Skip to main content

Styrelserna är inte representativa - risk för dålig förståelse för de boende

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 10:30 CEST

De ordinarie ledamöterna i flera av länets bostadsbolag är homogena när det gäller bland annat, ålder, könsfördelning och bakgrund. Det är ett problem som kan resultera i att bostadsbolagen inte visar tillräcklig förståelse för exempelvis olika åldersgruppers behov i bolagens bostadsområden.

I Jönköpings län finns flera exempel på hur representativiteten brister bland de ordinarie ledamöterna i de kommunala bostadsbolagen. I två av bolagens styrelser består ledamöterna enbart av män i åldrarna 50 - 70 år.

Av 100 ordinarie ledamöter i de kommunala bostadsbolagens styrelser i Jönköpings län är 82 män och 18 kvinnor.

Det är en faktor som Hyresgästföreningen region Sydost i förlängningen menar kan leda till dålig förståelse för de boende. Styrelsen och bostadsbolaget kan till exempel ha svårt att förstå yngre personer och barnfamiljers önskemål i boendet.

Hyresgästföreningen region Sydosts kartläggning visar också att endast ett fåtal personer har utländskt klingande namn bland styrelseledamöterna. Det kan resultera i minskad förståelse för andra kulturer och utlandsföddas behov och önskemål.

Hyresgästernas möjlighet till inflytande över boendet är något som Hyresgästföreningen strider för och gärna arbetar med, ofta i samarbete med bostadsbolagen. Möjligheten att få gehör för de boendes önskemål skulle förstås öka om representativiteten ökade i styrelserna.

Boinflytande är dessutom en lagstadgad rättighet som innebär att alla boende har rätt till att vara med och påverka sitt boende i det område de bor i.

– Det här är ett sorgligt resultat, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

Han menar att det är mycket förvånande att styrelseledamöterna inte i större grad representerar olika åldrar till exempel. Dessutom menar Björn Johansson att det är dåligt av politikerna att inte agera för en bättre sammansättning av de ordinarie styrelseledamöterna.

– Chansen för att få gehör för boinflytandefrågor ökar om styrelsen är mer representativ för olika åldrar och människor med skilda erfarenheter.

– De politiska partierna borde förstå att chansen till förståelse för de boende ökar på det sättet. Det främjar demokratin, menar Björn Johansson.

– Därför hoppas vi att de politiska partierna efter valet 2014 nominerar styrelseledamöter som på ett bättre sätt speglar befolkningen , på detta sätt kan man tillgodose de boendes villkor på ett bättre sätt.

*När Hyresgästföreningen region Sydost undersökte förhållandet i länets styrelser utgick man från antalet ordinarie ledamöter. Vd, ersättare och revisorer ingick inte i kartläggningen.

För mer information kontakta

Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost

på tfn: 070- 275 30 72Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera