Uhw4xaf1haodkm6l7gtr

Officiell invigning av Skogås Racketcenter

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 10:17 CET

Lördag den 28 november bjuder Huddinge kommun och Huge Fastigheter in allmänheten till den officiella invigningen av Skogås Racketcenter. Festligheterna ramas in av invigningstal med ceremoni samt prova-på-aktiviteter för besökarna.

Zjhldcesczio30bfn7f6

Trafiksäkerhetskameror för färre olyckor

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 10:07 CET

Huddinge deltar i Trafikverkets pilotprojekt med trafiksäkerhetskameror i tätort på kommunala vägar. Under oktober får den tungt trafikerade Häradsvägen fyra kameror.

Kznzrqaaysqtryrl1awo

Tom Malmquist får Karin Boye-priset

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 13:46 CET

​Huddinge kommun delar varje år ut Karin Boye litterära pris, vilket är till minne av Karin Boye och ska stimulera till verk i hennes anda. Årets litterära pris på 25 000 kr går till författaren och poeten Tom Malmquist.

Pciyqikysirytwf8aopt

Samverkansavtal för minskad brottslighet och ökad trygghet i Huddinge

Pressmeddelanden   •   2015-10-12 15:45 CEST

Huddinge kommun skrev idag under ett nytt samverkansavtal med Polisen och Brandförsvaret. Avtalet innebär en prioritering av områdena trafik, ungdomsbrottslighet och organiserad brottslighet i det fortsatta arbetet tillsammans.

Media-no-image

Huddinges mötesplatser för unga blir HBTQ-certifierade

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 08:59 CEST

Den 9 oktober sker en ceremoniell utdelning när kommunens samtliga mötesplatser för unga erhåller ett HBTQ-certifikat. Ceremonin, som är öppen för alla, börjar kl 15.00 och sker på Huset, Sjödalsvägen 46. Förutom utdelningen kommer det att hållas tal, framföras musik och poesi.

Att vara HBTQ-certifierad innebär att tänka och jobba normkritiskt, vilket innebär att möta alla som individer, oavsett exempelvis kön, sexuell läggning eller könsidentitet.

– Detta är helt i linje med vår värdegrund och vi har valt att HBTQ-certifiera våra verksamheter för att vi vill att alla ska känna sig välkomna. Kön, könsidentitet och könsuttryck är en av diskrimineringsgrunderna. När vi lyfter dessa frågor och får mer kunskap kommer vi även att prata om andra utsatta grupper. Detta hjälper oss att få ett bättre bemötande till alla och se över verksamheterna så att de inte exkluderar någon grupp, säger Mija Bergman, ungdomschef i Huddinge kommun.

För att säkerställa kvalitén ska hbtq/normkritik finnas som en stående punkt på personalmötena, och alla enheter kommer att arbeta med gemensamma frågor under samma period. Certifiering innebär att se över det mesta som berör verksamheten, allt från bemötande och information vid nyrekrytering till skyltning och kommunikation.Certifikatet är giltigt i tre år, därefter görs en så kallad omcertifiering för förnyelse av certifikatet i ytterligare tre år.

– De fysiska förutsättningarna på enheterna skiljer sig men ett konkret exempel på en gemensam fråga var att se över vilka bilder vi hade i våra lokaler. Det rörde sig främst om vithetsnorm, mansnorm och ”rock”-norm. Några av enheterna har bytt ut vissa bilder och andra har valt at måla om, säger Ewa Wallin-Larsson, enhetschef för Ungzon i Flemingsberg och Panncentralen.

För att bli certifierade av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) krävs att 95 % av all personal deltar på utbildningen och svarar på en webbaserad enkät. De enheter inom ungdomsverksamheten som har deltagit är: Huset, Utsälje ungdom, Torpet ungdom, Café Krut, Torget, Slussen 142, Rockville, Fältverksamheten Skogås/Trångsund, Vårby ungdom, Ungzon Flempan och Ungzon Panncentralen.

Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete kring HBTQ-frågor inom kommunen, vilket bland annat har lett till att familjecentralen och ungdomsmottagningen i Skogås samt Tallgårdens äldreboende är certifierade. Inom kultur- och fritidsförvaltningen sker en diskussion om vilka fler verksamheter som kan beröras.

För mer information, vänligen kontakta:
Mija Bergman,
ungdomschef i Huddinge kommun, 08-535 317 19, anna-maria.bergman@huddinge.se

Ewa Melin-Larsson, enhetschef ungzon Flemingsberg & Panncentralen Visättra, 08-535 337 27, ewa.melin-larsson@huddinge.se


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Den 9 oktober sker en ceremoniell utdelning när kommunens samtliga mötesplatser för unga erhåller ett HBTQ-certifikat. Ceremonin, som är öppen för alla, börjar kl 15.00 och sker på Huset, Sjödalsvägen 46. Förutom utdelningen kommer det att hållas tal, framföras musik och poesi.

Läs vidare »
Dkscoridk0echjeuz4no

48 elever är vinnare av årets demokratipris

Pressmeddelanden   •   2015-10-02 11:01 CEST

​Huddinge kommuns demokratipris 2015 tilldelas 48 fantastiska elever på Edboskolan i Huddinge.

Media-no-image

Huddinge kommun lämnar in omfattande infrastrukturförslag till Sverigeförhandlingen

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 07:12 CEST

Huddinges kommunfullmäktige beslutade igår vid ett extrainsatt sammanträde att lämna in en intresseanmälan till Sverigeförhandlingen. Huddinge kommun prioriterar infrastrukturprojekten spårväg syd, tunnelbana till Kungens kurva och tågstopp i Flemingsberg för höghastighetståg. De tre projekten bedöms ha stor nytta för såväl bostäder, arbetsmarknad och näringsliv som för miljön och ökat kollektivt resande i Huddinge och södra Stockholm.

– Vi är beredda att ta på oss ledartröjan för södra Stockholms bostadsutveckling, vilket är en avgörande förutsättning om regionen ska fortsätta växa. Med de tre infrastrukturprojekten möjliggörs byggandet av 20 000 nya bostäder i attraktiva lägen, bättre förutsättningar för fler arbetsplatser och företagande. Infrastruktursatsningarna knyter även ihop kommunen och regionen vilket ger en bättre sammanhållning, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

Huddinge kommun har noggrant utrett hur de prioriterade objekten är tänkta att bidra till Stockholmsregionens framtida utveckling.

– Blir Flemingsberg till en nod för regionaltåg, fjärrtåg samt kollektivtrafik såväl inåt city som tvärgående kommer 600 000 invånare i södra Stockholm snabbt nå fler arbetsplatser samtidigt som företagen får ett större rekryteringsunderlag. Med ett stopp för höghastighetståg kommer även Göteborg, Malmö och Köpenhamn nås på tider som kan konkurrera med flygets. Även omvänt kommer Stockholmsregionens, Mälardalens och övriga Sveriges tillgång till de fyra akademierna som redan idag finns i Flemingsberg och de 20 000 nya planerade arbetsplatserna öka väsentligt, säger Malin Danielsson (FP), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Under hösten går Sverigeförhandlarna igenom alla intresseanmälningar. Förhandlingarna kring de objekt som väljs ut påbörjas under våren 2016 och avslutas under 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Dronjak (M) kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun,

08-535 301 57, daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se.

Malin Danielsson (FP)

Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge kommun,

08-535 301 83, malin.danielsson@huddinge.se


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Huddinges kommunfullmäktige beslutade igår vid ett extrainsatt sammanträde att lämna in en intresseanmälan till Sverigeförhandlingen. Huddinge kommun prioriterar infrastrukturprojekten spårväg syd, tunnelbana till Kungens kurva och tågstopp i Flemingsberg för höghastighetståg.

Läs vidare »
Media-no-image

Huddinges företagare allt mer nöjda med servicen

Pressmeddelanden   •   2015-09-07 15:55 CEST

I den senaste Nöjd-Kund-Index (NKI) över Huddinges företagsklimat tar kommunen ett rejält kliv upp från plats 38 till plats 18. NKI ökar från 65 till 70 NKI, vilket är en av de största ökningarna i Sverige.

– Förklaringen ligger till stor del i att vi verkligen lyssnat på företagarna och deras behov och önskemål genom utökade dialoger i form av träffar och forum. Vi har ökat på alla områden, det är inget område som sticker ut mer än något annat vilket är ett bevis på att vi tagit ett ordentligt helhetsgrepp för att förbättra servicen till våra företagare, berättar Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan 2007 undersöks kommunernas servicenivå inom Stockholm Business Alliance (SBA), vilket ger enskilda betyg inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö-och hälsoskydd, serveringstillstånd, samt ett sammanvägt NKI från 1-100.

– Vi har målmedvetet arbetat efter en handlingsplan och nu kan vi se resultatet av det arbetet. Frågan om företagsklimat ligger högt på agendan på ledningsnivå och över förvaltningsgränserna, säger Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun.

NKI är förutom ett mått på hur företagarna upplever servicenivån i kontakten med kommunen också ett verktyg som hjälper kommunerna att mäta och följa upp sitt arbete för ett bättre näringslivsklimat i regionen.

– Det är ett av våra absolut mest prioriterade områden att ge bra service till företagarna i kommunen. Huddinge ska vara attraktivt för såväl stora som små företag – det är av största vikt att det fungerar inte minst med tanke på alla bostäder vi ska bygga de närmaste åren, undersökningen hjälper oss att följa upp att vi är på rätt väg, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Dronjak Nordqvist (M) kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun, 08-535 301 57, daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se.

Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun, 08-535 313 93, pia.forsberg@huddinge.se


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

I den senaste Nöjd-Kund-Index (NKI) över Huddinges företagsklimat tar kommunen ett rejält kliv upp från plats 38 till plats 18. NKI ökar från 65 till 70 NKI, vilket är en av de största ökningarna i Sverige.

Läs vidare »
Media-no-image

Huddinges företagare allt mer nöjda med servicen

Pressmeddelanden   •   2015-09-07 15:55 CEST

I den senaste Nöjd-Kund-Index (NKI) över Huddinges företagsklimat tar kommunen ett rejält kliv upp från plats 38 till plats 18. NKI ökar från 65 till 70 NKI, vilket är en av de största ökningarna i Sverige.

– Förklaringen ligger till stor del i att vi verkligen lyssnat på företagarna och deras behov och önskemål genom utökade dialoger i form av träffar och forum. Vi har ökat på alla områden, det är inget område som sticker ut mer än något annat vilket är ett bevis på att vi tagit ett ordentligt helhetsgrepp för att förbättra servicen till våra företagare, berättar Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan 2007 undersöks kommunernas servicenivå inom Stockholm Business Alliance (SBA), vilket ger enskilda betyg inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö-och hälsoskydd, serveringstillstånd, samt ett sammanvägt NKI från 1-100.

– Vi har målmedvetet arbetat efter en handlingsplan och nu kan vi se resultatet av det arbetet. Frågan om företagsklimat ligger högt på agendan på ledningsnivå och över förvaltningsgränserna, säger Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun.

NKI är förutom ett mått på hur företagarna upplever servicenivån i kontakten med kommunen också ett verktyg som hjälper kommunerna att mäta och följa upp sitt arbete för ett bättre näringslivsklimat i regionen.

– Det är ett av våra absolut mest prioriterade områden att ge bra service till företagarna i kommunen. Huddinge ska vara attraktivt för såväl stora som små företag – det är av största vikt att det fungerar inte minst med tanke på alla bostäder vi ska bygga de närmaste åren, undersökningen hjälper oss att följa upp att vi är på rätt väg, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Dronjak Nordqvist (M) kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun, 08-535 301 57, daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se.

Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun, 08-535 313 93, pia.forsberg@huddinge.se


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

I den senaste Nöjd-Kund-Index (NKI) över Huddinges företagsklimat tar kommunen ett rejält kliv upp från plats 38 till plats 18. NKI ökar från 65 till 70 NKI, vilket är en av de största ökningarna i Sverige.

Läs vidare »
Tgqyuy6cvhonqwk7tqfw

Ungdomar utformar tunnlar för tryggare stadsmiljö

Pressmeddelanden   •   2015-09-03 08:55 CEST

Ett jämställdhetsprojekt har resulterat i bättre och tryggare utomhusmiljö i Skogås och Trångsund. Med hjälp av landskapsarkitekter, ljusdesigners och unga tjejer och killar har gångtunnlarna som länkar samman Nytorps Mosse och Skogås utformats med spännande mönster och annorlunda ljussättning.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • PR-ansvarig
  • PR och sociala medier
  • martina.nygren@huddinge.se
  • 070-8719866
  • 08-53530184
Martina Nygren ansvarar för kommunens strategiska pr-arbete och samordnar pressutskick och presskontakter från samtliga av... Visa mer

Om Huddinge kommun

Välkommen till Huddinge

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.