Skip to main content

Debatt: Hjärtinfarkt slår olika hårt i Stockholms län

Nyhet   •   Dec 01, 2015 10:25 CET

Allt färre svenskar drabbas i dag av hjärtinfarkt men vissa grupper är mer utsatta än andra. För att kunna förebygga och behandla hjärt-kärlsjukdom hos alla behöver vi mer forskning, skriver Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Allt färre drabbas och dör av hjärtinfarkt, vilket är en utveckling som vi kan tacka forskningen för. 2014 drabbades 4 106personer i Stockholms län av hjärtinfarkt, vilket är en minskning med 27 procent jämfört med 10 år tidigare. Men hjärtsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Hjärtinfarkt är en sjukdom som slår olika hårt mot olika grupper. Personer med lägre utbildning har ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt, och dessutom är dödligheten i sjukdomen betydligt högre i gruppen än för högutbildade.

Män löper större risk än kvinnor att drabbas av och dö i hjärtinfarkt, men det är även i den gruppen som insjuknandet och dödligheten har minskat kraftigast de senaste åren. Lågutbildade kvinnor dör i dag lika ofta i hjärtinfarkt som högutbildade män.

En möjlig förklaring till att personer med lägre utbildning oftare drabbas av hjärtinfarkt är att riskfaktorer som till exempel rökning också skiljer sig åt beroende på utbildningsnivå och boendeort. Andelen rökare varierar mellan 8 och 16 procent i landet. I Stockholms län röker 11 procent dagligen.

Forskningen ger oss ständigt nya insikter om hjärt-kärlsjukdomar. Nyligen visade en studie att personer som bär på en särskild variant av en viss gen delvis är skyddade mot risken för hjärt-kärlsjukdomar från både rökning och fysisk inaktivitet. Men kvinnor som bär på en annan variant av samma gen har en förhöjd risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom från rökning.

Människors relationsstatus spelar också roll när det gäller riskerna med hjärtinfarkt. De som är ogifta har en ökad risk att dö samma dag som de drabbas. Risken att dö i hjärtinfarkt utanför sjukhus är dessutom större för personer med låg inkomst.

Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar för att identifiera och följa upp riskgrupper men vi måste alla hjälpas åt. Genom Hjärt-Lungfondens givare finansierar vi den största delen av svensk hjärtforskning. Vi ser att det krävs mer forskning, förebyggande åtgärder och uppföljning för att minska antalet hjärtinfarkter – inte minst i de mest drabbade grupperna. På så sätt skulle vi tillsammans kunna nå en värld fri från hjärt-kärlsjukdom.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden