Haninge klättrar 72 placeringar i Aktuell hållbarhets årliga miljörankning

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 11:58 CEST

Haninge är 25:e miljöbäst av 290 kommuner, enligt Aktuell Hållbarhets årliga mätning. Förra året hamnade Haninge på en 97:e plats.

​Haninges naturvård topp tio av Sveriges kommuner

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 11:51 CEST

Enligt Naturskyddsföreningens granskning av Sveriges kommuners naturvårdsarbete ligger Haninge på nionde plats. Bland pendlingskommuner nära storstad hamnar Haninge på tredje plats.

Motorikbana och konstgräs invigt i Vendelsö

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 17:11 CEST

Idag invigdes en helt ny motorikbana och utbytt konstgräs i Vendelsömalmsgropen. Mehmet Coksürer, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, höll tal och klippte band tillsammans med vice ordförande Christer Erlandsson inför många barn och ungdomar.

Budgetfullmäktige 11 juni Haninge

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 14:16 CEST

Mål och Budget 2019-2020

Samarbetskoalitionen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern lägger fram budget med totala ramökningar på över 311 miljoner kronor extra på välfärden under 2019.

Investeringar på över 5,7 miljarder på nya skolor och andra byggnader föreslås för perioden 2019-2022.

Ärenden förutom budget:

Åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan

Tryggheten i och utanför skolan är en prioriterad fråga för samarbetskoalitionen. Därför kommer kommunfullmäktiga fatta beslut om att tillföra resurser för fler vuxna i skolan och tryggare fysiska miljöer. Ökad finansiering av kommunens trygghetsteam med fältresurser, extratjänster för ökad vuxennärvaro kamratstödjare, nya passersystem och fortbildning i säkerhet för berörda verksamheter är ett axplock av de åtgärder som trygghetspaketet innehåller.

Program mot våldsbejakande extremism

Genom förebyggande och individanpassade insatser tillsammans med samordning och samverkan så ska våldsbejakande extremism motverkas i Haninge.

Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

Samarbetskoalitionen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern lägger fram budget med totala ramökningar på över 311 miljoner kronor extra till välfärden under 2019. Investeringar på över 5,7 miljarder på nya skolor och andra byggnader föreslås för perioden 2019-2022.

Läs vidare »

Mål och budget 2019 – 2020 Haninge kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 11:21 CEST

I Haninge ska man kunna leva det goda livet, vi ska ta vara på drivkraft och idéer hos våra medarbetare och invånare. I Haninge ska var och en kunna utvecklas och förverkliga sina drömmar.

Budgeten i urval: 

 • Jobben och företagandet. Uppdraget att ta fram mer företagsmark, då vi har flera framgångsrika företag i kommunen som behöver kunna fortsätta att växa och flera nya företag som vill etablera sig i Haninge.
 • Skolans område: Fortsatt satsning på trygghet och studiero samt uppdrag att utveckla organisation, arbetssätt och lärmiljöer för att stödja elever med såväl fysiska som neuropsykiatriska funktionsvariationer.
 • Bostadsbyggandet: Viktigt med trivsamma miljöer och varierade upplåtelseformer. Fortsatt utveckling i enlighet med översiktsplan och stadsutvecklingsplanen men också ökat fokus på en effektivare hantering av bygglov.
 • En minoritetspolitiskt program ska tas fram.
 • Kulturhistoriskt intressanta byggnader ägda av kommunen ska inventeras i syfte att få en mer enhetlig förvaltningsform.
 • Fortbildning i hedersproblematik inom hela den kommunala förvaltningen.
 • En långsiktigt hållbar budget även ur miljöperspektivet, till exempel kretsloppstänk för enskilda avlopp.
 • Värna naturområdena, till exempel ökad satsning på Tyresta Naturreservat.
 • Ge möjlighet till fler att uppleva naturområden, till exempel dagvattenområdet Dammträsk.
 • Arbeta fram en strategi för hållbar hästnäring, både för näringsidkaren, de anställda och hästarna.
 • Vi glömmer inte tillgänglighet, t.ex ska både utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ha fortsatt fokus på ungdomar med Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar. 

Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

Samarbetskoalitionen (S), (C), (MP) presenterar sitt budgetförslag för 2019.

Läs vidare »

Ny äldreplan beslutad i Haninge kommun.

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 13:33 CEST

Efter att kommunens Äldrenämnd i full enighet beslutat om en Äldreplan för åren 2019 – 2026 så behandlades planen även i Kommunfullmäktige. Ordförande i Äldrenämnden, Annett Haaf, lyfte upp det goda samarbete mellan partierna som möjliggjort att det nu finns en ny fräsch Äldreplan som kommer att gälla fram till 2026 oavsett vilka partier som styr i kommunen.

Planen beskriver flera stor utmaningar för äldrepolitiken; behovet av bostäder som är både praktiskt och ekonomiskt tillgängliga för dem som lever på sin pension. Äldreplanen betonar också vikten av Träffpunkter och bra mötesplatser där äldre kan träffas men där man också i samarbete med föreningslivet kan bedriva verksamheter där flera generationer kan mötas.

- Annett Haaf; Jag är nöjd att vi nu har en modern Äldreplan som visar riktningen för våra prioriteringar många år framåt. 

Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

Planen beskriver flera stor utmaningar för äldrepolitiken; behovet av bostäder som är både praktiskt och ekonomiskt tillgängliga för dem som lever på sin pension. Äldreplanen betonar också vikten av Träffpunkter och bra mötesplatser där äldre kan träffas men där man också i samarbete med föreningslivet kan bedriva verksamheter där flera generationer kan mötas.

Läs vidare »

Kommunfullmäktige Haninge måndag 7 maj kommenterad dagordning.

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 16:16 CEST

Åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan.

Kommunfullmäktiga kommer fatta beslut om att:

 • tillföra resurser för fler vuxna i skolan
 • ökade resurser för tryggare fysiska miljöer 
 • ökad finansiering av kommunens trygghetsteam med fältresurser
 • extratjänster för ökad vuxennärvaro kamratstödjare
 • nya passersystem 
 • fortbildning i säkerhet för berörda verksamheter 

Äldreplan

Äldreplan 2019 – 2026. Äldreplanen är en vägledning för kommunens planerings och utvecklingsarbete i frågor som rör äldreområdet. Planen redogör för nutida och framtida behov och förutsättningar.

Medborgardialog

Policy för medborgar- och brukardialog antas och ersätter åtta principer för medborgardialog. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att se över rutinerna för medborgarförslag.

Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

Fullmäktige beslutar om: Ökade åtgärder för trygghet i och utanför skolan. Äldreplan. Policy för medborgar och brukardialog. Överföring av medel till nämnderna från 2017 år.

Läs vidare »

Trätornet på Stockholms högsta berg invigt

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2018 20:42 CEST

Idag invigdes trätornet på Tornberget, Stockholms läns högsta berg, i Haninge kommun. Över hundra personer vandrade upp till toppen av berget för att vara med på invigningen. Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) höll invigningstal och klippte band tillsammans med kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) och träningsprofilen Mårten Nylén.

Kommunfullmäktige Haninge måndag 16 april kommenterad dagordning.

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 14:56 CEST

Årsredovisning visar 123,5 miljoner i överskott för 2017

Årets resultat blev 123,5 miljoner kronor (mnkr). 

Kommunfullmäktiges mål är att resultatet ska vara minst 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Resultatet för 2017 blev 2,8 procent och därmed uppfylldes resultatmålet. Resultatet innebär att balanskravet är uppfyllt. 

De flesta nämnderna har positiva resultat och redovisar sammantaget ett överskott mot budget med 37,4 mnkr eller 0,9 procent. Kommunens egna kapital uppgår nu till 1625,1 mnkr. Soliditeten i kommunen har ökat till 46,3 procent. Kommunen har ett stort pensionsåtagande som är en ansvarsförbindelse med 1 361 mnkr (pensioner intjänade före 1998). Om detta pensionsåtagande räknas in i balansräkningen är kommunens soliditet 8 procent. Det innebär att målet med att ha en positiv soliditet, inkl pensionsåtagandet, 2018 redan har uppnåtts.

Läs ärendet här

Stadsutvecklingsplanen Handen, Vega och Brandbergen växer samman

Stadsutvecklingsplanen redovisar möjligheter att låta Handen, Vega och delar av Brandbergen växa samman med 17 000 bostäder fram till år 2050.

Läs ärendet här

Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

Fullmäktige i Haninge ska fatta beslut i två ärende av vikt. 1. Årsredovisningen 2. Stadsutvecklingsplan

Läs vidare »

Den positiva utvecklingen för Haninges gymnasieskolor fortsätter

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 13:45 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Politisk Sekreterare
 • henrik.persson@haninge.se
 • 070 606 08 53

Om Haninge samarbetskoalition

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

Det är vi som styr Haninge kommun.