M7lprow81n34urraodne

Små medel för vinterväghållning orskar högre kostnader för halkolyckor

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 14:12 CET

Det finns ett tydligt samband mellan de resurser som läggs på vinterväghållning och kostnaderna för fallrelaterade skador. Varje år skadas i Sverige cirka 3 500 gående allvarligt i en fallolycka, enligt forskning vid VTI. Var fjärde fallolycka leder till att den skadade får bestående men. Under vintern orsakas nästan nio av tio fallolyckor i trafiken av halka på grund av is eller snö.

Hzriu77ewkydy9sgaeog

Så kan antalet viltolyckor halveras

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 08:03 CEST

I en intervju för I Perspektiv säger Anders Sjölund, ekolog och nationell samordnare på Trafikverket, att antalet viltolyckor skulle kunna halveras. Sju eller åtta procent av det statliga vägnätet borde utrustas med viltstängsel i kombination med säkra passager. I fjol omkom åtta personer i viltolyckor, varav sju i olyckor med älg. 39 personer skadades svårt.

Uezcgc41tfxbkcygnzyt

Självkörande arbetsfordon upphandlingskrav i framtiden?

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 08:59 CEST

Om några år kan autonoma arbetsfordon vara en del av Trafikverkets krav vid upphandling. Allt bättre datorer driver på utvecklingen och det går mycket snabbt när det gäller autonoma fordon. Flera försök pågår redan i gruvor och på flygplatser. I höst börjar försöksverksamhet i Göteborg med självkörande personbilar i stadsmiljö.

Rufwevt76vo7eubnvlze

Okej för självkörande fordon på vägarna

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 08:43 CEST

Ingen framtidsfantasi utan verklighet. Från den 1 juli kan du möta ett självkörande fordon på allmänna vägar. Det behövs dock särskilt tillstånd för autonoma fordon – Utvecklingen ställer krav på att man i större utsträckning testar i verklig trafik, säger utredaren Yvonne Wärnfeldt vid Transportstyrelsen

Tsake1favrmlhjlxr2vu

Folk tar inte hänsyn - jag har sett förare som tittar på film

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 14:40 CEST

Sänk hastigheten vid vägarbeten till 30 kilometer i timmen, öka polisövervakningen och höj straffen för dem som kör för fort. Så vill vägarbetaren Björn Porshammar öka säkerheten för dem som arbetar på väg.

Fyfvnnp6dmep3apfowcg

Trafikolyckor vid vägarbeten - 80 personer skadas i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:08 CEST

I den officiella olycksstatistiken saknas det uppgifter om hur många som årligen skadas allvarligt eller omkommer i samband med vägarbeten. En sammanställning från Trafikverket visar att i den vanligaste olyckstypen vid vägarbeten är gående eller cyklister inblandade. Den näst vanligaste är upphinnandeolyckor. I 195 av de undersökta olyckorna var en eller flera vägarbetare inblandad.

W4jlnilebxzqhunfiedv

Risk för akuta problem för Sveriges VA-nät

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 11:45 CEST

Förnyelsen av Sveriges VA-nät behöver öka rejält. Det säger Anna Linusson, vd för Svenskt Vatten. Reinvesteringarna i de kommunala ledningarna minskar samtidigt som det finns ett växande behov av nyanlagda ledningar. Håller Sveriges VA-nät på att rasa ihop?

Media no image

Byggbranschen jämställd 2047 - har vi råd att vänta?

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 14:54 CET

Trots allt tal om behovet av fler kvinnliga chefer domineras bygg- och anläggningsbranschens ledningar fortfarande av svenskfödda medelålders män.
– Branschen måste förändra sitt förhållningssätt. Omedelbart, säger Elisabet Wretskog som är Svevias kompetensutvecklingschef.

När I Perspektivs föregångare ”På Väg” hösten 2011 granskade de ledande befattningshavarna* i bygg- och anläggningsbranschen kunde vi snabbt konstatera en sak: den manliga dominansen var mycket stor. Bara var femte toppchef eller styrelseledamot var kvinna. I entreprenadföretagen var andelen ännu lägre.

Resultatet upprörde bland annat den dåvarande jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (FP):
– Ägarna borde reflektera över om de verkligen tror att det är ”gubbklubben” som är nyckeln till framtidens utveckling och tillväxt, sa hon.

Nu har vi gjort om undersökningen. Andelen kvinnor på ledande poster* i bygg- och anläggningsbranschen har ökat från 20 procent 2011 till 25 procent (januari 2017). Ökar andelen i samma takt under de kommande åren, dröjer det till år 2047 innan branschen är jämställd i toppen.

När det gäller andelen som är födda utomlands lär det ta ännu längre tid.

En genomgång av 52** av branschens tyngsta styrelseordförande och verkställande direktörer (eller motsvarande) visar att enbart sju procent är födda utanför Sverige.

– Resultatet är varken förvånande eller upplyftande. Det är så här branschen ser ut. Man rekryterar i sina egna nätverk. Lång branscherfarenhet premieras fortfarande högre än motsvarande erfarenhet från andra branscher, säger Elisabet Wretskog.

Nyligen föreslog NCC:s valberedning att företagets styrelse utökas från sex till sju stämmovalda ledamöter varav fyra kvinnor. Beslut fattas av årsstämman senare i år.

– Vi har inte sökt särskilt efter kvinnor, vi har sökt efter kompetens från bygg- och anläggningsbranschen. Alla de här tre föreslagna ledamöterna har det. Vi utgår från vad som är rätt för NCC, säger Viveca Ax:son Johnson, som är ordförande i huvudägaren Nordstjernan i ett uttalande.

Fortfarande är dock en klar majoritet av personerna i NCC:s ledning män, precis som i de andra stora bygg- och anläggningsföretagen.

Svevia är inget undantag.

Elisabet Wretskog säger att branschen, för att klara kompetensförsörjningen, måste bredda rekryteringsbasen.

– Det gäller oavsett vilken nivå det handlar om. Idag är det en tuff kamp om talangerna. Ska vi kunna attrahera tillräckligt många kompetenta personer, måste vi rekrytera med ett betydligt bredare perspektiv än vad vi gör idag.

– Men det räcker inte . Vi vill bredda perspektivet till att även handla om mångfald inom kunskap, erfarenhet, förmågor, utbildning, personlighet, livserfarenhet och problemlösning. Det är jätteviktigt att få in alla dimensionerna.

Varför då?
– När vi är en homogen grupp kan det lätt bli bara ett sätt att göra saker och ting på. Vi kommer då alltid att komma fram till samma lösning. När vi är en mixad grupp bryts olika infallsvinklar och perspektiv mot varandra med resultatet att vi ofta kommer fram till nyare och bättre lösningar, även om det kan ta lite längre tid.

Leder det till bättre affärer?
– Det är jag övertygad om. Mångfald och olikheter gör det lättare för oss att vara lyhörda för olika kunders behov och vi blir bättre på problemlösning. Vi behöver mångfald för att vara affärsmässiga och för att lyckas bättre som företag.

Många av de kvinnliga toppcheferna i bygg- och anläggningsbranschen finns inom stabsfunktioner som HR, ekonomi och kommunikation?

– Det finns säkert fler. En kan vara just bristen på förebilder inom entreprenadbranschen. En annan vårt traditionella sätt att jobba. Fasta arbetstider med tidiga morgnar eller arbete i projekt som innebär att man inte kan bo hemma i veckorna attraherar varken nyexaminerade kvinnor eller män.

Varför är det så många kvinnor som börjar arbeta på teknikkonsultbolagen eller myndigheter än entreprenadföretag efter examen från tekniska högskolor och universitet?– Det finns säkert fler. En kan vara just bristen på förebilder inom entreprenadbranschen. En annan vårt traditionella sätt att jobba. Fasta arbetstider med tidiga morgnar eller arbete i projekt som innebär att man inte kan bo hemma i veckorna attraherar varken nyexaminerade kvinnor eller män.

– Vi måste fundera på hur vi kan arbeta flexiblare och hur vi kan driva våra projekt utan att det påverkar medarbetarnas privatliv i alltför stor omfattning. Att vi är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner att de får möjlighet att utveckla sin kompetens är otroligt affärskritiskt. Ja, kanske helt avgörande.

Hur arbetar Svevia med frågan?
–Vi har bland annat haft workshops med Svevias chefer om mångfald och inkludering och tagit fram konkreta verktyg som de ska arbeta med i syfte att skapa medvetenhet, dialog och förändring i sina arbetsgrupper. Vi har även tagit fram ett workshopmaterial som vi har döpt till ”En arbetsplats för alla” som alla medarbetare ska delta i.

FAKTA:

*Styrelse och ledning i NCC, Skanska, Peab, Veidekke, Svevia, Infranord, Sveab och Rekab entreprenad. Ledningarna för Sweco, Tyréns, Ramböll Sverige, WSP Sverige. Styrelse och enhetschefer Byggnads, styrelse och enhetschefer Sveriges Byggindustrier, styrelse och personal svensk Betong, styrelse Byggingenjörerna, styrelse Samhällsbyggarna och styrelse Maskinentreprenörerna.

**Styrelseordförande och VD (eller motsvarande) i Skanska, NCC, Peab, Veidekke (Sverige), Svevia, Infranord, Sveab, Rekab entreprenad, Sweco, Tyréns, Ramböll Sverige, WSP Sverige Trafikverket, Transportstyrelsen, VTI, Stockholms Lokaltrafik, Göteborgs Spårvägar, Göteborgs Hamn, Stockholms hamn, Byggnadsarbetareförbundet, Svensk Betong, Samhällsbyggarna, Sveriges Byggindustrier, Byggingenjörerna och Maskinentreprenörerna samt ordförande och vice ordförande riksdagens trafikutskott, infrastrukturministern+statssekreterare och bostadsministern+statssekreterare.

År 2047 är byggbranschen jämställd om utvecklingen fortsätter i samma takt. I Perspektiv har undersökt hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut i byggbranschen har utvecklats under de senaste åren.

Läs vidare »
Media no image

I Perspektiv - Om vägar och infrastruktur

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2017 13:15 CET

Infrastruktur väger tungt och berör alla. Nu finns I Perspektiv ett nyhetsbrev för alla med speciellt intresse för infrastruktur.

I Perspektiv är ett nyhetsbrev som ska komma ut sex gånger per år. I varje nummer granskas en fråga som handlar om Sveriges infrastruktur. Nyhetsbrevet vänder sig till alla som är intresserade av samhällsfrågor med anknytning till infrastruktur.

- Byggbranschen omfattar många olika typer av verksamhetsområden. Vi vill lyfta de frågor som handlar om just vägar och infrastruktur. Anledningen är helt enkelt för att det är de frågor vi tycker är de mest intressanta och därför tycker är viktiga att lyfta, säger Charlotte Sandström, kommunikationschef på Svevia och ansvarig utgivare för I Perspektiv.

I Perspektiv har också en sajt, iperspektiv.se. På sajten plockas nyheter upp från branschen som blandas med I Perspektivs granskningar och reportage från Svevias uppdrag.

I dag ser I Perspektiv dagens ljus. I Perspektiv belyser frågor inom väg och infrastruktur och ges ut av företaget Svevia.

Läs vidare »

Bilder & Videor , 2 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chef Kommunikation och varumärke
  • charlotte.sandstrom@svevia.se
  • 08 - 404 10 95
Ansvarig utgivare

Om I Perspektiv

Om Sveriges vägar och infrastruktur

Adress

  • I Perspektiv
  • Svetsarvägen 8
  • 171 41 SOLNA