Humanisterna om Bjerelds samfundsutredning: En glädjande halvmesyr

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 14:03 CET

Idag kl 12 mottog kulturminister Alice Bah Kuhnke statsvetaren Ulf Bjerelds utredning om Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18).

Utredningen konstaterar:
”Mot bakgrund av utredningens bedömning om nytt motiv till stödet liksom förslaget om en ny definition av begreppet trossamfund kan det finnas skäl för regeringen att utreda förutsättningarna för ett livsåskådningsneutralt stödsystem.”

Förbundet Humanisterna har länge påpekat det orimliga i att öronmärka pengar i statsbudgeten för livsåskådningar med övernaturliga inslag, och därmed diskriminera livsåskådningar som saknar övernaturliga inslag, exempelvis sekulär humanism.

I utredningsbetänkandet fastslås att det som ska omfattas av rätten till statligt stöd är ”sådana verksamheter som anses skyddsvärda enligt bestämmelsen om religionsfrihet i Europakonventionen (artikel 9.1).”

Denna artikel skyddar såväl religiösa som sekulära livsåskådningar. Det är därmed uppenbart att även sekulära gemenskaper med en livsåskådningsverksamhet, så kallade livsåskådningssamfund/livsåskådningssällskap också bör vara stödberättigade.

Utredningen konstaterar vidare att:
”…en bedömning av om en religiös gemenskap uppfyller definitionen av begreppet trossamfund inte främst ska göras utifrån trosinnehållet utan utifrån verksamheten. Med ett sådant perspektiv skulle ett sekulärt livsåskådningssällskap som utövar en verksamhet som innefattar frekventa sammankomster som motsvarar en gudstjänst, bön eller meditation, eller som utövar sekulära ceremonier som liknar religiösa ritualer, kunna likställas med ett trossamfund.”

Utredningens resonemang visar alltså att dessa livsåskådningar är likvärdiga. Humanisterna skulle önskat att utredaren Ulf Bjereld hade haft modet att ta detta ett steg längre, men utredningen undviker att tydligt föreslå en livsåskådningsneutral lagstiftning. Istället skickas frågan tillbaka till regeringen. Regeringen bör nu skyndsamt gå vidare med detta och tillse att vi får en livsåskådningsneutral lagstiftning.

– Det är svårt att värja sig från misstanken att utredningens ordförande Ulf Bjereld har befunnit sig i en jävssituation, då han samtidigt med utredningen är ordförande i socialdemokraternas religiösa organisation Tro och solidaritet, säger Humanisternas ordförande Christer Sturmark.

Ulf Bjereld skriver på DN Debatt (13/3) om utredningen och tar där upp nya demokratikriterier som grund för att vägra trossamfund stöd. Samtidigt förtiger han att det i dagens lagstiftning finns ytterligare ett kriterium för att vägra stöd: att man inte tror på någon övernaturlig makt. Som framgår ovan strider detta mot Europakonventionen.

Från förbundet Humanisternas sida vill vi framhålla att likvärdighetsprincipen för livsåskådningar enkelt kan upprätthållas om den existerande lagen om statligt stöd till trossamfund omformuleras till ”lagen om statligt stöd till tros- och livsåskådningssamfund”.

– Det är glädjande att utredningen tydligt visar att detta är en rimlig väg, men är samtidigt en halvmesyr i det att utredningen inte tydligt föreslår regeringen att gå denna väg. Detta är förvånande, då utredningen i sina andra delar drar slutsatser av sin egen argumentation och kommer med rekommendationer, säger Christer Sturmark.

– Så länge det finns en politisk majoritet för fortsatta ekonomiska stöd till trossamfund är ett minimikrav att sekulära livsåskådningssamfund inte diskrimineras. Vi välkomnar skärpta krav på att stödberättigade samfund lever upp till grundläggande värderingar om demokrati, jämställdhet och ickediskriminering. Men då kan man inte ha en lag som i sig själv diskriminerar livsåskådningar som ser världen som styrd av naturliga snarare än övernaturliga krafter, men i övrigt uppfyller de grundläggande kraven. Jag utgår från att kulturminister Alice Bah Kuhnke kommer att verka för en livsåskådningsneutral lagstiftning utifrån utredningens underlag, avslutar Christer Sturmark.

För ytterligare information:

Christer Sturmark – förbundsordförande
0708-380 480, christer.sturmark@humanisterna.se
Ulf Gustafsson – förbundssekreterare
076-305 06 02, ulf.gustafsson@humanisterna.se

Humanisterna är Sveriges främsta sekulära humanistiska organisation. Som medlemsstyrd idéburen organisation verkar förbundet för att stärka respekten för individens frihet och integritet. Demokrati och vetenskapliga metoder är avgörande verktyg för att skapa en bättre värld. Att stärka det sekulära samhället är viktigt för att motverka religiös fundamentalism, politisk extremism, dogmatism och pseudovetenskap. Kampen för att värna och stärka mänskliga rättigheter i allmänhet, och livsåskådningsfrihet i synnerhet, är central för förbundet. Humanisterna verkar för att främja den sekulära humanismen som livsåskådning och de etiska och politiska ställningstaganden som följer ur denna.

Förbundet Humanisterna har länge påpekat det orimliga i att öronmärka pengar i statsbudgeten för livsåskådningar med övernaturliga inslag, och därmed diskriminera livsåskådningar som saknar övernaturliga inslag. Utredningens resonemang visar nu att sekulära livsåskådningar är likvärdiga. Regeringen bör nu skyndsamt gå vidare med detta och tillse att vi får en livsåskådningsneutral lagstiftning.

Läs vidare »

Christer Sturmark lämnar ordförandeskapet efter 13 år

Nyheter   •   Okt 21, 2017 10:24 CEST

Humanisternas ordförande Christer Sturmark har meddelat valberedningen att han inte kandiderar för omval till ordförande på kongressen 2018. Han har då varit ordförande sedan 2005, i drygt 13 år. – Vi har åstadkommit mycket under de här åren. Humanisterna har vuxit som förbund och arrangerar varje år en mängd seminarier, konfirmationsläger, ceremonier, samtalskvällar och andra aktiviteter.

Synd att Liberalerna inte fattade ett tydlig beslut om stopp för religiösa friskolor

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2017 17:07 CET

Liberalernas landsmöte fattade idag beslut om att inte tillåta nya religiösa friskolor, samt att kontrollen av de befintliga ska skärpas. Samtidigt röstades förslaget om att stoppa alla religiösa friskolor ned. Det beklagar förbundet Humanisternas ordförande Christer Sturmark.

Religiösa friskolor ska stoppas, inte bara kontrolleras

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2017 15:06 CEST

Regeringens förslag om hårdare kontroll av den som vill starta religiös friskola är ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte. Humanisternas ordförande Christer Sturmark ställer därför en öppen fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin: När tillsätter regeringen en utredning för att stoppa alla skolor som bedriver ensidig religiös påverkan riktad till skolelever?

Likställ religiösa och sekulära livsåskådningar

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 14:58 CEST

Sverige bör behandla alla livsåskådningar lika: kristendom, islam, buddhism likaväl som sekulär humanism. Detta finns det stöd för i Europakonventionen och det är något den pågående utredningen om stöd till trossamfund måste ta hänsyn till, skriver flera debattörer på SvD.

En debattartikel på SvD ”Likställ religiösa och sekulära livsåskådningar” riktar sig till den nu pågående utredning av formerna för ekonomiskt stöd till trossamfund under ledning av Ulf Bjereld. Regeringen har i direktiv bett utredaren att särskilt belysa hur lagen om stöd till trossamfund kan bli konfessionsneutral.

Artikeln belyser utförligt hur Europakonventionen och andra konventionstexter kräver att sekulära och religiösa livsåskådningar ska likabehandlas av staten. Artikeln är undertecknad av:

Annika Borg, teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap och präst
Carl Reinhold Bråkenhielm, teolog, präst och seniorprofessor i empirisk livsåskådningsforskning
Christer Sturmark, ordförande Humanisterna
Tara Twana, ledamot landstingsfullmäktige (S)
Bengt Westerberg, före detta partiledare (FP/L)

Det finns även andra skäl till likabehandling. Författarna skriver:

Ett viktigt motiv för den svenska statens stöd till samfund är att de är en resurs och positiv kraft i det demokratiska samhällsbygget. Men det bör ur statens perspektiv vara egalt om det sker i ett kristet, muslimskt eller sekulärhumanistiskt samfund. Förbundet Humanisterna bidrar på samma sätt som religiösa samfund till samhället genom till exempel kurser om existentiell utveckling och en omfattande ceremoniverksamhet med barnvälkomnanden, sekulära vigslar, begravningar och ”konfaläger” för ungdomar som vill diskutera etik och mänskliga rättigheter på sekulär grund.

________________________________________

För ytterligare information:

Christer Sturmark – förbundsordförande
0708 - 380 480, christer.sturmark@humanisterna.se

Ulf Gustafsson - förbundssekreterare
076- 305 06 02, ulf.gustafsson@humanisterna.se 

Humanisterna är Sveriges främsta sekulära humanistiska organisation. Som medlemsstyrd idéburen organisation verkar förbundet för att stärka respekten för individens frihet och integritet. Demokrati och vetenskapliga metoder är avgörande verktyg för att skapa en bättre värld. Att stärka det sekulära samhället är viktigt för att motverka religiös fundamentalism, politisk extremism, dogmatism och pseudovetenskap. Kampen för att värna och stärka mänskliga rättigheter i allmänhet, och livsåskådningsfrihet i synnerhet, är central för förbundet. Humanisterna verkar för att främja den sekulära humanismen som livsåskådning och de etiska och politiska ställningstaganden som följer ur denna.

Sverige bör behandla alla livsåskådningar lika: kristendom, islam, buddhism likaväl som sekulär humanism. Detta finns det stöd för i Europakonventionen och det är något den pågående utredningen om stöd till trossamfund måste ta hänsyn till, skriver flera debattörer på SvD.

Läs vidare »

Ministrar på plats under sekulära högtidsstunden vid Riksmötets öppnande

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 10:50 CEST

​Pressinbjudan: I samband med Riksmötets öppnande 12 september kommer en sekulär ceremoni att arrangeras för riksdagsledamöter, statsråd, statssekreterare och andra särskilt inbjudna gäster. Vid årets sekulära ceremoni talar Svenska PENs ordförande Elisabeth Åsbrink, liksom professorn i teoretisk filosofi Åsa Wikforss. För musiken står José González.

Välkommet beslut om religiösa friskolor på S-kongressen

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 12:16 CEST

Humanisterna välkomnar med glädje det historiska beslutet om religiösa friskolor som idag fattades på Socialdemokraternas kongress i Göteborg:

Socialdemokraterna ska nu verka för att samma krav ska ställas på fristående skolor som redan gäller för offentliga skolor: utbildningen i sin helhet vid dessa ska vara icke-konfessionell.

Detta är en betydande framgång. Humanisterna har drivit denna fråga i många år. Nu arbetar vi vidare för att skolor med en konfessionell inriktning försvinner från det skattefinansierade obligatoriska skolväsendet.

Fler partier behöver ta ställning mot detta undantag i skollagen, och regering och riksdag måste snarast agera för att genomföra denna viktiga reform.

- Att Socialdemokraterna tar ställning för en icke-konfessionell och likvärdig skola med en säker grund i demokrati och jämlikhet är en stor framgång för Humanisternas mångåriga opinionsbildning i denna fråga, säger Humanisternas ordförande Christer Sturmark. - Det är dags för ett Sverige där alla skolor respektera elevernas religionsfrihet, avslutar han


För mer information kontakta:
Christer Sturmark, ordförande
christer.sturmark@humanisterna.se, tel. 070-838 04 80
Ulf Gustafsson, förbundssekreterare
ulf.gustafsson@humanisterna.se, tel. 076-305 06 02

Humanisterna är Sveriges främsta sekulära humanistiska organisation. Som medlemsstyrd idéburen organisation verkar förbundet för att stärka respekten för individens frihet och integritet. Demokrati och vetenskapliga metoder är avgörande verktyg för att skapa en bättre värld. Att stärka det sekulära samhället är viktigt för att motverka religiös fundamentalism, politisk extremism, dogmatism och pseudovetenskap. Kampen för att värna och stärka mänskliga rättigheter i allmänhet, och livsåskådningsfrihet i synnerhet, är central för förbundet. Humanisterna verkar för att främja den sekulära humanismen som livsåskådning och de etiska och politiska ställningstaganden som följer ur denna.

​Humanisterna välkomnar med glädje det historiska beslutet om religiösa friskolor som idag fattades på Socialdemokraternas kongress i Göteborg: Samma krav ska ställas på fristående skolor som redan gäller för offentliga skolor: utbildningen i sin helhet vid dessa ska vara icke-konfessionell.

Läs vidare »

En majoritet av svenskarna vill förbjuda religiösa friskolor

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 13:59 CEST

En klar majoritet av svenskarna anser att religiösa friskolor inte hör hemma i det skattefinansierade och obligatoriska skolväsendet. Detta enligt en undersökning från Novus, nyligen genomförd på uppdrag av Humanisterna. Den visar att det finns ett starkt väljarstöd för att alla skolor i Sverige ska vara neutrala i livsåskådningsfrågor.

Enligt en färsk väljarundersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Humanisterna är en majoritet av väljarna för att stoppa religiösa friskolor (friskolor med en konfessionell inriktning) som en del av det skattefinansierade och obligatoriska skolväsendet i Sverige. För att få ett rättvisande resultat, så ställdes frågan på tre olika sätt. I samtliga fall är dock en majoritet för att stoppa religiösa friskolor från att vara en del av det allmänna skolväsendet.

59% anser på en rak fråga att religiösa friskolor bör förbjudas. Medan bara 24% av väljarna inte anser detta. När man bortser från de osäkra vill mer än 2 av 3 (71%) förbjuda religiösa friskolor.

2 av 3 (66%) anser att religiösa friskolor inte ska få drivas med skattefinansierad skolpeng. Endast 15% anser religiösa friskolor ska få drivas med skattefinansierad skolpeng och ingå i det obligatoriska skolväsendet. Det vill säga endast 15% stödjer nuvarande ordning.

73% anser att all utbildning och verksamhet ska vara livsåskådningsneutral och att samma krav ska gälla för både friskolor och kommunala skolor. Endast 13% vill se nuvarande ordning: att undervisningen på lektionerna ska vara neutral, men att raster och kringverksamhet på friskolor ska få ha en speciell religiös inriktning.

Som komplement till frågorna om religiösa friskolor tillfrågades väljarna om deras syn på barns religionsfrihet i förhållande till sina föräldrar.

87% anser att föräldrarna inte har rätt att bestämma religion eller livsåskådning åt sina barn. Endast en lite minoritet (7%) anser föräldrarna har rätt att bestämma religion eller livsåskådning åt sina barn.

”Detta resultat är glädjande”, säger Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna, ”vi förväntade oss att många svenskar skulle dela vår syn på religiösa friskolor och barns religionsfrihet, men att det var så här tydligt var en liten överraskning. Förhoppningsvis kommer detta resultat ge extra kraft till de partier och partiföreträdare som driver frågan om att avskaffa religiösa friskolor. För barnens skull.”

Länk till resultatet från Novusundersökningen

Humanisterna är Sveriges främsta sekulära humanistiska organisation. Som medlemsstyrd idéburen organisation verkar förbundet för att stärka respekten för individens frihet och integritet. Demokrati och vetenskapliga metoder är avgörande verktyg för att skapa en bättre värld. Att stärka det sekulära samhället är viktigt för att motverka religiös fundamentalism, politisk extremism, dogmatism och pseudovetenskap. Kampen för att värna och stärka mänskliga rättigheter i allmänhet, och livsåskådningsfrihet i synnerhet, är central för förbundet. Humanisterna verkar för att främja den sekulära humanismen som livsåskådning och de etiska och politiska ställningstaganden som följer ur denna.

En klar majoritet av svenskarna anser att religiösa friskolor inte hör hemma i det skattefinansierade och obligatoriska skolväsendet. Detta enligt en undersökning från Novus, nyligen genomförd på uppdrag av Humanisterna. Den visar att det finns ett starkt väljarstöd för att alla skolor i Sverige ska vara neutrala i livsåskådningsfrågor.

Läs vidare »

Könseparation hör inte hemma i svensk skola

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 23:39 CEST

Ännu en gång har det avslöjats, denna gång av TV4:s Kalla Fakta, att könsuppdelning förekommer i svenska skolor. Återigen handlade det om Al Azharskolan i Vällingby. Ledande politiker är upprörda och överraskade. Nu ska de agera. Deras reaktioner förvånar. De borde känna till att det finns friskolor som, för att locka till sig elever, marknadsför att de har könsuppdelad undervisning.

Ett exempel är Alzahraa Akademi i Stockholmsförorten Bagarmossen. På sin hemsida berättar de om skolan och skriver att sim- och idrottsundervisningen är ”delad i tjejer och killar för sig”. Skolan är en F-9 grundskola, barnen separeras utifrån kön från 6 till 16 års ålder vid varje idrottslektion. Skolan talar även om för intresserade föräldrar att ytterligare könseparation förekommer: För de elever som önskar be under rasterna har de två bönerum, ”ett för pojkarna och ett för flickorna.”

Det intressanta är att Alzahraa Akademin INTE är en konfessionell friskola. Det är en friskola med fördjupning i So-ämnet. Fördjupningen består i att ”man diskuterar etik och moral utifrån Islams värderingar”. Men utifrån detta är det svårt att se något annat motiv än religiösa till könsseparationen av barnen. Barnen uppfostras i de könsmönster som återfinns i traditionella tolkningar av islam.

Trots att skolans uppgifter är att motverka traditionella könsmönster har Skolinspektionen hittills godkänt skolor som denna.

I denna fråga handlar det om att se till eleverna, att ha barnperspektiv. Vad föräldrarnas önskemål är, ska vara underordnat. Föräldrarna ska inte kunna placera sina barn i en skola som inte står upp för jämställdhet fullt ut.

Sedan är det så att skolor som Alzahraa inte bara delar upp barnen utifrån kön. De delar också upp barnen utifrån föräldrarnas livsåskådning. Istället behöver barn (och vuxna) på ett naturligt sätt lära sig att mötas i samhället, trots olikheter och trots att det ibland är obekvämt. Killar och tjejer. Muslimer och ateister. Det hade varit utmärkt om flickor och pojkar suttit bredvid varandra i ”bönerummet”. Och att kristna, buddhister och hedningar, som önskar en stunds stillhet, också var välkomna.

I skolan måste det finnas möjlighet för eleverna att bryta mot traditionella mönster som upprätthålls i familjen och på fritiden. Att i kontakt med de som är olika en själv, pröva olika individuella identiteter. En uppdelning i två kategorier, män och kvinnor, försvårar detta – framför allt för de som inte till utseende, uttryck eller identitet passar in i förväntningarna vid denna kategorisering.

Regeringen och Skolinspektionen måste nu agera skyndsamt. Skolan har en viktig roll i att verka för jämlikhet mellan kvinnor och män, i dag sviks många barn i detta hänseende.

Humanisterna är Sveriges främsta sekulära humanistiska organisation. Som medlemsstyrd idéburen organisation verkar förbundet för att stärka respekten för individens frihet och integritet. Demokrati och vetenskapliga metoder är avgörande verktyg för att skapa en bättre värld. Att stärka det sekulära samhället är viktigt för att motverka religiös fundamentalism, politisk extremism, dogmatism och pseudovetenskap. Kampen för att värna och stärka mänskliga rättigheter i allmänhet, och livsåskådningsfrihet i synnerhet, är central för förbundet. Humanisterna verkar för att främja den sekulära humanismen som livsåskådning och de etiska och politiska ställningstaganden som följer ur denna.

​Ännu en gång har det avslöjats, denna gång av TV4:s Kalla Fakta, att könsuppdelning förekommer i svenska skolor. Ledande politiker är upprörda och överraskade. De borde känna till att det finns friskolor som marknadsför att de har könsuppdelad undervisning. Ett exempel är Alzahraa Akademi i Stockholmsförorten Bagarmossen. Regeringen och Skolinspektionen måste nu agera skyndsamt.

Läs vidare »

Botkyrka borde agera i begravningsfrågan

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 09:21 CEST

Det är en besvikelse att Botkyrka kommun inte agerar för att stärka demokratin och den sekulära staten, utan avslår en motion om kommunalisering av begravningsverksamheten.

Om Humanisterna

Förbundet Humanisterna är Sveriges främsta organisation för sekulär humanism.

Humanisterna är en medlemsstyrd idéburen organisation som verkar för att stärka respekten för individens frihet och integritet. Demokrati och vetenskapliga metoder är avgörande verktyg för att skapa en bättre värld. Att stärka det sekulära samhället är viktigt för att motverka religiös fundamentalism, politisk extremism, dogmatism och pseudovetenskap. Kampen för att värna och stärka mänskliga rättigheter i allmänhet, och livsåskådningsfrihet i synnerhet, är central för förbundet. Humanisterna verkar för att främja den sekulära humanismen som livsåskådning och de etiska och politiska ställningstaganden som följer ur denna.

Adress

  • Humanisterna
  • c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • Sverige