Skip to main content

Helsingborgs stad – preliminärt bokslut 2009

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 10:37 CET

Det preliminära bokslutet för Helsingborgs stad visar ett resultat på 178 miljoner (320). Därmed redovisar Helsingborgs stad ännu ett bokslut med överskott, men denna gång utgör hela 108 miljoner intäkter av engångskaraktär. Ur balanskravssynpunkt uppgår stadens resultat till 116 miljoner (339).

–        Årets resultat kan förklaras med både planerade och oplanerade gynnsamma händelser. Staden sålde Slottsvångsskolan till Dunkerstiftelsen och fick en vinst på cirka 70 mnkr. Skånes kommuner kom överens med Region Skåne om en mångårig pensionstvist som genererade 8 mnkr till staden och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) delade oväntat ut 7 mnkr av sina tillgångar till staden. I december 2009 aviserades dessutom att hela årets inbetalda sjukförsäkringsavgifter för våra anställda (AFA) betalas tillbaka med 24 mnkr, förklarar stadens ekonomidirektör Ulf Krabisch.

Skatteintäkterna och fastighetsavgiften under året blev 77 mnkr lägre än budgeterat och skatteprognoserna från SKL aviserar fortsatt svag utveckling av skatteintäkterna de kommande åren. Nämnder och styrelser i staden redovisar ännu ett år med god följsamhet gentemot den budget kommunfullmäktige har fastställt. Budgetavvikelse inom utvecklingsnämnden beror på högre försörjningsstödskostnader och var både väntad och planerad.

Engångsposter påverkar resultatet

– Helsingborgs stad har en stabil ekonomi men utan engångsintäkterna skulle utfallet 2009 endast ha varit 70 mnkr, det vill säga hälften av det budgeterade resultatet. Det här innebär att vi även framöver måste arbeta aktivt med att få ut mer för insatta skattepengar och fortsätta att prioritera god ekonomisk hushållning, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson.

– Nämnders och styrelsers goda arbete tillsammans med sina förvaltningar behöver även framöver präglas av verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Staden ligger i framkant inom många områden och arbetet med att vidareutveckla Helsingborg för helsingborgarnas bästa fortsätter, säger stadsdirektör Stellan Folkesson.

 

För mer information

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande
Tel: 042-10 50 87, e-post: peter.danielsson@helsingborg.se

 

Stellan Folkesson, stadsdirektör
Tel: 042-10 66 00, e-post: stellan.folkesson@helsingborg.se

 

Ulf Krabisch, ekonomidirektör
Tel: 042-10 59 92, e-post: ulf.krabisch@helsingborg.se