Skip to main content

Helsingborg klarar miljökvalitetsnormen för kvävedioxid

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 15:25 CET

Helsingborgs stad har i samarbete med Länsstyrelsen och andra aktörer skapat en så bra trafikmiljö i Helsingborg att staden blir den första i landet som gått igenom ett åtgärdsprogram för luftkvalitet och inte behöver något nytt.

Sedan 2007 har Helsingborg arbetat efter ett bindande åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Länsstyrelsen lämnar imorgon, 16 februari, över det formella beslutet att åtgärdsprogrammet inte behöver revideras eller förnyas. Helsingborg är därmed den första staden i landet som gått igenom ett åtgärdsprogram för luftkvalitet och inte behöver något nytt.

- Det är glädjande att de åtgärder som staden och andra aktörer genomfört har gett önskat resultat och att vi nu har en positiv utveckling när det gäller luftkvaliteten i Helsingborg, säger Anders Lundström (KD), miljönämndens ordförande.

Samtliga punkter i åtgärdsprogrammet är genomförda med undantag av busskörfält på Drottninggatan/Järnvägsgatan. Under 2014 arbetade en förvaltningsövergripande grupp tillsammans med arkitekter och trafikingenjörer, samt Skånetrafiken, med att ta fram ett förslag på den nya stadsgatan. De framtagna förslagen bedömdes och utvärderades och det visade sig vara svårt att trafikmässigt lösa vissa anslutningar till Drottninggatan/Järnvägsgatan inom de ramar och direktiv som var angivna.

Samtidigt har mätresultat från 2012 och framåt visat på allt bättre värden för kvävedioxid i Helsingborg. Under 2015 utreddes hur situationen skulle bli i centrala Helsingborg om busskörfält införs eller inte införs till år 2020, samt vid vilka platser det kan vara svårt att uppfylla miljökvalitetsnormen om inga åtgärder vidtas. Resultatet redovisades i november 2015 och har varit en del i underlaget till Länsstyrelsens beslut om att åtgärdsprogrammet inte behöver revideras eller förnyas.

Arbetet med Drottninggatan/Järnvägsgatan fortsätter som ett stadsförnyelseprojekt med fokus på gång- och cykelstråk samt attraktiva ytor, effektivare och prioriterad kollektivtrafik och att genomfartstrafiken i större utsträckning ska finna andra vägar.

- Det är ett välkommet besked från Länsstyrelsen. Det ger oss i Helsingborg möjligheter att arbeta fram den bästa helhetslösningen för trafiksituationen i de centrala delarna av staden, säger Christian Orsing (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Exempel på åtgärder som genomförts sedan 2007
Trafikdämpande åtgärder på Södra Stenbocksgatan, införande av miljözon för tung trafik, miljökrav i upphandling av transporttjänster och arbetsmaskiner, genomförande av ny cykelplan och Bussvisionen för Helsingborg och översyn av skyltning, styrning och kontroll av trafiken (inklusive hastighetssänkning på Malmöleden).

- Det känns riktigt bra idag att prata trafik. Tänk att vi efter flera års arbete med åtgärder såsom utbyggnaden av Österleden, bättre cykelvägar och fördubbling av kollektivtrafiken nu kan se att det faktiskt gett resultat, säger Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltningen.

- Vi är otroligt glada för att vi nu kan ge helsingborgarna den rena luft som vi hoppas kunna ta för givet. Vi vill uppmärksamma detta tillsammans med länsstyrelsen samtidigt som vi är väldigt måna om att fortsatt följa upp mätvärdena så att vi inte får försämrad luft i framtiden, säger Jens Gille, avdelningschef på miljöförvaltningen.


För mer information kontakta:
Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tel: 0703-01 07 26

Anders Lundström (KD), miljönämndens ordförande
Tel: 070-210 49 92

Oscar Grönvall, trafikchef, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 36 81

Jens Gille, avdelningschef, miljöförvaltningen
Tel: 042-10 50 52


Om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogrammet
Miljökvalitetsnormer är att betrakta som absoluta gränsvärden. Om normerna inte klaras påverkar det möjligheten att genomföra stadens planering och utveckling, liksom möjligheterna för verksamhetsutövare att få miljötillstånd.

Länsstyrelsen fastställde 19 februari 2007 om ett bindande åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Helsingborg. 15 oktober 2009 fastställdes ett reviderat åtgärdsprogram. Det reviderade programmet innehåller samma huvudåtgärder som det ursprungliga programmet som beslutades i kommunfullmäktige 26 augusti 2009.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument