M5diukz8l27kbvrhjgq8

Ifous synpunkter på slutbetänkande om fjärrundervisning

Nyheter   •   Okt 04, 2017 10:10 CEST

​Ifous har i dag lämnat in ett yttrande om slutbetänkandet "Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning" som är ute på remiss sedan den 30 maj. Vi gör det med utgångspunkt i våra erfarenheter av det pågående projektet "Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever".

Media no image

Ifous synpunkter på Skolkommissionens slutbetänkande

Nyheter   •   Sep 04, 2017 15:20 CEST

I april i år presenterade Skolkommissionen förslag om en nationell strategi för ett skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet. Ifous har lämnat ett yttrande över förslaget där vi i stort ställer oss bakom Skolkommissionens problembeskrivning men där vi också ifrågasätter och kommenterar några av förslagen.

Forskningskapaciteten behöver stärkas men inte bara genom inrättandet av excellenta centra
Ifous instämmer i Skolkommissionens bedömning att forskning om och i skola och undervisning behöver stärkas. Lärare och skolledare måste få tillgång till forskningsresultat och forskningsbaserad kunskap. Men det räcker inte. Vi menar att det också måste finnas möjlighet att bygga och utveckla praktik på den vetenskapliga grunden. För att det ska kunna ske krävs samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten, och mellan lärare och forskare. När det gäller förslaget om så kallade excellenta centra är vi tveksamma. En risk är att forskningsresurser och kunskapsutveckling begränsas till enbart dessa centra. Det behövs möjligheter även för andra än forskare knutna till ett lärosäte – till exempel forskarutbildade lärare med lektorstjänst – att söka och få medel för att driva forskning och utveckling i verksamheten.

Gärna professions- och kompetensutveckling men inte via en statlig myndighet
Det inte är en statlig myndighet som ska ha ansvaret för en vetenskapligt grundad professionsutveckling. Genom att inrätta ett system för professions- och kompetensutveckling som ligger vid sidan av lärosäten och lärarutbildningar skapas en otydlighet i struktur och ansvarsfördelning. I stället menar vi att den vetenskapliga grunden bör stärkas i lärarutbildningarna.

Många olika typer av FoU-samverkan behövs
För att garantera att professions- och kompetensutvecklingen utgår från lärare och skolledares behov och undvika att inflytandet endast hamnar hos lärosäten och forskningsfinansiärer krävs dialog och samverkan. Därför delar Ifous Skolkommissionens bedömning att samarbetet mellan profession, skolhuvudmän och lärosäten behöver utvecklas och intensifieras. Här vill vi peka på vikten av att inte sätta upp hinder för samverkan som sker på initiativ från skolhuvudmännen utan i stället ta tillvara erfarenheterna från de samverkansmodeller som finns. Redan i dag genomförs framgångsrik FoU-samverkan, till exempel inom ramen för Ifous som branschforskningsinstitut där skolhuvudmän går samman med varandra och med akademin för att stärka den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten inom den egna verksamheten.

Statlig utvecklingsmyndighet är inte rätt väg att gå
Så länge ansvaret för skolan är delegerat till skolhuvudmännen menar vi att staten inte bör gå in och försvaga incitamenten att ta detta ansvar. Det gäller särskilt för det som är kärnan i huvudmännens uppdrag, nämligen att utveckla skolan. En statlig myndighet riskerar att förstärka de otydligheter i roller och ansvar som redan råder. Det som i stället behövs är en renodling av ansvarsförhållandena.

Läs hela remissvaret här!

​I april i år presenterade Skolkommissionen förslag om en nationell strategi för ett skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet. Ifous har lämnat ett yttrande över förslaget där vi i stort ställer oss bakom Skolkommissionens problembeskrivning men där vi också ifrågasätter och kommenterar några av förslagen.

Läs vidare »
Zgga4jh5w0xyv48wmkob

Nytt FoU-program: Leda för likvärdig skola

Nyheter   •   Sep 04, 2017 13:54 CEST

Vad innebär egentligen en likvärdig skola? I FoU-programmet utvecklar skolchefer tillsammans med sina närmsta medarbetare det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan för att öka likvärdigheten i utbildningen. Programmet genomförs som ett interaktivt forskningsprojekt tillsammans med en forskargrupp från Linköpings universitet.

M5diukz8l27kbvrhjgq8

Likvärdig bedömning med formativ undervisning?

Nyheter   •   Aug 24, 2017 11:19 CEST

Måndagen 30 oktober anordnar Ifous ett heldagsseminarium med olika perspektiv på formativ bedömning. Forskare och verksamma lärare beskriver forskningsläget och ger praktiska exempel på hur undervisningen kan utvecklas. Bland talarna finns Viveca Lindberg, Lisa Björklund Boistrup och Eva Hartell. Fokus ligger på de olika utmaningar som inom området.

M5diukz8l27kbvrhjgq8

Förstudie: 15 års forskning om sfi - en överblick

Nyheter   •   Apr 03, 2017 14:40 CEST

​I dag släpper Ifous förstudien "15 års forskning om sfi - en överblick", ett samarbete mellan AcadeMedia, Hermods och Ifous. Rapporten författad av docent Berit Lundgren och fil. dr. Jenny Rosén, syftar till att inventera det aktuella forskningsläget vad gäller undervisning av vuxna invandrare i svenska och deras lärande i svenska. Förstudien presenteras mer ingående vid ett seminarium 19 april.

M5diukz8l27kbvrhjgq8

Ifous fokuserar: Lämna över och ta emot - elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 07:00 CET

Tillsammans med fem av sina partner har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av uppgifter som elever visat sig ha relativt svårt för efter att de lämnat grundskolan bakom sig och står på tröskeln till gymnasiet. Syftet är att bidra till didaktiska diskussioner lärare emellan, men också som underlag för skolledare när det gäller framtida utvecklingsarbete. Analysen presenteras 7 februari.

Mv3uh7gfzowhc5pawpt0

Programmering i ämnesundervisningen – vad vet vi om det? I dag startar Ifous nya FoU-program!

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 07:00 CEST

Vad lär man sig när man lär sig att programmera i skolan? Kan programmering stödja elevers lärande i matematik? I andra ämnen? Dessa och andra frågor om hur programmering kan integreras i ämnesundervisningen kommer att behandlas i Ifous treåriga forsknings- och utvecklingsprogram som sparkas igång i dag, 17 oktober.

Media no image

Påminnelse: Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 06:30 CEST

Hur kan skolans olika aktörer, utifrån uppdrag och roller, samarbeta för att skapa förutsättningar?

Seminarium i Visby, i dag onsdag, 5 juli kl 13:15-14:00 2017

I Skolkommissionens slutbetänkande betonas vikten av mer praktiknära skolforskning och ökad professionalisering av både lärar- och skolledaryrket. Regeringen har också tillsatt en utredning om ett professionsprogram och initierat en försöksverksamhet för ökad samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän om bland annat forskning. Samtidigt pågår det praktiskt utvecklingsarbete där lärare och skolledare samarbetar med forskare i syfte att utveckla både kunskap och profession.

Vid seminariet ger några av skolväsendets nyckelaktörer sin syn på vilka förutsättningar som behövs för att intentionerna med förslag och försöksverksamhet ska bli verklighet. Det kommer också att ges några praktiska exempel på hur forskning och utveckling (FoU) redan idag bedrivs systematiskt i skolverksamheten. Hur skapas förutsättningar för utbildning på vetenskapliga grund och professionsutveckling? Kan erfarenheter från pågående samarbeten användas i framtida beslut?

Medverkande:

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet

Maria Jarl, fil dr, ordf samordningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet

Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet

Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund

Einar Fransson, produktionsdirektör, Nacka Kommun

Roger Thuring, utvecklingsstrateg, Kunskapsskolan

Annica Tengbom Ödén, rektor, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Marie-Hélène Ahnborg, VD, Ifous

Moderator: Johan Olsson Swanstein, utvecklingschef, Helsingborgs stad

Ifous anordnar seminariet tillsammans med sina partner Helsingborgs stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Stockholms stad, Kunskapsskolan och Täby kommun.

Praktiska detaljer:
Dag: onsdag 5 juli, 2017
Tid: 13:15-14:00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Mer information om programmet hittar du i Almedalsveckans officiella program.

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Vi gör det genom att ge stöd till praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet. 

Välkommen till dagens seminarium i Visby där några av skolväsendets nyckelaktörer ger sin syn på vilka förutsättningar som behövs för att den praktiknära forskningen ska bidra till skolutveckling och professionalisering av både lärar- och skolledaryrket. Det kommer också att ges några praktiska exempel på hur forsknings- och utvecklingsarbete kan bedrivas systematiskt i skolverksamheten.

Läs vidare »
Rklsvuls2gtqtoaedmni

Ifous i Almedalen: Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 07:00 CEST

Ifous med partners bjuder in till seminariet "Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet" under politikerveckan i Almedalen. Fokus ligger på hur förutsättningar för professionsutveckling och kapacitetsbyggande skapas och hur skolans aktörer kan samverka för att bidra till utvecklingen.

Media no image

Almedalseminarium: Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Nyheter   •   Jun 08, 2017 14:29 CEST

Hur kan skolans olika aktörer, utifrån uppdrag och roller, samarbeta för att skapa förutsättningar?

Seminarium i Visby 5 juli kl 13:15-14:00 2017

I Skolkommissionens slutbetänkande betonas vikten av mer praktiknära skolforskning och ökad professionalisering av både lärar- och skolledaryrket. Regeringen har också tillsatt en utredning om ett professionsprogram och initierat en försöksverksamhet för ökad samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän om bland annat forskning. Samtidigt pågår det praktiskt utvecklingsarbete där lärare och skolledare samarbetar med forskare i syfte att utveckla både kunskap och profession.

Vid seminariet ger några av skolväsendets nyckelaktörer sin syn på vilka förutsättningar som behövs för att intentionerna med förslag och försöksverksamhet ska bli verklighet. Det kommer också att ges några praktiska exempel på hur forskning och utveckling (FoU) redan idag bedrivs systematiskt i skolverksamheten. Hur skapas förutsättningar för utbildning på vetenskapliga grund och professionsutveckling? Kan erfarenheter från pågående samarbeten användas i framtida beslut?

Medverkande:

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet

Maria Jarl, fil dr, ordf samordningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet

Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet

Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund

Einar Fransson, produktionsdirektör, Nacka Kommun

Roger Thuring, utvecklingsstrateg, Kunskapsskolan

Annica Tengbom Ödén, rektor, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Marie-Hélène Ahnborg, VD, Ifous

Moderator: Johan Olsson Swanstein, utvecklingschef, Helsingborgs stad

Ifous anordnar seminariet tillsammans med sina partner Helsingborgs stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Stockholms stad, Kunskapsskolan och Täby kommun.

Praktiska detaljer:
Dag: onsdag 5 juli, 2017
Tid: 13:15-14:00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Mer information om programmet hittar du i Almedalsveckans officiella program.

Under Almedalsveckan arrangerar Ifous ett seminarium där några av skolväsendets nyckelaktörer ger sin syn på vilka förutsättningar som behövs för att den praktiknära forskningen ska bidra till skolutveckling och professionalisering av både lärar- och skolledaryrket. Det kommer även att ges praktiska exempel på hur forsknings- och utvecklingsarbete kan bedrivas systematiskt i skolverksamheten.

Läs vidare »

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Medlemsansvarig
  • Kommunikation, medlemsfrågor
  • acemmamb.kqriuvrabgqqsgzreu@ifkkrgoufpdvlis.wtse
  • 073-5130736

Om Ifous AB

Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Vi gör det genom att ge stöd till praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet.