Skip to main content

Styrelsen beslutade att föreslå Sigbritt Karlsson som rektor

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 16:38 CET

Vid sitt februarimöte beslutade Högskolans styrelse att vända sig till regeringen och föreslå Sigbritt Karlsson som ny rektor. Styrelsen fastställde också årsredovisningen och fattade beslut om att inrätta en tekniskt naturvetenskaplig fakultetsnämnd.

Ny rektor

Hörandet av Sigbritt Karlsson har av styrelsens ordförande Ingela Tuvegran bedömts som entydigt positivt, en uppfattning som delas av de styrelseledamöter som deltagit under hörandet. På ordförandes förslag beslutade styrelsen därför att vända sig till regeringen och rekommendera att Sigbritt Karlsson blir ny rektor för lärosätet.

Årsredovisning 2009

Högskolans resultat för 2009 slutade på minus 4,1 miljoner. Det är drygt 3 miljoner bättre än budgeterat. Anledning till det förbättrade resultatet är att antalet helårsstudenter har ökat under 2009 och idag uppgår till 4 381. Det är områdena teknik- och naturvetenskap som ökar mest. Att Högskolan trots ökningen av studenter gör ett minusresultat beror på att lärosätet - på ett planerat sätt - tar av eget kapital för att bygga upp sin forskning.

Fakultetsnämnd

Högskolan har för avsikt att ansöka om examensrätt på forskarutbildningsnivå inom vissa av lärosätets profilområden. Som ett led i detta arbete beslutade styrelsen att inrätta en fakultetsnämnd inom teknik och naturvetenskap. Rektor fick också i uppdrag att ta fram valföreskrifter som ska gälla vid valet av fakultetsnämnd.

Inrättandet av en studentkår

Den i juli 2010 upphör det så kallade kårobligatoriet att gälla. Därefter är det upp till varje lärosäte att fastställa formerna för inrättandet av en studentkår. Med anledning av detta beslutade Högskolans styrelse bland annat att:

  • En sammanslutning av studenter som vill få status som studentkår ska ansöka om detta hos Högskolan. Beslut fattas av Högskolans styrelse.
  • Studentkårens huvudsakliga uppgift är att säkra studenternas bevakning av och delaktighet i utbildningarnas utformning.
  • En studentkårs verksamhet ska omfatta alla studenter inom hela Högskolans utbildningsområde.
  • Ställningen som studentkår ska omprövas vart tredje år.

Budgetunderlag för 2011-2013

Styrelsen fastställde budgetunderlag för åren 2011 till 2013 och beslutade att överlämna underlaget till regeringen.

Revidering av organisationsplan

Högskolan omorganiserar den gemensamma förvaltningen. Styrelsen beslutade att avdelningarna Externa relationer och Informationsavdelningen ska slås samman och bilda den nya avdelningen Externa relationer och Kommunikation.

Förändring av Högskolans kvalitetsorganisation

Styrelsen beslutade att Kvalitetsrådets verksamhet ska upphöra i sin nuvarande form. Ordföranden i kvalitetsrådet – professor Anders Malmsjö – får ett nytt uppdrag som kvalitetsrådgivare med placering i rektors stab. Syftet med förändringen är att kvalitetsfrågorna ska hanteras integrerat i Högskolans verksamhet.

För ytterligare information kontakta: pressansvarig Ulf Nylén 0500-44 80 35 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy