fluconazole (Diflucan®), itraconazole (Sporanox®), ketoconazole (Nizoral®), methadone (Dolophine®), posaconazole (Noxafil®), telithromycin (Ketek®), voriconazole (Vfend®)
 • This is not a complete list of medicines. Before starting EDURANT®, be sure to tell your healthcare professional about all the medicines you are taking or plan to take, including prescription and nonprescription medicines, vitamins, and herbal supplements.

  Before taking EDURANT®, also tell your healthcare professional if you have had or currently have liver problems (including hepatitis B or C), have ever had a mental health problem, are pregnant or planning to become pregnant, or breastfeeding. It is not known if EDURANT® will harm your unborn baby.

  You and your healthcare professional will need to decide if taking EDURANT® is right for you.

  Do not breastfeed if you are taking EDURANT®. You should not breastfeed if you have HIV because of the chance of passing HIV to your baby

  What are the possible side effects of EDURANT®?

  EDURANT® can cause serious side effects including:

 • Severe skin rash and allergic reactions. Call your doctor right away if you get a rash. Stop taking EDURANT® and seek medical help right away if you get a rash with any of the following symptoms: severe allergic reaction causing swelling of the face, eyes, lips, mouth, tongue, or throat (which may lead to difficulty swallowing or breathing); mouth sores or blisters on your body; inflamed eye (conjunctivitis); fever; dark urine; or pain on the right side of the stomach area (abdominal pain)
 • Depression or mood changes. Tell your doctor right away if you have any of the following symptoms: feeling sad or hopeless, feeling anxious or restless, have thoughts of hurting yourself (suicide), or have tried to hurt yourself
 • Liver problems. People with a history of hepatitis B or C virus infection or who have certain liver function test changes may have an increased risk of developing new or worsening liver problems during treatment. Liver problems were also reported during treatment in some people without a history of liver disease. Your healthcare professional may need to do tests to check liver function before and during treatment
 • Changes in body shape or body fat have been seen in some patients taking HIV medicines. The exact cause and long-term health effects of these conditions are not known
 • Changes in your immune system (immune reconstitution syndrome).
 • Your immune system may get stronger and begin to fight infections. Tell your healthcare professional right away if you start having any new symptoms of infection

  Other common side effects of EDURANT® include depression, headache, trouble sleeping (insomnia), and rash.

  This is not a complete list of all side effects. If you experience these or other symptoms, contact your healthcare professional right away. Do not stop taking EDURANT® or any other medications without first talking to your healthcare professional.

  You are encouraged to report negative side effects of prescription drugs to the FDA. Visit www.fda.gov/medwatch, or call 1-800-FDA-1088.

  Please see full Product Information for more details.

  About ViiV Healthcare

  ViiV Healthcare is a global specialist HIV company established in November 2009 by GlaxoSmithKline (LSE: GSK) and Pfizer (NYSE: PFE) dedicated to delivering advances in treatment and care for people living with HIV and for people who are at risk of becoming infected with HIV. Shionogi joined in October 2012. The company’s aim is to take a deeper and broader interest in HIV/AIDS than any company has done before and take a new approach to deliver effective and innovative medicines for HIV treatment and prevention, as well as support communities affected by HIV. For more information on the company, its management, portfolio, pipeline, and commitment, please visit www.viivhealthcare.com.

  GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska fram och utveckla mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största budgetar för forskning och utveckling. I Sverige har GSK omkring 130 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.

  In the SWORD studies, the two-drug regimen showed comparable efficacy to three- or four-drug regimens in virologically suppressed patients

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 5 bilder

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef Norden, GSK Consumer Healthcare
  • Receptfria läkemedel, Konsumentprodukter
  • mahwrirfa.dfa.fvcokilepl@gsfskct.cxdomkw
  • +46 72 973 04 08

  • Presskontakt
  • Medical Governance Manager, GSK Pharma
  • Receptbelagda läkemedel
  • hapakacpn.bip.wwsjbboswctrjjomrl@gfaskpr.cfeomkx
  • +46 70 662 86 08

  Om GSK

  Do more, feel better, live longer

  GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska fram och utveckla mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största budgetar för forskning och utveckling. I Sverige har GSK omkring 150 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.

  Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse är du välkommen att kontakta biverkningsenheten på GSK. Telefon: 08-638 93 00. Postadress: Biverkningsenheten, GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna.