Skip to main content

Skolor och forskare satsar tillsammans på det digitala lärandet

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2019 11:49 CET

Lära genom film, virtuell verklighet, ”spelifierad” undervisning, en matteapp, gränsöverskridande programmering, fjärrundervisning, det digitala ledarskapet och datoriserade klassrum. Det är några av de forsknings- och utvecklingsprojekt som är aktuella inom samverkansprojektet FDLIS (Framtidens digitala lärande i skolan). Det är ett unikt projekt med kompetens och insatser hos sju kommuner, Region Halland och Högskolan i Halmstad. Projektet stämmer väl in i den nationella digitaliseringsstrategin för skolan. I handlingsplanen för strategin, som presenteras för regeringen i dag, har Högskolan i Halmstad haft en viktig roll.

– FDLIS är ett väldigt viktigt projekt för Högskolan, då det skapar spännande möjligheter till praktiknära forskningsprojekt kopplade till det digitala lärandet i skolan, säger Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad och projektledare för forskningen inom FDLIS.

#skolDigiplan presenteras för regeringen i dag

Pernilla Nilsson har också lett arbetet om forskning och uppföljning av skolans digitalisering i handlingsplanen för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. I dag presenterar SKL (Sveriges kommuner och landsting) denna nationella handlingsplan för digitalisering av skolväsendet – #skolDigiplan – för regeringen.

– Frågorna kring digitalisering ska vara en helt naturlig del av dagens skolutveckling. När vi nu överlämnar den nationella handlingsplanen till regeringen är det därför vår förhoppning att diskussionen breddas och fokus hamnar på stora och viktiga frågor som: hur stärker vi likvärdigheten i landets skolor och hur rustar vi alla barn och elever för en framtid i det moderna samhället?

Lärarna involverade i forskningsfrågorna

Utvecklingsdriven, eller praktiknära forskning, innebär bland annat att lärarna på de olika skolorna är med och formulerar forskningsfrågorna. FDLIS (Framtidens digitala lärande i skolan) utgår från de behov som finns i dag i skolorna, och arbetet ska vara ett stöd i kommunernas och skolornas verksamhetsutveckling. En bärande idé är att kommunerna ska lära av varandra.

Syftet med FDLIS är att bidra till utveckling av och forskning om lärandeprocesser med digitala resurser. Det stämmer väl överens med regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet, att ”forskning om digitaliseringens påverkan på undervisningen och lärande ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser”.

Inom FDLIS lyfts fyra olika fokusområden fram: fjärr- och distansundervisning, utveckling av undervisningens kvalitet, utveckling av skolledares ledarskap i den digitala skolan samt bidrag till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för lärande.

VR för språkutveckling

Mats Gustafsson är förstelärare på Kattegattgymnasiet i Halmstad och involverad i ett av delprojekten (ännu inte påbörjat i praktiken) som ska ta hjälp av VR (virtuell verklighet) för språkutveckling hos, och tillgänglighet för, nyanlända elever. Mats Gustafsson tror på den digitala tekniken i skolan:

– Utvecklingen går i rasande fart, och inom utbildningsväsendet är användningen i sin linda. Det är lätt att hitta lite ”wow-effekter”, exempelvis att eleverna får promenera bland dinosaurier, och visst fyller det ett syfte genom att elever blir intresserade. Effekten minskar dock naturligt när du har jobbat med VR några gånger. För oss lärare handlar det definitivt inte bara om wow-effekter. Det är mervärdet i att befinna sig i en 3D-miljö som är så viktig att plocka fram, säger Mats Gustafsson.

Ett långsiktigt samarbete

Projektet FDLIS grundar sig i gemensamma insatser hos alla parter. Från Högskolan i Halmstad ingår ett flertal forskare, och även forskarutbildade lärare och andra anställda i kommunerna som deltar i samarbetet. Just nu är forskarna involverade i flera olika delprojekt som i de flesta fall drar i gång under vårterminen. Tillsammans med skolledare och lärare i kommunens förskolor och skolor arbetar de under projektets gång och formulerar forsknings- och utvecklingsprojekt som bygger på kommunernas behov.

– Att arbeta med praktikutvecklande forskning handlar om att både ge och ta. Detta är ett långsiktigt samarbete och vi hoppas kunna knyta fler forskare till samverkansprojektet. Behovet av forskning och utveckling i kommunerna är stort och här har vi på Högskolan i Halmstad en viktig roll att fylla, säger Pernilla Nilsson på Högskolan i Halmstad.

KONTAKT

Pernilla Nilsson, pernilla.nilsson@hh.se, 070-835 27 72

Kort om FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan

Genom såväl forskning som erfarenhet kommer både digitala och analoga lärmiljöer, arbetssätt och metoder att prövas och utvärderas. Totalt har projektet en budget på över åtta miljoner kronor under tre år. De samverkande parterna är Varbergs kommun, Laholms kommun, Båstads kommun, Kungsbacka kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun och Ängelholms kommun, samt Region Halland och Högskolan i Halmstad.


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil – det innovationsdrivande lärosätet – utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 11 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.