Skip to main content

Två miljoner till forskning för lönsam svensk livsmedelsproduktion

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 09:39 CET

Hur kan vi utveckla en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige? Högskolan i Halmstad får nu forskningsmedel på cirka två miljoner kronor för en analys av hållbara affärsmodeller för att möta denna samhällsutmaning. Projektet sker inom ramen för Högskolans temaområde Grön innovation och är ett av 16 projekt som tilldelats medel av Stiftelsen Lantbruksforskning.

Projektets huvudsyfte är att studera hur lönsamhet skapas i svensk livsmedelsproduktion utifrån ett hållbart perspektiv, och vilka hinder respektive drivkrafter det finns för att utveckla hållbara affärsmodeller. Analysen kommer att bygga på en kartläggning av lantbruksföretag över hela Sverige.

Kunskap om lantbrukens affärsmodeller

– Studien omfattar både enskilda lantbruksföretag och företagsnätverk. För att utveckla och stärka en hållbar och konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion är det viktigt att ha kunskap om hur affärsmodeller skapas, utvecklas och förblir hållbara – ekonomiskt, ekologiskt såväl som socialt, säger Pia Ulvenblad, projektledare och universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad.

– Att vi beviljats medel för projektet stärker även Högskolans satsningar på Innovationsvetenskap, temaområdet Grön innovation och Högskolans KK-miljö Forskning för innovation vilket känns positivt och roligt, fortsätter hon.

Samverkan mellan flera organisationer

Arbetet genomförs tillsammans med Hushållningssällskapet Halland, som sedan flera år samverkar med Högskolan inom ramen för lärosätets KK-miljö Forskning för innovation. Dessutom ingår en referensgrupp med nationella och internationella aktörer inom livsmedelsproduktion, inklusive halländska lantbruksföretagare och livsmedelsproducenter.

Projektet kommer att pågå i två år, med start i början av 2016.

Grön innovation

Forskningsområdet Grön innovation fokuserar på att möta samhällsutmaningar lokalt, regionalt och internationellt inom bland annat livsmedelsproduktion och hållbar utveckling. Forskningsområdets syfte är att göra detta genom att stärka innovationsförmåga och stimulera till nya produkter, tjänster och processer och skapa hållbar konkurrenskraft.

Forskning för innovation 

Forskning för innovation är en KK-miljö som innebär ett tioårigt avtal med Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. Centralt i alla forskningsprojekt som bedrivs inom ramen för Forskning för innovation är att forskningsresultaten skall tas fram i samproduktion med näringslivet.

Stiftelsen Lantbruksforskning

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbruks- och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar dessa företag ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning, som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.