Skip to main content

Ökad satsning på vård- och omsorg under 2010

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 15:19 CET

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om ytterligare satsningar inom den kommunala vård- och omsorgen under 2010.
Från den förste april utökas äldreboendeplatserna med ytterligare arton platser och under året kommer ett nytt LSS-boende med fem platser att öppna.
Sammanlagt fyra heltidstjänster för demenssamordnare skapas för att ytterligare höja kvaliteten inom det allt viktigare demensområdet.
Dessutom förstärks HSL-organisationen (Hälso och sjukvård) på vårdboendena genom att bl. a. fler sjuksköterskor anställs.
För att ytterligare öka stödet för de anhöriga som vårdar närstående i hemmet tillförs 2, 7 miljoner kronor.

Ökade investeringar 2010:
18 äldreboendeplatser - investering på 6,5 mnkr.
Nytt LSS-boende 5 platser - investering på 3,5 mnkr.
4 demenssamordnare – investering på 2 mnkr.
Förstärkning av HSL-organisationen på vårdboendena - investering på 3 mnkr.

För mer information:

Richard Lundberg, Ordförande Vård- och omsorgsnämnden; telefon 0732-31 13 49, e-post: richard.lundberg@helsingborg.se