Zuwozpyjb2c618ykcsdn

Hjärnfonden välkomnar regeringsbeslut om utbildning av ADHD

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 07:50 CET

​Igår beslutade regeringen att utbildning kring NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD och Aspergers syndrom, ska blir obligatorisk för alla studenter på speciallärar- och specialpedagogutbildningarna. Hjärnfonden är glada över beskedet men vill också se en kompetenshöjning bland all skolpersonal.

Vtwu9efauzhsml80n1oi

Sifo: 7 av 10 kvinnor sexuellt trakasserade

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 17:12 CET

66 procent av kvinnorna i åldrarna 16-80 år anger att de har blivit sexuellt trakasserade och 41 procent har mått psykiskt dåligt efter det. En fjärdedel uppger att det har blivit sexuellt trakasserade på arbetsplatsen. Detta visar en ny Sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av Hjärnfonden.

Njbicsjbe5iaozl8bysw

Hjärnfonden ger 4 tips hur du hjälper ditt barn till bättre inlärning i skolan

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 08:05 CEST

Vad behöver hjärnan för att må bra och hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att förbättra sina skolresultat? Hjärnforskning visar att levnadsvanor har stor betydelse för att göra ett bra jobb i skolan. Tillräckligt med sömn, regelbunden fysisk aktivitet och varierad kost är viktiga faktorer som kan påverka lärandet.

Ml9hbh6mcmklwh2ukauj

600 barn med NPF lämnar sina berättelser till regeringen

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 17:12 CEST

I morgon den 18 augusti lämnar Hjärnfonden över 600 barns och föräldrars önskemål på en bättre skolmiljö till Utbildningsdepartementet. Uppropet som har fått ett stort gensvar visar exempel på anpassningar skolan kan göra för att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska klara skolarbetet och nå sin fulla potential.

Mpujantd25qzzpbgdbkp

Hjärnfonden tvivlar på Fridolins åtgärdsgaranti

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 16:12 CEST

Regeringens åtgärdsgaranti för att tidigt upptäcka elever som behöver extra stöd i läsning, skrivning och matematik innehåller många viktiga förslag. Det säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden. Men för att åtgärdsgarantin ska få effekt krävs bättre kunskap hos skolpersonal hur man bemöter barn med särskilda behov.

Ckvhosgx2kchyn6akrhr

Svensk hjärnforskning får 42 nya miljoner för att lösa hjärnans mysterium

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 08:09 CEST

Hjärnfonden delar ut 42 miljoner till 64 forskningsprojekt för att öka förståelsen av hjärnan och framtidens möjligheter till behandlingsmetoder av allvarliga neurologiska och psykiatriska sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hur man tidigare kan diagnostisera psykisk ohälsa bland unga är ett exempel på projekt som forskarna hoppas lösa.

Kfwmiugetsxd56bfz0lq

Forskare från Uppsala får Hjärnfondens forskningsbidrag på 5.5 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 08:06 CEST

Hjärnfonden delar ut 42 miljoner till 64 forskningsprojekt för att öka förståelsen av hjärnan och framtidens möjligheter till behandlingsmetoder. Nio forskare vid Uppsala universitet får dela på 5.5 miljoner kronor.

Rk1e3cykci4jy7cpn5ge

Nu behövs en storsatsning på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - förkortad version

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 08:08 CEST

Nu behövs en storsatsning på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Tiotusentals elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har gått på sommarlov. Men alldeles för många lämnar skolåret utan fullständiga betyg och med sänkt självförtroende. Därför behövs nu en kraftfull nationell satsning där regeringen avsätter en NPF-miljard i höstens stadsbudget.

Media no image

Debatt- Nu behövs en storsatsning på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 08:04 CEST

Tiotusentals elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) går nu på sommarlov. Flera firar med kompisarna och är glada över goda resultat. Men alldeles för många har haft ett tufft skolår: med sänkt självförtroende, misslyckande i olika ämnen, stor frånvaro, sänkta betyg och mobbning. De flesta har inte fått det stöd de har rätt till i skolan och når därför inte kunskapsmålen. Samhället har inte råd vare sig mänskligt, socialt eller ekonomiskt – att låta så många elever misslyckas i skolan bara för att de inte har fått rätt eller tillräckligt stöd. Därför behövs nu en kraftfull nationell satsning för att även dessa elever ska nå kunskapsmålen och lyckas i skolan. Vi uppmanar därför regeringen att avsätta en NPF-miljard i höstens statsbudget. Resurser som går till kraftfullare kompetensspridning så att skolan verkligen kan ge det särskilda stöd som dessa elever behöver.

Var fjortonde elev uppskattas ha en diagnos som ADHD, Tourettes syndrom, autism-spektrumtillstånd där Aspergers syndrom ingår. Det innebär att två till tre elever per klass har svårigheter som ofta inte syns på ytan, men som gör att de är i behov av särskilt stöd. Ytterligare många elever har liknande svårigheter utan att ha en diagnos.

NPF kan till exempel innebära koncentrations- och uppmärksamhetsproblem, eller svårigheter att tolka kroppsspråk och sociala koder. Många behöver därför anpassning av undervisning, skolmiljö eller gruppsammansättning.

Majoriteten av lärare saknar tillräckliga kunskaper för att bemöta elever med NPF-diagnoser. Endast någon enstaka procent av lärarna på lärarutbildningen ansåg att de fått kunskaper om hur man arbetar med elever med NPF-diagnoser, enligt en undersökning av KIND på Karolinska Institutet (KI). Bara var femte specialpedagog och speciallärare tyckte sig ha tillräckliga kunskaper. Och enligt en undersökning från Riksförbundet Attention, intresseorganisationen för personer med NPF, uppger endast 16 procent av föräldrarna att lärarnas kunskaper är tillräckliga för att kunna anpassa undervisningen till barnets behov.

Regeringsbeslutet om obligatoriska NPF-kurser och nya examensmål för speciallärar- och specialpedagogutbildningen är ett steg framåt. Men det räcker inte. Alla lärare måste kunna hantera olika beteenden och inlärningssvårigheter.

Det finns även ett behov av att samla och sprida den kunskap och de erfarenheter om NPF som redan finns. Kunskapen om hjärnan, olika sätt att praktiskt bemöta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med utgångspunkt från forskningen och de goda exemplen på hur skolor kan anpassas till elever med NPF, är kunskap som inte når ut till den enskilda läraren.

Misslyckande i skolan leder ofta till utanförskap senare i livet. Ungefär 13 000 elever i varje årskull vare sig arbetar eller studerar några år efter gymnasiet. Många av dem har NPF. Varje sådan kull kostar samhället sex miljarder kronor varje år som de står utanför sysselsättning. Det är fullständigt oacceptabelt att dessa elever inte får samma möjligheter som andra att förverkliga sina livsdrömmar.

Därför behövs nu en storsatsning på att elever med NPF ska klara skolan och ha en positiv skoltid Forskning om utsatta barn visar att goda skolresultat är en stark skyddsfaktor och en väg till en normaliserad livssituation. Med en NPF-miljard kan kommunerna och ansvariga myndigheter få resurser för att vidta ett antal viktiga åtgärder:

  • NPF-lyftet: en bred nationell utbildningssatsning på kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer för lärare, rektorer och annan skolpersonal.
  • Fortbildning av specialpedagoger och speciallärare som inte påverkas av de nya examensmålen.
  • En NPF-samordnarfunktion på varje skola, som kan samordna insatser från de olika stödfunktioner som ofta finns på en skola: lärare, speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer och andra.
  • Krav på individuella planer med anpassade insatser för alla elever med NPF som följs upp så att de når längre i sin kunskapsutveckling.
  • Anpassade lokaler, arbetsmiljö i skolan och större nyttjande av existerande pedagogiskt stöd.
  • En nationell samordnare och en nationell plan för NPF i skolan.

Enligt skollagen har alla elever rätt till stöd för att klara kunskapsmålen. Förebyggande insatser är avgörande för att barn som är i riskzonen inte ska hamna utanför. Kunskapen och insikten om detta finns. Nu behövs resurser för att stärka kompetensen ute på skolorna och se till att alla de elever som idag inte får tillräckligt stöd får det. Låt oss se fram emot en skolavslutning då alla elever med NPF kan få sjunga med i Den blomstertid nu kommer med samma glädje och tillförsikt som andra elever!

Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden
Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap och föreståndare för KIND Center of Neurodevelopmental Disorders, på Karolinska Institutet
Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention
Jiang Millington, skribent, debattör och aktiv i föräldranätverket Barn i Behov
Georgios Karpathakis, grundare och verksamhetschef, Underbara ADHD
Hélène Benno, generalsekreterare Min Stora Dag
Caroline Enström, tf generalsekreterare, Stiftelsen Friends
Lena Fenryr, ordförande föreningen Kung Över Livet

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Tiotusentals elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) går nu på sommarlov. Flera firar med kompisarna och är glada över goda resultat. Men alldeles för många har haft ett tufft skolår: med sänkt självförtroende, misslyckande i olika ämnen, stor frånvaro, sänkta betyg och mobbning. De flesta har inte fått det stöd de har rätt till i skolan och når därför inte kunskapsmålen.

Läs vidare »
Fjigo2vm95qhbfkzztsh

Nytt fokus på strokerehabilitering – men oklart vad det innebär

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 08:10 CEST

I veckan publicerade Socialstyrelsen rekommendationer för nya nationella riktlinjer om åtgärder vid stroke, både med förebyggande åtgärder, insatser i akutskedet samt rehabilitering. Men Hjärnfonden som har drivit initiativet felhand.se med krav på bättre rehabilitering för de strokedrabbade ifrågasätter om samordningen av vårdinsatserna blir bättre för den drabbade.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Hjärnfonden

Insamlingsstiftelse som skapar resurser till forskning och information om hjärnan, dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar

Hjärnfonden är den enda organisation som finaniserar hjärnforskning om hela hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten. Under 2014 delade Hjärnfonden ut närmare 58 miljoner kronor till forskning om hjärnan. Vår vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter. Dessa gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier.
Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar verksamheten. Hjärnfonden har inga statliga bidrag och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.
Hjärnfonden stödjer forskningen på två olika sätt:1) Postdoktorala stipendier, dvs ettåriga stipendier som riktar sig till nyligen disputerade forskare med olika bakgrund. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antingen i Sverige eller utomlands. stipendiesumman är 280 000 kronor. 2) Ettåriga forskningsanslag om 500 000 kronor till etablerade forskargrupper vid de svenska medicinska neurofakulteterna.

Adress

  • Hjärnfonden
  • Riddargatan 17 A
  • 11457 Stockholm
  • Sverige