Skip to main content

Alzinova släpper halvårsrapport

Nyhet   •   Aug 31, 2017 08:00 CEST

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed rapport för det första halvåret 2017.


Sammanfattning av det första halvåret 2017

Sex månader (2017-01-01 – 2017-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 428 351 SEK (-969 750 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,18) före utspädning och -0,26 SEK efter utspädning.
 • Soliditeten uppgick till 93,0 % (93,3 %).

Tre månader (2017-04-01 – 2017-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -548 102 SEK (-689 575 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,13) före utspädning och -0,10 SEK efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 478 400 aktier per 2017-06-30.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med ”Bolaget” eller ”Alzinova” avses Alzinova AB med organisationsnummer 556861-8168.


Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

 • I april inledde vi arbetet med Horizon 2020 SME instruments step 1. Vi rekryterade också vår coach, Dr. Carol Routledge.
 • I april erhöll vår styrelsemedlem Prof. Jan Holmgren ・The Sabin Gold Medal Award・, som även benämns vaccinforskningens Nobelpris.
 • I maj erhöll vi ・Notice of Allowance・ avseende AβCC och ALZ-101 från den amerikanska patentmyndigheten. Detta innebär att patentet blir godkänt.
 • I maj slutfördes ett icke kommersiellt projekt avseende ALZ-201 tillsammans med ett globalt läkemedelsbolag. Resultatet visade att vår antikropp är specifik fö Aβ42 oligomerer.
 • I juni tilldelades vi bidrag från Swelife. Detta innebär att vi utökar djurförsöken med kognitionstester efter behandling med hjärnmaterial från avlidna patienter.
 • I juni mottog vi ett kompletterande avdelat patent i Japan.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I juli deltog vi på AAIC (Alzheimer's Association International Conference) i London, där vi fick möjlighet att knyta ett flertal intressanta kontakter.
 • I augusti fick vi förhandsbesked om att patentet för AβCC och ALZ-101 kommer att godkännas i Kanada.
 • I augusti slutfördes djurförsök som aviserade doseringsintervall för vaccinet ALZ-101 och adjuvans inför den planerade kliniska prövningen på människa. Resultaten visade också på mycket goda effekter på immunförsvaret samtidigt som säkerhetsprofilen är god.


VD kommenterar

Vi närmar oss nu den sista delen av det prekliniska arbetet med vårt potentiellt sjukdomsmodifierande vaccin mot Alzheimer’s sjukdom. Utvecklingen har hittills gått enligt de planer vi fastlade inför noteringen på Aktietorget i november 2015. Innan vi kan ansöka om att få starta en klinisk prövning återstår ännu att slutföra produktionsmetoder och stabilitetsstudier av läkemedlet samt att genomföra GLP-toxikologistudier på djur.

Vi har inlett det Swelife-finansierade projektet där hjärnvävnad från avlidna patienter används i djurförsök för att påvisa kognitionseffekter av läkemedel, som ALZ-101, ALZ-201 och, i förlängningen, andra läkemedel. Vi har tidigare genomfört lyckade pilotstudier inom detta område och kommer nu genomföra fullskaliga undersökningar i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vår finansiella situation ser fortsatt god ut tack vare att våra kostnader följer vår plan. Det var också glädjande att TO1 i slutet av 2016 fulltecknades.

-----------

"Sammanfattningsvis är vi nu väl rustade att slutföra det prekliniska programmet"

-----------

Inom IP-området har vi sett en signifikant förstärkning under första halvåret främst genom att vi erhållit "Notice of Allowance" från den amerikanska patentmyndigheten. Vidare lyckades vi förstärka patentet i Japan samt nu senast en förhandsavisering om att patenten även kommer att godkännas i Kanada.

Vi fortsätter att utveckla de kontakter som vi har sedan tidigare och hittar ständigt nya som är intresserade av att samarbeta med oss. Möjligheten att utveckla en sjukdomsmodifierande terapi mot Alzheimers sjukdom genom att binda de toxiska strukturer som samlas i hjärnan har tydligt förstärkts under det senaste året. Här står Alzinova mycket väl rustade med vårt vaccin som specifikt binder till dessa skadliga strukturer.

Sammanfattningsvis är vi nu väl rustade att slutföra det prekliniska programmet och under nästa år siktar vi på att inleda den första studien på patienter med ALZ-101.

Göteborg, 2017-08-29

Per Wester

VD, Alzinova AB

Om Alzinova

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet oskadliggöra de ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Bifogade filer

PDF-dokument