Skip to main content

Ringstorpsskolan i Helsingborg - en av de främsta skolorna i Sverige

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2012 13:20 CEST

Under april månad gjordes en Qualisgranskning av Ringstorpsskolan. I granskningsrapporten står att läsa att Ringstorpsskolan uppvisar god kvalitet inom samtliga de områden som Qualis granskar. Vid förra granskningen år 2007 blev skolan bäst i Sverige. Med ytterligare tre poäng, trots att Qualis skärpt kraven, står sig Ringstorpsskolan även denna gång som en av de främsta skolorna i landet.

Enligt skollagen ska alla förskolor och skolor bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som ska dokumenteras. Inom Kunskapsstaden Helsingborg används verktyget Qualis som stöd i det löpande kvalitetsarbetet.

-       Ringstorpsskolan uppvisar mycket god kvalitet inom de kvalitetsområden som Qualis mäter. Vår vision med Qualis är att alla skolor ska bli bättre och det ska vara förbättringar som både går att mäta kvantitativt och bedöma kvalitativt, vilket Ringstorpsskolan är ett gott exempel på med sitt systematiska kvalitetsarbete, säger Nils-Åke Andersson, skolansvarig i Q-Steps Kvalitetssäkring.

Den omfattande granskningen genomfördes i april 2012. Granskningen bekräftar att trygghet och trivsel genomsyrar verksamheten, att arbetssättet och lärarrollen bidrar till elevernas ansvar för det egna lärandet och att skolan har en tydlig och väl fungerande organisation. Skolan fick 110 poäng av 126 möjliga. För att bli certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem krävs minst 60 poäng och att skolan uppnår minst steg tre på den sjugradiga skalan inom samtliga kvalitetsområden.

I Ringstorpsskolans granskning står vidare bland annat att ”Lärarna arbetar systematiskt med att utveckla elevernas ansvar för sitt lärande och anpassar detta till varje individs förmåga och förutsättningar. En gemensam kunskapssyn och ett systematiskt arbete med utveckling av arbetssätt och arbetsformer är utmärkande för skolan. Detta kompletterat med en utmärkt och begriplig dokumentation gör att lärarrollen blir tydlig för såväl elever som föräldrar. Kommunikationen fungerar bra såväl internt som externt och skolan har ett antal väl utvecklade nätverk och ett gott samarbete med närsamhället.” 

Qualis har skärpt kraven under åren och skolan har trots detta tre poäng mer än förra gången den granskades. Det året var den bäst i Sverige. Rektor Helena Rosenlöf gläds åt resultatet. 

-       Jag känner mig stolt över våra elever och det arbete som våra lärare och vår personal på skolan lägger ned.  Särskilt positivt  är det att få bekräftelse genom Qualisgranskningen att vårt medvetna och engagerade arbete ger resultat.

 Q-Steps kvalitetssäkringssystem Qualis mäter kvaliteten på arbetet i verksamheten. Genom ledningens, medarbetarnas, barnens/elevernas och föräldrarnas perspektiv visar systemet en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten. Mer finns att läsa på www.q-steps.se

För mer information kontakta:

Rektor Ringstorpsskolan, Helena Rosenlöf
042-10 57 03, helena.rosenlof@helsingborg.se

Verksamhetschef Kunskapsstaden Helsingborg, Gertrud Ek
042-10 22 68, gertrud.ek@helsingborg.se

Verksamhetscontroller skol- och fritidsförvaltningen, Viveca Olsson
042-10 44 25, viveca.olsson@helsingborg.se

Nils-Åke Andersson, skolansvarig Q-Steps Kvalitetssäkring
08-410 928 46

Sören Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB
08-410 928 41