Stort behov av oberoende granskning av infrastrukturprojekt

Pressmeddelande -

Stort behov av oberoende granskning av infrastrukturprojekt

En mycket stor andel av alla infrastruktur- och investeringsprojekt når inte sina tids-, kostnads- eller kvalitetsmål. Samtidigt står samhället inför ett gigantiskt behov av nya infrastruktursatsningar. Inspecta bjöd in till ett seminarium för att diskutera behovet av oberoende granskning som en hjälp att lyckas nå målen i stora investeringsprojekt.

Sandro Scocco, samhällsdebattör och nationalekonom, inledde seminariet och pekade på att det finns ett uppdämt behov av infrastrukturinvesteringsprojekt. Sedan 1990-talet har investeringsnivån legat på en låg nivå i Sverige. Nu behöver infrastrukturen både byggas ut och underhållas.

  – Vi är i en situation med eftersatta offentliga investeringar där vi nu kommer att se en ökning. Dessutom finns stora behov av nya bostäder i storstadsområdena med en bostadsmarknad som inte fungerar, säger Sandro Scocco.

Kontroll av projekt en utmaning

Tommy Lenberg, VD för Byggherrarna, anser också att framtiden talar för nya projekt.

– Det är dags att bygga och rusta bostäder, sjukhus, skolor och infrastruktur, säger Tommy Lenberg och pekar på byggherrarnas behov av att ha kontroll över process och projektmål med många inblandade aktörer i investeringsprojekt. Det ställer krav på både byggherrarna och på beställarna.

– Vi måste kunna hantera en komplicerad process med flera olika aktörer över tid. Vi måste också kunna leda och ta ansvar för att aktörerna förstår ställda krav och bidrar till att projektmålen uppfylls. Och vi måste kunna upptäcka fel innan de eskalerar och orsakar projektet skada, säger Tommy Lenberg.

NKS – ett gigantiskt projekt

Ett komplicerat projekt av magnitud är NKS, Nya Karolinska Sjukhuset. NKS är Stockholms Läns Landstings och Skanskas största byggprojekt någonsin. Björn Ekström, fd teknisk direktör vid Locum, var beställaransvarig för Stockholms Läns Landsting vid upphandlingen.

– Det är ett oerhört stort och komplext projekt. Det är det första sjukhuset i Sverige som byggs med upphandlingsformen offentlig privat samverkan, OPS, säger Björn Ekström.

NKS omfattar 320 000 m2 bruttoarea vilket motsvarar cirka 24 Hötorgsskrapor och byggs till en kostnad av 14,5 miljarder kronor med en byggtid från 2010 till 2017. Avtalet omfattar även driften av sjukhuset under 30 år. Skanska har bildat ett projektbolag SHP (Swedish Hospital Partners AB) tillsammans med ett engelskt investmentbolag. SHP har sedan anlitat Skanska Bygg för att bygga NKS och Coor för att ta hand om den kommande driften.

Det innebär en komplicerad projektorganisation med olika intressenter och flera underleverantörer. Därför beslutade SLL och projektbolaget SHP att gemensamt anlita en oberoende besiktningsman. Hifab och Inspecta fick i uppdrag att tekniskt granska att allt levereras enligt avtalet.

Oberoende granskning med IPM

– IPM, Independent Project Monitoring, är en teknisk revision där vi går igenom samtliga avtal, verifierar funktionskrav och säkerställer att leverantörerna följer kraven. På så sätt kan vi i ett tidigt skede upptäcka brister innan de hinner påverka projektets resultat eller orsaka förseningar, säger Walter Cederholm, Inspecta.

Hitta brister innan projektet riskeras

– Med många parter inblandade är det ofta svårt för en beställare att ha kontroll över alla led och hur leverantörer och underleverantörer lever upp till ställda krav, säger Walter Cederholm.

– IPM kontrollerar fortlöpande att projektet uppfyller ställda finansiella, miljö-, myndighets- och funktionskrav. När revisorn har kontrollerat att kraven är uppfyllda godkänns varje delleverans och först då kan leverantören få betalt. Alla avvikelser dokumenteras och avrapporteras kontinuerligt vilket ger kontroll, styrning och trygghet.

Walter Cederholm påpekar att IPM även passar i mindre projekt och uppdrag.

– Det ger byggherren och beställaren en oberoende granskning, trygghet och ett säkerställande av måluppfyllelse. Exempelvis i olika entreprenadformer som totalentreprenad, funktionsupphandling, konkurrenspräglad dialog eller någon form av tjänsteupphandling.

   – En oberoende övervakningsfunktion av projekt inom infrastruktur och industrin är en blygsam investering för att trygga att projektet går i mål, både kostnads-, tids- och kvalitetsmässigt, säger Walter Cederholm.

För mer information kontakta gärna

Walter Cederholm, Inspecta, 08-5011 3142
Mikael Kuokkanen, Inspecta, 08-5011 3041


Ämnen

Taggar


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Mikael Kuokkanen

Mikael Kuokkanen

Säljchef 08-5011 3000