Skip to main content

Hyresgästföreningen: Nu behövs en ny utredning om ökat inflytande för hyresgäster

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 07:59 CET

Sverige står inför en stor utmaning. Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas 300 000 av miljonprogrammets lägenheter vara i behov av omfattande ombyggnad. Ombyggnadsprocessen är omtumlande för hyresgästerna och många kommer att tvingas flytta på grund av att de inte har råd att bo kvar efter ombyggnaden. Hyreshöjningar på upp till 60 procent är inte ovanligt.

Sedan bostadssaneringslagen infördes 1974 har det funnits regler som syftar till att ge hyresgästerna inflytande i samband med ombyggnader. Regelverket kring hyresgästernas inflytande har dessvärre visat sig ha mindre verklig betydelse. I praktiken kan inte hyresgästerna motsätta sig en ombyggnad eller ens påverka utformningen eller omfattningen av den. Det ger många gånger dramatiska hyreshöjningar i samband med ombyggnad som hyresgästen inte kan göra något åt. Hyresgästernas besittningsskydd är i praktiken satt ur spel.

Det krävs därför ett tydligare och starkare inflytande för hyresgästerna. Hyresgästföreningen föreslår därför att en utredning tillsätts för att ta fram förslag på förändringar i hyreslagstiftningen, som ger hyresgästerna ett verkligt inflytande. Idag skickas ett brev till ansvarigt statsråd på Justitiedepartementet.

Hyresgästföreningen föreslår följande förändringar i korthet:

Preciserat innehåll i den skriftliga informationen

Det föreskrivs idag endast att informationen ska vara skriftlig. Reglerna bör kompletteras med krav på innehållet.

Information till hyresgästorganisation med förhandlingsordning

Idag har hyresvärden skyldighet att informera hyresgästerna skriftligt. Skyldigheten bör utvidgas så att även den förhandlande hyresgästorganisationen omfattas.

Ett lagstadgat samrådsförfarande

Hyresgästerna måste ges möjlighet till delaktighet i processen. Det får man genom ett samrådsförfarande. Vi föreslår därför att ett lagstadgat samrådsförfarande införs.

Längre tidsfrist för hänskjutande till hyresnämnden

Tidsfristen för när ansökan om tillstånd kan göras till hyresnämnden om värden inte fått hyresgästernas godkännande bör utökas till tre månader. Det ger större utrymme för samråd mellan hyresgäster och hyresvärdar.

Större hänsyn till hyresgästernas intressen vid hyresnämndens intresseavvägning

Hyresgästerna måste ges möjlighet att påverka ombyggnadens omfattning och därmed hyresnivå. Hyresgästernas besittningsskydd måste garanteras. Av praxis framgår att hyresnämnderna (och Svea hovrätt i förekommande fall) i praktiskt taget samtliga fall ger tillstånd till en ombyggnad, mot hyresgästernas vilja. Om hyresgästerna kan redovisa fastighetsekonomiskt fullt rimliga förslag till upprustning som alternativ till hyresvärdens förslag måste hyresnämnden kunna väga in detta i sin bedömning.

Skyddsregelns tillämpning

Den så kallade skyddsregeln, som kan användas vid stora hyreshöjningar, måste även gälla vid ombyggnader.

Sanktioner när inget godkännande finns

Åtgärder för vilka hyresvärden inte har hyresgästernas eller hyresnämndens tillstånd ska inte kunna beaktas vid hyressättningen under tio år efter att de genomförts.

För mer information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande 070-524 28 66

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Bifogade filer

Word-dokument