Skip to main content

Dokument

Psykisk ohälsa - attityder, kunskap och beteende

Att fler vågat prata om psykisk ohälsa har lett till ökad öppenhet och att avståndstagandet mot personer med psykisk ohälsa har minskat i Sverige. Studien visar att betydande förändringar i attityder och beteenden har skett de senaste fem åren till följd av det arbete som bland annat bedrivits av regeringsuppdraget Hjärnkoll.

Psykisk ohälsa i kommun- och landstingspolitiken

Trots att psykisk ohälsa är så vanligt och påverkar samhället ur så många aspekter visar Hjärnkolls studie att många partier på lokal och regional nivå inte nämner psykisk ohälsa i valplattformar eller kommun- och landstingspolitiska program för kommande mandatperiod.

Minuskontot - ekonomiska villkor för personer med psykisk funktionsnedsättning

Personer med psykisk ohälsa har sämre ekonomi jämfört med övriga befolkningen. De har lägre inkomster, är mer beroende av bidrag och har mindre marginaler. Otrygg ekonomi under lång tid ökar risken för ohälsa, samtidigt som ohälsa kan innebära försämrad ekonomi och försvårad återhämtning.

Undersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet - skillnader mellan kön

Män är mer nöjda än kvinnor med hur arbetsgivaren förebygger och hanterar psykisk ohälsa. Fyra av tio män med erfarenhet av psykisk ohälsa ansåg att arbetsgivaren hanterat deras situation väl jämfört med endast tre av tio kvinnor.

Personliga möten som förändrar attityder och beteenden - En jämförande rapport om allmänhetens syn på personer med psykisk ohälsa
Rapport över kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen

Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken bedriver endast hälften av Sveriges kommuner ett systematiskt och förebyggande arbete för att förhindra arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland sina anställda. Sveriges kommuner är tillsammans en av landets större offentliga arbetsgivare och har ett ansvar att vara ett föredöme och att förebygga onödiga sjukskrivningar.

En studie om psykisk ohälsa på jobbet

En studie om psykisk ohälsa på jobbet

Dokument   •   2013-01-10 09:05 CET

Var tredje person upplever att deras psykiska hälsa påverkas negativt av prestationskraven på deras arbetsplats. Var fjärde känner sig inte delaktig i beslut som fattas på jobbet. Men där man förebygger psykisk ohälsa och främjar ett öppet samtalsklimat är det fler som mår bra och känner sig delaktiga, samtidigt som tåligheten för höga prestationskrav ökar.

Tre av fyra hemlighåller sin psykiska ohälsa

Tre av fyra personer med psykisk ohälsa hemlighåller sin psykiska hälsa för sin omgivning och nästan varannan upplever att andra människor någon gång har undvikit eller tagit avstånd från dem när de berättat om sin psykiska ohälsa.

Dialog förbättrar delaktighet i vården

Dialog förbättrar delaktighet i vården

Dokument   •   2012-10-02 08:41 CEST

Hjärnkolls utvärdering visar att de tre hundra medarbetare som har genomgått Psykiatri Skånes dialogutbildning är positivare till patienternas delaktighet och till personer med psykisk ohälsa.

Polisstuderandes attityder till psykisk ohälsa förbättras

Hjärnkoll har i samarbete med Polisutbildningen i Umeå genomfört en jämförande studie om attityder till personer med psykisk ohälsa. Undersökningen ger stöd för att denna utbildningsinsats kan vara effektiv vad gäller att förändra attityder, kunskap och beteende i en positiv riktning.