Skip to main content

Förslag om förändringar i Stockholms hyresstruktur klart

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 11:10 CEST

Dagens hyresstruktur präglas inte av konsekvens och svarar inte mot hyresgästernas värderingar och preferenser. Det finns därför en stor enighet om att systemet kräver en översyn, modernisering och förändring.

Under våren 2001 bildades en hyreskommitté för Stockholms stad som består av representanter från Hyresgästföreningen Region Stockholm, de allmännyttiga fastighetsbolagen i kommunen - Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem - samt Fastighetsägarna Stockholm.

Kommitténs uppgift har varit att komma fram till hur hyresgästerna värderar lägenheternas olika egenskaper och därefter redovisa behovet av förändringar av nuvarande hyror. Kommittén har också tagit fram omfattande hyresstatistik med hyror för cirka 160 000 lägenheter.

Hyreskommittén konstaterar att den så kallade åldersfaktorn har en avgörande betydelse för hyresstrukturen och kan självständigt förklara stora hyresskillnader i fastigheter som i grova drag kan anses som jämförbara. Kommittén konstaterar också att lägesfaktorn inte fått något systematiskt, större genomslag i hyressättningen trots att det finns skillnad i attraktivitet mellan olika områden och hur boende värdesätter olika lägen.

Hyreskommitténs arbete sammanfattas i en matris som visar framtida lämpliga relationer mellan hustyper samt hur läget bör påverka hyrorna.

Kommittén föreslår att parterna vid höstens hyresförhandlingar mer systematiskt genomför förändringar av hyresstrukturen med rapporten som vägledning. Med hänsyn till bruksvärdesregelns utformning är det vid förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga företagen arbetet måste börja.

Förslaget i korthet:

Bruksvärdesystemet kommer även i fortsättningen att gälla. Hyrorna kommer även i fortsättningen att bestämmas i förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de kommunala bolagen.
Det blir på sikt mer rättvisa hyror och systemet mer konsekvent
Byggåret får mindre betydelse
Läget kommer att beaktas
En del områden får högre hyror, några ingen hyresförändring och andra något lägre hyra.
Förändringarna kommer att ske långsamt över ett antal år och samtidigt för alla hyresgäster i ett hus.
Fakta om bruksvärdesystemet och hyreslagen
Bruksvärde innebär, enligt dagens lagstiftning, att hyrorna skall spegla bostadskonsumenternas allmänna värderingar utan avseende på den enskilda hyresgästens värderingar och behov.

Bruksvärderegeln infördes i hyreslagen 1968 och har ändrats flera gånger sedan dess. Grunderna i systemet bygger på två skyddsregler för hyresgästerna. Besittningsskydd och hyresspärr. Besittningsskyddet innebär ett skydd för hyresgästens intresse att behålla den hyrda lägenheten. Hyresspärren ger rätt till förlängning av hyresavtalet och förutsätter att det finns ett tak för hur hög hyran kan bli.

I hyreslagen står att om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, skall hyran fastställas till skäligt belopp. Hyran är dock inte skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Vid prövning av hyran skall främst beaktas hyran för lägenheter som ägs och förvaltas av allmännyttiga bostadsföretag. Från och med 1974 har de allmännyttiga företagens hyror fått större betydelse genom att de skall vara utgångspunkt för bruksvärderingen.

Enligt dagens regler bestäms hyrorna i det privata beståndet med utgångspunkt från en jämförelse med hyrorna hos i första hand de allmännyttiga bolagen. Det är därför dessa ofta kallas hyresledande.

Hyrorna i de allmännyttiga bolagen utgår från företagens självkostnader och bestäms vid hyresförhandlingar mellan respektive allmännyttigt bolag och Hyresgästförening.

Hyreskommittén i Stockholm
Erik Lundberg, Hyresgästföreningen Region Stockholm 08–507 060 38, 070– 301 60 38
Tore Ljungkvist, Fastighetsägarna Stockholm, 08–617 75 50, 070–517 75 50
Charlotte Axelsson, Svenska Bostäder, 08–598 610 15, 070–759 87 46.
Hans Pettersson, Familjebostäder, 08–737 22 88
Bengt Fogelström, Stockholmshem, 08–658 05 25

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=50145

Hyresgästföreningen arbetar för sunda och bra bostäder, rimliga hyror och inflytande och trygghet för hyresgästerna. Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till föreningen för råd eller stöd i kontakten med hyresvärden. Föreningen förhandlar om hyrorna för flertalet av landets hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. 16 000 medlemmar är dessutom aktiva som förtroendevalda eller husombud. Vi finns i 3 000 bostadsområden runt om i landet. Alla som vill engagera sig i boendefrågor är välkomna att göra det tillsammans med oss.