Skip to main content

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 24 januari 2017

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 13:15 CET

Planer på ny grundskola på Kärleken och nya bostäder i centrala Halmstad. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Planer på ny grundskola på Kärleken och utbyggnad av Linehedsskolan
Nu påbörjas upphandlingen för bygget av en ny grundskola för årskurs 4-9 på Kärleken. Det beslutade samhällbyggnadsutskottet under tisdagens möte. Utskottet beslutade också om en utbyggnad av Linehedsskolan med cirka 2200 kvadratmeter för att kunna utöka antalet elever från 180 till 300 stycken.

Beslutet att dra igång upphandlingen av den planerade grundskolan på Kärleken innebär att exploatörer nu kan komma in med anbud för att genomföra projektet. Den nya skolan är tänkt att byggas på en tomt längs Stentorpsvägen och ska ha plats för cirka 540 elever. Själva byggnaden planeras att bli cirka 7200 kvadratmeter och byggas i två våningar. Om allt går enligt plan kommer den nya skolan stå klar till sommaren 2019 och kostnaden för bygget beräknas landa på mellan 180-220 miljoner kronor.

Utbyggnaden av Linehedsskolan innebär att den befintliga byggnaden kommer att bli ungefär dubbelt så stor. En del av skolan kommer också att få en andra våning med undervisningslokaler, köket kommer att byggas om och den befintliga gymnastiksalen ska bli större. Totalt beräknas utbyggnaden kosta cirka 80 miljoner kronor. Projektet planeras påbörjas under hösten 2017 och förväntas vara klart till sommaren 2019. Under tillbyggnadsperioden kommer eleverna som nu går på skolan att vistas i paviljonger som placeras på skolområdet.

– Med en ny skola på Kärleken och en tillbyggd Linehedsskola rustar vi oss ytterligare för ökade behov av skollokaler, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Plan för 400 bostäder vid Flygaregatan
Från industriområde till bostäder och centrumverksamheter – det är ambitionen för området mellan Järnvägsleden och Flygaregatan. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagen att samråd nu ska ske om detaljplanen för Flygaregatan; Kv. Bonden, Byrån med flera.

– Det här är ett riktigt bra exempel på hur ett område kan förvandlas till ett attraktiv centrumnära bostadsområde, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Huvudsyftet med detaljplanen är att enligt översiktsplanens intentioner förtäta och ge ett mer effektivt utnyttjande av marken i centrala Halmstad. Uppskattningsvis bedöms området kunna rymma cirka 400 nya lägenheter, en förskola samt 7500 kvadratmeter bruttoarea för nya centrumverksamheter. De nya byggnadernas höjd varierar något men planeras i huvudsak att bli 4½ våningar.

– Det här är utveckling i positiv riktning, vi omvandlar och ökar attraktiviteten med mer liv och rörelse i centrala Halmstad, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Detaljplanen innebär också en satsning på förbättrad trafiksituation för gång- och cykeltrafikanter, vilket är särskilt viktigt på grund av de många barn och ungdomar som rör sig till och från skolorna i området.

– Halmstad är i skriande behov av bostäder inte minst i centrala Halmstad. Planerna i kvarteret Bonden och däromkring är spännande för utvecklingen, säger samhällsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande, Bertil Andersson (S).

Utökning av södra delen av Kistinge industriområde
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under dagens möte att avbryta planarbetet för den södra delen av Kistinge industriområde. Utskottet ger istället samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i detaljplan pröva en utökning av området med flera fastigheter.

– Eterfrågan på nya verksamhetsområde är stort och nu går vi ytterligare igång med en plan för ett nytt område, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Det råder stor efterfrågan och tillgång på industri- och verksamhetsmark i Halmstad. Förslaget innebär att cirka 60 hektar ny mark för verksamheter kan skapas i ett läge med god tillgänglighet för transporter med närhet till både E6, Västkustbanan och väg 15.

Nödvändiga ytor kan skapas för dagvattenhantering och grönstruktur. Nya cykelbanor kopplas till redan befintliga stråk och en ny väganslutning till väg 15 studeras.

– Halmstad växer och med det ökar behoven för verksamhetsområden, genom detta beslut ökar vi möjligheterna för fler etableringar, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Ny detaljplan bör kunna antas senaste juni 2019.

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02
1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Lars Püss (M), 0722-85 56 54
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0721-57 43 56

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy