Media no image
Mimnjwsptkgustxurpyb

10 miljoner till forskning om digitalisering i samhällsbyggandet

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 15:13 CEST

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment med 10 miljoner kronor i potten. Utlysningen består av två delar, en med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser och en om juridiska och organisatoriska förutsättningar för en digital omvandling av samhällsbyggandet.

Utlysningen omfattar en finansiering på 10 miljoner kronor plus ett krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på 50 procent av projektens kostnader, vilket innebär att utlysningen totalt omfattar 20 miljoner kronor.

Utlysningen stänger den 24 oktober. Beslut om vilka projekt som blir beviljade medel fattas senast den 5 december.

– Vi välkomnar såväl mindre studier, kartläggningar och synteser som större studier, piloter eller demonstrationer. Projekten kan påbörjas direkt efter beslut om bidrag och kan pågå som längst till och med december 2019, säger Amy Rader Olsson, programchef för Smart Built Environment.

Resultaten från projekten förväntas komma i praktisk tillämpning inom tre till fem år – både i form av kommersiella produkter och tillämpningar av resultatet i offentlig och kommunal verksamhet. Vi välkomnar även projekt som bidrar till kunskapsuppbyggnad och användarvänlighet för befintliga verktyg, produkter och tjänster.

Två delar i en utlysning

Den första delutlysningen handlar om livscykelperspektivet i samhällsbyggandet med fokus på ett digitaliserat beslutsstöd för minskad klimatpåverkan. Här vill programmet ta tillvara den potential som digitalisering av modeller och verktyg som livscykelanalys och livscykelkostnad kan ge som beslutsstöd för att minska klimatpåverkan. Här kan innovationer, såväl tekniska som avtalsmässiga och institutionella, få stöd.

Samhällsbyggnadssektorn är fragmenterad med många olika aktörer involverade. Digitaliseringen skapar möjlighet att länka samman både processer och aktörer. I den andra delutlysningen vill programmet stödja projekt och innovationer som hjälper oss att förstå vilka organisatoriska och juridiska förändringar som måste göras för att få till en digitalisering av samhällsbyggandet.

– För att underlätta för dig som vill söka har vi spelat in två filmer. I en av filmerna beskriver vi utlysningen och vilken typ av projekt vi söker. Vi ger även exempel på frågeställningar som vi tror är relevanta inom de båda delutlysningarna. Den andra filmen handlar om hur du gör för att ansöka och vad du bör tänka på när du skriver din ansökan, berättar Amy Rader Olsson.

Vem kan ansöka?

– Alla kan ansöka! Man behöver inte vara en disputerad forskare för att ansöka eller för att vara projektledare. De starkaste ansökningarna brukar komma från konsortier som består av personer från flera olika organisationer och med skilda kompetenser. Till exempel kan det vara klokt att para ett företag eller en kommun som vill tillämpa en digital lösning med forskare eller entreprenörer som vill arbeta med innovationerna, säger Amy Rader Olsson.

Mer information om utlysningen

www.formas.se finns hela utlysningstexten publicerad. På www.smartbuilt.se hittar du filmerna om utlysningen samt fördjupad information om inriktningen på utlysningen.

Kontaktpersoner:
Amy Rader Olsson, programchef Smart Built Environment, telefon: 070-036 57 37 eller e-post amy.rader.olsson@iqs.se

Hanna Ridefelt, utlysningsansvarig på Formas, telefon 08-775 40 25 eller e-post hanna.ridefelt@formas.se

Om Smart Built Environment:
Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på
www.vinnova.se/sip. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment med 10 miljoner kronor i potten. Utlysningen består av två delar, en med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser och en om juridiska och organisatoriska förutsättningar för en digital omvandling av samhällsbyggandet.

Läs vidare »
Atiq9gmanxaqmbr8tufp
Mybuwpyifqyo8yop3ijl Mimnjwsptkgustxurpyb

Över sju miljoner till ny kunskap om digitala innovationer

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 10:08 CEST

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den tredje utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Fem projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 7,6 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Dwdol7m3nbnvtnznrcab

Framtidsspaning hjälper samhällsbyggare att navigera

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 09:13 CEST

Är vi redo för en samhällsomvandling? är titeln på en idéskrift som IQ Samhällsbyggnad tagit fram. Skriften belyser trender och förskjutningar av värderingar som är viktiga för samhällsbyggnadssektorn att engagera sig kring.

Iuxivmqklb5dlvibdvo5
Mimnjwsptkgustxurpyb

Lansering av idéskrift: Är vi redo för en samhällsomvandling?

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 11:48 CEST

Samhällsbyggnadssektorn präglas av stora och långsiktiga investeringarna samtidigt som samhällsomvandlingen är snabb, osäker och komplex. IQ Samhällsbyggnad lanserar nu en trend- och normspaning för att diskutera och inspirera för att bättre förstå utmaningarna inom samhällsbyggnadssektorn. På ett seminarium den 20 juni presenteras och diskuteras idéskriften och vi välkomnar deltagande av media.

Media no image
Mimnjwsptkgustxurpyb

Regeringen förstärker Smart Built Environment

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 10:43 CEST

Uppkopplad byggplats och Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är två projekt inom Smart Built Environment som får extra medel i regeringens satsning på de strategiska innovationsprogrammen. Insatserna omfattar tillsammans statlig finansiering på 24 miljoner kronor, som samfinansieras med lika mycket från sektorn.

Under konferensen Samverkan för innovation, som igår arrangerades av Regeringskansliet tillsammans med Formas, Energimyndigheten och Vinnova, presenterades innehållet i regeringens strategiska samverkansprogram och exempel gavs på hur de kopplar till de pågående strategiska innovationsprogrammen. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram, och som en del av regeringens satsning förstärks nu programmet med två riktade insatser. Totalt omfattar satsningen 700 miljoner kronor som när medfinansieringen är inräknad kommer resultera i en projektstock som uppgår till 1,5 miljarder kronor.

– Vi är både glada och stolta över att ha fått förtroendet att arbeta vidare med dessa två projekt, säger Amy Rader Olsson, programchef Smart Built Environment. De förstärker redan pågående sats­ningar inom programmet och har kopplingar till flera andra strategiska innovations­program.

Uppkopplad byggplats

Byggindustrin tillverkar sina byggnader och anläggningar på byggplatser eller ”temporära fab­riker” som byggs upp och monteras ner gång efter gång på nya platser. Uppkopplad byggplats är en testbädd som ska ta vara på potentialen i den pågående digitala transformationen av samhället för att avsevärt effektivisera värdekedjorna i byggandet. Projektet har nu fått finansiering för en förstudie, och har möjlighet till finansiering på upp till 20 miljoner kronor under åren 2018–2020. Därtill kommer sektorns samfinansiering på lika mycket.

– I projektet samverkar ett antal ledande bygg- och IKT-aktörer med högskolor med målet att öka pro­duktiviteten samtidigt som transporter, energi- och råvaruanvändning effektiviseras. Vi byg­ger vidare på en befintlig testbäddsmiljö inom Smart Built Environment, i samverkan med test­bäddar inom verkstads- och processindustrin, berättar Lars Stehn som är projektledare för Uppkopplad byggplats.

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

– En stor utmaning är att säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen är inkluderande, effektiv och enhetlig. I motsats till hur det fungerar idag är det mycket viktigt att den information som arbetas fram i processens olika faser kommer nästa aktör och skede till del och kan användas på ett smidigt sätt. Lösningen är att informationen är digital och standardiserad. Detta motverkar nu­varande fragmentering, dubbelarbete och möjliggör en snabbare, säkrare och transparent pro­cess, förklarar Elisabeth Argus, projektledare för Digitalisering av samhällsbyggnads­processen.

Projektet går ut på att arbeta mot ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med sär­skilt fokus på processens tidiga planeringsskeden, det vill säga översiktsplanering, med­borgar­dialog och medskapande med användning av digitaliseringens tekniska möjligheter. Projektet har fått finansiering på 4 miljoner kronor under två år och sektorn samfinansierar med lika mycket.

För mer information kontakta:

Amy Rader Olsson, programchef Smart Built Environment, amy.rader.olsson@iqs.se, 070-036 57 37.

Lars Stehn, projektledare för Uppkopplad byggplats, lars.stehn@ltu.se, 070-326 29 86.

Elisabeth Argus, projektledare Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, elisabeth.argus@bonacordi.se, 076-764 41 00.

Om Smart Built Environment:
Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på
www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Uppkopplad byggplats och Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är två projekt inom Smart Built Environment som får extra medel i regeringens satsning på de strategiska innovationsprogrammen. Insatserna omfattar tillsammans statlig finansiering på 24 miljoner kronor, som samfinansieras med lika mycket från sektorn.

Läs vidare »
Media no image
Mimnjwsptkgustxurpyb

Ny styrelse för IQ Samhällsbyggnad

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 10:08 CEST

I går höll IQ Samhällsbyggnad sin årsstämma i Stockholm. Under årsstämman valdes fyra nya ledamöter till styrelsen - Christina Lindbäck, NCC, Tina Karrbom Gustavsson, KTH, Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige och Britta Blaxhult, Einar Mattsson. Mari Broman, omvaldes som styrelseordförande.

Den nya styrelsen:

 • Mari Broman, ordförande
 • Anna Bergström, vvd BSK Arkitekter
 • Britta Blaxhult, mark- och projektförvärvschef Einar Mattsson
 • Sanna Edling, projektchef stadsdelen Kungsängen och Västerås Resecentrum i Västerås stad
 • Stefan Engdahl, chef verksamhetsområde Planering Trafikverket
 • Per-Ola Jönsson, operationell chef region Asfalt, Skanska Asfalt & Betong
 • Tina Karrbom Gustavsson, docent KTH
 • Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
 • Christina Lindbäck, miljö- och kvalitetschef NCC
 • Niklas Sörensen, vd Ramböll Sverige
 • Erik Westin, enhetschef, stf regiondirektör Akademiska Hus

I IQ Samhällsbyggnads valberedning har Jan Byfors, NCC, (sammankallande), Sten Wetterblad, StWe Properties AB och Anna Sander, Uppsala kommun (tidigare WSP) ingått. På årsstämman valdes en ny valberedning Jan Byfors, NCC (sammankallande), Nina Ryd, Chalmers och Birgitta Olofsson, Tyréns.

För ytterligare information kontakta:

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig IQ Samhällsbyggnad, 070-375 80 90 eller helena.gibson-ek@iqs.se

Mari Broman, styrelseordförande IQ Samhällsbyggnad, 070-300 55 09 eller bromanmari@gmail.com

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan och verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Tillsammans skapar vi i IQ Samhällsbyggnad samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att i tät dialog med våra medlemmar och det omgivande samhället:

 • Påverka och initiera forskning och innovation
 • Samla och mobilisera sektorn
 • Leda och samordna forskningsprogram och utvecklingsprojekt
 • Främja nyttiggörande

I går höll IQ Samhällsbyggnad sin årsstämma i Stockholm. Under årsstämman valdes fyra nya ledamöter till styrelsen - Christina Lindbäck, NCC, Tina Karrbom Gustavsson, KTH, Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige och Britta Blaxhult, Einar Mattsson. Mari Broman, omvaldes som styrelseordförande.

Läs vidare »
Yymnkdblrtavzj0ckdbv
Gqruh58xaqd9bycbqf3d

Pressinbjudan till: Digitaliseringskonferens som lockar minister och ledande aktörer

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 10:11 CEST

Föreningarna ULI Geoforum och BIM Alliance välkomnar media att delta på konferensen ”Arbeta smart inom planering & byggande 2017!”. På konferensen den 8-9 maj medverkar talare som är experter på digitaliseringen som både utmaning och drivkraft inom samhällsbyggandet.

Aly4bjcibtru3wqvpy2a
Mimnjwsptkgustxurpyb

7,7 miljoner för smartare samhällsbyggande med digitala innovationer

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 14:10 CET

Idag öppnar den tredje utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Programmet syftar till att skapa en smartare samhällsbyggnad genom digitalisering och utlysningen omfattar 7,7 miljoner kronor. Energimyndigheten, Formas och Vinnova finansierar programmet gemensamt.

Media no image

Stärkt samhällsbyggnadsfokus i forskningspropositionen

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:43 CET

Den forskningspolitiska proposition som regeringen presenterar idag innehåller stora satsningar på samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering nämns som ett viktigt område.

– Vi ser med glädje att regeringen har lyssnat till det inspel som vi gjorde på samhällsbyggnadssektorns uppdrag i fjol, och att hållbart samhällsbyggande är ett prioriterat område i propositionen, säger Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad.

– En undersökning bland våra medlemmar visar att hållbart samhällsbyggande och klimatfrågan är de viktigaste samhällsutmaningarna att adressera. Detta gör nu regeringen i form av 10-åriga forskningsprogram inom bägge dessa områden. Andra frågor som våra medlemmar tycker är viktiga är långsiktighet och relevans, vilket är ett genomgående tema i propositionen, fortsätter Eva Schelin.

– I propositionen trycker regeringen på digitaliseringens stora betydelse. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi med full kraft för att förnya och effektivisera samhällsbyggnadssektorn med hjälp av digital teknik, till exempel inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. De medel som regeringen föreslår i propositionen innebär att vi kan mobilisera sektorn och öka takten på utvecklingen, avslutar Eva Schelin.

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

 • Påverka för mer och bättre FoI
 • Samordna sektorsövergripande program och projekt
 • Skapa mötesplatser
 • Sprida forskningsresultat

Den forskningspolitiska proposition som regeringen idag presenterar innehåller stora satsningar på samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering nämns som ett viktigt område. IQ Samhällsbyggnad ser med glädje att regeringen har lyssnat till det inspel som vi gjorde på samhällsbyggnadssektorns uppdrag i fjol.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Konferens om fortsatt användning av drönare för samhällsnytta

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 14:07 CET

Media välkomnas när branschföreningarna BIM Alliance och ULI Geoforum arrangerar en konferens om den högaktuella drönarfrågan. Effektiv datainsamling med drönare hålls den 29 november i Stockholm.

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen, som innebär att montering av en kamera på en drönare kräver tillstånd hos länsstyrelsen enligt kameraövervakningslagen, visar att teknikutvecklingen sprungit om den svenska lagstiftningen. Domen och dess konsekvenser har under de senaste veckorna diskuterats inom många olika samhällssektorer. Datainspektionen har nyligen gått ut med information som ger positiva öppningar för tillämpningar inom vår sektor, något som myndigheten berättar om på konferensen.

Konferensen lyfter dessutom fram nytta och erfarenheter med drönare inom samhällsbyggandet samt bjuder på information om de nya förutsättningar som råder i Sverige och ger möjlighet till diskussion kring dem. Kunniga talare från myndigheter, näringsliv och kommuner delar med sig av sina tankar kring hur de och deras organisationer planerar att hantera den nya situationen, och hur de ser på framtiden.

Tid: Den 29 november, klockan 9.20-16.45.

Plats: Bygget fest & konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm.

Representanter från media är välkomna att närvara under hela eller delar av dagen. Det finns även möjlighet att intervjua talare. För anmälan och mer information kontakta Linda Mellgren, projektledare för konferensen: linda@uli-geoforum.se, 072-733 66 13.


ULI Geoforum är branschorganisationen för geodataområdet. Webbplats: www.uli-geoforum.se
BIM Alliance är en intresseförening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering. Webbplats: www.bimalliance.se

Media välkomnas när branschföreningarna BIM Alliance och ULI Geoforum arrangerar en konferens om den högaktuella drönarfrågan. "Effektiv datainsamling med drönare" hålls den 29 november i Stockholm.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • VD för IQ Samhällsbyggnad
 • eva.schelin@iqs.se
 • 070-167 30 08
Eva Schelin är sedan den 1 juni 2015 VD för IQ Samhällsbyggnad. Eva Schelin kommer närmast från VINNOVA där hon haft flera roller,... Visa mer

Om IQ Samhällsbyggnad

Nod och katalysator för forskning, innovation och utveckling inom samhällsbyggande

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.