Media-no-image

Myndigheter anställer sällan personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   2013-12-03 05:30 CET

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna vara
delaktig i samhället är att ha ett arbete eller en meningsfull sysselsättning.
Men av dem med nedsatt arbetsförmåga har inte ens hälften ett arbete, att
jämföra med två tredjedelar när det gäller resten av befolkningen.

En ny enkätundersökning från Handisam med svar från 289
statliga myndigheter visar att trots att nästan nio av tio statliga myndigheter
nyanställde ifjol var det bara drygt 16 procent som anställde någon med en
funktionsnedsättning som har behov av anpassning från arbetsgivaren. 

Samma undersökning visar att endast drygt fyra av tio statliga
myndigheter har gjort generella åtgärder för att öka möjligheten för personer
med funktionsnedsättning att få en anställning. Det handlar exempelvis om
förbättringar i arbetsmiljön och den fysiska miljön, till exempel att anpassa
lokalerna så att de går att använda för den som använder rullstol.

– För att klara av framtidens utmaningar måste alla
människors kompetens tas tillvara. Sverige åldras. En större del av
befolkningen ska försörjas av en allt mindre del. Därför är det viktigt att
staten visar vägen och föregår med gott exempel och anställer personer med
funktionsnedsättning, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam. 

Arbetsförmedlingen har fått regeringsuppdraget att skapa
fler arbetstillfällen inom den statliga sektorn för personer med
funktionsnedsättning genom att erbjuda praktikantplatser. Programmet, som
trädde i kraft i början av året, innebär att alla myndigheter ska teckna en
överenskommelse om att inventera, kartlägga och anmäla platser till
Arbetsförmedlingen. Men den senaste statistiken från november visar att endast 41 myndigheter av 247 tillfrågade skrivit under en överenskommelse. 

­– Praktikantprogrammet är en bra möjlighet för statliga
arbetsgivare att få in mångfald på jobbet och avdramatisera frågan. Olika
erfarenheter bland personalen är bra för arbetsmiljön och ökar även
effektiviteten, säger Carl Älfvåg. 

Kontaktuppgifter
Carl Älfvåg, generaldirektör, mobil och kontor 08-600 84 00
Arvid Lindén, analyschef, mobil och kontor 08-600 84 25 


­


Handisam skyndar på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

En ny enkätundersökning från Handisam med svar från 289 statliga myndigheter visar att trots att nästan nio av tio statliga myndigheter nyanställde ifjol var det bara drygt 16 procent som anställde någon med en funktionsnedsättning som har behov av anpassning från arbetsgivaren.

Läs vidare »
Media-no-image

Många utesluts från barer och restauranger

Pressmeddelanden   •   2013-10-26 06:00 CEST

Var femte person med funktionsnedsättning möter ofta eller alltid hinder vid besök på caféer, restauranger eller barer. De flesta väljer att gå någon annanstans. Det visar en ny undersökning av myndigheten Handisam som drygt 1 500 personer med olika funktionsnedsättningar svarat på runt om i landet, till exempel personer med allergi, rörelsehinder och hörselskada.

– Små insatser från dem som driver restauranger, caféer och barer kan leda till stora positiva förändringar för många. Se till att det finns bra belysning, lagom hög ljudnivå och tydliga skyltar. Ta bort trösklar och öka kunskapen om funktionsnedsättningar bland personalen. Det är bara några exempel på enkla åtgärder, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Nästan hälften, 48 procent, säger att de skulle vilja besöka restauranger, caféer och barer oftare än de gör idag. Över hälften har problem med ljudnivåer, till exempel hög bakgrundsmusik. En fjärdedel upplever problem med att komma in och drygt en tredjedel med att ta sig fram inne i lokaler. En av sju har problem med allergiframkallande produkter, till exempel jordnötter och doftande blommor.  

– De som driver restauranger, caféer och barer förlorar kunder och därmed inkomster om man inte ser över tillgängligheten och åtgärdar brister. Det är inte bara hon eller han som hindras att besöka restaurangen eller baren som kan gå förlorade, utan hela sällskap, säger Carl Älfvåg.

För mer information
Carl Älfvåg, generaldirektör, mobil och kontor: 08-600 84 00
Magnus Lagercrantz, utredare, mobil och kontor: 08-600 84 20

Om du är intresserad av en intervju med en person som kan berätta om sina erfarenheter.
Björn Häll-Källerman, vice ordförande i Förbundet Unga Rörelsehindrade,
mobil: 073-777 91 82

Läs mer om undersökningen på:
www.handisam.se
 


Handisam skyndar på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

Var femte person med funktionsnedsättning möter ofta eller alltid hinder vid besök på caféer, restauranger eller barer. Det visar en ny undersökning av myndigheten Handisam som drygt 1 500 personer med olika funktionsnedsättningar svarat på runt om i landet, till exempel personer med allergi, rörelsehinder och hörselskada.

Läs vidare »
Media-no-image

Myndigheter får underkänt i tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   2013-06-26 05:30 CEST

Endast 12 av 289 myndigheter uppfyller Handisams 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar en ny undersökning. Detta trots att det gått tolv år sedan regeringen slog fast att det ska vara möjligt
för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.  

– En del myndigheter har gjort ett bra jobb men generellt sett är jag besviken eftersom allt för många brister i tillgänglighetsarbetet, trots att man haft väldigt lång tid på sig att planera och genomföra arbetet, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Myndigheterna måste bland annat ta bort trappsteg och trösklar som hindrar rullstolsburna, se till att det finns utrustning som gör det möjligt att kommunicera med personer som har en hörselskada och kunna erbjuda information på lättläst svenska och i punktskrift.

Men så många som 54 myndigheter har sedan ifjol backat i det grundläggande tillgänglighetsarbetet och nästan hälften har inte tagit ett enda steg framåt. Ingen av landets polismyndigheter, domstolar eller statliga museer lever upp till kraven. Enskilda myndigheter har dock gjort stora framsteg, till
exempel Exportkreditnämnden, Tingsrätten i Stockholm, Polismyndigheten i Norrbotten län, Riksantikvarieämbetet och Högskolan i Dalarna

Handisams erfarenheter visar att framgångsfaktorerna för myndigheternas tillgänglighetsarbete är att man på ledningsnivå beslutar om att strukturera arbetet, det vill säga tar fram en handlingsplan, inventerar och ser till att någon eller några samordnar arbetet.

Undersökningen visar att nästan en av tre myndigheter saknar en handlingsplan för sitt tillgänglighetsarbete.  

– Den fysiska tillgängligheten är en förutsättning för att det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället. Det kan inte nog understrykas vilken betydelse myndigheterna har att vara ett föredöme för andra när det gäller tillgängligheten, säger Carl Älfvåg.


Öppna Jämförelser
www.handisam.se/oppnajamforelser
Du kan bland annat jämföra hur domstolar, högskolor,
länsstyrelser, museer, polismyndigheter och departement arbetar. 

För mer information
Carl Älfvåg, generaldirektör, mobil och kontor: 08 600 84 00 
Birgitta Mekibes, utredare, mobil och kontor: 08 600 84 45

12 myndigheter med full pott
Boverket 
Diskrimineringsombudsmannen
Handisam
Högskolan i Borås
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Myndigheten för tillgängliga medier
Post- och telestyrelsen
Riksdagsförvaltningen
Statskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Umeå universitet

Fakta undersökningen
Handisams uppdrag är att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Det gör myndigheten bland annat genom att följa upp hur statliga myndigheter arbetar med tillgänglighet. Handisam skickar årligen ut en enkät till alla myndigheter och resultaten presenteras i Öppna jämförelser. Myndigheterna har ett särskilt ansvar att genomföra funktionshinderspolitiken, det har regeringen slagit fast i förordning 2001:526. Där står att myndigheterna särskilt ska verka för att verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Handisam skyndar på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

Endast 12 av 289 myndigheter uppfyller Handisams 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar en ny undersökning. Detta trots att det gått tolv år sedan regeringen slog fast att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.

Läs vidare »
Media-no-image

Sämre levnadsvillkor med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   2013-05-15 05:30 CEST

På område efter område har personer med funktionsnedsättning sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. Det visar en ny lägesrapport från myndigheten Handisam som omfattar arbetsmarknad, utbildning, socialpolitik, folkhälsa, fysisk tillgänglighet, transport, informationsteknik, kultur, medier, idrott, rättsväsendet och konsumentfrågor.

Några nedslag:

* Ohälsan är nästan tio gånger så vanlig jämfört med övriga i landet. 

 * Var tredje kan inte handla i butiker på grund av bristande tillgänglighet.

* Nästan hälften har aldrig varit på något kulturevenemang.

* Var fjärde person har svår ängslan, oro eller ångest. 

* Mer än hälften av alla svenskar med funktionsnedsättning saknar ett arbete.

För att få ett arbete krävs oftast utbildning. Men barn och ungdomar med funktionsnedsättning har det ofta tufft i skolan. I åldrarna 16 till 25 år är drygt var femte elev missnöjd med sin skolsituation. Sju av tio grundskolor och åtta av tio gymnasieskolor brister i sitt arbete med särskilt stöd. Dessutom är det tre gångar så vanligt att barn med funktionsnedsättning blir mobbade jämfört med andra barn.

Det sociala deltagandet i åldrarna 16 till 64 år är dubbelt så lågt jämfört med övrig befolkning. Var femte har ingen nära vän.

– Att kunna ta sig till jobbet, skolan, fritidsaktiviteter, vänner och familj är en förutsättning för att vardagen ska fungera och att man ska må bra, därför är det mycket alarmerande att personer med funktionsnedsättning reser mycket mindre än övriga på grund av brister i färdtjänst och kollektivtrafik, säger Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

Han framhåller också att det inom vissa områden sker en positiv utveckling. Några exempel: För många har utvecklingen av IT underlättat vardagen de senaste åren. Ett större antal tv-program görs tillgängliga för fler genom textning, syn- och teckentolkning. Det är också fler studenter med funktionsnedsättning som har kontakt med samordnare på högskolorna för att få stöd i att genomföra sin utbildning. 

För mer information
Analyschef Arvid Lindén, mobil och kontor: 08 600 84 25 
Utredare Anna Dahlberg, mobil och kontor: 08 600 84 60

Intresserad av en intervju med en person som kan berätta om sin vardag?
Kontakta Anders Åkerblom.
mobil och kontor: 08 600 84 50


Handisam skyndar på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

På område efter område har personer med funktionsnedsättning sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. Det visar en ny lägesrapport från myndigheten Handisam som omfattar arbetsmarknad, utbildning, socialpolitik, folkhälsa, fysisk tillgänglighet, transport, informationsteknik, kultur, medier, idrott, rättsväsendet och konsumentfrågor.

Läs vidare »
Media-no-image

Var femte yngre person med funktionsnedsättning motionerar aldrig

Pressmeddelanden   •   2013-02-27 05:30 CET

Runt om i landet är det sportlovsveckor. En tid då många barn och ungdomar besöker bad-, frilufts - och idrottsanläggningar och är fysiskt aktiva. Men elever med funktionsnedsättning upp till årskurs nio motionerar mindre än övriga, visar tidigare statistik från Statens folkhälsoinstitut.

Det ser likadant ut i högre åldrar. Statistiska centralbyrån presenterar idag färsk statistik som visar att nästintill var femte person med funktionsnedsättning i åldrarna 16 till 29 år aldrig motionerar, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med övriga i samma ålder.

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för en god hälsa och välbefinnande. Men det är nästan tio gånger så vanligt med ohälsa bland personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen.

– Vi kan inte utesluta att en bidragande orsak är bristande fysisk aktivitet. Den enskilde har ett eget ansvar att ta hand om sig men det måste också finnas förutsättningar och där brister det, säger Carl Älfvåg, generaldirektör.

Till exempel har bara hälften av landets kommuner idrottsanläggningar och simhallar som är tillgängliga och användbara för dem som använder rullstol, både som utövare och som publik. Detta bidrar till isolering och utanförskap för många. 

– Vi har alla ett behov av att ingå i en gemenskap där vi känner att vi betyder något och här spelar motion och idrott en stor roll för många. Ett stort ansvar ligger på kommunerna. De behöver inventera anläggningars tillgänglighet och åtgärda brister. Inte minst är det viktigt att se till att ledare, tränare och annan personal har kompetens och rätt attityd för att ge lämplig uppbackning, säger Carl Älfvåg. 

För mer information
Carl Älfvåg, generaldirektör, mobil och kontor 08 600 84 00 
Anna Dahlberg, utredare, mobil och kontor 08-600 84 60

 


Handisam skyndar på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

Statistiska centralbyrån presenterar idag färsk statistik som visar att nästintill var femte person med funktionsnedsättning i åldrarna 16 till 29 år aldrig motionerar, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med övriga i samma ålder.

Läs vidare »
Media-no-image

Läget i kommunerna - ny rapport

Pressmeddelanden   •   2012-11-12 11:48 CET

Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället. Kommuner har en central roll i detta. Handisam presenterar idag en lägesrapport över sju områden som kommunerna ansvarar för.

 – Hur kommunerna bedriver verksamheterna får stor betydelse i vardagen för alla, men särskilt för personer med funktionsnedsättning. I rapporten presenteras vi fakta och statistik och det finns även konkreta exempel på hur kommuner har arbetat, säger Karin Åslund, utredare på Handisam.

En av de saker som skapar förutsättningar för delaktighet är tillgänglighet. Handisams kartläggning visar att i kollektivtrafiken är knappt sex av tio bussar tillgängliga, men skillnaderna i landet är stora. I Blekinge är åtta av tio bussar tillgängliga, i Västerbotten endast en av tio.

Biblioteken tillgängligast
Inom kultur och fritidsområdet är biblioteken den anläggning som har bäst tillgänglighet, nästan samtliga kommuner har fysiskt tillgängliga bibliotek. Detta att jämföra med idrottsanläggningar där nästan fyra av tio är otillgängliga. 

– Tillgänglighet och delaktighet kan främjas på flera sätt. Ett exempel är att en av fem kommuner ställer krav på tillgänglighet och delaktighet när de ger bidrag till idrottsaktiviteter, säger Karin Åslund.

Inte bara den fysiska miljön behöver fungera för att en verksamhet ska vara tillgänglig. I exempelvis skolan behöver elever få ett pedagogiskt upplägg och stöd utifrån sina behov. Uppemot hälften av lärarna anser att de inte har möjlighet att hjälpa alla elever som behöver det.  

Det blir också allt vanligare att eleverna måste kunna hantera webbaserade system för att delta i utbildningen. Många kommuner använder även digitala utbildningsplattformar. Men när tillgängligheten hos de vanligaste utbildningsplattformarna granskades uppfyllde ingen av dem de tekniska krav som krävs för att elever som använder datorhjälpmedel och alternativa it-verktyg ska kunna använda dem fullt ut.

­– Det är ett tydligt exempel på brister som kan påverka möjligheterna till en likvärdig utbildning för elever med funktionsnedsättning. Här finns mycket för kommunerna att tag i, säger Karin Åslund.

Kommuner har goda förutsättningar
Ett annat område som kommunerna bör ta ett krafttag kring är arbetsmarknaden. De flesta av landets kommuner anger att de prioriterar personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, men få lever i praktiken upp till detta. Endast en av fem kommuner uppfyller idag samtliga grundläggande kriterier; att arbeta strukturerat med mål och uppföljning, att se till att verksamheten är tillgänglig så att alla kan delta i arbetsmarknadsinsatser, att samverka med Arbetsförmedlingen och näringslivet samt att erbjuda praktik och anställning.

 – Personer med funktionsnedsättning har mycket svårare att få ett arbete än övrig befolkning.  Kommunerna har bra förutsättningar att få ut fler på arbetsmarknaden. Dels genom sina kunskaper om den lokala arbetsmarknaden och kontakter med näringslivet, dels som arbetsgivare, säger Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

Han framhåller att det pågår mycket arbete i kommunerna med att skapa förutsättningar för alla att delta jämlikt i samhället. 

– Men det återstår mycket att göra och vår uppföljning ska ge både regeringen och kommunerna ett förbättrat beslutsunderlag som kan leda till att människor upplever att delaktigheten ökar, säger Arvid Lindén.

De områden som täcks av rapporten är: arbetsmarknad, kultur och fritid, utbildning, socialpolitik, fysisk tillgänglighet, transport och it-politik.

 

 

 

Handisam skyndar på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället. Kommuner har en central roll i detta. Handisam presenterar idag en lägesrapport över sju områden som kommunerna ansvarar för. – I rapporten presenteras vi fakta och statistik och det finns även konkreta exempel på hur kommuner har arbetat, säger Karin Åslund, utredare på Handisam.

Läs vidare »
Media-no-image

MR-dagarna 2012 – Vi ses där!

Nyheter   •   2012-11-09 10:12 CET

Årets Mänskliga Rättighetsdagar startar på måndag 12 november och på programmet finner vi såväl seminarier och föreläsningar med rubriker som ”Hur svenska hockeyveteraner pussar på Lukasjenka” eller ”De politiska fångarna i Belarus”. Anna-Klara Mehlich från Handisam är på plats för att tillsammans med Centrum för lättläst hålla ett föredrag om tillgänglig information.

– Eftersom det här är Nordens största mötesplats för bland annat forskare, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter, är det väldigt stimulerande att få framhålla hur viktigt det är med tillgänglig kommunikation och information för att människor ska kunna vara delaktiga i samhället.

Fastslagna teman för i år är bland annat rättighetskrockar, diskriminering, barn och unga och global utveckling.   

Årets Mänskliga Rättighetsdagar startar på måndag 12 november och på programmet finner vi såväl seminarier och föreläsningar med rubriker som ”Hur svenska hockeyveteraner pussar på Lukasjenka” eller ”De politiska fångarna i Belarus”. Anna-Klara Mehlich från Handisam är på plats för att tillsammans med Centrum för lättläst hålla ett föredrag om tillgänglig information.

Läs vidare »
Media-no-image

Kommuner prioriterar personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden - men få lever i praktiken upp till detta

Pressmeddelanden   •   2012-11-08 11:17 CET

De flesta av landets kommuner anger att de prioriterar personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, men få lever i praktiken upp till detta. Det visar en ny enkätundersökning från Handisam som 144 kommuner svarat på.

– Personer med funktionsnedsättning har mycket svårare att få ett arbete än övrig befolkning. Kommunerna har bra förutsättningar att få ut fler på arbetsmarknaden. Dels genom sina kunskaper om den lokala arbetsmarknaden och kontakter med näringslivet, dels som arbetsgivare, säger Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

Men endast en av fem kommuner uppfyller idag samtliga grundläggande kriterier; att arbeta målmedvetet och strukturerat, att se till att verksamheten är tillgänglig så att alla kan delta i arbetsmarknadsinsatser, att samverka med Arbetsförmedlingen och näringslivet samt att erbjuda praktik och anställning.

Bara hälften av kommunerna har satt tydliga mål och riktlinjer för arbetet, vilket är grunden för att få ut fler på arbetsmarknaden. Inte ens fyra av tio kommuner beaktar alltid tillgänglighet när de genomför insatser för arbetslösa.

– Att skapa goda förutsättningar för människor att komma ut på arbetsmarknaden är en framtidsfråga. Vi svenskar blir allt äldre, vilket innebär att en större del av befolkningen ska försörjas av en allt mindre del och därför måste alla människors kompetens tas tillvara, säger Arvid Lindén.

För mer information:
Analyschef Arvid Lindén, mobil och kontor: 08 600 84 25
Utredare Karin Åslund, mobil och kontor: 08 600 84 74


Kommuner som lever upp till samtliga grundläggande kriterier:
Ale, Arvidsjaur, Borgholm, Burlöv, Göteborg, Hallstahammar, Haninge, Hylte, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kungälv, Lerum, Ljusnarsberg, Lund, Malmö, Markaryd, Munkedal, Olofström, Sandviken, Skellefteå, Stockholm, Trosa, Vilhelmina, Vårgårda, Örnsköldsvik, Östhammar.


Samtliga kommuner som svarat på enkäten:
Ale, Alingsås, Aneby, Arvidsjaur, Askersund, Berg, Bjuv, Bollebygd, Borgholm, Borlänge, Borås, Botkyrka, Boxholm, Burlöv, Dals-Ed, Dorotea , Eda, Eksjö , Eskilstuna, Fagersta, Falkenberg, Falköping, Falun , Filipstad, Forshaga, Gagnef, Gnosjö, Grums, Grästorp, Gävle, Göteborg, Habo , Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Heby, Helsingborg, Hofors, Huddinge, Hudiksvall, Hultsfred, Hylte, Hässleholm, Höganäs, Hörby , Jönköping, Karlsborg, Karlskrona, Karlstad, Kil, Kinda, Klippan, Kramfors, Kungsbacka, Kungälv, Landskrona, Lekeberg, Lerum, Lessebo, Lindesberg, Linköping, Ljusnarsberg, Lomma , Lund, Lycksele, Malmö, Malå , Mariestad, Markaryd, Mellerud, Mora , Mullsjö, Munkedal, Mölndal, Mönsterås, Mörbylånga, Nacka , Nora, Nordanstig, Nykvarn, Ockelbo, Olofström, Osby, Oskarshamn, Ovanåker, Oxelösund, Pajala , Robertsfors, Rättvik, Sala, Salem, Sandviken, Sjöbo, Skellefteå, Skinnskatteberg, Stockholm, Storuman, Sunne, Surahammar, Svalöv, Svedala, Svenljunga, Säffle, Söderhamn, Söderköping, Södertälje, Sölvesborg, Tanum, Tidaholm, Timrå, Torsås, Tranemo, Tranås, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Tyresö, Täby, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Uppsala, Uppvidinge, Vadstena, Vara, Vetlanda, Vilhelmina, Vingåker, Vårgårda, Värmdö, Värnamo, Västervik, Växjö, Åmål, Ånge , Åre, Årjäng, Åstorp, Älvkarleby, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund, Östhammar, Övertorneå.

Handisam skyndar på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

De flesta av landets kommuner anger att de prioriterar personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, men få lever i praktiken upp till detta. Det visar en ny enkätundersökning från Handisam som 144 kommuner svarat på.

Läs vidare »
Lqdxoxq1uius0ymckwxm

Sverigeturné för att göra barn mer delaktiga

Nyheter   •   2012-10-29 15:14 CET

Handisam turnerar just nu tillsammans med Socialstyrelsen för att prata om hur barn kan bli mer delaktiga i beslut som rör dem själva. Turnén grundar sig i att Socialstyrelsen nyligen har släppt en handbok med titeln ”Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning”.

Vsreo3jyouccrk8xil2v

På Lättlästdagarna lyfter vi rätten att komma till tals

Nyheter   •   2012-10-15 13:54 CEST

Alla människor ska få göra sin röst hörd. Anna-Klara Mehlich, projektledare för regeringsuppdraget Med rätt att komma till tals, lyfter frågan under Lättlästdagarna den 18-19 oktober. Projektet bygger på att personer med funktionsnedsättning, som har svårt att göra sin röst hörd, ska ges utrymme att göra just detta.

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • bbfrfhanna-kwplarabatknayt@hdwanardisazdsiism.se
 • 08-600 84 40

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • anders@handisam.se
 • 08-600 84 50

Om Handisam

Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, skyndar på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

Handisam arbetar med att samordna funktionshinderspolitiken i Sverige. Vårt arbete styrs av de mål och strategier som riksdagen slagit fast. Handisam är en stabsmyndighet som rapporterar direkt till regeringen.

Adress

 • Handisam
 • Besöksadress Arenavägen 63
 • 121 77 Johanneshov