Skip to main content

Förbättrade resultat för skol- och fritidsverksamheten i Helsingborgs stad

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 11:24 CEST

Skol- och fritidsförvaltningen
Östra allén 16 , 251 89 Helsingborg


Under sammanträdet den 16 augusti antog skol- och fritidsnämnden en ny mål- och handlingsplan för skol- och fritidsverksamheten i Helsingborg.

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta densamma som skolplan för Helsingborgs stad under gällande mandatperiod.

Enligt lag ska det i alla kommuner finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende ska gestaltas och utvecklas. Av skolplanen ska särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som satts upp för skolan.

Fokus för skol- och fritidsnämndens mål- och handlingsplan utgår från femklöverns målprogram för Helsingborgs stad, men tar också avstamp i de värderingar som man på förvaltningen arbetat med under föregående mandatperiod. De övergripande riktlinjerna för förvaltningens fortsatta arbete gäller förbättrade resultat på alla nivåer. Kunskap, trygghet, valfrihet och ökad satsning på förskolan är några av målen som nämns, liksom entreprenörskap,
internationalisering och kultur i skolan. För fritidsverksamheten vill nämnden bland annat fortsätta att utveckla satsningen på Helsingborg – idrottsstaden.

– I den nya planen lyfter vi speciellt upp två saker som ska prägla skolans verksamhet i Helsingborg. Dels att skolans huvuduppgift är att främja elevernas
kunskapsutveckling, dels att skolan ska vara en arbetsplats där elever och personal känner sig trygga och har en bra studiemiljö, säger Christer Rasmusson, skol- och fritidsnämndens ordförande.

Beslutet i nämnden är avstampet för förvaltningen i arbetet med att implementera mål- och handlingsprogrammet i organisationen. Nu startar arbetet med att ta fram en övergripande verksamhetsplan där strategier och verktyg för
måluppfyllelse definieras.

– Från förvaltningens sida ser vi nu fram emot det arbete som måste vidtas efter att det politiska styrdokumentet skolplanen är klar. Detta innebär att översätta de politiska målen till operativ handling i form av en förvaltningsövergripande verksamhetsplan, säger Thorbjörn Jordansson, förvaltningschef för skol- och fritidsförvaltningen. Verksamhetsplanen i sin tur kommer att bli styrande och vägledande för verksamhetens/enheternas eget arbete med arbetsplaner. På så sätt blir skolplanen nyckeln vi behöver för att skapa den helhetssyn som är nödvändig för att vi skall vara det bästa alternativet.

För mer information kontakta:
Förvaltningschef Thorbjörn Jordansson 042 - 10 69 84