Skip to main content

Taggar

psykisk ohälsa

arbetsliv

presskontakt

Psykisk ohälsa - attityder, kunskap och beteende

Att fler vågat prata om psykisk ohälsa har lett till ökad öppenhet och att avståndstagandet mot personer med psykisk ohälsa har minskat i Sverige. Studien visar att betydande förändringar i attityder och beteenden har skett de senaste fem åren till följd av det arbete som bland annat bedrivits av regeringsuppdraget Hjärnkoll.

Psykisk ohälsa i kommun- och landstingspolitiken

Trots att psykisk ohälsa är så vanligt och påverkar samhället ur så många aspekter visar Hjärnkolls studie att många partier på lokal och regional nivå inte nämner psykisk ohälsa i valplattformar eller kommun- och landstingspolitiska program för kommande mandatperiod.

Minuskontot - ekonomiska villkor för personer med psykisk funktionsnedsättning

Personer med psykisk ohälsa har sämre ekonomi jämfört med övriga befolkningen. De har lägre inkomster, är mer beroende av bidrag och har mindre marginaler. Otrygg ekonomi under lång tid ökar risken för ohälsa, samtidigt som ohälsa kan innebära försämrad ekonomi och försvårad återhämtning.

Undersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet - skillnader mellan kön

Män är mer nöjda än kvinnor med hur arbetsgivaren förebygger och hanterar psykisk ohälsa. Fyra av tio män med erfarenhet av psykisk ohälsa ansåg att arbetsgivaren hanterat deras situation väl jämfört med endast tre av tio kvinnor.

Personliga möten som förändrar attityder och beteenden - En jämförande rapport om allmänhetens syn på personer med psykisk ohälsa
Rapport över kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen

Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken bedriver endast hälften av Sveriges kommuner ett systematiskt och förebyggande arbete för att förhindra arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland sina anställda. Sveriges kommuner är tillsammans en av landets större offentliga arbetsgivare och har ett ansvar att vara ett föredöme och att förebygga onödiga sjukskrivningar.

En studie om psykisk ohälsa på jobbet

En studie om psykisk ohälsa på jobbet

Dokument   •   2013-01-10 09:05 CET

Var tredje person upplever att deras psykiska hälsa påverkas negativt av prestationskraven på deras arbetsplats. Var fjärde känner sig inte delaktig i beslut som fattas på jobbet. Men där man förebygger psykisk ohälsa och främjar ett öppet samtalsklimat är det fler som mår bra och känner sig delaktiga, samtidigt som tåligheten för höga prestationskrav ökar.

Tre av fyra hemlighåller sin psykiska ohälsa

Tre av fyra personer med psykisk ohälsa hemlighåller sin psykiska hälsa för sin omgivning och nästan varannan upplever att andra människor någon gång har undvikit eller tagit avstånd från dem när de berättat om sin psykiska ohälsa.

Dialog förbättrar delaktighet i vården

Dialog förbättrar delaktighet i vården

Dokument   •   2012-10-02 08:41 CEST

Hjärnkolls utvärdering visar att de tre hundra medarbetare som har genomgått Psykiatri Skånes dialogutbildning är positivare till patienternas delaktighet och till personer med psykisk ohälsa.

Polisstuderandes attityder till psykisk ohälsa förbättras

Hjärnkoll har i samarbete med Polisutbildningen i Umeå genomfört en jämförande studie om attityder till personer med psykisk ohälsa. Undersökningen ger stöd för att denna utbildningsinsats kan vara effektiv vad gäller att förändra attityder, kunskap och beteende i en positiv riktning.

Chefer och psykisk hälsa och ohälsa

Chefer och psykisk hälsa och ohälsa

Dokument   •   2012-04-19 04:15 CEST

Chefer underskattar hur vanlig psykisk ohälsa är i arbetslivet. Mer än varannan chef tror att 10 procent eller färre av deras anställda kommer att utveckla psykisk ohälsa någon gång under sitt yrkesliv. Av de chefer som inte vet om man har anställda med psykisk ohälsa svarar bara 40 procent att man har rutiner för hur chefer ska agera när anställda får problem med sin psykiska hälsa.

Befolkningsundersökning 2009-2011

Befolkningsundersökning 2009-2011

Dokument   •   2012-01-30 09:46 CET

För andra året i rad visar regeringens satsning Hjärnkoll att det är möjligt att förbättra allmänhetens attityder till personer med psykisk ohälsa. En årlig befolkningsundersökning visar att förändringarna är betydligt större i Hjärnkolls tre kampanjlän. Där har till exempel hälften av de tillfrågade ändrat åsikt från att vara negativa till att bo granne med någon som haft en psykisk sjukdom.

Utvärdering av utbildningsinsatser på Polisutbildningen vid Umeå Universitet

Studien visar påtagliga skillnader i attityder till personer med psykisk ohälsa. I ett flertal frågeställningar uppvisar de grupp som erhållit tilläggsutbildningen en betydligt öppnare attityd till personer med psykisk ohälsa. Den största skillnaden fanns i inställningen till att i framtiden arbeta tillsammans med en person med psykiska problem.

Utvärdering av utbildningsinsatser på Omvårdnadsprogrammet vid Komvux i Vänersborg

Studien visar påtagliga skillnader i attityder till personer med psykisk ohälsa. I ett flertal frågeställningar uppvisar de grupp som erhållit tilläggsutbildningen en betydligt öppnare attityd till personer med psykisk ohälsa. Den största förändringen i attityder handlar om att den bästa behandlingen är att vara delaktig i samhället.

Utvärdering av utbildningsinsatser på omvårdnadsprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall

Studien visar påtagliga skillnader i attityder till personer med psykisk ohälsa. I ett flertal frågeställningar uppvisar den grupp som erhållit tilläggsutbildningen en betydligt öppnare attityd till personer med psykisk ohälsa. Den största förändringen i attityder handlar bland annat om att den bästa behandlingen är att vara delaktig i samhället.

Utbredd diskriminering av personer med psykisk ohälsa

En ny studie visar att personer med psykisk ohälsa upplever sig mest diskriminerade av vänner, familj och psykiatrins personal. Undersökningen, som gjorts av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser, visar att ca hälften av de tillfrågade upplever sig diskriminerade av sin familj och var tredje av sin partner. Drygt hälften anger att de blivit diskriminerade av den psykiatriska vården.

Hjärnkoll i Almedalen

Hjärnkoll i Almedalen

Dokument   •   2011-06-29 13:53 CEST

Hjärnkoll arrangerar och medverkar på flera seminarier under Almedalsveckan. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson är en av talarna.

Lista Hjärnkolls 3 maj manifestationer

Lista Hjärnkolls 3 maj manifestationer

Dokument   •   2011-05-02 17:20 CEST

Hjärnkolls 3 maj manifestationer sker på olika platser runt om i landet. Syftet är att belysa vikten av att våga prata om psykisk ohälsa vilket sker på en mängd olika kreativa sätt som psykspel, frukostseminarier, torgmöten, filmvisning. Initiativtagare är bland annat Hjärnkolls ambassadörer.

Undersökning: kvinnor och mäns attityder till psykisk ohälsa

En nyligen genomförd opinionsmätning som genomfördes av Novus Opinion på uppdrag av Hjärnkoll visar på stora skillnader mellan kvinnor och män i synen på psykisk ohälsa.

Undersökning Chefer om psykisk ohälsa

Undersökning Chefer om psykisk ohälsa

Dokument   •   2011-02-15 23:02 CET

Chefer har bristande kunskap om psykisk ohälsa och saknar policies och rutiner hur psykisk ohälsa ska hanteras när det uppstår på arbetsplatsen, visar en ny undersökning som Novus och CEPI genomfört på uppdrag av Hjärnkoll.