Skip to main content

​​Samråd Söndrums centrum – ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 19 mars

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2019 17:00 CET

Samråd för Söndrums centrum, nytt reservationsavtal med Tillsammans och fortsatt utredning av fler skolor - var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Dags att tycka till om detaljplanen för nya Söndrums centrum
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att detaljplanen för Söndrums centrum ska gå ut på samråd. Samrådet kommer att ske mellan 26 mars-30 april. 

Söndrums centrum är i kommunens översiktsplan utpekat som en centrumnod där kommunen är positiv till en tätare bebyggelse och en koncentration av bostäder och service. Söndrums centrum finns även med i kommunens handlingsprogram för bostadsförsörjning under perioden 2016-2020.

–Med ett utvecklat Söndrums centrum skapar vi plats för mer service och fler bostäder. Det finns ett stort behov av hyresrätter och bostäder med hög grad av tillgänglighet, inte minst för äldre, och därför är det här planförslaget viktigt, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Planförslaget innebär att ett nytt torg kommer utgöra navet för Söndrums centrum och skapa en naturlig mötesplats för Halmstadborna. Fler lokaler för centrumanvändning byggs vid det nya torget för att öka servicen. Söndrum kompletteras även med bostäder i den form det i dag råder brist på, flerbostadshus med hyresrätter samt tillgängliga bostäder för äldre. Enligt detaljplanen kan fyra nya flerbostadshus uppföras, som tillsammans rymmer ungefär 55 stycken lägenheter. Även trafiksituationen kommer att förbättras för gående och cyklister. Cykelvägar kompletteras och knyts samman med de befintliga och trafiksäkerheten inom området ses över.

Representanter från samhällsbyggnadskontoret kommer under lördagen den 6 april, klockan 10-14, finnas tillgängliga för dialog på Söndrums bibliotek.

Nytt reservationsavtal för Tillsammans
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte även att godkänna ett nytt reservationsavtal med Mat Tillsammans Fastigheter AB avseende upplåtelse inom detaljplanen för Fisktorget.

Företaget Tillsammans har under många år drivit en sommarbaserad restaurang på platsen och vill nu utveckla sin verksamhet till att bli permanent och vara öppen året runt. Kommunen och Tillsammans har tidigare haft två reservationsavtal men båda har löpt ut då arbetet med detaljplanen samt byggnationen av kommunens brygga dragit ut på tiden.

Nu finns förutsättningar för bolaget att bygga sin restaurang och därmed har ett nytt förslag på ett reservationsavtal tagits fram. Reservationsavtalet innebär att Tillsammans måste börja bygga senast 1 maj 2020. Efter att villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda kommer bolaget att få tre olika arrendekontrakt som kommer löpa i tio år med fem års förlängningstid. Kontrakten gäller anläggningsarrende för kvartersmark och uppförande av byggnad, arrende för vattenområde med egen flytbrygga samt kommunens brygga.

Handlingsprogram för klimatanpassning
Halmstads kommun har tagit sikte på att år 2050 vara 150 000 invånare. En av de viktigaste utmaningarna blir då att bibehålla en hållbar utveckling av staden i takt med att klimatet förändras. Samhällsbyggnadskontoret får därför i uppdrag att ta fram ett förslag till ett handlingsprogram för klimatanpassning.

Handlingsprogrammet ska ge en tydlig bild av kommunens utmaningar i dag och i framtiden i förhållande till ett förändrat klimat. Tillsammans med underlag och karteringar ska handlingsprogrammet arbeta för att minska Halmstads sårbarhet och ta tillvara på stadens möjligheter för att bygga ett långsiktigt och hållbart samhälle. Det innebär bland annat att anpassa samhället och förbereda den befintliga och planerade bebyggelsen till nuvarande och framtida klimat. Det behövs en anpassad beredskap för vanliga naturhändelser som till exempel skyfall, värmeböljor och översvämningar.

– Nu tar vi för första gången ett helhetsgrepp för en tydlig bild av kommunens utmaningar nu och i framtiden. Handlingsplanen ska vägleda oss i var och hur Halmstad kan fortsätta växa långsiktigt och hållbart. Det här blir ett otroligt viktigt dokument, jag hoppas på stort engagemang i processen för framtagandet, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Förstudie om utökning av elevantalet på Vallåsskolan
Det planeras för fler elever på Vallåsskolan. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka antalet elevplatser på skolan, från dagens 750 till 1 000 elever. Det skulle innebära att skolan får 400 elever i årskurs F-3, och 600 elever i årskurs 4-9.

I förstudien ingår också att utreda 45 elevplatser för grundsärskola, som planeras att flytta från Östergårdsskolan till Vallåsskolan.

För att kunna utöka antalet elever krävs en planändring som medger en ökad bygghöjd på fastigheten, i dag är högsta tillåtna byggnation elva meter.

Ny 4-9-skola i Snöstorps utreds
Fastighetsnämnden får i uppdrag att utreda om det är möjligt att bygga en ny 4-9-skola på fastigheten Snöstorp 20:4 (kallad Hästhagen). Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i dag. Den nya skolan ska ha plats för 600 elever.

Fastigheten är i dag planlagd som natur/fornlämning och det krävs en ändring av detaljplanen som medger skolverksamhet. Tidigare arkeologiska undersökningar i området har visat att det finns ett stort antal boplatslämningar på platsen. Något som förstudien kommer att ta hänsyn till.

Nuvarande Snöstorpsskolan föreslås i framtiden användas för årskursen F-3, om det byggs en ny 4-9-skola i området. Barn- och ungdomsnämnden har tidigare fattat ett inriktningsbeslut om en ny skolorganisation för området Andersberg, Fyllinge och Snöstorp. Förutsättning för att kommunfullmäktige ska besluta om den nya organisationen är att det finns lämpliga tomter att bygga på i området.

Fler elevplatser på Östergårdsskolan utreds
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att ge fastighetsnämnden två förstudieuppdrag som omfattar Östergårdsskolan och Nyhemsskolan.

Målet är att elevantalet inom skolområdet Nygård, som även omfattas av Linehedsskolan, ska öka från dagens 1 100 platser till 1 500 platser. För det krävs parallella utredningar av Östergårdsskolan och Nyhemsskolan. På Östergårdsskolan undersöks möjligheterna att bygga om skolan med plats för 900 elever i årskurs 4-9. I dag går 500 elever, inklusive särskolans elever, på skolan. Grundsärskolan planeras att flytta från Östergårdsskolan till Vallåsskolan.

På Nyhemsskolan är uppdraget att utreda en F-3 skola med plats för 300 elever. Det har tidigare gjorts en förstudie för att utreda om det går att bygga ut Nyhemsskolan till en F-6 skola med plats för 500 elever. Men den visar att tomten inte är tillräckligt stor för planerat antal elever.

För att bygga om Östergårdsskolan krävs en planändring som medger en ökad bygghöjd på fastigheten, i dag är högsta tillåtna byggnation elva meter.

– Genom förstudier tar vi grundläggande steg i arbetet för fler skolor och ökat antal elevplatser i permanenta lokaler. Det stärkta samarbetet förvaltningar emellan borgar för fortsatt smidiga processer, det leder till fler och bättre skollokaler snabbare, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.