Skip to main content

Dödsfall vs behandlade hjärtstopp i Sverige år 2015.

Nyhet   •   Feb 21, 2017 09:08 CET

Hur många oväntade hjärtstopp sker det egentligen i Sverige utanför sjukhus varje år? 91 002 st? ca 10 000 eller 5 550 st? Läs sammanställningen och undvik ´alternativa fakta´.

Totalt registrerades det 91 002 dödsfall i Socialstyrelsens dödsorsaksregister i Sverige år 2015 (1). En större andel av dessa hjärtstopp är väntade dödsfall hos terminalt sjuka personer på och utanför sjukhus, ibland är skadorna på kroppen oförenliga med liv och ibland larmas ambulanssjukvården till förmodade hjärtstopp eller dödsfall men startar inte behandling med HLR eftersom det föreligger tydliga dödstecken såsom likstelhet och likfläckar.

Däremot finns det stora möjligheter till överlevnad från oväntat hjärtstopp om larm, behandling med HLR och hjärtstartare sätts in de första minuterna efter att cirkulationen upphört. I bevittnade fall av förmodat kardiell orsak kan överlevnaden till 30 dagar uppgå till 70% (2).

År 2015 rapporterade ambulanssjukvården runtom i Sverige totalt 5 550 fall av just oväntat hjärtstopp utanför sjukhus till det Svenska hjärt-lungräddningsregistret, fall där behandling med hjärt-lungräddning (HLR) eller hjärtstartare påbörjats av bystander eller av ambulanspersonal. Överlevnaden till 30 dagar i denna grupp var 11% – 586 personer. (3)

Socialstyrelsen – Antalet dödsfall i Sverige 2015

Av totalt 91 002 dödsfall i Sverige år 2015, dog fler kvinnor än män och dödstalen är högre i Norrlandslänen jämfört med i södra Sverige. Sjukdomar i cirkulationsorganen och tumörsjukdomar var de vanligaste dödsorsakerna för både män och kvinnor år, dessa stod för totalt 61% av dödsfallen. Medelåldern vid dödsfallet var 82 år för kvinnor och 77 år för män. I åldersgruppen 1-39 år dog 1 660 personer och skador och förgiftningar var de vanligaste dödsorsakerna (60%) i denna åldersgrupp (1). Samtliga dessa 91 002 personer drabbades av ett hjärtstopp, behandling med HLR sattes dock vanligen inte in eftersom dödsfallet var obevittnat och lång tid förflutit, alternativt det var väntat hos en mycket svårt sjuk person.

Enligt Lag om kriterier för bestämmande av människans död (1987:269) antagen 1988, reviderad 2005 så är en människa död när ” samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort i hjärnans alla delar, dvs. total hjärninfarkt”. (4)

Lagen innebär konkret att en människa inte är död enbart för att hjärtat slutat att slå, det finns tvärtom mycket goda möjligheter att rädda personen tillbaka till livet speciellt i bevittnade fall, med hjälp av tidigt larm till 112, tidig HLR och tidig strömstöt med en hjärtstartare. Om däremot ingen behandling sätts in, den sätts in sent eller om sjukligheten i cirkulationsorgan eller hjärna redan är för stor så upphör samtliga funktioner oåterkalleligt och personen är död.

Ambulanssjukvårdens rapportering av hjärtstopp

Ett oväntat hjärtstopp utanför sjukhus resulterar ofta i ett larm till 112, händelsen indexeras som ett livshotande tillstånd och skall få prioriteringsgrad 1. I ett antal fall av väntande hjärtstopp utanför sjukhus hos terminalt sjuka personer larmas ambulans inte ut utan hemsjukvård, anhöriga eller personer i allmänheten kontaktar då istället distriktsläkare eller polismyndighet direkt eller via 112.

Utöver de 5 550 fall av rapporterade hjärtstopp utanför sjukhus 2015 är andelen fall där behandling med HLR inte påbörjats okänd. Tidigare angavs att totalt 10 000 personer drabbas av ett oväntat hjärtstopp årligen i Sverige, denna siffra är dock spekulativ och bör inte användas för att beskriva omfattningen, korrekt är att referera till det antal fall som rapporteras till hjärt-lungräddningsregistret, 5 550 fall utanför sjukhus och 2 632 fall på sjukhus år 2015 (3).

Anledningen till det finns en diskrepans mellan uppgiften om 10 000 hjärtstopp utanför sjukhus årligen och 5 550 rapporterade fall är att ambulanssjukvården initialt ofta även larmas ut till händelser med förmodat oväntat hjärtstopp eller förmodat dödsfall med prioritet 1, men vid framkomst finns tydliga dödstecken i form av likstelhet och likfläckar, i vissa fall är skadorna på kroppen oförenliga med liv. Ambulanspersonalen stöttar då närstående på plats i sorgearbetet, hanterar kroppen på ett värdigt sätt genom att t. ex, förflytta den till en säng, tända ett ljus och kontaktar distriktsläkare och begravningsbyrå. I dessa fall sker ingen rapportering till det Svenska HLR –registret eftersom behandling med HLR och eller hjärtstartare ej påbörjats.

EuReCa ONE – incidens av hjärtstopp i Europa

I forskningsstudien EuReCa ONE som publicerades 2016 presenterades data om rapportering från hjärtstopp från 27 länder i Europa. Rapporteringen till de respektive hjärt-lungräddningsregistret varierade mellan 19-104 hjärtstopp/100.000 invånare/år med en rapportering från Sveriges hjärt-lungräddningsregister på 48 hjärtstopp/100.000/år (5). Denna stora skillnad i rapportering av hjärtstopp från ambulanssjukvård i Europa gör jämförelser svåra att analysera och sannolikt finns det även kulturella skillnader i synen på döden, HLR-kunskaper i befolkningen samt tillgången till ambulanssjukvård och lokala hjärtstartare.

Sverige har tack vare det Svenska hjärt-lungräddningsregistret en mycket hög kvalitet och rapporteringsgrad av oväntade hjärtstopp på och utanför sjukhus och mycket kunskap har genererats från detta register.

Sammanfattning

Totalt inträffade det enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister 91 002 dödsfall i Sverige år 2015, (1) av dessa rapporterades det in totalt 8 182 oväntade hjärtstopp på och utanför sjukhus till det Svenska hjärt-lungräddningsregistret. Ambulanssjukvården rapporterade totalt 5 550 oväntade hjärtstopp utanför sjukhus där HLR påbörjats av en bystander eller av ambulanspersonal, överlevnaden till 30 dagar var 11% – 586 personer. (3)

”-Årligen rapporteras ca 5 000 fall av oväntat hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, överlevnaden är ca 11%”

Vill du själv hänvisa till korrekt statistik kring oväntade hjärtstopp i Sverige kan du ladda ned Svenska HLR-registrets årsrapport 2016 här!

Referenser:

  1. Socialstyrelsen, Statistik om dödsorsaker 2015: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-8-3
  2. Ringh M, Jonsson M, Nordberg P, Fredman D, Hasselqvist-Ax I, Håkansson F, Claesson A, Riva G, Hollenberg J. Survival after Public Access Defibrillation in Stockholm, Sweden–A striking success. Resuscitation. 2015 Jun;91:1-7
  3. Herlitz J. Hjärt-lungräddningsregistrets årsrapport 2016: http://www.hlr.nu/wp-content/uploads/hjart-lungraddningsregistret-arsrapport-2016.pdf
  4. Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2005:10), Kriterier för bestämmande av människans död: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9833/2005-10-10_2005_10.pdf
  5. Gräsner JT, Lefering R, Koster RW, Masterson S, Böttiger BW, Herlitz J, et al. EuReCa ONE-27 Nations, ONE Europe, ONE Registry: A prospective one month analysis of out-of-hospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in Europe. Resuscitation. 2016 Aug;105:188-95. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27321577

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.