Skip to main content

Elevbarometern för de kommunala gymnasieskolorna 2015

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 16:04 CEST

Eleverna trivs i skolan och med sina lärare. Den årliga enkäten i kommunens gymnasieskolor visar också många goda resultat när det gäller utbildningarnas kvalitet. Detta var ett av ärendena på utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde idag.

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet inom Halmstad Utbildning genomförs varje år en elevenkät som ligger till grund för rapporten Elevbarometern. Rapporten behandlar elevernas trivsel, förekomsten av kränkande behandling, utbildningens kvalitet, insatser för elever i behov av särskilt stöd, användningen av informations- och kommunikationsteknik och elevinflytande.

Årets rapport visar att eleverna trivs i skolan och med sina lärare. Undervisningens kvalitet får också gott betyg. En stor ökning har skett av andelen elever som använder sig av ett digitalt verktyg i undervisningen och eleverna upplever att lärarnas användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen har ökat.

Elevbarometern påvisar också elevers ökade oro för sina studier och otydlighet i kopplingen mellan skola och arbetsliv.

- Vårt fleråriga satsning på systematiskt kvalitetsarbete i gymnasieskolan ger oss god grund att fatta beslut på eftersom vi ser var både de större och mindre utmaningarna inom gymnasieskolan finns, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. När det gäller elevernas oro för sina studier är detta troligen delvis kopplat till de ökade kraven för att få en gymnasieexamen i och med GY11.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har idag tagit del av Elevbarometern och beslutat att genomföra föreslagna åtgärder. Det innebär bland annat att satsningen på bedömning för lärande fortsätter, arbetet för att motverka stress och kränkningar intensifieras och större satsning görs för tätare samverkan med arbetsliv och omvärld.

Ekonomisk åtgärdsplan

Kommunstyrelsen konstaterade vid sitt sammanträde i maj att kommunens ekonomiska prognoser inte klarar det lagstadgade balanskravet vid årets slut. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, hemvårdsnämnden och socialnämnden har fått i uppdrag att lämna in åtgärdsplaner till kommunstyrelsen i samband med delårsbokslutet.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har sedan tidigare fått i uppdrag av nämnden att ta fram förslag på besparingar och konsekvensbeskrivningar.

För mer information kontakta:

Ordförande, Jenny Axelsson, (C), tel. 072-157 44 76

Vice ordförande, Michael Svensson (S), tel. 070-591 55 59

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.