Skip to main content

Ny rapport från HUI. Handelns gaseller - vilka är de och vad driver dem?

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:56 CET

Handeln, och inte minst detaljhandeln, karaktäriseras av stora kedjor med likriktat utbud som tar allt större marknadsandelar. De stora kedjorna har stordriftsfördelar som ofta gör det svårt för små aktörer att hävda sig. Trots detta är handeln den enskilda bransch som under flera år har ofta haft det största antalet snabbväxande så kallade gasellföretag, se tabell A. Gasellföretag är företag som har en stark organisk tillväxt och också uppvisar lönsamhet under ett antal år.

HUI presenterar idag en analys av handelns gasellföretag. Analysen baseras på företag som år 2004 utsågs till gasellföretag. Rapporten visar att det finns gasellföretag i både parti- och detaljhandeln.

Samtliga gaseller kännetecknas av att de är företag som initialt är små, men som har en hög försäljningstillväxt. Vad gäller ekonomiska nyckeltal kan det konstateras att gasellföretagen hade en god lönsamhet med hög avkastning på eget och totalt kapital, samt en hög nettomarginal. Företagen hade hög effektivitet med en hög omsättning per anställd Även gasellföretagens arbetskraftskostnad per anställd är i linje med branschsnittet. Sammantaget kan man konstatera att gasellföretagen är lönsamma företag med god effektivitet och överlag sunda finanser.

För att få en uppfattning om mer kvalitativa faktorers betydelse för vad som driver gasellföretagen har företrädare för fem gasellföretag intervjuats. Typiskt för de intervjuade gasellföretagen är att de har fokus på produkternas kvalitet snarare än lågt pris, tillhandahåller en hög servicenivå, lyckats finansiera sin tillväxt med egna medel samt drivs av engagerade ägare med entreprenöriellt sinne.

En näringspolitisk implikation av analysen är att det i de flesta fall inte går att i förhand peka ut vilka företag som skall bli gaseller. De kommer från alla möjliga branscher och även om de är vanligare i vissa regioner och kännetecknas av vissa karaktäristika så finns det mängder av företag som har liknande kännetecken. Det är därför viktigt att skapa ett generellt bra företagsklimat. Detta i sin tur kommer att leda till att det blir förhållandevis fler gaseller i slutändan. Ju fler gaseller det finns desto större är sannolikheten att någon/några faktiskt blir riktigt stora företag.


HUI-rapporten har gjorts inom ramen för HUI:s forskning kring handelns strukturomvandling.


AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) är det ledande kunskapsföretaget när det gäller utredningar, konsultverksamhet och forskning inom den svenska detaljhandeln och tjänstesektorn med flera decenniers erfarenhet. HUI arbetar med aktörer inom såväl privat som offentlig sektor.


För mer information om rapporten kontakta: Nora Prochazka, detaljhandelsanalytiker HUI (073-678 09 79, nora.prochazka@hui.se) Fredrik Bergström, Ek. Dr., VD HUI (08-762 72 89, fredrik.bergstrom@hui.se).Rapporten går att ladda ner från HUI:s hemsida: www.hui.se