Skip to main content

KOL-rapporten 2015: Allt fler KOL-sjuka mår bättre

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 13:21 CEST

I dag släpps Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2015. I rapporten presenteras ny forskning som visar att antalet försämringsperioder hos KOL-sjuka halverats på bara tio år. Detta tack vare bättre behandlingsmetoder.

– KOL är en plågsam sjukdom och därför är det särskilt glädjande att de KOL-sjuka mår bättre. Vi på Hjärt-Lungfonden stödjer forskning om ny individanpassad behandling med målet att minska lidande och för tidig död bland de KOL-sjuka, säger Kristina Sparreljung generalsekreterare i Hjärt-Lungfonden.

KOL-sjuka drabbas av försämringsperioder, så kallade exacerbationer, som accelererar sjukdomsförloppet och ökar risken för förtida död. Ny forskning visar att antalet försämringsperioder hos gruppen KOL-sjuka har halverats mellan 1999 och 2009. Tre viktiga orsaker till förbättringen är bättre hjälp till fysisk träning och rökstopp samt nya läkemedel.

– Många som lider av KOL upplever en total maktlöshet. Med vår KOL-rapport vill vi ge hopp till de drabbade. Forskningen gör stora framsteg nu och kan stå inför avgörande genombrott de närmaste åren, säger Kristina Sparreljung.

En annan viktig orsak till att de KOL-drabbade mår bättre är att de diagnostiseras allt tidigare. På elva år har även medelåldern för KOL-diagnostisering sjunkit med 7 år, då medelåldern sjönk från 73 år till 66 år mellan 1999 och 2009. En tidig diagnos av KOL är avgörande för att sjukdomsutvecklingen ska kunna bromsas.Men fortfarande lever fyra av fem KOL-drabbade utan att veta om att de har sjukdomen.
 
Hjärt-Lungfonden ger för tredje gången ut en rapport om sjukdomen KOL. Rapporten fokuserar främst på framsteg och utmaningar för KOL-forskningen. 

Läs hela rapporten här.

Fakta om KOL
- Minst en halv miljon personer i Sverige lever med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Bara var femte drabbad har fått en diagnos.

- KOL är en dödlig sjukdom som långsamt bryter ner luftvägar och lungor. Det försvårar luftflödet till och från lungorna och upplevs till en början av de drabbade som andfåddhet och dålig ork.

- Antalet försämringsperioder hos KOL-sjuka har halverats på tio år. Förbättringen bygger på forskning som bidragit till bättre hjälp till rökstopp och fysisk träning samt nya läkemedel.

- Kvinnor drabbas hårdare av sjukdomen än män.Varför det är så vet man inte i dag. En förklaring kan vara att effekten av rökning är större hos kvinnor vilket i sig kan bero på att kvinnor generellt sett har mindre kroppsstorlek, mindre hjärta, smalare kranskärl, mindre lungvävnadsyta och trängre luftrör än männen.

- Hjärt-Lungfonden stödjer forskningen inom området och vill inom 10 år bättre förstå KOL samt utveckla ny individanpassad behandling som bromsar sjukdomen och minskar lidande och för tidig död..

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen www.hjart-lungfonden.se/KOL
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se