Skip to main content

Skärpt lagstiftning föreslås för att komma till rätta med svarthandel med hyreskontrakt

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2017 10:30 CET

Johan Mirtorp förbundsjurist Hyresgästföreningen

Idag lämnade utredningen Åtgärder mot handel med hyreskontrakt över sina förslag till ansvarigt statsråd Heléne Fritzon och regeringen.

Flera av förslagen innebär skärpningar av lagstiftningen när det gäller frågor kring bytesrätt, andrahandsuthyrning och inneboende.

-Det förekommer problem med försäljning av hyreskontrakt. Många bostadssökande befinner sig i en desperat situation och bostadsbristen utnyttjas av kriminella. Flera av förslagen innebär därför skärpningar av lagstiftningen för att reflektera allvaret på svartmarknaden, säger Johan Mirtorp, förbundsjurist i Hyresgästföreningen och en av experterna i utredningen.

-Det kan tyckas vara hårda krav som utredningen föreslår. Därför är det viktigt att säkerställa att förslagen träffar rätt, är proportionerliga och inte innebär försämringar för hyresgästerna som kollektiv. Det är också viktigt att kunskapen om att detta faktiskt är brottsligt sprids.

Utredningens uppdrag har varit att överväga och föreslå åtgärder som motverkar olaglig handel med hyresrätter och bidrar till att fler hyreslägenheter erbjuds bostadssökande.

De frågor som utredningen berört är bland annat straffrättsliga ingripanden mot olaglig handel med hyresrätter, förutsättningarna för när en hyresgäst riskerar att bli av med sitt hyreskontrakt vid köp av kontrakt, hyrans storlek vid andrahandsupplåtelser och om reglerna om överlåtelse, upplåtelse och upplåtelse av del av bostad bör ändras.

Utredningen föreslår skärpningar och utvidgning av lagstiftningen på flera områden. Bland annat föreslås att dagens lagstiftning som gör det straffbart att sälja hyreskontrakt ska utvidgas till att även omfatta köp av hyreskontrakt.

Utredningen föreslår även att straffet skärps för den som säljer hyreskontrakt, från dagens böter eller fängelse i sex månader till två års fängelse för normalgraden och maximalt fyra års fängelse för grovt brott.

-Med en skärpning av straffen skulle polisen få utökade möjligheter att utreda brotten jämfört med idag. Förhoppningsvis skulle det kanske också avskräcka i högre grad, säger Johan Mirtorp.

Utredningen föreslår också att bytesrätten ska begränsas till att endast omfatta byten mellan hyresrätter. Dessutom kommer det att för byte mellan hyresrätter krävas att man bott minst ett år i lägenheten.

-I dagens hyreslag krävs så kallade ”beaktansvärda skäl” för att byte mellan hyresrätter ska godkännas. Nu föreslås att dessa krav skärps och istället kommer ”synnerliga skäl” att krävas. Men utredningen har inkluderat i de ”synnerliga skälen” att en förändrad familjesituation eller arbetssituation ska kunna möjliggöra byte.

Utredningen anser också att försäljning eller köp av hyreskontrakt ska vara grund för att bryta besittningsrätten. Det innebär att hyreskontraktet sägs upp.

-Köp eller försäljning av hyresrätt innebär att personen ifråga tränger sig före andra som stått i bostadskön under lång tid. Det är inte acceptabelt att oärlighet ska gå före ärlighet, säger Johan Mirtorp.

Utredningen har också tittat på reglerna vid andrahandsuthyrning och uthyrning till inneboende och kommit fram till att de är oklara och behöver förtydligas. Därför föreslås att andrahandshyra inte får överstiga den hyra förstahandshyresgästen betalar. Utöver detta får den faktiska kostnaden för exempelvis bredband tas ut. För en möblerad lägenhet får maximalt ett påslag om 1/10 av hyran utgå. För inneboende ska en proportionerlig andel av hyran få tas ut. Den totala hyran för de olika andelarna som hyrs ut till inneboende får dock inte bli högre än den totala hyran för lägenheten.

Om uthyrning sker till en andrahandshyra som är högre än vad som är tillåtet riskerar man enligt det nya förslaget att förlora sitt hyreskontrakt.

-Utredningen har även tittat på andrahandshyresgästers möjlighet till återkrav när de har betalat för mycket, så kallad ockerhyra. Idag går det att kräva tillbaka överskjutande hyra retroaktivt för ett år bakåt i tiden. I det nya förslaget förlängs denna period till två år. Dessutom vill utredningen förlänga den tid när man kan anmäla detta från tre månader i dagens lagstiftning till ett år. Det förstärker andrahandshyresgästers möjlighet att få en skälig hyra, säger Johan Mirtorp.

Utredningen föreslår även att andrahandsuthyrning som används i affärsmässigt syfte istället för som bostad ska kriminaliseras. Därför föreslås att straffet för uthyrning i vinstsyfte kommer att bli böter eller som mest fängelse i två år.

Utredningens betänkande förväntas nu skickas ut på remiss. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

För mer information, kontakta:

Johan Mirtorp förbundsjurist Hyresgästföreningen 073-622 17 19

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.