Skip to main content

Pressmeddelande: Stor framtidspotential för fjärrvärme i Europa

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 13:11 CET

Det finns en stor framtidspotential för fjärrvärme i Europa. Andelarna på värmemarknaden för denna uppvärmningsteknik kan i många större europeiska städer trefaldigas, och då med samma lönsamhet som i dag. Dessutom spås fjärrvärmesystem i befolkningstäta städer och stadsdelar vara fortsatt konkurrenskraftiga även om värmebehovet skulle minska i framtiden. Det visar en ny och unik studie som en forskargrupp på Högskolan i Halmstad har gjort.


– Syftet med projektet har varit att utvärdera fjärrvärmeteknikens fortsatta konkurrenskraft även om värmebehovet skulle minska i framtiden, säger Sven Werner, professor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad, och den som har lett forskningsprojektet.

Genom att formulera om en klassisk beräkningsformel för investeringskostnader i fjärrvärmenät har forskarna tagit fram en unik modell som gör det möjligt att beräkna investeringskostnader för fjärrvärmesystem också på orter som inte har fjärrvärme i dag. Tidigare beräkningar har endast kunnat utföras för befintliga nät.

Forskarna har därefter analyserat fjärrvärmeteknikens nuvarande ställning på värmemarknaden i 83 städer i fyra europeiska länder: Tyskland, Frankrike, Belgien och Nederländerna. Dessutom har man värderat teknikens framtida konkurrenskraft i förhållande till lokala uppvärmningsalternativ och minskade värmebehov.

År 2006 stod fjärrvärmen i de undersökta städerna för i genomsnitt 21 procent av värmemarknaden.

– Vid våra beräkningar fann vi emellertid att marknadsandelar motsvarande 60 procent skulle vara en kostnadseffektiv genomsnittlig utbyggnadsnivå. Det innebär att det skulle vara möjligt att trefaldiga den nuvarande fjärrvärmemarknaden i de städer som vi har tittat på, med en lönsamhet beräknad på dagens situation, säger Urban Persson, doktorand i energiteknik, som har ingått i forskargruppen.

Studien visar också att det i befolkningstäta städer inte finns några större risker för fjärrvärmens ställning på grund av ett varmare klimat. Bland annat kan ny teknik, till exempel det som nu utvecklas i den fjärde generationens fjärrvärmeteknik, bidra till detta.

Fjärrvärmestudien ingår i ett treårigt svenskt projekt om skilda energiteknologier: ”Pathways – Swedish Systems Solutions”, som görs i samarbete med Chalmers och finansieras av Energimyndigheten. Det är i sin tur ett parallellprojekt till det större internationella ”Pathways to Sustainable European Energy Systems”.

För mer information, kontakta Sven Werner, tel. 035-16 71 30 eller Urban Persson, tel. 035-16 74 05.

Studien heter Heat distribution and the future competitiveness of district heating, Persson & Werner, 2011. Applied Energy 88 (2011) s. 568–576. En sammanfattning på engelska (abstract) finns på Science Direct, där artikeln i sin helhet också kan köpas.

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 14 500 studenter och 500 anställda, varav ett 50-tal professorer.