Skip to main content

Scan bemöter kritiken om klimatarbetet: Trädplantering, ett bra sätt att klimatkompensera

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 13:17 CEST

Scan AB anser att det är viktigt att aktivt arbeta med klimatfrågorna. Företaget har sedan början av 90-talet drivit ett omfattande miljöarbete, bl a genom livscykelanalyser. Scan har även satt tuffa målsättningar för att minska klimatbelastningen. År 2020 ska företaget minska växthusgasutsläppen med 50 procent.

I höst kommer Scan även att erbjuda kunder och konsumenter att klimatkompensera sig. Det primära syftet med att ge kunderna möjlighet att klimatkompensera är inte att de ska kunna "köpa sig fria" utan är en del av ett bredare arbete att dels höja kunskapen kring kött och lyfta fram svenskt kött som ett bra miljöalternativ. Dessutom bidrar våra betande djur till att bibehålla det svenska kulturlandskapet och dess biologiska mångfald. Scan vill därför slå ett slag för det svenska köttet och informera kunder om hur den ökande importen gör att vi till viss del bara exporterar miljöproblem.

Scan har, som Sveriges ledande köttföretag, valt att satsa på trädplantering i samarbete med U&W [You&We] som är en av Energimyndighetens rekommenderade förmedlare av klimatkompensation.

Att Scan inte har valt utsläppsreduktionsenheter från den av FN reglerade marknaden beror på att det ännu inte finns några sådana projekt med koppling till jordbruk och avskogning som har genererat några s k certifierade utsläppsreduktioner (CER).

Minskningen av regnskogar bl a i Sydamerika är en av de mest bidragande orsakerna till utsläpp av växthusgaser i samband med köttproduktion. De avskogade ytorna används för bete till djuren samt för foderproduktion, av vilket en del exporteras till Sverige. Därför är trädplantering i regionen ett effektivt sätt att använda de pengar som finns tillgängliga för klimatkompensationsåtgärder. Trädplanteringen sker inom ramen för Plan Vivo och garanterar en långsiktig tillväxt av biomassa i de områden man arbetar inom kombinerat med utveckling av ett hållbart skogsjordbruk vilket säkerställer att träden ej avverkas oplanerat. Projekten granskas av en oberoende extern organisation vilket garanterar att de genomförs enligt plan.

Diskussioner pågår om hur världen ska bemöta det växande miljöhotet som avskogningen utgör, och det kan mycket väl visa sig att projekt likt Plan Vivo som så effektivt hindrar avskogning och belastning på jordens känsliga ekosystem kan komma att ingå i det regelverk som ersätter Kyotoprotokollet efter 2012.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Thorgren, Kommunikationsdirektör Scan AB, tfn: 070-280 01 68
Olov Osmark, miljöchef Scan AB, tfn: 070-661 47 64

Scan - bry dig om vad du äter
Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet.

Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 Mdr SEK och har 3 000 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 20 Mdr SEK.

Postadress: Box 30223, 104 25 Stockholm ITelefon: +46 771-510 510Iwww.scan.se