Skip to main content

SKB anlitar Inspecta för riskhantering i Kärnbränsleprogrammet

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 08:30 CEST

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har i uppdrag att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken på ett säkert sätt för människor och miljö. SKB tar hjälp av Inspecta med projektriskhantering i Kärnbränsleprogrammet.

SKBs Kärnbränsleprogram ska lösa den kanske viktigaste frågan hittills inom svensk kärnkraft; att slutförvara kärnbränsleavfallet på ett säkert sätt. En sådan omfattande uppgift innebär många utmaningar. Att effektivt identifiera, analysera, åtgärda och följa upp risker är avgörande. SKB har därför anlitat Inspecta att ta ett övergripande ansvar för samordning av riskhanteringen.

Riskhantering ger kontroll

Inspectas riskingenjör Lisa Larsson ingår sedan snart ett år tillbaka i SKBs Kärnbränsleprogram.

– Syftet med mitt arbete är att underlätta och hjälpa. Jag vill visa att riskhantering med genomförda åtgärder är en process som behövs för att känna kontroll och tilltro till att vi kan lyckas med våra utmaningar och projekt. Det är inte bara en pappersprodukt, säger Lisa Larsson och fortsätter:

– Min roll är att utmana och hjälpa till att få fram projektledarnas och medarbetarnas farhågor. Det är de som kan sakfrågorna, jag stöttar med strategi, samordning och driv. Det känns tryggt att arbeta med SKBs medarbetare som har kommit en bra bit på väg och uppskattar att arbeta med riskhantering.

Lisa Larsson har arbetat i många projekt och anser att riskhantering bidrar till ett viktigt förhållningssätt och borde vara en självklar del av alla projekt, stora som små.

– Tänker du i risktermer i ett tidigt skede blir det enklare att minska sannolikheten att en risk inträffar. Att identifiera och analysera risker är en förutsättning för att ta fram beredskapsplaner och kostnadseffektiva åtgärder. Har du identifierat och kommunicerat riskerna är du förberedd om något trots allt skulle inträffa.

Riskhantering handlar inte om att eliminera alla risker, då skulle vi stå helt stilla i våra verksamheter. Men med en professionellt utförd riskhantering får du kontroll och därmed större möjligheter att nå dina mål, slutföra ditt projekt inom uppsatt tidsplan, budget och med den kvalitet och omfattning som är avsedd, säger Lisa Larsson.

Omfattande projekt

Kärnbränsleprogrammet består av fyra delar; projekt Tillståndsprövning, projekt Säkerhetsredovisning, projekt Kärnbränsleförvaret och projektportfölj för Teknikutveckling. Som en övergripande del finns även Programledning, beställarfunktion och tillhörande stödfunktioner. Alla delar är var för sig omfattande, komplicerade och i sin tur indelade i olika delar.

Som risksamordnare hjälper Lisa Larsson till med identifiering, analys och prioritering av risker och även framtagning av åtgärdsplaner och uppföljning. Samordningen sker både övergripande, mellan och separat inom de olika delarna.

– Syftet med mitt uppdrag som risksamordnare hos SKB är att underlätta deras arbete att göra ett säkert omhändertagande av det använda kärnbränslet, avslutar Lisa Larsson.

Fakta

Med 100 000 års framförhållning

SKB vill bygga ett säkert system för slutförvaring av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. I Forsmark ska ett stort tunnelsystem under jord byggas där kopparkapslar förvarar kärnbränslet säkert i framtiden. I Oskarshamn kompletteras den befintliga mellanlagringsanläggningen Clab med en ny inkapslingsanläggning där det använda kärnbränslet innesluts i kapslar för vidare transport till slutförvaret. Kärnbränsleanläggningen ska tas i drift 2027.

Efter tre decennier av forskning, teknikutveckling och undersökningar ansökte SKB våren 2011 hos myndigheterna om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

SKB:s ansökningar om tillstånd för att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn ligger nu hos myndigheterna. Prövningen kommer att ta flera år. Slutgiltigt beslut fattas av regeringen men först efter att kommunerna, Strålsäkerhetsmyndigheten, Mark- och Miljödomstolen och regeringen sagt ja eller nej.

Källa: http://ww.skb.se

Vill du ha mer information?

Lisa Larsson, Civilingenjör inom riskhantering, 08-5011 3894
Mikael Kuokkanen, Key Account Manager Energi & Kraft, 08-5011 3041
Ditte Erbing, pressansvarig och Marketing & Sales Director, 08-5011 3023

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.