Media-no-image

Med anledning av dagens riksdagsseminarium ”Verkligheten bakom kostnadsutvecklingen för personlig assistans”: Verkligheten slår alltid myten!

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 09:00 CEST

Personlig assistans handlar i grunden om att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett eget liv. Att vara beroende av hjälp från en annan människa innebär stor utsatthet. Därför är möjligheten att kunna välja vem som ska vara personlig assistent alldeles speciellt viktig. Håller man med om detta måste man också ge förutsättningar för att detta ska kunna fungera. Allt annat är hyckleri säger Harald Wessman, VD på Humana Assistans.

- Mytbildningen inom assistansområdet är utbredd. Vi skär inte guld med täljkniv. Vinstnivån inom assistansverksamheterna ligger runt fem procent i snitt. När assistansersättningen inte höjs på ett rimligt sätt samtidigt som vi seriösa aktörer med kollektivavtal har löneökningar enligt avtal leder detta till att de redan små marginalerna krymper på ett oroväckande sätt, konstaterar Wessman.

- Lägger man på att den lägre arbetsgivaravgiften för unga leder till kostnadsökningar på uppemot tre procent för branschen så hamnar lönsamheten på noll eller till och med på minus för branschen som helhet. Budskapet från regeringen tycks vara att vi ska sänka lönerna eller lägga ner och lämna över till kommunerna avslutar Wessman.

Fakta: Hit går assistansersättningen:

För två år sedan gick enligt senast tillgänglig statistik cirka 90% av assistansersättningen till löner och lönebikostnader. Den resterande tiondelen av ersättningen ska täcka bland annat utbildningsinsatser, hyror, IT, resor för assistenterna och kvalitetsuppföljning. Den genomsnittliga lönsamheten för privata anordnare var då fem procent. Sedan dess har lönerna två år i rad ökat väsentligt mer än assistansersättningen. Med högre arbetsgivaravgifter för unga förutses den genomsnittliga lönsamheten närma sig noll. Till skillnad från flertalet andra branscher finns ingen möjlighet att kompensera ökade kostnader med högre priser. Inte heller kan man utföra en assistanstimme på 55 minuter.

Fakta: Personlig assistans ger jobb åt många unga

Förra året anställde enbart Humana Assistans drygt 1800 personliga assistenter som inte fyllt 26 när året började. Den här gruppen utgör en fjärdedel av alla våra personliga assistenter. För många är arbetet som personlig assistent det första arbetet och fungerar som en introduktion till arbetsmarknaden. En stor del av alla dessa ungdomar har invandrarbakgrund.

Fakta: Två av tre har valt en annan än kommunen som utförare

Vill man ha en mångfald av aktörer inom personlig assistans krävs långsiktiga och rimliga villkor för utförarna. Flera myndigheter överväger förändringar som gör det dyrare att bedriva personlig assistans. Till exempel planerar Försäkringskassan för ändrade betalningsperioder och andra myndigheter ställer ytterligare i och för sig ofta välkomnade krav, men som driver upp kostnaderna för utförarna. De assistansberättigade fortsätter välja de privata alternativen och kooperativ istället för kommunerna. Idag har två tredjedelar valt en annan utförare än kommunen.

Samtidigt är också kommunernas kostnader för att utföra samma tjänst genomgående betydligt högre än de privata utförarna. Flera kommuner har anlitat privata företag för att stå för utförandet av den personliga assistansen hos de individer som valt kommunen som utförare för att nå kostnadskontroll.

För mer information kontakta:
Pressansvarig Patrik Silverudd, 0766-112 111, patrik.silverudd@humana.se eller Harald Wessman direkt 070-022 28 27

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 14 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Personlig assistans handlar i grunden om att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett eget liv. Att vara beroende av hjälp från en annan människa innebär stor utsatthet. Därför är möjligheten att kunna välja vem som ska vara personlig assistent alldeles speciellt viktig. Håller man med om detta måste man också ge förutsättningar för att detta ska kunna fungera.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Verkligheten bakom Assistansreformen – hit går pengarna för assistansersättningen

Pressmeddelanden   •   2015-05-15 18:29 CEST

Välkommen till ett riksdagsseminarium om kostnaderna för LSS-reformen den 20 maj. Bengt Eliasson, riksdagsledamot för Folkpartiet, bjuder tillsammans med Humana in till ett samtal om vad som började som en svensk frihetsreform. LSS-reformen skulle ge människor med funktionsnedsättning möjligheten att leva sina egna liv. Socialdepartementet satte prislappen till tre miljarder i dåvarande penningvärde när systemet infördes 1994. Idag är kostnaden 28 miljarder.

Seminariet kommer belysa olika aspekter av LSS-reformen från såväl politikerperspektiv som från företagsperspektiv och brukarperspektiv. Utbrett fusk och organiserad brottslighet säger somliga, för höga ersättningar säger andra. Ytterligare andra menar att det är ett ekonomiskt nollsummespel och ger högre livskvalitet. Tillsammans försöker seminariedeltagarna ge en bred bild av en bransch i skottgluggen. Myterna är många, men vart går egentligen pengarna – och är det värt det?

Deltagare:

Bengt Eliasson, riksdagsledamot (FP): 28 miljarder om året – är människors rätt till ett eget liv verkligen värt det?

Harald Wessman, VD Humana Assistans: 284 kr i timmen – hit går pengarna: löner, utbildning, administration och vinst!

Bettina Kashefi, Chefekonom SKL: Kommunernas kostnad för personlig assistans

Lise Lidbäck, Ordförande Neuroförbundet: Vad får vi kosta och hur mycket plats får vi ta? Kostnader utifrån ett brukarperspektiv.

Adolf Ratzka, Verksamhetsledare Independent Living Institute: Personlig assistans – ett nollsummespel, förlust eller rentav välfärdsvinst? Vad är alternativen?

När: Onsdagen 20 maj, kl 07.30-09.00

Plats: Partimatsalen, Sveriges Riksdag

Anmälan: Obligatorisk anmälan till bengt.eliasson@riksdagen.se

Frågor? Kontakta Patrik Silverudd på 0766-112 111 alt patrik.silverudd@humana.se

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 14 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Riksdagsseminarium om kostnaderna för LSS-reformen. Bengt Eliasson, riksdagsledamot för FP, bjuder tillsammans med Humana in till ett samtal om vad som började som en svensk frihetsreform. Den skulle ge människor med funktionsnedsättning möjligheten att leva sina egna liv. Prislappen sattes till tre miljarder i dåvarande penningvärde när systemet infördes 1994. Idag är kostnaden 28 miljarder.

Läs vidare »
Jz2c6gwmhxk8bp3blrhd

Välkommen på Migrationsdagar 1, 2 och 3 juni 2015

Nyheter   •   2015-05-11 14:09 CEST

Syftet med dagarna är att ge inblick i hur trauma och migrationsrelaterad stress kan yttra sig och hur vi bäst bemöter detta. Vi vill också ge kunskap om vad som utmärker de olika kulturer som nu möts i Sverige. När vi pratar om andra kulturer, så kommer vi osökt in på området hedersrelaterad problematik, och dessa dagar avslutas med att vi tittar in också i denna värld.

Ad9bmaj06pq8bqdkdmcw

Humana är stolta över våra vård- och omsorgsboenden!

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 14:50 CEST

Humana har arbetat med ensamkommande barn och ungdomar sedan 1992. I Expressens pågående artikelserie kring mottagande av ensamkommande flyktingbarn framställs Humana att sätta kortsiktig vinst före ungdomarnas och skattebetalarnas bästa. Detta är felaktigt. Vår uppgift är att ge ensamkommande som beviljats uppehållstillstånd en trygg, meningsfull och rik introduktion, orientering och integration.

9tzhlm9a0xqe8tn0reea

Kommuner kritiseras för otillgängliga skolgårdar

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 07:46 CEST

Endast 16 procent av landets kommuner uppger att alla skolgårdar i kommunen är tillgänglighetsanpassade. Hälften av kommunerna uppger att de saknar plan för att åtgärda bristerna. Det framkommer i Tillgänglighetsbarometern 2015 som publiceras idag. I Tillgänglighetsbarometern, som tas fram av Humana i samarbete med organisationen Hjärnkraft, får Borås, Gävle och Osby högst betyg.

Media-no-image

Kommuner urholkar rätten till personlig assistans

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 20:55 CEST

Olika myndigheter gör olika bedömningar i samma ärenden om personlig assistans och många av besluten överklagas. Det sänder tydliga signaler om att spelreglerna är otydliga och skapar en stor osäkerhet bland de med hjälpbehov. Det behövs ett tydligare regelverk och bättre utredningar av vad som ska ge rätt till assistans.

I dagarna har det uppmärksammats att olika förvaltningsdomstolar i landet bedömer rätten till personlig assistans olika. Rättssäkerheten brister dock redan innan ärendena överklagas och hamnar domstol. En ny studie visar att Försäkringskassan och kommuner gör helt olika bedömningar i samma ärenden, trots att hjälpbehovet utreds utifrån samma regler och förutsättningar. Tecken finns dessutom på att kommunerna gör snålare bedömningar när de tror att de kommer behöva stå för notan. Inspektionen för vård och omsorg bör nu undersöka frågan närmare.

De senaste dagarna har det framkommit att för personer med funktionsnedsättning som begär assistansersättning från Försäkringskassan så kan bedömningen av hjälpbehovet variera stort mellan landets domstolar. Detta innebär att rättssäkerheten brister, besluten varierar beroende på var i landet en individ bor.

Problemet är att rättssäkerheten inte är ett dugg bättre tidigare i processen. Att ärendena överhuvudtaget hamnar i domstol beror på att beslut fattade av Försäkringskassan eller en kommun överklagas. Och det sker ofta, särskilt eftersom rätten till assistans för den enskilde omprövas av Försäkringskassan vartannat år. Förvaltningsrätten avgjorde 933 ärenden om assistansersättning 2012. Ändringsfrekvensen var 30 procent. Med andra ord ändras nästan var tredje beslut från Försäkringskassan i domstol, vilket borde innebära att nästan vart tredje beslut från Försäkringskassan är felaktigt.

Detta skapar stor osäkerhet för den enskilde och leder till segdragna och kostsamma rättsprocesser. I Humanas juridiska årsbok 2015, som vi nyligen offentliggjort, redovisar vi en granskning som pekar på att det även finns stora skillnader mellan hur Försäkringskassan och kommuner bedömer behov.

En genomgång av ärenden i Halland och Västra Götaland visar att kommunen gjort snålare bedömningar än Försäkringskassan i 22 av 31 ärenden. Detta trots att handläggarna utreder hjälpbehovet utifrån samma regler och förutsättningar. I de 22 fallen är den genomsnittliga bedömningen av omfattningen av de grundläggande behoven cirka 8,4 timmar per vecka från kommunen och cirka 16,4 timmar från Försäkringskassan. Det rör sig alltså om stora skillnader, som kan innebära en stor förändring av hur vardagen ser ut för en person med funktionsnedsättning.

Mycket talar också för att kommunerna gör snålare bedömningar när de tror att Försäkringskassan inte kommer att bevilja assistans för att timmarna är för få, och att kommunerna därmed kommer att behöva stå för notan själva. Understiger hjälpbehovet 20 timmar är det nämligen kommunen som är skyldiga att står för kostnaden. Kommunernas agerande bidrar till att urholka rätten till assistans, och innebär samtidigt att de själva får ta större kostnader då färre kan få ersättning från Försäkringskassan.

Att olika myndigheter gör olika bedömningar i samma ärenden och att många beslut om assistans överklagas sänder tydliga signaler om att spelreglerna är otydliga.

Nuvarande situation skapar en stor osäkerhet bland de med hjälpbehov, och det behövs ett tydligare regelverk och bättre utredningar av vad som ska ge rätt till assistans och inte. Ett första steg bör vara att ge Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag att närmare utreda varför olika bedömningar görs av olika myndigheter och hur omfattande problemet är. Med korrekta bedömningar som bygger på ett gediget underlag kan rättssäkerheten stärkas och segdragna rättsprocesser undvikas.


Christian Källström, chefsjurist Humana

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 14 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Olika myndigheter gör olika bedömningar i samma ärenden om personlig assistans och många av besluten överklagas. Det sänder tydliga signaler om att spelreglerna är otydliga och skapar en stor osäkerhet bland de med hjälpbehov. Det behövs ett tydligare regelverk och bättre utredningar av vad som ska ge rätt till assistans.

Läs vidare »
Media-no-image

Politiker i Eskilstuna testar tillgängligheten i centrum

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 11:24 CEST

Den 8 maj arrangeras en tillgänglighetsdag då kommunens förtroendevalda kommer att få möjlighet att testa tillgängligheten i centrum utifrån en rad funktionsnedsättningar. Flera av Eskilstunas funktionshindersorganisationer kommer att finnas på plats på Fristadstorget under förmiddagen för att informera om sina verksamheter.

Bakgrunden till evenemanget är Eskilstunas fina placering i Humanas tillgänglighetsbarometer 2014, en undersökning som skickas ut till alla Sveriges kommuner där de får svara på ett antal frågor om hur de jobbar med tillgängligheten i kommunen.

Media inbjuds att delta på Fristadstorget mellan 8:30–12:00 då aktiviteterna pågår.

För mer information:
Patrik Stringborn, informatör Humana, 070-164 89 63
Stewe Sehlberg, ESOF, 070-549 01 20
Mikael Edlund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden och ordförande i det kommunala rådet för funktionshinderfrågor, 070-086 65 26.

Programmet i helhet:
08.30: samling vid Stadshuset för genomgång av dagen.
Efter detta sker aktiviteterna under förmiddagen i centrum.

12.00: gemensam lunch på Elite hotell för deltagarna.

13.00: information på Elite hotell om den nya lagstiftningen som handlar om diskriminering utifrån tillgänglighet samt en sammanfattning och diskussion utifrån förmiddagens upplevelser av aktiviteterna på och omkring Fristadstorget. 

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 14 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Fredagen den 8 maj ska tillgängligheten i Eskilstuna utvärderas. Det sker i ett unikt samarbete mellan Eskilstunas politiker i vård- och omsorgsnämnden, ESOF (Eskilstuna samarbetsorganisation för funktionshindersfrågor) och Humana. Det blir en heldag där förtroendevalda praktiskt kommer att få testa tillgängligheten.

Läs vidare »
Xalfyztnhprob1gon0hq

Personlig assistans - Kommuner gör snålare bedömningar än Försäkringskassan

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 13:36 CEST

​Samtidigt som det uppmärksammas att förvaltningsdomstolar i landet bedömer rätten till personlig assistans olika, pekar en ny studie på skillnader mellan hur Försäkringskassan och kommuner bedömer i samma ärenden. Tecken finns dessutom på att kommunerna gör snålare bedömningar när de tror att de kommer behöva stå för notan. Det framkommer i Humanas juridiska årsbok.

Media-no-image

Humana Omsorg ska driva gruppbostad i Örebro

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 15:29 CEST

Gruppbostaden för funktionshindrade på Landbotorpsallén 3 i Örebro kommer från och med oktober 2015 att drivas av Humana Omsorg AB. Det beslutade Programnämnd social välfärd den 9 april. För hyresgästerna kommer beslutet inte att innebära någon märkbar skillnad, och personalen kommer att erbjudas anställning av Humana Omsorg AB.

Boendet är ett så kallat LSS-boende (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) och har sex lägenheter för vuxna. Programnämnden har beslutat att Humana ska driva gruppboendet i tre år med möjlighet att förlänga avtalet medytterligare sex år. Upphandlingen har skett genom en så kallad kvalitetsupphandling. Det vill säga kommunen har satt upp ett fast pris och den som erbjudit bäst kvalitet får uppdraget.

Övertagandet kommer att ske i nära samplanering med kommunen och fackliga parter. Humana kommer att inleda arbetet med att omgående informera boende, anhöriga och personal så fort tilldelningsbeslutet vunnit laga kraft.

- Det känns extra roligt och hedrande att få förtroendet att driva en LSS verksamhet som har upphandlats med kvaliteten i fokus. Humana uppfyller kommunens högt ställda krav och jag är övertygad om att vi kommer att kunna ge en bra omsorg säger Eva-Lotta Sandberg, affärsområdeschef inom Humana.

- Humana är redan tidigare en av de större privata arbetsgivarna i Örebro, inte minst inom personlig assistans och vi ser fram mot att bredda vår verksamhet här. Vi vill både göra bra ifrån oss gentemot de som använder våra tjänster, mot våra anställda och mot kommunen. Vi vill fortsätta vara en viktig del av Örebros utveckling avslutar Sandberg.


För mer information kontakta:
Eva-Lotta Sandberg | Affärsområdeschef Äldreomsorg & LSS
Eva-Lotta.Sandberg@humana.se
Tel dir: 08-599 299 09
Mobil: 070-733 88 55

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

​Gruppbostaden för funktionshindrade på Landbotorpsallén 3 i Örebro kommer från och med oktober 2015 att drivas av Humana Omsorg AB. Det beslutade Programnämnd social välfärd den 9 april. För hyresgästerna kommer beslutet inte att innebära någon märkbar skillnad, och personalen kommer att erbjudas anställning av Humana Omsorg AB.

Läs vidare »
C7v7ketnfv2wvkhxy0jy

Framtidens äldreboende – klart redan nästa år!

Nyheter   •   2015-04-09 15:42 CEST

Tidningen Veteranen har i senaste numret uppmärksammat Humanas bygge av ett toppmodernt vård- och omsorgsboende i egen regi.

Kommande evenemang 1 evenemang

01 Jun 09:00

Migrationsdagar 1, 2 och 3 juni 2015

2015-06-01 - 2015-06-03
Göteborg. Lokal meddelas inom kort.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknads- och kommunikationsdirektör
  • helena.pharmanson@humana.se
  • 0734-344 644

Om Humana

Alla har rätt till ett bra liv

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 14 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.