Skip to main content

Tullkammarkajen tar form - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 16 februari

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 15:54 CET

Restaurang Salt flyttar
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att godkänna ett nytt arrendeavtal mellan Halmstads kommun och Paradisstranden AB, som driver restaurang Salt på Tyludden. Förutsatt att bygglov godkänns innebär beslutet att restaurangen kan flytta sin verksamhet ett steg närmare stranden och att man lämnar sin nuvarande tomt.

Enligt det nya avtalet får en restaurang med samlingslokal, bastuanläggning och uteservering byggas på den nya tomten. Byggnaden tillåts bli maximalt 750 kvadratmeter och ha en uteservering i form av ett trädäck på 300 kvadratmeter. Utöver detta ska byggnadens samlingslokal och förråd kunna användas av livräddningssällskapet utan kostnad.

Bygget ska stå klart senast ett år efter den 15 augusti från och med det år detaljplanen vinner laga kraft.Tomten upplåts i 10 år framöver och hyran kommer att stegras under en 4-årsperiod från 100 000 kr per år till 202 500 kr per år som kompensation för rivningskostnaderna av den nuvarande byggnaden.


Samråd inför planerat nybygge vid Lilla torg
Samhällbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att inleda ett samråd om en detaljplan som syftar till att pröva tomten Karl XI 7, vid Lilla torg, för centrumverksamhet (handel), kontor och bostäder.

Planförslaget innebär att en u-formad byggnad med en grön upphöjd gård i två etager kan komma att byggas på tomten som idag är en parkeringsplats.Den nuvarande parkeringsplatsen på både Karl XI7 och Lilla torg kommer att ersättas av det planerade parkeringshuset på den intilliggande tomten Svartmunken 1.

När den nya byggnaden på Karl XI 7 och parkeringshuset på Svartmunken står klara blir Lilla torg ett bilfritt torg. Detta är ett led i att minska biltrafiken och tunga transporter i Halmstads centrala delar och göra stadskärnan till en naturlig mötesplats.

- Detta blir den sista pusselbiten för att rama in Lilla Torg med byggnader runt hela torget. Vi har nu fått fram ett fint förslag som kan göra torget till en bilfri mötesplats mitt i staden, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Tullkammarkajen tar form
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att påbörja planarbetet med den nya stadsdelen Tullkammarkajen. Utskottet godkände samtidigt det styrdokument som ska ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet. Styrdokumentets syfte är att i ett tidigt skede av planarbetet utgöra en tydlig vägledning för hur området ska utvecklas.

Dokumentet slår bland annat fast att Tullkammarkajen ska vara en hållbar stadsdel med en variation av bostäder och service. Stadsdelen ska vara vänd mot Nissan med kajpromenad längs vattnet, offentliga rum och gröna platser som blir mötesplatser för alla.

– Med tanke på diskussionen som varit om Tullkammarkajen blir det nu väldigt tydligt att den röda tråden i projektet är ekologiskt och social hållbarhet och då ingår givetvis att hantera kraftiga skyfall i kombination med stigande vatten, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Under våren 2015 har flera dialoger och workshoppar om områdets utveckling genomförts. Invånare, fastighetsägare, verksamhetsutövare, politiker, kulturutövare och andra intressenter fick föra fram sina idéer om hur Tullkammarkajen kan utvecklas till en levande stadsdel. Resultaten av dialoger och workshoppar har mynnat ut i det framtagna styrdokumentet.

I kommunens Framtidsplan 2030 är Tullkammarkajen utpekat som ett utbyggnadsområde för blandad bebyggelse med företrädelsevis bostäder. Området kommer att ha plats för cirka 600 nya bostäder. Detaljplanen för den nya stadsdelen beräknas vara färdig senast i slutet på 2017.

– Tullkammarkajen blir ett nytt centrumnära bostadsområde med inriktning på hållbarhet. Hållbarhet innebär att hela området stormsäkras, att man klarar höjda vattennivåer. Det räcker inte att byggnaderna läggs med en lägsta golvhöjd, hela området måste klara höjda vattennivåer i Nissan och havet, säger samhällsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande, Bertil Andersson (S).

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy